Skip to main content

Full text of "Catalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves bef ore it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that 's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 


at|http : //books . google . com/ 


Over dit boek 

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat 
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. 

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke 
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteur srechttermijn is verlopen. Het kan per land 
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van 
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. 

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de 
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. 

Richtlijnen voor gebruik 

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken 
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven 
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op 
automatisch zoeken. 

Verder vragen we u het volgende: 

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door 
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. 

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek 
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe- 
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien 
hiermee van dienst zijn. 

+ Laat de eigendomsverklaring staan Het "watermerk" van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het 
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet. 

+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er 
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is 
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval 
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het 
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. 

Informatie over Zoeken naar boeken met Google 

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit 
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken 


op het web via http: //books .google . com 


2 7^v^ 


^"^m&m 


/ 


CATALOGUS 


VAN  DE 


BIBLIOTHEEK 


DER 


TEREEHI6DE DOOPSGEZIHDE 6EIEEHTE 


TE 


AMSTERDAM. 


EERSTE DEEL. 


Amsterdam, 

ROELOFFZEN & HÜBNER. 

1885. 


v.l 


THÉOLOGICAmBl^RY 


CATALOGUS 


VAN  DE 


BIBLIOTHEEK 


DER 


TEREEHIGDE D00PS6EZIHDE 6EIEEHTE 


TE 


AMSTERDAM. 


EERSTE DEEL. 


Amsterdam, 

ROELOFFZEN & HÜBNER. 

1885. 


Andover - Harvard 
Theological Library, 
camsridge:. :axcz. 


/f^^C- 1138 


^-^^-^(^ 

■^^^^4' 


Man A 
i/.l 


* *toen mijn hoofcgeachte leermeester^ tevens mijn voorganger in 
V hoogleeraar samht^ Dr. S. Muller in Augiisttts 1854 den eersten 
gedrukten catalogus van de bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde 
gemeente alhier bezorgde^ deelde hij omtrent het ontstaan en de 
lotgevallen dier boekerij het volgende mede : 

^yHet begin van de Bibliotheek der ,, Vereenigde Doopsgezinde ge- 
meente te Amsterdam^"* waanran deze bladen den Catalogus uitmaken^ 
dagteekent van het jaar 1680, toen de Med. Dr. Johannes Reijers, 
tevens een der predikanten van de toenmalige gemeente ,,bi; het Lam 
en den Joren^^ zijne boekerij aan haar legateerde, 

^yDeze Verzameling^ ofschoon weinig uitgebreid en uit de meest 
verschillende bestanddeelen zamengesteld, sehijnt echter^ door geschenken 
en aankoopeny van tijd tot tijd eenige aanwinst gekregen en een meer 
theologisch karakter te hebben aangenomen. De Kerkeraad althans 
besloot^ reeds in V jcuir 1735, ^«^ ter beschikking te stellen van 
den hoogleeraar Nieuwenhuis, met het lojffelijk oogmerk^ om de 
opleiding van jongelieden tot het predikambt aan de destijds opgerichte 
Kweekschool te bevorderen. Men mag hare verdere toegenomen be- 
langrijkheid insgelijks opmaken uit de kleine bijzonderheid^ dat de 
niet groote  lijst van inteekenaren op den Hebreeuwsckcn Bijbel van 


Kennicoii in 1776, mede de ^^Bihlioiheca Seminarii Teleiobaptistarum 
Amstelodamensium" vermeldt, 

^^Aanzienlijk was de uitbreiding^ welke de Bibliotheek verkreeg in 
^t jaar 1789, toen Pieter Fontein, vroeger predikant bij de genoemde 
gemeente^ zijn^ geheelen boekenschat^ met zorg en groote onkosten ver- 
zameld^ bij uitersten wil aan haar vermaakte *). Wie met de geschie- 
denis van de studie der Oude Letteren in ons land bekend is, weet, 
dat deze man, in de school van Hemsterhuis gevormd, wegens zijne 
geleerdheid en oordeelkunde, onder de philologen van zijnen tijd in 
hooge achting stond, en met de beroemdste hunner zoowel binnen- als 
buitenslands briefwisseling hield, waarvan hij onderscheidene eigen- 
handige stukken, van zijn' grooten leermeester, van Valckenaer, 
Bernard, Reiske, Munroe en anderen, als bewijzen heef t nagelaten. 
Wyttenbach heeft in zijnen brief aan Fontein {BibL Crit. VoL 
II T Pars I) en mede in dien aan H. de Bosch (F^?/. III Pars III), 
over zijne naauwe betrekking tot hem mei warmte en de hem eigene 
luimigheid gesproken, en dcuirbij tevens berigt gege7fen van de nieuwe 
uitgave der Characieres van Theophrastus, door zijnen vriend vroeg 
ondernomen, dertig jaren voorbereid en voortgezet — en nogtans 
onvoltooid achtergelaten. De apparatus hier toe, eer staan y^siT'Ef^^kZVL 
toeifertrouwd, doch na diens overlijden aan de nalatenschap van 
Fontein teruggegeven, blijf t nog altoos eene proeve van oud-hollandsche 
naauwgezette studie en overrijke geleerdheid, al is *t ook, dat de 
wezenlijke inhoud, naar liet gevoelen van allezins be^wegde beoordee- 
laars^ de Heeren Geel en Cobet {Zie: Jaarboek van het Koninklijk 
Neder landsch Instituut van Wetenschappen enz, voor 1851, blculz, 
60 en 61), bij den tegenwoordigen staat der Kritiek ^ zijn belang 
verloren heeft. Ook de Bibliotheek, door den bekwamen man verza- 
meld, mag een gedenkstuk heeten van ae zorgvuldigheid en keurigheid, 
welke een hollandsch philoloog uit hei midden der vorige eeuwy wien 
het niet aan de noodige middelen ontbrak, gewoon was daaraan te 
besteden.   Bij zijn overlijden mogt ze, in het vak der Oude Grieksche 


^)   Hij  deed  het  bij  testament  vnn  9  Dec.  1768,  nader uitgebreid door een 
codicil van 14 Maart 1769, en stierf in 1789. 


en Latijnsche Letteren en hare hulpwetenschappen^ niet alleen com- 
pleet^ maar ook kostbaar genoemd worden. Het zal niet noodig zijn 
dit met bewijzen te staven ; een vlugtige blik in de Derde Af deeling 
van dezen Catalogus zal ieder deskundige doen zien^ dat zij rijk is 
in eerste en zeldzame drukken^ die zelfs op groote boekerijen dikwijls 
vruchteloos gezocht worden, 

^^Behalve de Klassieke Letteren^ heulden de Patristiek en vele 
andere vakken^ met name de Godgeleerdheid en Wijsbegeerte^ door 
de beschikking van Fontein, zulke eene uitgebreidheid verkregen^ 
dat men het wenschelijk achtte^ eene boekenlijst te laten opmaken^ 
om het nuttig gebruik te bevorderen. De Kerker aad droeg dit werk 
op aan den toenmaligen hoogleeraar van het Seminarie^ G. Hesselink, 
die in V jaar 1793 deze taak met oordeel en nauwkeurigheid vol' 
brachty door het voltooien van een' systematischen Catalogus, Bij het 
vlugtig doorloopen van dezen fraai geschreven foliant^ valt het 
dadelijk in '/ oog^ dat men^ bij het vergrooten der Bibliotheek^ is te 
rade gegaan met de rigting der studiën^ welke men destijds voor de 
opleiding van predikanten in onze Doopsgezinde Kerkgemeenschap 
wenschelijk achtte, en dus aan Wijsbegeerte in den ruimsten zin des 
woords, meer ruimte gegeven heeft ^ dan aan Godgeleerdheid y terwijl 
men in V vak der Oude Letteren het voorbeeld van Fontein van 
ver is blijven navolgen. Wel veranderde dit na het overlijden van 
Hesselink. De Godgeleerdheid werd^ bij het aankoopen van boeken^ 
door den hoogleer aar R. Koovuk^s^ ruimer bedacht ; maar de ganse he 
Bibliotheek bleef toch te veel eene verzameling^ die geen bepaald 
karakter vertoonde ^ zoódat . het twijfelachtig scheen^ of zij voor het 
gebruik van theologen^ of van philologen^ of van beoefenaars der 
Wijsbegeerte bestemd was. 

,^De opvolgers van prof. R. Koopmans, begrepen dit gemis van 
eenheid te moeten wegnemen, en de Bibliotheek te beperken binnen de 
grenzen, welke het doel van het Seminarie in den tegenwoordigen 
tijd aanwijst. Zij verzochten en verkregen van den Kerkeraad verlof, 
om niet alleen den kostbaren, mcmr veelal verouderden apparatusvan 
physische instrumenten, die eertijds voor het onderwijs der studenten 
gediend had, te gelde te maken en het bedrag tot het aankoopen van 


theologische hoeken te besteden^ maar hetzelfde te doen met de werken 
over proefondervindelijke Natuurkunde, die in zeer grooten getale 
voorhanden waren. Tevens namen zij het besluit, om de eigenlijke 
kern der nalatenschap van Fontein, de philologie, als een gesloten 
geheel aan te merken^ dat^ als een afzonderlijke af deeling, niet verder 
zou worden vermeerderd. 

,yDoch ook hierbij bleven de genoemde hoogleeraren niet staan. Het 
opnemen van de Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden onder 
de vakken van onderwijs aan het Seminarie {in 1^2^), en de hierdoor 
opgewekte lust voor deze wetenschap maakten het in hun oog wen- 
schelijky dat de Bibliotheek, die nu een meer zuiver theologisch 
karakter aangenomen had., mede het doopsgezind element vertegen- 
woordigde. Onderscheidene oud-doopsgezinde geschriften, meestal van 
de gemeente ,jbij de Zon** afkomstige en tijdens de vereeniging van 
haar en van die ,Jbij het Lam'' {in 1801), bij de reeds aanwezige 
gevoegd^ waren de geringe beginselen van dit plan ; enkele gemeenten 
en predikanten , zooals die te Westzaan op V Zuid^ Ds. Blijdf^tfyn, 
Ds. C. Muller, Ds. de Hoop Scheffer en prof. H. W. Tydeman, 
kwamen door grootfr en kleiner bijdragen wehuillend er aan te hulp, 
terwijl de bibliothecarissen geene gelegenheid lieten voorbijgaan, om, 
door aankoopen op veilingen, het te ondersteunen. De voorname aan- 
was .echter^ dien deze af deeling verkreeg, was de schat van oud 
doopsgezinde geschriften, nagelaten door wijlen den zeer ervaren ge- 
schiedkundige Marten Schagen, predikant bij onze gemeente te 
Utrecht, over welks afstand de kerkeraad aldaar met den kerkeraad 
te Amsterdam billijke schikkingen maakte. Na dien tijd is deze 
af deeling, door aankoopen en kleine geschenken, gestadig vermeerderd, 
en wij vleijen ons met de hoop, dat gemeenten en predikanten, die in 
*t bezit zijn van stukken welke nog ontbreken, ons en, naar wij t^er- 
trouwen, zich zelven, het genoegen zullen verschaffen^ ze op de hun 
meest welgevallige wijze^ aan ons af te staan. Zoo toch zullen de 
afzonderlijke verstrooide geschriften, meestal van geringen omvang, 
niet alleen voor het gevaar bewaard worden van verloren te gaan, 
gelijk helaas/ door gebrek aan kennis en belangstelling, met zoo vele 
gebeurd isy maar zal het onderwijs en de bedrevenheid in de geschie- 


denis onzer kerkgemeenschap hier te lande^ ten algemeenen nutte^ 
niet weinig bevorderd worden. De genoemde af deeling heeft nu reeds, 
ais eene eigenlijk theologische doopsgezinde bibliotheek^ niet alleen 
nergens hart wederga, maar heeft ze waarschijnlijk nooit ergens 
gehad; en wordt onze hoop venmld^ dan levert zij eens de noodige 
bouwstoffen voor een volledige Letterkundige Geschiedenis van de 
Godgeleerdheid der Neder landsche Doopsgezinden.^^ 


De uitgaaf van den Catalogus, waardoor in wijder kring de rijke 
voorraad dezer bibliotheek bekend werd, deed bij velen den wensch 
ontstaan, dat het gebruik daarvan gemakkelijker zou worden gemaakt; 
want, hoe gereed de hoogleeraren S. Muller en J. van Gilse zich 
altijd betoonden om op aanvraag boeken uit te leenen, zij deden het 
tiatuurlijk dan alleen^ wanneer zij na afloop hunner collegies nog 
eenige oogenbtikken in het locaal der bibliotheek vertoefden, mcuir 
nooit konden de bezoekers daar terecht op andere tijden, nooit werd 
hun gelegenheid gegeven werken na te slaan of te raadplegen, te 
groot van omvang om onder den arm naar huis te worden gedragen. 
Het duurde eehter nog vijf jaren^ eer die wensch tot vervulling kwam. 
Toen beraamde de kerker aad de noodige schikkingen met den schrijver 
dezer voorrede, die destijds nog als leeraar der gemeente lid van den 
kerker acul was, maar zijn benoeming als hoogleercmr {\i Aug. 1859) 
reeds had aangenomen en derhalve eerlang met zijn ambtgenoot 
S. Hoekstra Bz. dt zorg voor de bibliotheek op zich zou nemen. 

Nadat in September besloten was de bibliotheek op vaste uren voor 
alle belangstellenden te openen, werd den 6^« October een Reglement 
op 7 beheer en V gebruik door den kerkeraad goedgekeurd en spoedig 
daarna naar een deskundige uitgezien, die, onder toezicht der biblio- 
theek-commissie^ waarvan de beide hoogleeraren lid zijn, de werk- 
zcuLmheden van Custos vervullen zou. 

De heer D. Lodeesen, tot deze betrekking benoemd, nam haar den 
i8'* Januari 1860 aan en kweet zich op voortreffelijke wijze van 
zijn taak tot Januari 1863, toen hij haar moest neder leggen, omdat 
hij zich elders metterwoon ging vestigen.   Hij werd vervangen door 


den heer G. L. Funke, die met niet minder ijver bezield na twaatf 
jaren zich genoodzaakt zag^ wegens de uitbreiding zijner beroeps- 
bezigheden^ haar over te dragen aan zijn opvolger den heer A. Bleek er, 
thans nog tot veler genoegen daarmede belast. Gaarne breng ik een 
welverdiende hulde aan de voorbeeldige trouw, waarmede hij ook bij 
het opmaken van dezen Catalogus mij ter zijde stond. Het naam- 
register is geheel door hem bewerkt. 

De uitgaaf van een nieuwen catalogus was volstrekt noodig /«/, in 
den loop der laatste dertig jaren, het gebruik der bibliotheek gedurig 
meer toegenomen en de voorraad boeken bijna verdubbeld was. Bij 
deze uitgaaf zijn de drie hoof da f deeling en van vroeger behouden : 
godgeleerdheid; teleiobaptistica; oude en nieuwe letteren. De eerste 
komt voor tn dit deel; het tweede zal de beide anderen bevatten. 
Alleen de rangschikking, hier en daar ook de inrichting der onder- 
af deelingen vorderde groote veranderingen, die terstond uit de in- 
houdsopgave blijken. Om het gelijksoortige niet te scheiden zijn alle 
werken^ die de kenmerkende ge7foelens der Doopsgezinden betreffen 
{doop, eed^ enz.) naar de af deeling Teleiobaptistica <yi^er gebracht. 

Amsterdam, J. G. DE HOOP SCHEFFER. 

September 1885. 


REGLEMENT 


HET BEHEER EN HET GEBRUIK 


BIBLIOTHEEK 


VAN DE 

VEREENIGDE DOOPSGEZINDE GEMEENTE 


TE 


AMSTERDAM. 


Art. 8. 

De Bibliotheek is voor iedereen geopend gedurende de maanden 
Januari, Februari, Maart, April, Mei, Juni, October, November 
en December, op Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag 
van 3 tot 4Va uur, uitgezonderd op de invallende feestdagen; 
gedurende de overige maanden des jaars, alleen op Maandag 
van 3 tot 4Va uur. 


Niemand,  behalve  de  leden  der  Commissie en de Custos, 
mag de boekenkasten openen of de boeken verplaatsen. 


lO. 


Wie een boek op de Bibliotheek zelve verlangt in te zien, 
vraagt het van den Custos, en geeft het hem na gemaakt 
gebruik terug. 


II. 


De leden der Commissie ; de leden en oud-leden van den 
Kerkeraad ; de Hoogleeraren en de Studenten aan het Athe- 
naeum Illustre en de Seminariën hier ter stede gevestigd ; de 
Godsdienstleeraren der onderscheidene gezindten alhier, en voorts 
allen, die aan eene van 's lands Academiën den rang van Doctor 
hebben verkregen, mits woonachtig binnen Amsterdam, zijn 
bevoegd boeken uit de Bibliotheek ter leen te vragen èn met 
zich naar huis te nemen. 

12. 

Andere, dan in het vorig Artikel genoemde personen, die 
hier ter stede woonachtig zijn, kunnen geen boek ter leen ont- 
vangen, ten zij een der leden van de Commissie daartoe schrif- 
telijk toestemming geve. 

13. 

De boeken mogen aan niemand ter leen gegeven worden, 
die buiten de stad woont of die het voornemen heeft ze voor 
meer dan vier weken buiten de stad met zich mede te nemen, 
ten zij een der leden van de Commissie daartoe schriftelijk 
toestemming geve. 

14. 

De boeken worden ter leen verstrekt voor niet langeren tijd, 
dan voor vier weken, en alleen tegen onderteekend bewijs van 
ontvangst, dat tot aan de teruggave bij den Custos berust. Ook 
de leden der Commissie zijn aan deze bepalingen onderworpen. 


15. 

Het staat vrij een boek, dat men gedurende vier weken te 
leen heeft gehad, weder voor den zelfden tijd te vragen; maar 
in geen geval zal zoodanig verzoek meer dan tot tweemalen 
toe worden ingewilligd. 

i6. 

Niemand kan te gelijker tijd meer dan drie afzonderlijke 
-deelen van hetzelfde boekwerk ter leen bekomen. 

17. 

Ieder boek, ter lezing op de Bibliotheek of ter leen gegeven, 
wordt bij de teruggave door den Custos nauwkeurig onder- 
zocht, en de gebruiker voor elke daaraan toegebrachte schade 
aansprakelijk gesteld. 

18. 

Wie een boek ter leen heeft ontvangen en het op den be- 
paalden tijd niet terug bezorgt, wordt binnen drie dagen door 
den Custos, en bij voortdurend verzuim binnen veertien dagen 
door de Commissie tot de Bibliotheek, vermaand aan zijne ver- 
plichting te voldoen. 

19. 

Wie een boek ter leen heeft ontvangen en het niet kan 
teruggeven of daaraan belangrijke schade heeft toegebracht, 
is verplicht een ander exemplaar van gelijke waarde in de 
Bibliotheek te bezorgen, of de waarde daarvan in geld te ver- 
goeden. 

20. 

Orde en stilte op de leeskamer der Bibliotheek worden ten 
-ernstigste aanbevolen. Met de handhaving daarvan is de Custos 


belast ; hij heeft de bevoegdheid hen^ die ondanks herhaalde 
aanmaning de orde en stilte blijven verstoren, van de Bibliotheek 
te doen verwijderen. 

21. 

De Commissie tot de Bibliotheek is gerechtigd het bezoek 
en het gebruik der Bibliotheek, wegens overtreding van de 
bovenstaande bepalingen, te ontzeggen, of voor eenigen tijd 
de Bibliotheek te sluiten. 

Aldus vastgesteld in de Kerkeraads- Vergadering 
van 6  October 1859. 


INHOUD. 


I.   ALGEMEENE WERKEN. 

Blz. 

a  EncyclopedieCn i 

b. Woordenboeken ... 2 

C,  BiBLIOGRAPHIE ald 

//. Werken van genootschappen en bundels verhandelingen . 4 

e. Tijdschriften 9 

IT. UITGAVEN VAN DEN BIJBEL IN HET OORSPRONKELIJKE 
EN VERTAALD. 

Algemeene werken 16 . 

A. Uitgaven  van  den  grondtekst. 

1. Van Bijbel en Oud Testament 17 . 

2. Van het Nieuwe Testament 18. 

B. Vertalingen. 

a. Geheele Bijbel 22 . 

b. Oud Testament 29 . 

c. Nieuw Testament 33 . 

C. Apocryphen  en  pseudepigrafen van het 
Oude  Testament 39. 

III.  BIJBELVERKLARING. 

Algemeens werken. 

1. Overzichten en tijdschriften 41 . 

2. Verzamelwerken ald . 

3. Geschiedenis van de schriftverklaring 42 . 


Bb. 

a,  Uitlegkunde. 

1. Van den geheelen bijbel 42 . 

2. Van het Oude Testament 43 . 

3. Van het Nieuwe Testament ald. 

4. Onderdeden van hermeneutiek 44 . 

d. Tekstkritiek. 

1 . Van den geheelen bijbel 46 . 

2. Van het Oude Testament ald. 

3. Van het Nieuwe Testament 47 . 

c. Spraakleer. 

1. Van den geheelen bijbel 49 . 

2. Van het Oude Testament ald. 

3. Van het Nieuwe Testament 51 . 

d. Oudheidkunde. 

1. Van den geheelen bijbel 54. 

2. Van het Oude Testament 55 . 

3. Van het Nieuwe Testament 60. 

^. Aardrijkskunde 61. 

ƒ. Geschiedenis. 

1. Oud Testament 62 . 

2. Nieuw Testament 64 . 

^. Chronologie 65. 

4. Geschiedenis van de Bijbelboeken 66. 

5. Schriftuitlegging. 

tf. Van den geheelen bij bel 69. 

d. Van het Oude Testament. 

1. Geheel 72. 

2. Gedeelten 75 . 

c. Van het Nieuwe Testament. 

1. Geheel 89. 

2. Gedeelten 92 . 

Evangeliën 92. Evangeliënharmonie 10 1. Leven van Jezus 102. 

Handelingen  der  Apostelen  109.  Paulus 112.  Katholieke 
brieven 126.  Openbaring 129. 


IV.  CHRISTELIJKE 'LETTERKUNDE. 

Blz. 

Algemeens werken. 

1. Historiographie 130. 

2. Verzamelwerken 131 . 

A. Schrijvers der eerste en tweede eeuw. 

1. Verzamelingen 1 54 . 

2. Apocryphen 155 . 

3. Afzonderlijke schrijvers (alphabetisch) 157 . 

B. Schrijvers van de derde tot de zesde eeuw.  164. 

C. Van de zevende eeuw tot de Hervorming. 180. 

D. Van de Hervormingseeuw 191. 

E. Van  de  zeventiende en achttiende eeuw 
(Protestanten; Katholieken) 202 . 

V. KERKLEER EN KERKRECHT. 

1. Kerk en kerkinrichting 210. 

2. Kerkvergaderingen 211. 

3. Kerkrecht 215 . 

4. Geschiedenis der leerstellingen 222 . 

5. Symbolische boeken 223 . 

VI. KERKGESCHIEDENIS. 

Algemeens werken. 

1. Oudheidkunde 227 . 

2. Tijdrekenkunde 230. 

A. Algeraeene kerkgeschiedenis 230. 

B. Oude kerkgeschiedenis tot 600 238 . 

C. Middeleeuwsche   kerkgeschiedenis   tot 

I 5 I 7 246. 

In  't algemeen  246.   (Monnikenorden  253,  Ketters 253)  in 
Nederland 257. 

D. Hervormingseeuw 259. 

In 't algemeen 259. In Duitschland 264.  In Zwitserland 266. 

In Frankrijk 267. In Spanje en Italië 268. In Engeland en 
Noorsche rijken 269. In Nederland 269. Biografieën (alpha- 
betisch) 271. 


Blz 

E. Na de Hervormingseeiiw 274. 

In 't algemeen 274. In Duitschland 275. In Oost. Europa 278. 
In Zwitserland 278. In Frankrijk 279. In Spanje en Enge- 
land 280. In Noord- Duitschlaod en Noorsche rijken 281. 
In Nederland 281. Biografieën (alphabeth.) 285. Dissenters 287. 
Socinianen 289. Katholieken 291. In Nederland 294. Bio- 
grafieën van buitenlanders 295. 

VII. GESCHIEDENIS DER GODSDIENSTEN. 

Algemeene werken 297 . 

Bijzondere godsdiensten 301 . 

Natuurvolkeren 301. Chineezen 301. Babyloniers 302. Egypte- 

naren 302.   Joden  303.   Arabieren 309.   Buddhisme 310. 

Zend-Avesta 312. Grieken en Romeinen 312. Germanen 313. 

Vill. BIJBELSCHE THEOLOGIE. 

Oud testament 314. 

Nieuw testament • 316. 

IX. WIJSBEGEERTE. 

A. Klassieke wijsgeeren 319. 

B. Wijsgeeren van later tijd. 

1. Vóór Kant 327 . 

2. Kant en latere wijsgeeren 339. 

C. Geschiedenis  der  wijsbegeerte  (tijdschriften 
enz.) , 349 

X. DOGMATIEK. 

In 't algemeen 351 . 

(Protestantsche 351, Katholieke 362) 

BiBLiOLOGiE 364 . 

Theologie 364 . 

Anthropologie 366 . 

soteriologie 367 . 

Eschatologie 372 . 

Apologetiek 374 . 


XI. ZEDEKUNDE. 

Bis. 

In 't algemeen 380. 

(Protestantsche 380. Katholieke 386.) 

Onderdeelen 388. 

Gesghiedenis 389 . 

XII. PRAKTISCHE THEOLOGIE. 

A. In 't algemeen 391. 

B. Catechetiek en godsdienstonderwijs 392 . 

C. Predikkunde en leerredenen 393 . 

D. Liturgiek 404 . 

In 't algemeen, Katholieke 404.   Protestantsche 406.  Kerk- 
gezang 407. 

E. Pastoraal .412- 

Bijgekomen boeken 413 . 

Naamregister 421. 


yN^^.-%.%.-'*>/y>^vvg./s^'yy%^v^N^ 


EERSTE AFDEELING 

GODGELEERDHEID. 


CATALOGUS van de BIBLIOTHEEK 


DEK 


Vereenigde Doopsgezinde Gemeente 


TE 


AMSTERDAM. 


I.  ALGEMEENE WERKEN. 

a.   Encyclopedieën. 

Buddei, J. F.  Isagoge histor. theol. ad theolog. univer- 
sam. Lipsiae. 1727. 2 vol. 40. 

Mursimia, S. Primae lineae Encyclopaed. theolog. Halae. 
1784 acced: — Ejusd. Homiletica. ibid. 1766, 

Hanck,  G. J.  Einleitung  i,  d.  theol.   Wissenschaften. 
Leipzig 1794. 2 Th. 

Der Theologe, von J. J. Bellermann. Erfurt. 1803 — 1806. 

4 Th. 
Klee, H. Encyclopadie der Theologie. Mainz. 1832. 

Staudenmaier, F. A. Encyclopaedie d. theolog. Wissen- 
schaften. Mainz. 1834. 

Clarisse, J. Encyclopaedia theolog. L. Bat. 1835. 

Pelt, A. F. L. Theologische Encyclopaedie. Hanib. 1843. 


De Groot,  P. Hofstede, et L. G. Pareau, Encyclopaedia 
theologi Christiani. Groningae, 1844. 

Doedes,  J.  I.  Encyclopedie   der  Christel,  theologie. 
Utrecht, 1876. 

Lange, J. P. Grundriss der theol. Encyklopadie. Heidel- 
berg, 1877. 

Bestmaxin, H. J. Encyclopadie  der  theologie.  Nördlin- 
gen, 1879. 

Rftbiger, J. L.  Theologie oder Encyclopadie der Theo- 
logie. Leipzig, 1880. 

Rothe, R. Theol. Encyclopadie, herausg. von Ruppelius. 
Wittenb., 1880. 

ZOckler, O. Handbuch der theol. Wissenschaften. Nörd- 
lingen, 1882. 

b.  Woordenboeken. 

Bayle, P.  Hist  Krit.  Worterbuch fïir Theologen.  Lü- 
beck, 1779. 

Ersch  J.  und  Grruber, J. G. AUgem. Encyclopadie der 
Wissenschaften und Künste. Leipzig, 18 18 en v. v. 

Herzog, J.^Real-Encyclopadie für protest, theologie und 
Kirche. Hamb. 1854. 16 Th. 

Lichtenbei^er, P.  Encyclopédie des sciences religieuses. 
Paris, 1878— 1882. 13 vol. 

c.   Bibliographie. 

Pfaffii, C. M. Introductio in historiara theologiae literar. 
Tubingae, 1724. 3 vol. 

Reimannjy  J.  F.  Biblioth. theolog. catalogus. Hildesh., 
1731. 2 vol 


Catal. Bibl. Krighoutianae. Amst., 1770. 

Bibl. Nettesianae. L. B. 1774. 

Kritische Sammlungen der theol. Literatur. Heidesheim, 
1777. 2 Th. I Bd. 

Winer, G. B, Handbuch d. theolog. Literatur. Leipzig, 
1838— 1840. 2 Th. 

Catal. van de Universiteits-bibliotheek van Amsterdam. 
1856 en V. V. 

Biblioth. Voorstiana. Amst., 1858^—59. 7 pts. i vol. 

Wemer, K. Gesch. der apologetischen und polem. Lite- 
ratur der Christl. Theologie. 5 Bd. Schaffhausen, 
1861—67. 

Enslin, T. C. F. Bibl. theol. bis 1831. Stuttg., 1833. 

Zuchold, Bibliotheca theol. 1830 — 1862. Gött., 1864. 

Catal. de la Bibl. Wallonne. Leyde 1855. Supp. 1870. 4 vol. 

de la Bibl. Wallonne. Leyde 1875. Supp. 1880. 

V. d. Bibl.  van 't Evang. Luthersch Seminarium. 

Amst., 1876. 

Bibl. Lutherana. Nordlingen, 1883. • 

Catalogus van de theologische bibhotheek der Remon- 
strantsch-gereformeerde gemeente te Rotterdam, door 
J. Tideman. Utrecht, 1848. 

van de handschriften en boeken van de bibli- 
otheek der Remonstrantsch-gereformeerde kerk te 
Amsterdam. Amsterdam, 1849. 

Rogge, H. C. Bibl. v. pamphletten, 2 dl. Amst, 1865. 
Catal.  van  Handschr.  op  de Bibl. der Remonstr. Ge- 
meente te Rotterdam. Amst., 1869. 


Hurter, H.  Nomenclator  literarius  recentioris  theolog. 
catholicae. Oeniponti 1871. 2 dln. 

Catal.  van  de  R. Cath. boeken nagelaten door Mr. J. 
Schimmelpenninck Jr. Amst., 1883. 

Verzeichniss  sammtl.  Bücher  der  Kirche zu Einden. 3 
Hfte, 1836—52. 

Catal.  of the dutch church library, Austin Friars. Lon- 
don, 1879. 

Zangemeister,  K.  Bericht über die Durchforschung der 
Bibliotheken Englands. Wien, 1877. 

d.   Werken  van  Genootschappen  en 
bundels  verhandelingen. 

Verhandelingen  van  het  Stolpiaansch Legaat. Leyden, 
4to. 1766 — 1838. Bestaande uit: 

a. Over de Natuurlijke Godgeleerdheid. 1766 en 
1776. 2 dl. 

b. Over de Kristelijke Zedekunde. 1774 en 1776. 3 dl. 

c. Wyttenbach,  D. over de eenheid van God. 1780. 

d. Cras, H. C. over de pligten, door de christelijke 
Zedekunde aan de burgers van den Staat voorge- 
schreven. 1782. 

e. Jakob, L. H. over den invloed van het geloof aan 
de onsterfelijkheid der ziel op 's menschen zedelijke 
daden. 1790. 

/. Gratama, S. over de oorzaken enz. des bijgeloofs. 
1796. 

^. Matthiae, A. over het onderscheid van de natuur- 
lijke en zedelijke geaardheid der volken. 1801. 

h. Meister, J. C. F. de vera notione jurisjurandi. Ibid. 
1811. 


/'.   Deiinan A. J. et Kannegiesser, D. de repugnantia 

officiorum. 1818. 
k.  Le  Roy,  J. J. en Evertz, U. A. Over den grond 

van  het  oppergezag en de pligten van overheden 

en onderdanen. 1834. 
/.  Schroeder Steinmetz, L. A. et Le Roy, J. J. Over 

het beginsel der genoegzame reden. 1838. 

Verhandelingen rakende den natuurlijken en geopen- 
baarden Godsdienst, uitgeg. door Teylers Godgeleerd 
Genootschap.  Haarlem,  1781 — 1851. ie — 35e dl. 4to. 

Uitgegeven door Teylers Tweede Ge- 
nootschap. 1781 — 1852. ie— 27e dl. 4to. 

van Teyler's Godgel. genootschap. Nieu- 
we'Serie I. en v.v. Haarlem 1868. 

van Teylers tweede Genootschap. Nieuwe 

reeks I. en v.v. Haarlem, 1873. 

Prijsverhandelingen van Velingius, Segaar en anderen, 
ter wederlegging van Priestley. 'sGravenh^ 1787. i dl. 

Verhandelingen van het Genootschap ter verdediging 
van den Christel. Godsdienst. 's Gravenh., 1787 — 1835. 

Nieuwe, van het Haagsche Genootschap, 

sedert het vijftigjarig bestaan. 1840 — 1853. 
(De latere werken zijn bij de vakken ingedeeld). 

Royaards,  H.  J.  Het  genootschap tot verd. der Chr. 

Godsdienst geschiedk. geschetst, 's Gravenh. 1834. 
Annales AcademiaeLugduno-Batavae. L. Bat. 181 5 — 1836.. 

22 vol. 4to. 
Groninganae. Groningae. 181 5 — 1836. 

22 vol. 4to. 

Rheno-Trajectinae.  Traj.  ad  Rhen, 


181 5 — 1836. 22 vol. 80. 


Annales Academici 1837 — 1840. Hagae Com. 1841. 3 
vol. 4to. 

1840 — 1849, ibid. 1851. I vol. 4to. 

1849 — 1850. ibid. 1854. I vol. 4to. 

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1877/78 en 
79. Gron., 1879. 

Jaarboeken der Rijksuniversiteit te Leiden. 1878. 

Theses theologicae, in academia Salmuriensi disputatae 
sub Cappello et Amyraldo. Salmurii. 1641. 3 ptes. 4to. 

Thesaurus disputationum theologie arum in Sedanensi 
academia. Genevae 1661. 3 vol. 4to. 

Theses theologicae in academia Sedanensi propositae. 
Lond., 1683. fo. 

Meyer, J. Unde Moses res in Genesi descriptas didicerit. 
Harderovici. 17 14. acced : 20 dissertt. argumenti dog- 
mat. auctorib. Havercamp, Fabricius, Alberti, Schroe- 
der, V. Schelle, Cremer, v. Lennep, HoUebeek, Schol- 
ten, v. d. Kemp, Nahuys, Rietveld, Hamelsveld, 
Klinkenberg, Fransen v. Eek, Boers, de Waal etc. 4to. 

Voget, A. De natalitibus ad aram Jehovae non factis. 
Mediob. 1733. acced: 13 dissertt. auctorib. Schultens, 
Koolhaas, Gillissen, Segaar, Verschuir, Boers, Ratel- 
band, Muntinghe, Bachiene, Te Water etc. 4to. 

Ode, J.  De  decreto  Dei. Traj. ad Rhen. 1737, acced: 

24  dissertt.  argumenti  dogmat.  exegetici,  auctorib. 

Hoeufft, Ryser, Schumacher, Altius, Szentpeteri, v. d. 

Well Irhoven, Romstadt, Debreczin, Vonk, Ratelband, 

Schultens, Comrie etc. 4to. 
Keil,  C. A. T.  De  argumento  Matth. XXV :. 31— 46. 

Lipsiae.  1809.  acced:  Ejusdem 4 dissertt, argumenti 


exegetici, aliorumque argumenti critici, auctorib. L. C. 
Valckenaer, J. Kantelaar, M, Weber, L. Suringar, 
etc. 4to. 

Brouwer, P. W. De corruptione nativa. L. Bat, 1781. 
2 pts. acced: 23 dissertt. argumenti critici, auctorib. 
Kist, Schnurrer, Hassenkamp, Schmidius, Leyser, Piper, 
Sapper, Osiander, Storr, Winer, Noesselt, Dahl, 
Ziegler, Stosch, Carpzovius, Spittler, Semler, Henke, 
Graunius, Dresig, Liske, etc. 4to. 

Bonnet, G. In religionis contemtores — de veter, vaticin. 
Traj. ad Rhen. 1793. acced: 19 dissertt. auctorib. 
Muntinghe, Sypkens, Fransen v. Eek, Regenbogen, 
Tinga, Royaards, Lotze, Borger, v. Hengel, v. Voorst, 
Amersfoordt etc. 4to. 

Nitzsch, C, L, De sensu decreti Apostolor. Act. XV. 
Vitebergae. 1795. acced: 10 dissertt. auctorib. v. Koo- 
ten, Kuipers, Suringar, Anton, Valckenaer, v. Hamels- 
veld, Hug, Carpovius etc, 4to. 

Verzameling dissertaties verdedigd aan Zwitsersche aca- 
demies van 1678 — 1729. 9 dln. 4to. 

Commentationes in certam. Academiae Gött. praemio 
omatae Gött. 1785 — 1834. 10 p. i vol. 4to. 

AUgemeine Bibliothek der  biblischen Litteratur, von J. 

G. Eichhom. Leizig, 1787 — 1801. 10 Bde. 
Jablonski, P, £• Opuscula, ed. J. G. te Water. L. Bat. 1804. 

4 vol. 
Reinhard, F. V. Opuscula academica. Lipsiae, 1808. 2 vol. 
Kist, E. Verhandelingen en redevoeringen. 18 16. 4to. 
Krause, J. F. Opuscula theologica. Regiomonti. 181 8. 
Knapp,  C.  G.  Scripta  vari    gumenti.  Halae,  1823. 

2 torn. I vól. 


8 

Weber, M. Opuscula academica. Lipsiae, 1828. 

Tzschimeri, H. T, Opuscula academica. Lipsiae, 1829. 

Koopmans, W. Cnoop, de theologiae disciplina prorsus 
literaria. Amstelodami, 1830. 

Bengely £• T, Opuscula academica. Hamburgi, 1834. 

Baumgarten  Crusii,  L.  F.  O,   Opuscula  theologica. 
Jenae, 1836. 

Ju3mboll,  F.  W.  J.  Letterkundige  bijdragen.  Leiden, 
1838. 3 St. 

Fritzsche, C.  F. A. Oratio de theologi statu et officio. 
Giessae, 1841. 

Scholten, J. H.  De pugna theol. inter et phil. tollenda 
L. Bat. 1847, 

Ewaldy H.  Jahrbücher  d.  bibl.  Wissenschaft.  Gotting. 
1848— 1861. 3 Th. 

Gilse, J. van De  theologiae disciplina  ad bene geren- 
dum munus sacrum necessaria. Amst. 1849. 

Neander, A. Wissenschaftliche Abhandlungen. Berlin, 1 85 1 . 

Reuss, E. und Cunitz, E. Beitrage zu den theolog. Wis- 
senschaften. Jena, 1851. 3 Bde. 

'■ 1855. 6 th. 2 Bde. 

Bouman, H. Chartae theologicae. Tr. ad Rh. 1853 — '57. 
2 vol. 

Loman,  A.  D.  De  germani  theologi humanitate. Am- 
stelodami 1856. 

Prins, J. J. De institutione academica. L. B. 1857. 

Scherer, E. Melanges de critique religieuse. 1860. 

Haar, B. ter  De historica religionis Christ. indole, eet, 
Traj. i86o. 


Zeiler, E. Vortrage und Abhandl. geschichtlichen Inlialts. 
Leipzig^ 1865. 

Lagarde, P. de, Symmicta. Gottingen, 1877. 

Hatisrath, A. Kleine Schriften religionsgeschichtlichen 
Inhalts. Leipz. 1883. 

e.   Tijdschriften. 

Acta eruditorum Lipsdensimn. Cum indicibus. Lipsiae, 
1682 usque 1729. 66 vol. 

AUgem. Kirchenzeituiig begr. v. E. Zimmermann redig. 
V. Palmer und Schenkel. Jahrg. 37. Darmst., 1858. 

Allgem. Kirchl. Zeitschrift herausg. v. Schenkel. Elber- 
feld, 1864. 

Allgemeine Theol. Bibliothek. 13 Bde. Mitau, 1778. 

AUgemeines Repertorium für die theologische Literatur 
u. kirchl. Statist. herausg. von S. F. H. Rheinwald ; und 

Neues fortgesetzt  von  H. 

Reuter. Berlin, 1833 — 1852. 76 Bde. 

Neues Repertorium herausgeg.  von  H.  S. 

Bruns u. C. Hafner. Ebend. 1845 — 1847. 12 Bde. 

Altes und Neues aus der belehrten Welt. Zurich, 171 7. 

Archiv für die Theologie, von E. S. Bengel. Tübingen, 

181 5—1826. 8 Bde. 

Bibliotheca Bremensis historico-philologico-theologica. 
Bremae. vol i" et 2*. Amstelod. vol. 3"» — 8". 1719 — 1725. 
8 vol. 

•■ Bremensis   historico-philologico-theologica 


nova, ibid. 1760 — 1766. 6 vol 


lO 

Bibliotheca Hagana historico-philologico-theologica nova, 
continuat. Biblioth, Bremensis. Hagae Com. 1768 — 
1769. 2 vol. 

Museum historico-philologico-theologicurn, cur. T. Hasaeo. 
Bremae. 1728 — 1729. 2 vol. 

Miscellanea Duisburgensia ed. ined. Duisburgi (1733). 
2 vol. 

Groningana,  in  contin.  Miscell.  Duisburg. 

Groningae, 1736. 4 vol. 
Museum Haganum historico-philologico-theologicum, cur. 

N. Barkey, H. C. 1774 — 1779. 3 vol. 

Duisburgense  cur.  J. P. Berg. Duisb. 1782 — 

1785. 4 vol. 

Symbolae Litterariae. Bremae, 1743. 3 vol. 

Haganae cur. N. Barkey. Hagae Com. 1771 — 

1776. 3 vol. 

Duisburgenses,  cür.  J.  P.  Berg.  Duisburgi, 

1783—1784- 3 vol. 

Bibliotheca Sacra and American Ublical repository. An- 
dover 1854 — 1855. vol. XI, XII. 

Bibliotheek van theologische Letterkunde. Amsterdam, 
1803 — 181 1, 9 dl. 

Bijdragen tot de beoefening van Godgeleerde Weten- 
schappen. Amst. 181 8 — 1826. 14 dl. 

Godgeleerde Bijdragen, aldaar, van 1827 — 1854. 

Der Denkglaubige, von Dems. Heidelberg, 1825— 1828. 
2 St. 

Deutsch evang. Blatter. herausg. von W. Beyschlag. L 
en v.v. Halle, 1876. 


II 

Deutsche Vierteljahrschrift fïir englisch-theol. Forschung 
und Kritik, herausg. v. M. Heidenheim. Gotha, 1861 — 
1872. Bd. I — 4. 

Deutsche Zeitschiift, herausgegeben von J. Muller, A. 
Neander u. I. C. Nitzsch. Berlin, 1850 — 1853. i — 4 Th. 
4to. 

herausg. v. HoUenberg. Neue Folge. 

Jg. I— IV. Berlin 1885—61. 

The Dublin Review. London, 1842. 4 pts. 

Historisch-Politische BUltter, v. G. Phillips u. G.Gorres. 
Munchen, 1838— 1839. 4 Bde. 

Evang. Kirchenzeitung v. Hengstenberg. 1829— 1840, 
1858— 1869. 4to. 

Jaarboeken voor Wetenschappelijke Theologie, uitgege- 
ven door J. J. van Öosterzee, J. I. Doedes en anderen. 
Utrecht, 1845 — 1854. 10 Jaargangen. 

Nieuwe Jaarboeken v. Wetensch. theologie onder redactie 
van D. Harting. Utrecht, 1858. Dl. I— VI. 

Jahrbuch der hist. Gesellschaft Züricher theologen. 
Zürich, 1877. Bd. I. en v.v. 

Jahrbficher der Theologie, von F. H. C. Schwarz. Frankf., 
1824— 1827. 4 Bde. 

für deutsche theologie, herausg. v. Liebner 

und Domer. Stuttg., 1856 — 1872. 

fïir prot. theologie. Leipz. 1875. Jg. i. en v.v. 

für  Theologie   u.  Christliche  Philosophie. 


Frankf. 1835 — 1836. 3 Bde. 

Jahresbericht,  theologischer,  herausg.  von  B.  Punjer, 
Leipz., i88ï. 


12 

Kirchenzeitung, e vang., v. Hengstenberg, 1829 — 1840, 
1858— 1869. 

KittOy J. Journal of sacred Hterature. London, 1852 — 
1854. 8 vol. 

The joumal of sacred Hterature. Edit. by H. Burgess. 
N*. I— 13, 15. 

Le Lien. Ann. 1841—42, 1862 — 1875. 

Litterarischer Anzeigervon A.Tholuck. Halle, 1830 — 1849. 

Magazin fïir Religions-philosophie, Exegese u. Kirchen- 
geschichte, von H. P. C. Henke. Helmstadt, 1794 — 
1799. 9 Bde. 

Neue theologische bibliothek, von J A. Ernesti. Leipzig^ 
1760 — 1769. 10 Bde. 

Neueste theologische Ubliothek, Ebend. 1771 — 1773. 
3 Bde. 

Magazin für Christl. dogmatik und moral. Herausg. von 
J. Flatt und F. G. Süskind.Tubingen, 1796 — 181 2. 5 Bde. 

Nieuw Christelijk Blagazijny van J. H. Krom, Amsterd., 
1821 — 1825. 4 dl. 

Monatschrift fïir die evangel. Kirche der Rheinprovinz. 
Bonn, 1842 — 1849. 8 Bde. 

Museum Helveticum. Tiguri 1746 — 51. 6 vol. 

Protest. Kirchenzeitung. Herausg. v. Dittenberger und 
and. redact. H. Krause. Berlin, 1858 — 71. 

Protest. Monatsblfttter fïir innere Zeitgeschichte. Herausg. 
V. H. Gelzer. Jg. 1832 — 61, 62 — 66. 

La Renaissance, Ann. 1871—76. 

Repertorium f. d. bibl. und morgenlandische Literatur 
(von Eichhorn) Lpz. 1777 — 1786. 18 Bde. 8vo. 


13 

Neues  repertorium  för  bibl.  und  morgenl.  Literatur 
(Herausg. v. H. E. G. Paulus). Jena, 1790—91, 3 Th. 

Memorabiliën, v. H. E. G. Paulus. Leipz , 1 791 — 1796. 8 Th. 
Repertorium  voor buitenlandsche Theologie^ door J. F. 
de Keyser. Utrecht, 1848— 1853. 6 dl. 

Revue de Theologie,  par T. Colani.  Paris, 1850 — 1853. 
ir — 5« vol. 

Nouvelle revue de theologie. Paris 1858. 
Revue  des  deux  mondes.  Table générale 1831 — 1874. 
Paris, 1875. 

Studiën, von C. Daub u. F. Creuzer. Heidelberg, 1805 — 
181 1. 6 Bde. 

der Evangel. Geistlichkeit Würtembergs. Stuttg. 

1832— 1848. 17 Bde. 

'Iheol. tijdschrift 1875. en v.v. 


Tempe Helvetica, Dissert. theologicas, philologicas, cri- 
ticas, historicas exhibens. Tiguri, 1737 — 1742. 6 vol. 

Theologische  Bedenken,  von  S.  J.  Baumgarten. Halle, 
1744— 1750. 7 Saml. 

Theologische Beytrflge, von J. C. H. Eckermann. Altona, 
1 791 — 1796. 5 Bde. 

Theologische Jahrbflcher, von Baur und Zeiler. 1842 — 55. 
14 Bde. Tubingen. 

Theol.  Jahresberichty  Herausg.  v.  W. Hauck, Wiesb., 
1866. Jg. I. en v.v. 

Theol. Literaturblatt, Begr. v. E. Zimmermann, 35e Jahrg. 

Darmstadt, 1858. 
Theol. Literaturzeitung, herausg. v. Schürer. Jg. 1 876. en v.v. 
Theologische Mitarbeiten, von A. F. L. Pelt. Kiel, 1838 

— 1841. 4 Bde. 


H 

Theologische Nachrichten, von Dems. Frankf., 1824— 1827. 
4 Bde. 

Theol(^sche Quartalschrift, von Drey, Herbst, Hirscher 
u. Möhler. Tübingen, 1836 — 1852. 19 Bde. 

Theologische Studiën aus Wurtemberg I. en v.v. Lud- 
wigsberg, 1880. 

u. Kritiken, in Verbind, mit Gieseler, 

Lücke,  u. Nitzsch,  herausg. von Ullmann u. Umbreit 
Hamb. 1828— 1853. 

Theol. tijdschrifL Amst., 1867 Jaarg. i. en v.v. 

onder redactie van F. E. Daubanton e. a. 

Utrecht. 1883. I. en v.v. 

Tübinger Zeitschrift fiir Theol., von Steudel. Tübingen, 
1828 — 1840. 12 Bde. 

Unschuldige Nachrichten von alten und neuen theologi- 
schen Sachen. Wittenb. en Leipz. Jahrg. 1701 — 1 760 met 
10 jarige registers voor 1701 — 1740 en 10 jarige annales 
voor 1701 — 1730. De jaarg. na 1740 hebben elk een 
afz. register. Te zamen 63 dln. kl. 8vo. 

Vermakelijkheden, Godgeleerde-historisch-philosophische, 
uitgegeven door M. Schagen. Amsterdam, 1730 — 1743. 
9 dl. 

Waarheid in liefde, uitgegeven door P. Hofstede de 
Groot, L. G. Pareau en anderen. Groningen, 1839 — 
1846. 8 dl. 

Nieuwe reeks, jg. 1858. Gron. 1858. 

Zeitschrift der Morofenlandischen Gesellschaft. Jg. I. en v.v. 

Wissenschaftl. Jahresbericht Ober die morgenlandischen 
Studiën. Leipz. 1879. 


15 

Catalog.  der  Bibl.  der  deutschen  morgenland, gesell- 
schaft, 1881. 

Zeitschrift der pract. theologie Jg. 1879. en v.v. 

fiir die historische Theol., von C. F. Iligen, 

Leipz. 1832 — 1844. ^3 ^^^* 

fiir  die hist. Theol. Herausg. von Niedner. 


Leipz. 1845 — 1875. 

Hahn,  C.  H. Register über J. 1833 — 57 der Zeitschrift 
fur hist. theologie. 1857 

Zeitschrift fiir Kirchengeschichte von Th. Brieger. Gotha, 

^876. Jg. I. en v.v. 
fïir  die Luther. Theol. und Kirche von D. 

Rudelbach und Guericke. Leipz. 16 — 25 Jg. 

fiir Theologie, von L. Hug. Freiburg. 1839— 


1850, 21 B. 

fiir  Philosophie  u. Katholische Theologie. 


Bonn, 1843 — 1852. 10 Bde. 

fiir wissenschaftliche Theologie, von G. B. 


Winer. Sulzbach, 1829. i Bd. 

fiir wissenschaftl. Theologie. Herausg. von 


. A. Hilgenfeld. Jena, 1858. Jahrg. I. en v.v. 

Zeitstimmen  aus  der  reformirten Kirche  der Schwei'z 
von D. H. Lang. 2er Jg. 1860. 


II.  UITGAVEN VAN DEN BIJBEL IN HET 
OORSPRONKELIJKE EN VERTAALD. 

Algemeene  Werken. 

Simon, R. De var. Bibliorum edit. Ace. Castig. ad. I. 
Vossium, London. 1684, 410. 

Hodius, H. De bibliorum textibus originalibus etversio- 
nibus graecis et latina vulgata. Oxon. 1 705. i vol. fo. 

Le Long, J. Bibliotheca Sacra. Par. 1723. 2 torn. i vol. 
fo. Idem opuspost. Boernerum cur A. G. Masch. Halis, 
1778. tom. I — II. 6 pt. 4®. (niet verder verschenen.) 

Reuss, E. Bibliotheca N. Test. Graeci. Brunsv. 1872. 

Le Long, I. Boekzaal der Nederl. Bijbels. Amsterdam, 
1732, 4^ hétzelfde Hoorn, 1769. 2 dln. 

Doedes, J. I. Gesch. van de eerste uitgaven der Schrif- 
ten des N. Verbonds in de Ned. taal. Utr. 1872. 

Berger, S. La Bible francjaise au moyenage. Paris, 1884. 

La  Bible  au seizième  siècle.  Etude sur les 

origines de la critique biblique. Paris 1879. 

Furii, F. de libris SS. in vernaculam linguam conver- 
tendis. L. Bat. 181 9. 


Fflrst, J. Der Kanon des Alten test. Leipz. 1868. 

Stosch, E. H. D. de librorum N. Test. canone Francof. 1755. 

Quellensammlung  zur  Geschichte des Neutest. Kanons. 
Heraüsg. von J. Kirchhofer. Ziirich, 1844. 

Credner, K. A. Zur Geschichte des Canons. Halle. 1847. 


17 

Hilgenfeld, A.  Der Kanon und die Kritik des N. Test. 

in ihrer  geschichtl. Ausbild. u. Gestaltung. Halle, 1863. 

Nicholas, M. Etud. critiq. sur laBible (N. T.) Paris, 1864. 

Overbeck, F.  Zur Gesch, des Kanons. Chemnitz,  1880. 

Zahn, T. Forschungen zur .Gesch. des Neutest. Kanons 
und der altkirchl. Literatur. Erlangen, 1881. 

A.   Uitgaven van den grondtekst. 
I.  Van Bijbel en Oud Testament. 

Biblia ed. Arias Montanus (Vetus Test. Hebraice. Novum 
Test. Graece, c. Vuig.) Aur. AUobr. 161 9. fo. 

Biblia Sacra Hebr. et Chald. cum Masora magna et 
parva ac selectis Hebr. comment. etc. opera J. Bux- 
torfi. 4 tom. 2 vol. fo. Basil.  161 9. 

Biblia  Hebraica.   Cum punctis.  Amst. E. Athias. ijoo. 

4 vol. 
sec. edit. J. Athiae, ree. ab Ev. van der 

Hooght. Amst. 1705. 
Hebraica  c.  variis  lectionibus  ed. B. 


Kennicott. Oxonii, 1776. 2 vol. fo. 

curavit J. Simonis. Halae, 1828. 

recens. A. Hahn. Lips. 1867. 


Carpovii, P. T. Animadvv. ad editt. Bibliór. Hebr. Lip- 
siae, 1740. 4to. 

Delitzsch, F. Liber Jobi textum masoret. coUatis prae- 
stantissimis Codicibus instauravit atque ex fontibus 
Masorae illustravit S. Baer. Leipzig, 1875. 

Baer, S. Liber Psalmorum. Lipsiae, 1880. 

Liber Daniêlis, Ezrae et Nehemiae. Lips. 1882. 

Liber duodecim prophetarum. Lips., 1878. 

Liber Ezechielis. Lips. 1884. 


i8 

2.  Van het Nieuwe Testament. 

Testamentum  novum  Graecum, e Codice Mss. Alexan- 
drino. ed. C. G. Woide. Londini, 1786. fo. 

Codex  Alexandrinus Nov. Test., a Woide olim descrip- 
tum, denuo ed. Cowper. London, 1860. 

Appendix  ad  N. Test. Cod. Alexandr. Oxonii. 

1799. fo. 
Oudeni, C. Trias dissertationum criticarum. 

I. de Codice Ms. Alex. Bodleianae Bibliothecae. 

II. de quaestionibus ad Antiochum principem in 
Script. Sacr. 

III. de coUectaneo seu coUectione antiq. Constan- 
tinopolitarum domni Anselmi Bandurii. Lugd. 
Bat. 171 7. 

Strothy F. A. de Codice Alexandrino. Halae, 1771. 

Nov. Test. Gr. ad fidem Cod. Vat. ed. Ed. de Muralto. 
Hamburgi, 1848. 2 vol, 

N. Testamentum  Gr. ad. Cod. Vatic. ree. Ph. Buttmann. 
Leipzig, 1856. 

H  nakaiêt, %aï ij xmvij Jia&iJKy.   Ex  Cod.  Vatic.  ed.  A. 

Majus. 5 vol. Rom. 1857. 4^^. 

N.  Testamentum  Gr.  ad.  fidem  Cod.  Vatic.  ree. Ph. 
Buttmann. Berlin, 1862. 

ed. Kuenen et Cobet.Lugd. Bat. 1860. 

Novum Test. Sinaiticum ed. G. F. C. Tischendorf. Lipsiae, 

1863. 4to. 
Tischendorf, G. F.*C. Notitia editionis Codicis Sinaitici, 

1860. 4to. 

Collatio textus Gr. ed. polyglottae cum Novo Testamento 
Sinaitico. Bielefeld, 1864. 


19 

Rodius J. C. G. de antiquo Basiliensis Bibl. codice Graeco 
IV evangeliorum. Gott. 1750. 

Biblia. Codex Ephraïmi Syri rescriptus, s. Fragmenta 
utriusque Test. e Codice Paris. ed. C. Tischendorf. 
Lipsiae, 1843 — ^^45. 2 vol. 4to. 

Acta Apostt. ad Cod. Cantabrig. fidem ree. T. A. 

Bornemann. Grossenhain, 1848. 

Codex Claromontanus, s. Epistulae Pauli omnes; Gr. et 
Lat. ex Cod. Paris. Claromont. ed. C. Tischendorf. 
Lipsiae, 1852. 4to. 

13  Epistolar.  Pauli  Graecus, e vers. lat. vet. c. 

versione antehiëronym. Codex olim Boernerianus, nunc 
Dresdensis, ed. C. F. Matthaei. Misenae, 1791. 4to. 

Griesbach J. J. en F. A. Stroth, de Codicibus quatuor 
Evangeliorum Origeneanis. Halae, 1771. 

Testamentum novum. Codex Sangallensis Evangeliorum 
quatuor canon. Gr. Lat. interlinearis ad similitud, Mss. 
ed. H. C. M. Rettig. Turici, 1836. 4to. 

Graecum ex Codd. Mosquensib. ed. C. F. 

Matthaei. Rigae, 1788. 10 vol. 

Monumenta sacra inedita, s. Reliquiae antiquiss. textus 
N. Test. Gr. ex novem Codd. ed. C. Tischendorf. 
Lipsiae, 1846. 4to. 

• Sacra inedita (nova collectio) ed. C. Tischen- 
dorf 1855— 1870 I— VI, IX (t. VII et VIII nunquam 
prodierunt). 4to. 

Anecdota sacra et profana s. notitia Codicum Graecorum 
Arab., Syr., Copt., Hebr., Aeth., Latin. Ed. C. Tischen- 
dorf. Lipsiae, 1855. 4to. 

Volbeding, J. E. Constantin Tischendorf in seine 25 
jahrigen schriftstellerischen Wirksamkeit. Leipzig, 1862. 


20 

Pappelbaum, G. F. de Codice Mss. Evangell. N. Testam. 
Berolinensi. Berolini, 1824. 

Munter, F. Notitia Cod. Graeci Johannis Ev. variat. con- 
tin. Hauniae, 1828. 

Appendix Novi Test. Vaticani. Ed. C, Tischendorf. Lips, 
1869. gr. 4to. (continet Apocal. Joh.) 

Testamentum  novum  Graecum ed.  Erasmus.  Basileae. 
1516. Ed. princ. fo. 

ed.  Erasmus. Ed. quarta. Basil. 1527. fo. 

ex  biblioth.  regia  ed. Rob. Stephanus. 

Paris, 1549. Editio O mirificam dicta. 
c. annotatt. L. Lossii. Francofurti, 1559. fo. 

ed. Th. Beza; Graece c. duab. mterprett. 


Genevae^ 1598. fo. 

ed.  R.  Stephanus. Francofurti, 1601. fo. 

Graecum. Lugd. Bat. Elzevier. 1633. Tex- 


tus receptus. 

Graecum,  c.  annott Stephani, Scaligeri, 


Casauboni. L  Batav. 1641. Textus receptus. 

Graece edd. Th. Beza et J. Camerarius. 


Cantabrigiae, 1642. fo. 

Graecum, ed. S. Curcellaeus. Amst. 1658. 


Textus receptus, c. charta intermedia in 4to. et per- 
multis annott. Mss. Virr. Ven. J. Stinstra et J. Brou- 
wer. 2 part. 

Graece ed. Rod. Leusden. Francof. 1693. 

Graece ed. J. Mill. ed. 2a. Lipsiae^ 1723. 

Graecum ed. J. A. Bengel. Tubingae, 1734, 


Cum charta intermedia in folio, et notis Mss. 4to. 


21 


Testamenttim novum Graece ed . J. Leusden. 1 740. c. charta 
interm. in folio et annotatt. Viri Ven. A. van Bemmelen. 

Graecum. c. lectt. var. et comment. opera 

J. J. Wetstenii. Amst. 1751. 2 vol. fo. 

(secundum Wetstenium et Bengel.) ed. G. 


Bowyer. Londini, 1773. 4to. 
Gr. with notes in English, by E. Harwood. 


London, 1776. 
recens. e Codd. Mss. fere omnibus et Patribus 


Eccles. ed. J. M. A. Scholz. Lipsiae, 1830. 2 vol. 4to. 
Graecum e recens. C. Lachmanni. Berolini, 


1831. 

Greek  with  English  notes by E. Valpy. 


London, 1836. 3 vol. 

Graece.  Recens.,  brevem  apparat.  crit. 


adjecit C. Tischendorf. Lipsiae, 1841. 

Gr. et Lat. in antiquiss. testib. textum vers. 


Yvlg. Lat. indagg. Jager et C. Tischendorf. Parisiis, 1842. 
Graece,  ed.  C. Tischendorf. Editio Lip- 


siensis secimda. Lipsiae, 1849. 

Gr. denuo recens. C. Tischendorf. (ed. VIII.) 


Lips. 1859. 3 tomi. 
Graec. rec.Tischendorfianae uit. textum illustr. 


O. de Gebhardt. Lips. 1881. 3 tomi. 

An account of the printed text of the Greek New Testa- 
ment, with remarks on its revision upon critical prin- 
ciples by S. F. Tregelles. London, 1854. 

The New Testament in the original Greek revised by 
Westcott & Hort. Cambridge & London, 1881. 

Martin, J. P. P. Description technique des Manuscrits 
grecs relatifs au Nouv Test. conservés dans les Bi- 
blothèques de Paris.   Paris 1884. 


22 

B.  Vertalingen, 
a. Geheele Bijbel. 

Biblia sacra Polyglotta, complectentia  textus  originales 

et  versiones  antiquas.  Ed.  Br.  Waltonus.  Londini. 

1657. 6 vol. fol. 
Castelli, E. Lexicon heptaglotton ad Bibl. Polygl. Lon- 

dini, 1669. 2 vol. fol. 
Biblionim Latinae versiones antiquae et ceterae in Codd. 

Mss  quae cum vuig. Latina et c. textu Graeco com- 

parantur.  Acced.  praefatt. et notae cura P. Sabatier. 

Remis. 1743. 3 vol fo. 
Fragmenta  versionis  Latinae  Antehiëronymianae  ed. 

E. Raube. Vindebonae, 1868. 4to. 
Ziegler,  L. Die lat. Bibelübersetzungen vor Hiëronymus 

und die Itala des Augustinus. Munchen, 1879. 4to. 
Nowack, W. die Bedeutung des Hiëronymus für die Alt- 
test. Textkritik. Göttingen, 1875. 
ROnsch,  H.  Itala  und  Vulgata.  Das  sprachidiom  der 

urchristl.  Itala  und  der  Kathol.  Vulgata.  Marburg, 

1869. 
Ess,  L.  van Pragmat  krit. Geschichte d. Vulgata. Tü- 

bingen, 1824. 
Biblia. Apud Rob. Stephanum s. 1. 1555. 
(Latina) ad vetustiss. exemplaria castigata. Ant- 

werpiae, 1561. fo. 

(Latina) juxta vuig. edit. Joan. Benedicti. Parisiis, 


1565. fo. 

sacra vulgatae editionis Sixti V. jussu edit. Ant- 


verpiae, Balt. Moretus. 1631. 4to. 
Clementis  VIII  autori- 


tate edita. Colon. Agripp. 1638. 


23 

Biblia  vuig*,  edit.  cum  selectis  annotatt.  ed.  J. B. du 

Hamel. Lovanii,  1740. 2 partes. i vol. fo. 
Blanchini,  J.  Vindiciae  Canonic.   Scripturarum  Vuig. 

editionis s. vetera S. Bibl. fragmenta, nunc primum ed. 

Acced. Psalterium duplex c. Canticis Rom. 1740. fo. 
Biblia  Latina  ex  recognitione  S. Castalionis. Basileae, 

1573' fo. 
Latina Vet. et Nov. Testament, edd. Tremellius 

et Junius. Lond. 1585. 4to. 

Latina  cum notis  edd. Tremellius et Junius. Sti 


Gervasii 1607. fo- 

Latina ed. A. Osiander. Francofurti, 161 8. fo. 

V. Test. Lat. sec. Tremellium et Junium. 1628. — 


Novum  Test.  Gr.  ed. J. Leusden. 1701. — c. charta 
intermedia in quarto, et annotatt. Virr. Ven* J. Stinstra 
et J. Brouwer. 2 vol. 
— — Latina cum notis edd. Tremellius et Junius. Gene vae, 


1630. fo. 

cum  universis F. Vatabli notis. Parisiis, 1729. 2 


vol. fo. 
Bibel-Uebersetzung- (Gotische) v. Ulfilas. Nach Ihre's Text 

mit Glossar v. Fulda, herausgeg. von J. C Zahn. Weis- 

senfels, 1805. 4to. 
Testaxnenti Vet. et Novi versionis Gothicae Ulfilae quae 

supersunt;  castig.  et  latinit.  donata  c.  glossario et 

grammat. Goth. edd. H. C. de Gabelentz et J. Loebe. 

Altenburgi, 1836. 2 vol. 4to. 
Kirchmajer, C. G. de Ulphila seu versionis IV. Evangelis- 

tarum Gothica. Witteb. 1693. 
Die Schriften des A. & N. Bundes. Gothisch. mit Anmerk. 

u. s. w. von H. T. Massmaim, Stuttg  1857. 


24 

Bemhardt, E. Vulfila oder die Gothische Bibel  heraus- 
gegeben und erklart. Halle, 1875. 

Codices Gotici Ambrosiani ed. A. UppstrSm. Holmiae & 
Lipsiae, 1868. 410 maj\ 

Bijbeli gheprint bij J. van Liesveldt. 1526 te Antwerpen, 
kl. fo. met sloten. 

Antwerpen. Vorsterman. 1534. fo. 

getranslateerd met aanteekeningen. Antwerpen, 

J. van Liesveldt. 1542. fo. 

dezelfde Bijbel, Antwerpen, 1542 (andere druk), fo. 

Biblia  naar het Lovensch Latijnsch exemplaar door N. 
van Winghe. Leuven, 1553. fo. 

Bijbel, fnaar den Bijbel van Zürich). Embden, Mierdman 
en Gheylliaert. 1556. 4to. 

(naar M. Luther). Embden, Steven Mierdman en 

Jan Geyllyart. 1558. fo. 

— (naar Luther), verduydtschet. Embden, 1565. fo. 


Embden, Biestkens. 1560. 4to. 

Embden, Biestkens. 1568. 4to. 

(naar dien bij Biestkens). Danswijck, Krijn Ver- 


meulen. 1598. fo. 

(naar dien bij Biestkens). (Harlingen), Pieter Sebas- 


tiaansz. 1598. fo. 

(naar dien bij Biestkens). Haarlem, H. Paschiers 


V. Wesbusch. 1624. fo. 

(naar dien bij Biestkens). Amsterdam, J. van der 

Schuere. 1646. fo. 

(naar dien bij Biestkens), Amsterdam, Jan Albert- 


sen. 1646. fo. 


25 

Biblia» overgezet met aanteekeningen. Embden, Gillis 
van der Erven, 1565. (Vertaling, genoemd van Deux 
Aes). fo. 

trouwelijk  overgezet.  Met  annotatiên  van  P. 

H[ackius.] Leyden, J. Paets. 1581. fo. 

d. 1. de gantsche H. Schrift met verklaringen en 

kantteeken. (Deux Aes). Leyden, Paedts. 1 589. 2 deelen. 

d. i. de gantsche H. S. grondelick verduytschet. 

Leyd. 1608. 

met annott. van Tremellius, Junius, Beza enPis- 


cator, door A. a Dooreslaer  en J. E.  Cloppenburch. 
Amsterdam, 161 4. fo. 

Staten-vertaling.   Amsterdam,  van Ravesteijn. 


i657, fo. 

Dezelfde. Elzevier. Leyden, 1663. fo. 

Dezelfde. Amsterdam. 1703. 4to. 

Dezelfde. Amsterdam, 1866. 

uitgegeven  door  J.  H.  van der Palm. Leiden, 


1825. 2dl. 4to. 

Pentapla. 3 Th. ed. Holle. Schiffbeck, 171 1. 4to. 


Heilige  Schrift, verdüdeschet dorch M. Luther. Magde- 

borch, Hans Walther. 1545. fo. 
vordüdesched dorch M. Luther. Magde- 

borch, Michael Lotter. 1554. fo. 
verteutschet dorch M. Luther. Frankfiirt, 


Niclas Bassee. 1583. fo. 
teutsch von Martin Luther. Amsterdam, 


1704. 2 Th. 

Eckhard, M. T. de Codice graeco N. T., quo usus est 
Lutherus in conficienda interpret. Germanica. Quedlinb. 
1723. 


26 

Wucherer, M. F. De Lutheri versione bibliorutn Ger- 
manica. Vitemb. 1737. 

Goeze, J. M. Vergleichung der Lutherische Ueberset- 
zungen der H. Schrift. 151 7 — 1545. Idem Verzeich- 
nisz seiner seltenen Bibeln in versch. Sprachen. Idem 
Ueber die Bibelübersetzung Lutheri. J. E. Silberschlag. 
Chronologie der Welt. Hamburg, 1777 en Berlin, 
1783. 4to. 

Hopf, G. W. Wiirdigung d. Lutherschen Bibelverdeut- 
schung. Nürnberg. 1847. 

Grimm, W. Kurzgef. Geschichte der Luther. Bibelüberset- 
zung bis zur Gegenwart. Jena, 1884. 

Bibel  verteudschet.  Zürich,  Chr.  Froschouer. 1551. fo. 

verdeutschet  durch  J. Piscator. Herborn, 1602. 

3  Thle.  4to. (de zoogenoemde „Strafmicljgott-Biber', 
wegens Markus VIII: 12). 

Testament, Altes u. N., Aus d. Vulgata mit Bezug auf 
d. Grundtext übers. von J, F. Allioli. Landshut, 1842. 4to. 

Zeltner, G. G. De novis bibliorum versionibus Germa- 
nicis. Altdorfi. 

La Sainte Bible,  par C. Ie Cène. Amsterdam, 1741. fo. 

Bible, traduit par les Pasteurs et Professeurs de Geneve 
sur les textes hebreux et grecs. Genève, 1805. 3 vol. 

La Sainte Bible, Traduction par des pasteurs des deux 
églises protest, de la France. Paris, 1866. 

Biblia revista y conferida con los textos Hebreos y Grie- 
gos y con diversas translaciones por Cypriano de 
Valera.   Amsterdam, 1602. fo. 

New Testament^ Bengalee, translated by theSerampore 
Missionaries. Serampore. fo. 


27 

Bible, Bengalee, The first Book of Moses, called Gene- 
sis. Printed at the Wesleyan Mission press. Colombo, 
1819. 4to. 

The five  Books  of Moses in Bengali, 

translated from the Hebrew, by the Calcutta Baptist 
Missionaries. Calcutta, 1841. 4to. 

New Testament, translated into the Hindostanee lan- 
guag-e from the original Greek, by the Serampore 
Missionaries. Serampore, 181 1. 4to. 

(The Singhalese Translation of the) exe- 

cuted under the direction of the Colombo Auxiliary 
Bible Society and the patronage of R. Brownrigg, 
Governor of Ceylon. Colombo, 181 7. 4to. 

Bible. Vol. I. The Pentateuch, translated from the origi- 
nals into the Punjabee language, by the Serampore 
Missionaries. Serampore, 181 8. 

Vol.  II. The historical  books, translated from 

the originals into the Mahratta language, by the 
Serampore Missionaries. Serampore, 1818. 

Vol. III. The books of Job, thePsalms, Proverbs, 


Eccles., Song of Solomo, translated from the originals 
into the Hindee language, by the Serampore Mis- 
sionaries. Serampore, 1818. 

Vol. IV. The prophetical books, translated from 


the originals into the Hindee language, by the Seram- 
pore Missionaries. Serampore, 18 18. 
Vol.  V.  New  Testament,  translated from the 


originals into  the Pushtoo  language, by the Seram- 
pore Missionaries. Serampore, 181 8. 

Vol.  V.  New Testament, transl. from the orig. 


in  the  Telinga  lang,,  by  the  Serampore  Mission, 
Serampore, 181 8. 


28 

Bible. Vol. V. New Testament, translated from the 
originals into the Kunkuna langnage, by the Seram- 
pore Missionaries. Serampore, 1818. 

(The  Bengalee)  translated from  the originals, 

by the Calcutta Baptist Missionaries. Calcutta. 

Genesis to Leviticus ; in the Chinese. 

The  poetical Books, from Job to Canticles; in 


the Chinese. 


Daniel  and  the twelve minor prophets; in the 

Chinese. 

Gospel of Mark; in the Chinese. 

New Testament, from the Epistle to the Romans 


to the Revelation inclusive; in the Chinese. 

Epistles from James to the Revelation inclussive ; 

in the Chinese. 

The historical books, translated into the Ooriya 

Language, by the Serampore Missionaries. Serampore, 

1811. 

The poetical books, translated into the Ootkula 


language,  by the Serampore Missionaries. Serampore, 
1811. 

The prophetical books, translated into the Oot- 


kula language,  by the Serampore Missionaries. Seram- 
pore, 181 1. 

The Poetical Books of the O. Test. translated from the 
originals in Orissa, by the Calcutta Baptist Missionaries. 
Calcutta. 

Psalmsi The, in Bengalee, translated from the original 
by the Calcutta Baptist Missionaries. Calcutta. 


29 

New Testament, translated into theMahratta  language 
by the Serampore Missionaries. Serampore, 1811. 

translated  into  the  Malabar,  by  the 

Serampore Missionaries. Serampore, (1811?) 

in the Hundustani  language, translated 

from the Greek, by the Calcutta Baptist Missionaries. 
Printed at the Baptist Mission press. Calcutta, 1839. 
The same work. Calcutta, 1840. 

translated into the Javanese, by Bruck- 


ner. (Batavia? 1825?) 

in the Armenian. Printed at the Baptist 

Mission press. Calcutta, 1839. 

The Gospel of Matthew in Hindustani, 

translated  from  the  Greek,  by the Calcutta Baptist 
Missionaries. Calcutta, 1837. 

The four Gospels with the Acts of the 


Apostles in Bengali. Calcutta, 1837, 
in Cinghalese, containing John and Acts. 


Brief account  of the  translations  etc.  by  the Baptist 
Missionaries of Serampore. London, 1815. 

Various translations  from  the  Serampore Missionaries 
Society. 5 vol. 

b. Oud  Testament. 

Heidenheiin, M. Bibliotheca Samaritana. Lips. 1884. 
Kuenen, A. Geneseos libricapp. XXXI V priora ex Arab. 

Pentateuchi  Samaritani  versione  nunc primum edita, 

cum prolegg. L. Bat. 1851. 

Gesenius, G. De Pentateucho Samarit Hal. 1 8 1 5.]    *  ^ ^ 

^ ^i vol. 4to. 

Hug, I. L. De Codice Vatic. Frib. 18 10. i 


30 
Hug,  I. L. De opera VI dierum. ibid. 1821.   j 
Das Hohelied. ibid. 181 3. I  j ^^j^ 

De Conjugio Christiano. ibid. 1816. (   4^^* 

Fatire.  Ghronologia in Musantii tabb. 1750.   ' 

Kohiiy S. De Pentateucho Samaritano. Breslau, 1865. 

Testam. Vetus, Graece ex vers. LXX interprett. ed. 
juxta exemplar Vatican. Londini, 1653. 410. 

ex LXX interprett. ed. L. Bos. Franeq. 

1709. 4to. 

ex LXX interprett. ed. J. J. Breitinger. 

Tiguri, 1730. 4 vol. 4to. 

Graece, juxta LXX interprett.' ed. C. 

Tischendorf. Lipsiae, 1850. 2 vol. 

Gatakeri, T. de Novi Instrum. stylo. Londini, 1648. — 
J. Usserius de LXX Interprett. Versione^ cum libr. 
Estherae editione Origen. et vetere Graeca altera, ibid. 
1655. 4to. 

Trommiiy A. Concord. Gr. Lat. in V. Test. LXX Interpp 
Amst., T718. 2 vol. fo. 

Bieliiy J. C. Novus thesaurus philolog. s. Lexicon Gr, 
in V. Test. LXX. Interprett. ed. E. H. Mutzenbecher. 
Hagae, 1779. 3 v. 

Schletisnery J. F. Spicilegium lexici in interpr. Graecos. 
maxime apocryphos. Lipsiae, 1786. 

Bretschneider, C. G. Spicilegium lexici in Interpr. Grae 

cos max. apocryphos. Lipsiae, 1805. 
Schleusner, J, F. Novus thesaurus philol. crit. s. Lexicon 

in LXX ac reliquos Interprett. * V. Test. Lipsiae, 1820. 

5 vol. 


31 

Homemanny C. F. Exercitt. crit. in version. LXX in- 
terprett. ex Philone. Göttingae, 1773. 

Plfischke, J. T. Lectiones Alexandrinae et Hebraicae, s. 
de emendando textu V. Testam. Graeco LXX et inde 
Hebraico. Bonnae, 1837. 2 pts. 

Frankel, Z. Histor. krit. Studiën z. d. Septuaginta. Leipz., 
1841. 

WolflF, D. E. G. De textu Masorethico V. T. compa- 
rato c. versione  Gr. L. Bat. 1858. 

Frankl, P. F, Studiën über die Septuaginta. Berlin. 1873 

Schagen van Soelen, J. C. Over den oorsprong der 
Grieksche vertaling van den Pentateuch volgens de 
LXX. Leiden, 1864. 

ScholZy A, Die Alexandrinische Uebersetzung des Buches 
Jesaias. Wurzburg, 1880. 

Dalen, A. van Super Aristea, de LXX Interprett. acced. 

lij. Historia baptismorum. Amstelodami, 1705. 4to. 
Fischer, J. F. Clavis reliquiarum versionum Gr. V. Test. 

Lips. 1758. 
de  versionibus  graecis  libror.  V. Test- 

Lips. 1772. 

Scharfenbei^y J. G. Animadvv., quibus fragm. versionum 

Graecarum  V.  Test.  a.  Montefalcone  collecta  illu- 

strantur. Lipsiae, 1776. 
Origenis  Hexaplorum quae supersunt ed. Field. Oxonii, 

1875. 2 tomi. 4to, 
Graefe, J. R, de Masora Scripturae S. polyglotta. Wit- 

temb., 1754. 
Oldeman, G. •De Onkelosi Chaldaica Pentateuchi versione. 

Traj. ad Rhenum, 1863. 


32 

Biblia  Hebraica  cum  vulgata interpretatione latina ed. 

Hahn A. Lips. 1838. 2 vol. 
Codex Syriaco-hexaplaris Ambros.-Mediolanensis vatici- 
nia  (Jeremiae  et  Ezechiëlis),  ed. M. Norberg. Lond. 
Gothor. 1787. 4to. 
Monumenta Sacra et profana ex Bibl. Ambrosiana. Medio- 
lani 1861, 2 fase. 4to. 

L Versio Syriaca Pauli Telensis sec. LXX. 
Fragm. latina Evangelii Lucae, parvae Geneseos, 
Assumtionis  Mosis^  Baruchi,  Threnorum  et 
Epistolae Jeremiae. 
II. Versio Syriaca libri Geneseos. 
Bruchstficke  der  Oberaegyptischen  Uebersetzung  des 
alten Testaments ; herausg. v. A. Erdmann. Gottingen, 
1880. 
Testament  (altes)  verdeutscht  mit  Anmerkimgen  von 

J. D. Michaëlis. Göttingen. 1769. 13 Th. 4to. 
Pentateuchus, Lat. Paris, Sim. Colinaeus 1532 — 38. 2 vol. 

De  5  boeken  van  Mozes. Hebreeuwsch 

en Nederd. door S. J. Mulder. Amsterdam (5586) 1826. 
5 deelen. 

Hioby von D. G^ Moldenhauer. Leipzig. 1780. 2 Abth. 
I Th. 4to. 

Pluschke, J. T. De Psalterii Syr. a Bugato editiindole. 
Bonn, 1835. 

Baethgen, A. Untersuchungen über die Psalmen nach 
der Peschito I. Kiel, 1878, 4to. 

Dyserinck Joh. De psalmen uit het Hebr. op nieuw ver- 
taald. Haarlem, 1877. 

Het  boek  der Spreuken uit het Hebr. 

op nieuw vert. Haarlem, 1883. 


5^ 

Proverbiorum  nova  versio  Graeca, Ecclesiast.,  Cant. 

Cantic.  Ruth,  Thren.  Danielis  et select. Pentateuchi 

locorum ex Cod. biblioth. S. Marci ed. J. B. C. d'Ansse 

de Villoison. Argentorati. 1784. 
Lagarde, P. de, Prophetae Chaldaice. Lips. 1872. 
Stade, B. De Isaiae vaticiniis aethiop. diatribe. Lips. 1873. 
Daniel  secundum  LXX  ex  tetraplis  Origenis  ed.  C. 

Segaar.  Traj. ad Rhen. 1775. 
sec. LXX e Cod. Chisiano et sec. vers. hexapl. 

recogn. et animadvv. instrux. H. A. Hahn. Lips. 1845. 
The  bock  of Jonah.  Chaldee, Syriac,  Aethiopic  and 

Arabic by W. Wright. London, 1857. 

c. Nieuw  Testament. 

Evangeliarium quadruplex  Latinae  version. antiquae s. 

Italicae, ed. J. Blanchini. Romae. 1749. 2 vol. fol. 
Novum Testamentuniy  Latine  Interpret.  Hieronymo ex 

Dod. Amiatino  omnium antiquiss. ed. C. Tischendorf. 

Lipsiae. 1850. 
vulgatae edit., sec. edit. 1592 ed. 

F. FL Fleck. Lipsiae. 1840. 
. latine c. scholiis ed. J. Benedictus. 


Parisiis. 1563. 
Genevae. 1565. 


Genevae. 1567. 


— Gr.  et  Lat.  interpr.  Th.  Beza. 

— Gr.  et  Lat.  interpr.  Th.  Beza. 

— latine interpr. Beza. Amst. 1724. 
a  Seb.  Castalione  lat.  redd. 

Lond. 1696. 

cum vers. lat. A. Montani  a  C. 

S. Georgio, Witeb. 1737. 

3 


34 

Novum Testamentum, Gr. et Lat. ad Complut. cum 
vuig. interpret, lat. Clem. VIII ed. P. A. Gratz. Mo- 
guntiae. 1827. 2 vol. 

Glossae hibernicae ex codicibus Wirziburgensi-Carolisru- 
hensibus, aliis. ed. H. Zimmer, Berolini 1881. 

Sanftly C. Diss. in Evang. Cod. Ms. Monasterii S. 
Emmerami. Ratisb. 1786. 4to. 

Breyther, M. C. A. de vi antiquissimar. version. lat. in 
crisin 4 Evangell. Merseburgi. 1824. 

Ziegler, L, Itala Fragmente der Paulinisch en Briefe. Mar- 
burg, 1876. 4to. 

Epistolarum novi test. et Apocal. versio lat. ed. perpet. 
annot. G. S. Jaspis. Lipsiae. 2 tomi i vol. 

Testamentum novum Syriacum Lat. (c. charact. Hebraic), 
ed. G. F. Boderianus. Parisiis  1584. 4to. 

Syriac. edd. J. Leusden et C. Schaaf, 

Lugd. Bat. 171 7. 4to. 

versiones  Syriacae: Simplex, Philo- 


xeniana  et  Hierosolymit.,  examinatae ab J. G. Chr. 
Adler. Cum octo tabb. Hafniae, 1789. 4to. 

Storr, G. C. Observatt. de N.  Testam. versionibus  sy- 
riacis. Stuttgardiae. 1772. 

Wichelhaus, J.  de  N. Testamenti versione Syriaca an- 

tiqua Peschito.   Halis. 1850. 
Lengerke, C. de Ephraemo Syro, S. Script, interp. Halis 

1828. 4to. 

Bemstein, G. H. De Hharklensi N. Test. transl. Syriaca 
Ed, 2da. Vratisl.  1854. 4to. 

Lexicon linguae Syriacae.  Berol. 1857. 

Vol I. fol. 


Ï5 

Lexicon Syriacum Cöncordant. N. T.ed. C Schaaf. Lugd. 
Bat. 171 7. 4to. 

Evangeliorum, Actuum et Epistol. Versio Syr. Philoxen. 
ed. J. White. Oxon. 1778 — 1803.* 4 vol. 4to. 

Evangelium  des  Johannes,   Syrisch in  Harclensischer 

Uebersetz.  mit  krit.  Anmerkk.  v.  G. H. Bernstein. 

Leipzig. 1853. 
Remain of the four Gospels in Syriac. ed. W. Cureton, 

London 1858. 4to^ 
Michaelis,  J. D.  Curae  in  version.  Syriacam Actuum 

Apostt. Göttingae 1755. 4to. 
LOhlein, C. L. E.  Syrus epistolae ad Ephesios interpres. 

Erlangae. 1835. 

Evangeliarium Gothicunt et Anglo-Saxonicum edd. Junius 
et Mareschallus. Dordraci 1665. 4to. 

^ ed. iisdem. 

Amstelod. 1684. 4to. 

Ulphilae versio Goth. epist. ad Rom. et alia. Ed. Knit- 
tel. Braunschweig 1762. 4to. 

partium ineditarum ab A. Majo repert. spe- 
cimen,  ed.  A.  Majo et  C.  O.  Castellionaeno. Med. 

18 19, 4to. 
HeupeliuSy G. F. de Ulphila, s. de vers. Evangg. Goth. 
Bremae 1771. 

Massmamiy H. F. Auslegung des Evang. Johannis in 
Goth. Sprache; mit Anmerkungen u. s. w. München 
1834. 4to. 

Novum Testamentum Coptice ed. M. G. Schwartze. 
Lipsiae 1846. 2 partes. 4to. 

StyXtoTvo^. (Graece et Neo-Graece) 


36 

Cura Max. CalHupolitae. Genevae. (Amstelod. Elzevier). 

1638. 2 vol. 4to. 
Testament, Nieuw  Ghedrukt  Tantwerpen by Jan van 

Ghelen. 1528. 
uit  denzelfden  tijd,  maar z. pi. of 

jaar of drukker (titel ontbreekt). 

Tantwerpen by H. v. Liesvelt. 1553. 

Na de copije van Mattheus Jacob- 


soon, z. pi. 1558. 
in  gemeynen Duytsche overgeset. 


z. pi. 1561. 


(Embden) 1563. 


1577- 


Na de copije van N. Biestkens. 
na de copie van N. Biestkens. Amst. 
na de  copije van Biestkens. z. pi. 


1579- 


naar Biestkens, Amst, 1634. 

Naar  het  oude  exemplaar  van 

Biestkens. Leeuwarden 1662. 4to. 

Naar Biestkens. Amst. 1669. 4to. 

naar  het  ex.  van  N.  Biestkens. 


Amst. 1697. 

Met aenteyckeningen A. Marlorati. 


z. pi. 1567. (Eerste druk.) 
met  aanteeken.  A. Marlorati, met 


den  Catechismus  van  den  Palts, door P. Dathenus, 
z. pi. 1568. 

met dezelfde aanteek. Leyden 1579. 


37 

Testament, Nieuw vertaald  door  F.  Costerus, (e Soc. 
Jesu). Antwerpen 1614. fol. 

Staten Vert. met Ps. van Datheen. 

Amst. 1644. 4to. 

Staten Vert. 1709 met de Ps. van 


Oudaan en oude Doopsgez. Gezangen. Amst. 1727. 
uit het Gr. vertaalt door C. Hart- 


soeker. Amsterdam 1680. 
uit het Gr. vertaald door R. Roo- 


leeuw. Amst. 1694. 

uit  het  Gr.  vertaald,  enz.  (door 


Carel  Catz). Amst. 1701. — Dez., Sleutel tot bewijs 
van de vertaling des N. Test. 1701. 

van de Beausobre en l'Enfant, vert. 


door Verwen Amst. 1753. 2 bnd. 4to. 

overgezet  (door J. Konijnenburg). 


Amsterdam 1825. 2 St 

op nieuw vertaald door G. Visse- 


ring. 2de druk. Amst. 1859. 

door S. P. Lipman. 1861. 

vertaling van wege de Synode der 


Nederd  Hervormde kerk. Amst. 1867. 

Hengel, W. A. van Proeve van grondslagen voor eene 
nieuwe nederd. vert. van h. N. Test. 's Hertogenb. 1852. 

De betrekking van het gevoel tot 

het  uitleggen  v.  d. Bijbel, inzonderh. v. h. N. Test. 
's Hertogenbosch 1853. 

Holwerda, J. H. De betrekking v. h. verstand tot het 
uitleggen van den Bijbel, inzonderh. v. h. N. Test. 
Gorinchem. 1853. 


38 

Vos Az., G, J. De nieuwe Synod. Bijbelvert. onderzocht. 
Utrecht 1870. 

Mattheusy EvangeL en de brief aan de Rom. Grieksch 
en Nederd. door Ad-, Boreel. Amst. 1693. 4to. 

Das g^antz neuw testament durch Ja:. Beringer Leutten. 
Strassburg, Joh. Grieninger 1527. fol. met fig. 

Testament, Das Neue, grundtlich und recht verteütscht. 
Zürich, Froschouwer, z. j. 

Testament, D. Newe Treulich aus dem Gr. ins Deutsch 
übersetzt durch J. Felbinger zu Embden. Amst. 1660. 

Die letzten Offenbarungen Gottes  d.  i. die Schriften N. 
Testaments uebers. von C. F. Bahrdt. 2 th. Frankf. 
1781. 

Testament, Das ganz nüw, Frankfort 1825. (Thans nog 
in gebruik bij de Zwitsersche Doopsgezinden.) 

Testament, Neues nach Luther's Uebersetz. mit Einleit. 
und Anmerkk. von O. v. Gerlach. Berlin 1835. 3 Th. 

Weizs&cker, C. Das Neue Testament übersetzt. Tübingen 

1875. 
Testament,  Nouveau  avec  des reflexions  morales, (du 

Père Quesnel). Amsterdam 1728. 8 tom. 2 vol. 

Testament, Le Nouveau version nouv. par E. Arnaud. 
Paris 1858. 

Boers, C. Specimen observ. ad nuperam N. T. versio- 
nem Brittannicam conscriptam ab E. Harwood. Traj. 
ad Rhen. 1768. 4to. 

Tobler, J. R. Das Evang. Johannis nach dem Grundtext 
(cod. Sin.) getreu wiedergegeben, Schaffh. 1867. 


39 

C.  Apocryphen en Pseudepigraphen van het Oude 
Testament (met verklaring.) 

Apocryphi Libri Veteris Test. Graece. ed. O. F. Fritzsche. 
Leipz. 1871. 

Hagiographa posteriora denominata Apocrypha in Hng. 
Hebraicam emisit S. I. Fraenkel. Lips. 1830. 

Apocryphen, Die übersetzt  von D. Cassel. Berlin 1866. 

Dyserinck, J. De apocriefe boeken des O. Verbonds 
uit het Grieksch op nieuw vertaald en met opschriften 
en aanteekeningen voorzien. Haarlem 1874. 

Vlis, C. J. V. d. De Ezrae libro apocr., vulgo quarto 
dicto. Amst. 1839. 

Ewald, H. Das vierte Ezrabuch. Gott. 1863. 

Bensly. The missing fragment of the fourth book of 
Ezra. Cambridge 1875. 4to. 

Tobi's, Die Geschichte übersetzt von Ilgen. lena 1800. 

Kohuty A. Etwas über die Moral und die Abfassungs- 
zeit des Buches Tobias. Breslau 1872. 

Amald,  R.  Comment.  upon the  book of the Wisdom 

of Solomon, being a continuation of Patrick and Lowth. 
London 1744. fol. 

Nachtigal, J. C. C. Das  Buch  d. Weisheit. Halle 1799. 

Grimm, C. L. W. de libri Sapientiae alexandrina indole 
perperam asserta. Jenae 1833. 

De Spreuken van Jezus Sirach. Vert. door J. Dyserinck. 
Haarlem 1870. 

Gilse, J. V, De libro Jesu Siracidis. Gron. 1832. 4to. 
Linde, J. W, Glaubenslehre Jesu Sirachs. Lpz. 1795. 
Kneucker, J, J, Das Buch Baruch. Leipz. 1879. 


40 

Freudenthal, J. Ueber das 4de Maccabaerbuch. Breslau 
1869. 

Eichhom, J. G. Einleitung i. d. apocryph. Schriften d. 
Alten Testam. Leipzig 1795. 

Fritzsche, O. F.  u. Grimm,  Exeget. Handbuch zu den 

Apokryphen d. A. Testam. Leipzig 1851. 6 Bde. 
Volkmar, G, Einleitung in die Apokryphen. 1860. 

-Wahl, C. A. Clavis  librorum  V.  Test. Apocryphorum 
philologica. Leipz. 1853. 

RaeUger, J. F. Ethice librorum apocryphorum Vet. Test. 
Vratislav. 1838. 

Rainoldi, J. Censura librorum apocryph. Vet. Testam. 
Oppenheim. 2 tom. 161 1. i vol. 4to. 

Millies, H. C. De usu libr. apocryph. Vet. Testam. in 
N. Testam. interpret. Halis 1802. 

Keerly P. F. Die Apokryphenfrage. Leipz. 1855. 

Codex pseudepigraphus Vet. Test. coUectus, ed. J. A. 
Fabricius, Hamburgi 1723. 2 vol. 

Dillmann, A. Das christl. Adambuch des Morgenlandes. 
Aus dem Ethiopischen übersetzt. Göttingen 1853. 

Meyer, W. Vita Adae et Evae. Munchen 1879. 4to. 

Henochy das Buch, übersetzt, mit Commentar u. Erlau- 
terung von A. G. Hoflmann. Jena 1833. 2 Thle. 

fibers,  und erklart von  A.  Dillmann.  Leipz. 

1853- 
Ewald, H. Ueber den Aethiop. Henokh. Gott. 1854. 4to. 

Philippiy F. Das Buch Henoch, sein Zeitalter und sein 
Verhaltniss zum Judasbriefe. Stuttg. 1868. 

Mose prophetie und HimmeJfahrt. Herausg. v. G. Volk- 
mar, Leipz. 1867. 


41 

Prophetae  vet.  pseudepigraphi,  ex  Abyss.  vel  Hebr. 
sermone  latine versi, ed. A. F.Gfrörer. Stuttgart 1840. 

Das Buch der  Jubilaen,  oder die kleine Genesis. Aus- 
g-abe von Roensch. Leipz. 1874. 

Hflgenfëid, A. Die jüd. Apokalyptik. Jena 1857. 


III.  BIJBELVERKLARING. 
Algemeene Werken. 

I,   Overzichten  en  Tijdschriften. 

Rosenmüller, E. F. K.  Handbuch  für die Literatur  d. 
bibl. Kritik u. Exegese. Göttingen 1797, 4 Th. 

Aanwijzing van uitlegkundige schriften over den Bijbel. 
Amsterdam 1816. 4 dln. in 6 Bd. • 

Revue des études juives. Paris 1880. I en v.v. 

Zeitschrift  f.  d.  alttest.  Wissenschaften  I. herausg. v. 
Stade, Giessen 1881. 

Verzameling van bijdragen voor bijbelsche Uitlegkunde, 
door J. H. Krom en B. van Willes. Amst. 1827. 

Bijdragen  voor  bijbelsche  Uitlegkunde,  door  B.  van 

Willes en J. ab U. Dresselhuis. Schoonhoven 1 842-- 1849. 

5 deelen. 
magazijn voor Kritiek en Exegetiek des N. Test. door 

J. ab U. Dresselhuis en A. Niermeijer. ald. 1850 — 1852. 

3 deelen. 

2. Verzamelwerken. 

Benzelii, H. Syntagma dissertt. de Antiquitatib. Fcofurti 
1745. 4to. 


42 

Schott,  H.  A.  Opuscula  exeget.  crit.  dogmat.  Jenae. 
1827. 2 torn. 

Hottingeriy J. J. Opuscula philol. crit. et hermen. Lips. 
1817. 

Flatii, J. F. Opuscula acadeuiica. Tübingae 1826. 

Olshausen, H. Opuscula theologica. Berolini 1834. 

3.   Geschiedenis van de schriftverklaring. 

Ens, J. De sacrorum librorum studio atque ejusdem fatis. 
Lingae 17 19. 

Reinhard, L, De fatis studii Hebraeo-biblici inter Chris- 
tianos. Vitemb. 1721. 4to. 

Janus, J. H. De fatis studii biblici ante Lutherum. Hal. 
Magd. 1730. 

Schuier, P. H. Geschichte d. Schrift-erklarung. Tübingen 
1787. 2 Thl. 

a.   Uitlegkunde. 

I.   Geheele bijbel. 

Stejartii, M. Regulae legendi et intellig.  Sptam  s. Lo- 
vanii 1693. 

PfeiflFer, A. Thesaurus hermeneuticus. Lipsiae 1698. 

Semler, J. S.   Vorbereitung  z.  theolog.  Hermeneutik. 
Halle 1760. 

Rambach, J. J. Institutiones hermeneuticae sacrae. Jenae 

1764. 
Ostervald, J, F. Aanmerkingen o. d. bijbel. Zwolle 1807. 

Jahn, J.  Enchiridion  hermeneut.  general, V, et N, T, 
Viennae 181 2, 


43 

Jahn, J. Appendix hermenêut. s. Exercitt. exeget. ibid. 
1813. 2 tom. 

Arigler, A. Hermeneutica biblica generalis. Viennae 181 3. 

Alber, J. N.  Institutiones  hermenêut.  sacrae V.  et N. 
Testam. Pestini 1827. 6 tom. 

Unterkircher, C. Hermenêut. biblica generalis. Oeniponti 
1834. 

Pareau, L. G, Hermeneutica Cod. s. Groningae 1846. 

Lutz, J. L. S. Biblische Hermeneutik. Pforzheim 1849. 

CeUerier, J. £•   Manuel d'hermeneutique. Geneve 1852. 

Ritter  von Hofmann, J. C.  Bibl. Hermeneutik ed. W. 
Volck. Nördlingen 1880. 

2.   Oud-Testament. 

Semler,  J.  S. Apparatus  ad liberalem  V. Testam. in- 
terpretationem. Halae 1773. 

Pareau,  J.  H,  Institutio  interpret.  V.  Test.  Traj. ad 
Rhen. 1822. 

3.   Nieuw  Testament. 

Mori, S. F. N. Acroases super hermenêut. N.-T. Lipsiae 
1797. 2 vol. 

Beek, C. D. Monogrammata  hermeneutices  N. Testam. 
Lips. 1803. 

Keil, C. A. T. Elementa hermeneutices N. T. Lips. 181 1. 

Lucke, F. Grundriss der<neutestam. Hermeneutik u. ihrer 
Geschichte. Göttingen 18 17. 

DOpke, J. C. C,  Hermeneutik  der  N.  Testam, Schrift- 
steller, Leipzig 1829. I'. Th, 


44 

Wilke, C. G. Die Hermeneutik des N. Test. systema- 
tisch dargestellt. Leipzig 1843. 2 Th. 

Kuenen, A. Critice et Hermeneutice. L. B. 1858. 

Doedes, J. I.  Hermeneutiek voor de  Schriften  des  N. 

Verbonds. Utr. 1866. 
Immer, A. Hermeneutik des N. Test. Wittenb. 1873. 

^4.   Onderdeden van  Hermeneutiek. 

Baverus, C. L. De arte critica script, interprete. Lips. 
1701. 4to. 

Gander, J. G. De parallelismo Sacrae Scripturae. Wit- 
tenb. 17 18. 

Schleusner, J. F. De parallelismo sententiarum subsidio 
interpret, grammat. V. T. Lipsiae 1781. 4to. 

Schwan, G. G. De abusu Platonico trium hominis par- 
tium in explanatione N. T. Lips. 1732. 

Schleusnerus, F. W. De dissensibus interpretum in ex- 
plicandis locis Scriptur. s. intellectu difficilioribus. 
Lips. 1756. 4to. 

Mehner, D. De vi atque efficacia interpretationum Script. 
S. satis piarum sed minus accuratarum. Lps. 1756. 4to. 

Vogel, C. H. De loquutionibus biblicis a Theologo caute 

adhibendis. Gottingae 1759. 4to. 

Lüdeke, E. F. De discernenda propria et tropica dictione. 
Halae Magdeb. 1762. 4to. 

Hartmami, C. F. De periodis oeconomiae divinae scrip- 
turariis. Tub. 1766. 4to. 

Rehkopf, J. F. De reverentia verbi divini theologo in 
primis commendanda. Helmst. 1770. 4to. 


45 

Berg,  A.  P.  De  Scripturae locorum  diversa vi atque 
utilitate. Erlaijgae 1772. 410. 

Teller, J. F.   De apodixi et paradoxia Scripturae sacrae. 
Erlangae 2 p. 1773. 4to. 

Planck, T. J.  De Canone hermeneutico quo Scripturam 
per Scripturam interpretari jubemur. Tub.  1774.  4to. 

Keil, C. A. G. de historica libr. SS. interpretat. ejusque 
necessitate. Lipsiae 1788. 4to. 

Beek, C. D.  De  interpretatione veterum scriptorum  ad 
sensum veri et pulcri excitandum. Lips. 1791. 

Tittmann, J. A. H.  De  causis  contortarum  interprett. 
N. Test. Lipsiae 1800. 4to. 

Gurlitt, J.  De usu librorum sacrorum  ad  humanitatem 
excolendam. Hamb. 1803. 

Bcn^^er, E. A. De modesto ac prudenti sacrorum litera- 
rum interprete. L. B. 1808. 4to. 

Ruitenschild, G.  Comment.  de  adhib.  doctrinae, quam 
vocant^ analogia in SS. interpretatione. L. B. 1823. 4to. 

Diest Lorgion, E. J.  De  dicentibus  scrihentibusque  in 
N. Test. suo ingenio interpretandis. Groningae 1836. 

Htuf^ronje, J. J. Snouck,  De  parallelismo  membrorum 
in JCti dictis. Traj. ad Rh. 1836. 

A.M. De membrorum concinnitate in 

Epist. ad Romanos, ib. 1837. 

Cobet, C. G. Oratio de arte interpretandi, Grammatices 
et Critices fundamentis innixa. L. Batav. 1847. 

Lficke, P. De eo quod nimium artis est in SS. interpre- 
tatione. Gott. 1853. 4to. 


4é 

b.  Tekstkritiek. 

I.  Geheele  bijbel. 

Alberti, J. Periculum crit. in loca V. et N. Test. 
L. Bat. 1727. 

Glossar.  Graec. in N. Foed. ex Mss. 


meen 

band. 
L. Bat. 1735. 

Amersfoordty  J.  De  variis  lectionib.  Holmesianis.  L. 
Bat. 181 5  4to. 

2.  Oud-testament. 

Buxtorfii, J. Tiberias s. Commentar. Masorethicus. Basil. 
1620. 4to. 

Pfeiffer, A. Critica Sacra. Lipsiae 1712. 

Keimicotty B.  Dissertatt.  super ratione textus hebr. V. 
Test. Lipsiae 1756. 2 tom. 

Epistola  ad  J.  Michaêlem  de  censura Bi- 

bliorum hebr.. Oxonii 1777. 

Dissertatie generalis  in  V.  Testam. hebr. 


e varr. lectt. ed. F. J. Bruns. Brunsvici 1783. 

Rossiy J. B. de, Apparatus hebr. biblicus. Farmae 1782. 

Variae Lectiones Vet. Test. ex immensa 

Mss.  editorumque Codd. congerie haustae et ad Sa- 
marit. textum ad vetustiss. verss. examinatae. Farmae 

1784. 4 vol. 4to. 

Houbigant, C. F. Notae crit. in universos V. Test. libros. 

Francofurti 1777. 2 vol. 4to. 
Raviiy S. Exercit. ad Houbigantii proleg. L. B. 1785. 4to. 

Dathiiy J. A. Opuscula ad crisin et interpretat. V. Test. 
Lipsiae 1796. 


47 

Rossi, J. B. de, Scholia crit. in V. T. s. Supplementa ad 

Varias Lectiones. Parmae 1798. 410. 

Mtmtmghe, H. Critica V. Foederis. Groningae 1827. 

Jongeneel, J. Entdeck. auf dem Gebiete der bibl. Text- 
kritik. Leiden 1868. 

Siegfried, C.  Spinoza  als  Kritiker  des  Alten Testam. 

Berlin 1867. 4^. 

Strack, H. L. Prolegomena critica in Vet. Test. Hebr. 
Lipsiae 1871. 

Baer S. & H. L. Strack. Die Dikduke Ha-t-Amim des 
Ahron-ben-Mascheh-ben-Asher. Leipz. 1879. 

3.  Nieu w-Tes tam ent. 

Valla, J. De coUatione N. Testamenti. Amst. 1630. 

Sauberti, J. Variae lectt. textus Gr. Evang. Matth. 
Helmst. 1672. 4to. 

Boisitis, J, CoUatio veter, interpretis 4 Evangg. c. 
Beza aliisque recentiorib. Londini 1655. 

Pfaflf, C. M. De genuinis libror. N. T. lectionib. Amste- 
lodami.  1709. 

Gennon, B. De veteribus haereticis, ecclesiasticor. Codd. 
corruptoribus. Parisiis 17 13. 

Withby, D. Examen varr. lectt. Millii in N. Testam. 
L. Bat.  1724. 

Wetstenii, J. J. Prolegomena ad N. Test. Graeci editio- 
nem accuratiss. Amst. 1730. 4to. — Idem Opus ed. 
J. S. Semler. Hal. 1764. 

Blackwall, A. Critica sacra N  Test. Lipsiae 1736.  4to. 


48 

BCichaelis, C. B. De variis lectionib. N. Test. caute col- 
Hgend. et dijudicand. Halae 1749. 4to. 

Bengel, J. A. Apparatus criticus ad N. Testam. cur. P. 

D. Burkio. Tubingae 1763. 4to. 
Wetstenii, J. J. Libelli ad crisin et interpret. N. T. ed. 

J. S. Semler. Hal. 1766. 
Frommann, E. A. Opuscula philologica. Cob. 1770. 2 torn. 
Grriesbachy J. J. Curae in historiam text. Graec. Epistoll. 

PauU. Jenae 1777, 4to. 
; Symbolae crit.  ad  collect. N. Testam. 

varr. lectt. Halae 1785. 2 torn. 
Commentar.  crit. in text. Graec. N. T. 


Jenae 1798. 

Bowyer, W. Critic. Conject. on the N. T. Lond. 1784. 4to. 

Birch, A. Variae lectt. ad textum 4 Evangell. Actuum 
Apostol. Epistt. cathol. et Pauli et Apocal. ex Codd. 
Mss. biblioth. Vaticanae, Barberinae, S. Basilii, Bor- 
gianae, Laurent. Hauniae 1801. 3 vol. 

Scholz, J. M. A.  Curae  crit. in historiam textus Evan- 

geliorum. Heidelbergiae 1820. 4to. 
De virtutibus et vitiis utriusque Codd. 

N. Test. familiae. Lipsiae 1845. 4^^- 
Dermout,  I.  Collectanea  crit.  in  N.  Testam.  L.  Bat. 

1825. 4to. 
Heringa,  J.  Beoordeeling van  Lotzes  uitg. van Wet- 

steins Proleg. Utr. 1832. 
Fritzsche,  C. F. A.  De  conformatione N. Test. critica 

quam C. Lachmannus edidit. Giessae 1841. 
Heringa, J. Disputatio de Cod. Boreeliano, nunc Rheno- 

Traject. N. T. ed. H. E. Vinke. Traj. ad Rhen. 1843. 4to. 


49 

BCichelsen, J. H. A. Het Evang. van Markus I. Amst. 1867. 

Koe, S. S. de De  Conjecturaal-Critiek  en  het  evang. 
naar Johannes. Utrecht 1882. 

c.  Spraakleer. 

I.  Geheele  Bijbel. 

Buxtorfii, J. Concordantiae Bibl. Hebr. Basil. 1632. fol. 

Nederl. Concordantie der H. Schrift. Amst. 1645. fol. 

Leigh, E. Critica Sacra s. observ. in voces V. et N. T. 
Amst. 1679. fol. 

Trommius,  A.   Nederl.   Concordantie.   Amst.   1685. 
3 vol. fol. 

Glassii, S. Philologia sacra. Amstelodami 171 1. 4to. 

Simonis, J.  Onomasticon  V. Test.  Ace. Append. Hal. 
1741. Onomastic. N.T. Ibid. 2 tom. i vol. 4to. 

Hengel,  W.  A.  van De gramm. LL. SS. interpret. L. 
Bat. 1827. 4to. 

2.  Oud-Testament. 

Woordenboeken,  grammatica,  philol. 

verhandelingen. 

Fflrst, Vet. test. Concordantiae. Lips. 1840. 
Munster, Seb. Dictionarium hebraicum. Basileae 1525. 
Nomina Hebr. Chald. Gr. et Lat. in Bibl. exstant. Ant- 

werpiae 1565. 
Buxtorf, J. Lexicon Hebr. Chald. Basileae 1645,  Idem 

opus. Ibidem 1698. 
Hulsii, A. Compendium lexici Hebr. Ultraj. 1679. 

4 


5Ö 

Gesenii, G. et M. Roediger, Thesaurus philol. crit. Hebr. 
Chald. Ups. 1829— 1853. 3 vol. 6 pts. 4to. 

Lemans, M. en S. J. Mulder, Hebr.-Nederduitsch Hand- 
woordenboek. Amst. 1831. 

Ben-Levi, Hebraischer Wurzelzeiger, oder Hebr.-Deut- 
sches Wörterbuch. Hann. 1833. 

Frensdorff; S. Die massora magna. I Massor. Worterb. 
Hannover & Leipzig 1876. 410. 

L^vy, Jb., Chaldaisches Wörterbuch über die Targumim. 
Leipz. 1881. 4to. 

Gesenius, W. Hebr. Grammatik. Halle 1834, und Ge- 
schichte der Hebr. Sprache. Leipz. 181 5. 

Dietrich, F. E. C. Abhandlungen zur hebraischen Gram- 
matik. Leipz. 1846. 

Alting, J. Fundamenta punctat. ling. sacr. Francof. 1717. 

Kulenkamp, G. Diacrisis quaestionum philol. hermeneut. 
circa ellipsin literae hebr. Amstelodami 1759. 

Waenen, C. v. De linguae Hebraeae pomoeriis amplian- 
dis. Lugd. Bat. 1759. 

Sabatier, A. Mémoire sur la notion hébraïque de Tesprit ; 

waar achter : P. Berger. TAnge d'Astarté. Par. 1879. 4to. 
Wijnkoop Dz., J.  Darche Hannesigah sive leges de ac- 

centus Hebraicae lingua ascensione. Lugd. Bat. 1881. 

Buxtorf, J. Grammatica chaldaica et syriaca. Basil. 1650. 

Heeser, J. Prodromus crit. s. Observatt. crit. in voces 
chald. V, Testam. Amstelodami 1696. 

Relandy H. Decas exercitt. philolog. de vera pronuntia- 
tione nominis Jehova. Traj. ad. Rhen. 1707. 

Koolhaas, W. Dissertatt. grammat, sacrae. Amstelaed. 
1748.   Observatt. exeget. in 5 libros Mosis. ib. 1751. 


51 

Observatt. de interrogationibus in Cod. s. Hebr, ib. 1758. 

Cur. sec. circa interrogat. Hebr. ib. 1762. 4tom. 2 voll. 
JuynboU, T. G. J. De praeecipuis progressibus J^itt. Se- 

mit. hoc ipso decennio. L. Bat. 1845. 
Merx, A. Archiv für wissensch. Erforschung des Alten 

Testaments. Halle 1867. 

3.  Nieuw  Testament. 
Woordenboeken,  grammatica,  .philolo- 
gische  verhandelingen,  in  't  alge- 
meen en  over enkele woorden. 

Stephani, H, Concordantiae Gr. Lat. N. Test. lóoo.fol. 

Schmidii, E. Concordantiae N. Test. Wittenb. 1638. fol. 

Bnider,  C. H,  Concordantiae  omnium vocum N. Test 
Graeci. Lipsiae 1842. 4to. 

Stephaxiiy H. Thesaurus linguae graecae. Genevae 1572, 
5 tomi 4 vol. 

Thes. ling. graec. ed. C. B. Hase, et all. 

Paris 1831 — 1860. 8 tomi. fol. 

Leigh, E. Critica sacra. Anglice. London 1646. 4to. 

Leusden J. Clavis Graeca N. Testam., Ultraj. 1672. 

Pasoris G. et C. Schotani, Manuale N. Test. Amst. 1697. 

Alberü,  J.  Glossarium  Graecum  in  N.  Foed.  libros. 
L, Bat. 1735. 

Teller,  W.  A.  Wörterbuch  des N. Testam zur Erkla- 
rung der christl. Lehre. Berlin 1773. 

Lang, G. H. Zur Beförderung des nützlichen Gebrauchs 
des Teilerschen Wörterbuchs. Anspach. 1778. 4 Bde. 

Bahrdt, C. F. Griechisch-deutsches lexicon über d.N. T. 
Berlin 1786. 


52 

Schléusneri, J. F. Lexicon Graeco-Lat. in R Test. Lips. 
1792. 2 vol. 

HesseUnk, G. Uitlegkundig Woordenboek des N. Test. 
Amsterdam 1803. 2 dln. 

Bretschneider,  C.  G.  Lexicon Graeco-Lat. in libros N. 
Testam. Lips. 1840. 4to. 

Wilke, C. G. Clavis N. T. philolog.jDresdae 1 841. 2 vol 

Schirlitz, S. Ch.  Griechisch-deutsches Wörterbuch  zum 
N. Test. Giessen 1858. 

Grimm, C. L. W. C.  G. Wilkii Qavis N. Testam. phi- 
lologica. Lips. 1867. 

Fischer,  J.  F,  Proluss.  de  vitiis  lexicon  N. Testam. 
Lipsiae. 1791. 

Pasoris, G. Grammatica Graeca N. Test. Groning*. 1655. 

Schwarz, J. C. Commentarii crit. et philol. linguae Gr. 
N. Foed. Lipsiae 1736. 4to. 

Kluit, A. Vindiciae  artic.  6, ij, tó  in  N.  Testam. Traj. 
ad Rhen. 1768. 2 vol. 

Winer, G. B. Grammatik.  des  N.  Test.  Sprachidioms. 
Leipz. 1844. 

Schirlitz, S. C. Grundzüge der N. Test. Gracitat. 1861. 

Camerarii,  J.  Notatio  figurarum in  Apostol.  scriptis. 
Lips. 1572. 4to. 

Diodati, D.  De Christo Graece loquente. Neapoli 1767. 

Tittmann, J.  A.  H.  De  Synonymis  in  N.  T.  rectius 
dijudicandis. Lipsiae 1829. 

Fritzsche, C. F. A. Coniectanea in N. Testam. Lips. 1825. 

Berger  de Xivrey, Sur Ie texte et Ie style du N. Test. 
Paris 1856. 


53 

LipsiuSf> K. H. A.  Grammat.  Untersuch.  über die Bibl. 

Gracitat (Ueber die Lesezeichen) Lps, 1863. 
Doytsma,  J. De  notione  vocum XoQtjyuv et EniioQ^ynv. 

Franeq. 1695. 

Havercamp, G. De voce /«*«/«». Lugd, Bat. 1694. 

Koolhaas,  W.  De  vario  usu  et constructione  vocum 
ni(5Ti^, TTiaTog, et niavfvéip. Traj» ad Rh.  1733. 

Kress,  J.  C.  Usus  particulae  2>TN  cum  accusativo. 
Altorf 1734. 

Wollius, C. De  Emphasi pronominis  ipse,   Graece et 

Latine. Lips. 1738. 
Donatus, S. G*  De  potestate singulari  vocis  aXrj&uag, 

Lips. 1746. 
Bahrdt, C. F. De notione vocum pofiov, yga/Afna, nptvfict^ jtQya. 

Gissae 1771. 

Weber, M. F. De voce nXijgavp. Lips 

Zimmermann, J. L,  de  vi  phras.  iixaioat/pij Qtov. Mar- 

burgi 1789. 
Scheuffelhut, C. M. De vocis  Sixaioisifvij notione in locis 

Matth. III, 15 et Joh. XVI, 8, 10. Helmst. 
Tamling, E. A. J.  De  verbi  owtfit^ et affinium signific. 

in N. Testam. Daventriae 181 2. 
Dorper, E. M. De notione formularr. BaaiXHct^ rm» ovqu^wp, 

Tov ÖéoO, Tov XQiarov. Amstelod.  1806. 
Hess, J. J. Kern der Lehre vom Reiche Gottes. Zür. 181 9. 
Fleck, F. F. De regno divino, secund. 4 Evang. Lps. 1829. 
Heemskerk, H. De notione   tt/^  ^aisiUla^  xmp  ovqupwp, 

TOV 0fov, TOV Xqiötov. Amst.  1839. 

Leeuw, G. van der De usu verborum c. praeposit. com- 
posit. in N. Test. L. Bat. 18 18. 


54 

BruiniM', J. B. H. De  üsu  verborum cum  praepositio- 

nibus compositorum in  Novo Test. Lugd. Bat. 1821. 

Nachenius, B. De notione rwy ÏQ/toM et tov ïqyov Jesü. 
Amstelod. 1841. 

Grriethuysen, T. J. van De notionibus vocabb. <y»^a et 
<ïa^É in N. Testam. interpret, distingfuend. Amst. 1846. 

Wendt, H. H. Die Begrifle Fleisch und Geist im bibl. 
Sprachjjebrauch. Gotha 1878. 

Bell, F. G. B. van Disput, de patefactionis Chr. indole 
e vocabb. N. Testam. efficienda. L. Bat. 1849. 

Uloth, C. E. B. De diversis formulis, quibus in N. Test. 

Spiritus sanctus indicatur. L. Bat. 1855» 
Schefifer, W. A. De vocis Ktfqio^ usu. Amst. 1856. 

d.  Oudheidkunde. 
I.  Geheele  bijbel. 

Soury, J. La Bible et TArchéologie. (Revue des deux- 
mondes 1872.) 

Ravanélli, P. Bibliotheca Sacra, s. Thesaurus Scripturae 
canon. ampHssim. Genevae 1650. 2 tom. i vol. fol. 

Waltoni, Br.   Apparatus biblicus. Tig. 1673. fol, 

Brauniiy J. Selecta sacra. Amstelaedami  17CX). 4to. 

Hilleri, M. Onomasticon sacrum. Tubingae 1706. 4to. 

Bocharti, S. Opera omnia. L. Bat. 171 2. 3 vol. fol. 

Zomii, P. Bibliotheca antiquaria in universam V. et N. 
Testamenti S. Spturam. Francofurti 1724. 2 vol. 

Ungeriy J. G. Analecta antiquario-sacra. Lps. 1740. 


55 

Bellerman, J. J. Handbuch d. bibl. Literatur, Archaeol. 
u. Geogr. Erfurt 1796. 4 Th. 

Jahn,  J.  Biblische  Archaologie. Wien 181 7.  3 Bde. 5 
Thle. — Nachtrage dazu u. Regist. 2 St. 

Winer, G. B, Biblisches Realworterb. Leipz. 1847. 2 Th. 

Bijbelsch  Woordenboek  v.  het  Christ.  gezin.  Uitgeg. 

door MoU, Veth & Domela Nieuwenhuis. Amsterdam. 

1852— 1859. 3 dln. 

Schenkel, D. Bibellexicon. 5 Thl. Leipz. 1869. 

Petiti, S. Variae lectiones de utriusque Foederis ritibus. 
Parisiis 1633. 4to. 

Harle, J.  State  of the physick in the O. and N. Test. 
London 1729. 

Meadii, R. Medica Sacra. L. Bat. 1787. 

Stecke, C. Pictor errans in Hist. Sacra. Lips. 1679. 4to. 

Herzfëld, L.  Ueber  die Kunstleistungen  der Hebraer. 
Leipzig 1864. 

2.   Oud  Testament. 

Buxtorf, J. Synagoge Jud. Basil. 1641. 

School der Joden. Leyden 1702. 

— — — Fü. dissertatt. philol. theolog. Basil. 1642. 4to. 

Rëlandi, H. Antiquitates sacrae Hebraic. Traj. Bat. 1717. 

Blillii, D. Dissertationes selectae Literas SS. et Antiquitt. 

Oriënt, illustrantes. Traj. ad Rhen. 1724. 
Fleury, Zeden der Israëliten. Amsterdam 1715. 

Ikenii, C. Antiquitates Hebraicae. Bremae 1764. 
Fleury, Moeurs des Israélites. Louvain 1773. 
Schultens,  A.  Com'ment.  in  Antiquit.  SS.  H. Relandi 
MSS. 2 vol. 4to. (scripsit F. Fontein.) 


56 

Jahn, !•  Archacologia  biblica in compendium redacta. 
Wien. 1805. 

Wette,  W.  M. L.  de, Hebraisch-Jüdische Archaologie. 
2te verm. Ausg. Leipz. 18 14. 

Pareau, J. H, Antiquitas Hebraica. Traj. adRhen. 181 7. 

Cum append. 1823.  — Idem liber cum charta interm. 

et notis A. Doyer. 

Rosenmflller, Bibl. Alterthumsk. 4 Bde. 7 Th. 1823 — 31. 

Allioli,  J.  F.  Alterthümer  der  Hebraer.  Landshut. 
1844. 2 Bde. 

Saalschütz,  J.  L,  Archaolog^e  der  Hebraer.  Konigs- 
berg 1855. 2 Bde. 

Keil,  K.  F.  Handbuch  der  bibl. Archaologie. Frankf. 
1858—1859. 2 Th. 

Kuenen, A.  De Antiquitatis Hebr. Studio. L. B. 1853. 

Levy,  M.  A.  Das  Mesa-Denkmal  und  seine Schrift. 
Breslau 1871. 

Delitzsch, F. Wo lag das Paradies? Leipz. 1881. 

Schrader,  E.  Die  Keilinschriften  und  das  Alte  Test. 
Giessen 1872. Dasselbe 2e Aud. Giessen, 1883. 

Keilinschriften und Geschichtsforschung, Ib. 

1878. 

Haupt,P. Der Keilinschriftliche Sintfluthbericht. Lpz. 1881. 

Bonnet,  E.  Les découvertes Assyriennes et Ie Hvre de 
la Génèse. Paris 1884. 

Hottinger,  J.  H.  Thesaurus  philolog.  de  orientalibus 

monument, de religione. Tiguri 1659. 4to. 
Rénan,  E.  Hist.  générale  et  système  comparé  des 

langues semitiques. Paris 1858. 


57 

Halevy,  J.  Mélanges  d'épigraphie et d'archéologie se- 

mitiques. Paris 1874. 
Floigl, V. Geschichte des Semitischen Alterth. Lps. 1882. 
Halevy, J.  Mélanges  de  critique et d'hist. relatifs aux 

peuples semitiques. Paris 1883. 
Herzfeld, L. Einblicke in das Sprachliche der Semitischen 

Urzeit. Hannover 1883. 
König,  F. E. Die  Hauptprobleme  der  altisraëlitischen 

Religionsgeschichte. Leipz. 1884. 

Baudissin, W. W. Studiën zur Semitischen Religionsge- 
schichte. Leipzig. 1876. 

Goldziher, J. Der Mythos bei den Hebraern und seine 
geschichtl. Entwickelung. Leipz. 1876. 

Schultze, M. Handbuch der hebraischen Mythologie. 
Nordhausen 1876. 

Bergel, J. Mythologie der alten Hebraer. Leipz. 1882. 
Pierson, H. De Heilige steenen in Israël. Rotterd. 1864. 
Oort, H. De dienst der Baalim in Israël. Leiden 1864. 

Scholz, F. Götzendienst und Zauberwesen bei den alten 
Hebraern. Regensburg 1877. 

Oort, H. Israël, het volk van den gcxlsdienst. Leid. 1875. 

Bflhr, K. C. W. F. Symbolik des Mosaischen Cultus. 
Heidelberg 1837. 2 Thl. 

Smend, R. Moses apud prophetas sive quidnam pro- 
phetae saeculi noni et octavi de religionis israeliticae 
moribus et institutis eorumque origine et antiquitate 
prodant. Halis Sax. 1875. 

Duschak, M. Gesch. und Darstellung des jüdischen Cultus. 
Mannheim i866. 


58 

Groodwin, T. Moses et Aaron, c. notis J. H. Reitz et J. 
H. Hottinger. L. Bat. 1723. 2 pts. 

Manger, S. H. De iis quae ex Arabia in usum taberna- 
culi fuerunt petita. Tr. ad Rh. 1753. 4to. 

EberSy G. Durch Gosen zum Sinai. Leipz. 1872, 
Thalemann, C. G. De nube super arca foed. Lps. 1771. 
llaybaum, S. Die Entwickelung  des  altisrael. Priester- 
thums. Breslau 1880. 

Curtiss Jr., S. T. De Aaronitici sacerdotii atque thorae 
elohisticae origine. Leipz. 1878. 

Bredenkamp, C. J. Gesetz und Propheten.  Ein Beitrag 
zur alttest. kritik. Erlangen 1881. 

Outram» G. De sacrificiis. Amstelaed. 1688. 

KurtZy J. H. Das Mosaische Opfer. Mitau 1842. 

KurtZy J. H. Der alttest. Opfercultus I. Mitau 1862. 

Jacobs, D. De adspersionib. Hebraeorum. Brem. i725.4to. 

Lotz, G. Quaestiones de historia sabbati. Lips. 1883. 

Hospinianus,  R.  De festis  Judaeorum  et  Ethnicorum. 
Tiguri 161 1. fol. 

Hupfeld, H. De primitiva festorum apud Hebraeos ratione. 
Halis 1852. 4to. 

Hitzig, F. Ostern und Pfingsten. Heidelberg. 1837. 2 Hfte. 

Bflhr, C. C. W. F. Der Salomonische Tempel. Karlsr. 1848. 

Schutte, R. De weken van Jeruzalem's herbouw. 1 776. 2 dln. 

Unnihy  G.  Das  alte  Jerusalem  und  seine  Bauwerke. 
Langensalza 1861. 

Rosen, G. Das Haram von Jerusalem, Gotha 1866, 


59 

Dozy, R. De Israëliten te Mekka. Haarlem 1864. 4to. 

Gerritzen, J. Cur Hebraei ante exilium Babilonicum ad 
idolorum cultum propensi postea ab eo abhorruerint. 
Tr. ad Rh. 1823. 

Vitringa, C. Archisynagogus illustratus. Franeq. 1685. 4to. 

De Synagoga vetere. Leucopetrae. 1726.410. 

Cimaeus, P. De republ. der Hebreen. Amst. 1 700 2 din. 

Leydekker, M. De republica Hebraeorum. Amstelaedami 

1794. 2 vol. fol. 
Schickardi, W. Jus reglum Hebraeorum. Lips. 1674. 4to. 

Selden, J. De synedriis et praefecturis juridicis vett. 
Hebraeor. Amstelaedami 1679. 4to. 

Lisman, J. A. De praestantia juris Mosaici. L. Bat. 1836. 

Moses Maimonides, De jifre pauperis et peregrini. Oxon. 

1679. 4to. 
Selden,  J.   Uxor  Ebraica,  s.  de nuptiis  et  divortüs. 

Fcofurti 1673. 4to. 

Vriemoet, E. L. De uxore domiseda. Tr. ad. Rhen. 1717. 
accedunt aliae dissert. quinque. 4to. 

Zschokke, H. Das Weib im alten Testamente. Wien 1883. 

Hartmann,  A.  Th.  Die  Hebraerinn  am  Putztische. 

Amst.  1809. 3 Th. 
Bynaeus, A. De calceis Hebraeorum. Dordraci i7i5.4to. 

Hottmger, J. C. De decimis Judaeorum. L. Bat. 17 13. acced. 
— S. Strimosius, De unione Evangelicorum ecclesiastica. 
L. Bat. 171 1. — H. B. Starkii, Notae adPauHEp. ad 
Hebraeos et Romanos. Lipsiae 17 10. — C. Abel, Scia- 
graphia priscae historiae graecae. Halberst. 1 709. 4to. 

Manson, S. L. De legislatura Mosaïca, quantum ad hy- 
gieinem pertinet. Hagae Comitum 1835. 


6o 

Heuvely W. D. De vindemia et torcularibus Hebraeorum. 

Traj. ad Rhen. 1755. 4to. 
Bocharti, S. Hierozoicon. ed. RosenmüUer. Lipsiae 1796. 

3 vol. 4to. 

3.  Nieuw  Testament. 

Bucheri, S. F. Antiquitates biblicae ex N. Test. Vitem- 

bergae 1729. 4to. 
Gerlach,  H.  Die  romischen  Statthalter  in Syriën  und 

Judaea von 69 v. Chr. bis 69 nach Chr. Berlin 1865. 

Scheuffelhut, C. M. De Theuda. Lips. 1772. 4to. 

Bertholet,  D.  L.   Christolog^a  Judaeorum Jesu aetate. 
Erlangen 181 1. 

Hilgexifeld, A. Messias Judaeorum. Lips. 1869. 

Vemes, M. Hist. des idees messianiques. Paris 1874. 

Scholz, J. M.  A.  De Golgothae et sanctissimi sepulcri 
situ. Bonnae 1825. 4to. 

Vries,  U.  de  Num  veteres  Pharisaei metempsychosin 

crediderint. Lingae 1712. 4to. 
Geiger, A. Sadducaer und Pharisaer. Breslau 1863. 
Wellhausen, J. Die Pharisaer und die Saducaer. Greifs- 

wald 1874. 
Cohen, J. Les Pharisiens. 2 tom. Paris 1877. 
Montet, E. Essai sur les origines des partis Saducéen et 

Pharisien. Paris 1883. 
Tideman Jr., B. Het Essenisme. Leiden 1868. 

Lucius, F. E. Der Essenismus in seinem Verhaltnisse zum 
Judenthum. Strassb. 1881. 


6i 

CrophiuSy P. J. Sacra in profanis. Jena 1722. 410. 

Schneider, R. Christl. Klange aus den Griechischen und 
Römischen Klassiken. Gotha 1865. 

Spiess, E. Logos Spesmaticos. Parallelstellen z. N. Test. 
aus den Schriften der alten Griechen. Leipz. 1871. 

e. Aardrijkskunde. 

Gfldemeester,  J.  Theodosius,  de  situ  terrae  sanctae. 
Bonn 1882. 

De Tudele, Benjamin Voyages, traduits par J. P. Baratier. 
Amsterdam 1734. 2 vol. 

Relandi, H. Palaestina illustrata. Traj. Bat. 17 14. 2 vol. 4to. 

J. D. Michaelis Spicilegium geographiae Hebraeorum 
exterae.  Göttingae  1769. 2 partes. — J. R. Forsteri, 

Epist. ad J. D. Michaelem. ib. 1772. 4to. 

Hamelsveld, Y. van  Aardrijkskunde des Bijbels. Amst. 
1790 -1798. 6 deelen. 

Raumer, K. von Palastina. Leipzig 1835. 

Senden,  G.  H.  van  Bijbelatlas. Leiden 1840. 1—6 afl. 
,  Met Register afl. i en 2. 4to. 

Oort, H. Atlas voor Bijbelsche en Kerkelijke Geschied. 
Groningen 1884. 

Robinson, E.  Palastina  und  die  südlich  angrenzenden 
Lander. Halle 1844. 3 Th. 4 Bde. 

Ritter, C Erdkunde.  Die Sinai-Halbinsel, Palastina und 

Syrien. Berlin 1848. 4 Bde. 
Der  Jordan  und  die  BeschiflFung des todten 

Meeres. Ebend.  1850. 
Derembotu^y  J.  Essai sur Thist. et la géogr. de la Pa- 

lestine. Paris 1877. 


62 

Munk, S. La Palestine. Paris (s. d.) 

Goetz, G. H. De peregrinationibus eruditionis orientalis 
rolligendae causa susceptis. Lubecae 1716. 

Observations on passages of Scripture from voyages and 
travels in the East. Londen 1764. 

Faber, J. E. Waarnemingen over het Oosten, ter op- 
heldering d. H. Schrift uit reizen. Utrecht 1774. 4 dl. 

Schobs, J. M. A. Reise zwischen Alexandriên und Para- 
tonium. Leipz. 1822. 
Biblisch-kritische Reise. Leipz. 1823. 

R.obinson, E. Neue Untersuchungen über die Topographie 
Jerusalem's. Halle 1847. 

Senden G. H. van, Het heilige Land. Gorinchem 1 851. 2 dl. 

Coquerel, A. T. Topographie de Jerusalem au temps 
de J. C. Strassb. 1843. 

Neumann, B. Die heilige Stadt und deren Bewohner. 
Hamburg 1877. 

Tobler, T. Bibliographia geographica Palaestinae ab 
anno 222 — 1000. Dresden 1875. 

Bibliographia geogr. Palaestinae. Lps. 1867. 

f.  Geschiedenis. 

I. Oude  Testament. 

Buddeiy J. F. Historia ecclesiastica Vet. Testam. Halae 
1744. 2 vol. 4to. 

C. Q. R.) Hist. Vet. Test. antediluviana. Lps. 1722. 4to. 

Heidegger, J. H. Historia sacra Patriarcharum. Amst. 
1688. 2 vol. 4to. 

Lenormant, F. Les origines de Thistoire d'après la Bible. 
Paris 1880. 


63 

BrandeSy H. Abhandlungen zur Geschichte des Orients 
im Alterthum. Halle 1874. 

Ztrnz, Gesammelte Schriften. Berlin 1875. 3 Th. 

Ewald, H. Gesch. des Volkes Israël. Gött. 1864 — 66. 5 Th. 

Weber, G. und H. Holtzmann, Gesch. des Volkes Israël. 
Leipz. 1867. 2 Th. i Bd. 

Hitzig, F. Geschichte des Volkes Israël. Lpz. 1869. 2 Th. 

Kohier, A. Lehrbuch der bibl. Geschichte alt. Test. I. 
Erlangen 1875. 

Seinecke,  L.  Geschichte des Volkes Israël. G5tt. 1876. 

WéUhausen, J. Gesch. Israëls. Berlin 1878. 

Bertheau, E. Zur Geschichte der Israëliten. Gött. 1842. 

Ledrain, E. Hist. d'Israel. Paris 1882. 2 torn. 

Israël, (art. uit de Encycl. Brit. deel 50) Edinb. 
1883. 4to. 

Wellhausen, J. Skizzen und Vorarbeiten. Leipz. 1884. 
I. Abriss der Gesch. Israels und Juda's. Lieder der 
Hudhailiten. 

Eisenlohr, Das Volk Israël unter den Konigen. Leipzig 
1855 — 1856. 2 Th. mit Karten. 

Juynboll, T. G. J. Juda en de Assyrische macht. Leid. 1863. 

Bunsen, E. von Biblische Gleichzeitigkeiten oder über- 
einstimmende Zeitrechnung bei Babyloniern, Assyriern, 
Aegyptern und Hebraern. Berlin 1875. 

Hommel, F. Abriss. der Babylonisch-Assyrischen und 
Israelitis hen Geschichte von den altesten Zeiten bis 
zur Zerstorung Babels. Leipz. 1880. 4to. 

Kurtz, J. H. Nachtrag zur Gesch. des Alten Bundes. 
Mitau  1858. 


64 

Jung, G. Atlas zur Kurtz' Geschichte. Berlin 1859. 

Herzfeldy L. Geschichte Israels v. VoUendung des Ilten 
Tempels bis zum Makkab. Schimon. Nordh. 1855 — 57- 
2 Th. 

Saulcy, F. de Sept siècles de Thist. judaïque. Paris 1874. 

Reville, A. Le Judaïsme depuis la captivité de Babylone, 
(uit de Revue des deux mondes 1872). 

Prideaux, H. Het Oude en Nieuwe Verbond aaneenge- 
schakeld, in de geschiedenis der Joden. Amst. 1731. fol. 

Wemer, C. Johann Hyrkan. Wernigerode 1877. 

Krebs, J. T. Decreta romanorum pro Judaeïs, e Josepho. 
Lips.  1 768. 

2.  Nieuwe  Testament. 

Sclmeckenburger, M. Neutest. Zeitgeschichte Frankf. 1862. 

Hausrath, A. Neutest. Zeitgesch. Heidelb. 1868—71 3 Th. 

Schflrer, Em. Neutest. Zeitgeschichte. Leipz. 1874. 

Stap, A. Etudes sur les origines du Christianisme. 
Paris 1864. 

Langen, J. Das Judenthum in Palastina zur Zeit Christi. 
Freiburg  1866. 

Verbrugge, O. De templo ab Herode instaurato. L. 
Bat. 1694. 4to. 

Wielinga, J. et J. v. Sevenaer, Judaeos tempore Christi 
non habuisse merum imperium. Franeq. 1696. 2 p. 4to. 

Schlipalius, J. C. De Herode magno rege. Vitemb. 1740. 

Borosnyai, S. N. Script, antiq. de Christo testimonia. 
Franeq. 1735. 


Lange, C. F. De lacunis testimoniorum atque defectibus 
in harmonia sanctorum et profanorum scriptorum circa 
vitam Christi. Kiliae 1747. 

Westerberg, E. Der Ursprung der Sage dass Seneca 
Christ gewesen sei. Berlin 1881. 

g.   Chronologie. 

Hottinger, J. J. Pentas dissertt. biblico-chronolog'. Traj. 
ad Rhen. 1723. 

Richter, J. G. Nodi chronolog. in Sacris Htteris. Lips. 1753. 

Bosveld, P. Tijdmeter, van Abraham tot de eerste Chris- 
teneeuw. Dordrecht 181 8. 4 dln. 

Cappelli, L. Chronologia sacra. Parisiis 1655. 4to. 

Bedford, A. The Scripture chronology, demonstrated by 
astronomical calculations. London 1730. 

Schutte, R. Geslachtsrekening van Adam tot Christus. 
Haarlem 1782. 2 St. 

Reis der Israëlitcn in de Woestijn. Utrecht, 

Rotterd. en Amst. 1785. 

Floigl, V. Die Chronologie der Bibel des Manetho und 
Beros. Leipz. 1880. 

Schaefer, A. Die bibl. Chronologie vom Auszuge aus 
Aegypten b. z. Beginne des bahyl. Exils. Munst. 1879. 

Matzat, H. Chron. Untersuchungen zur Geschichte der 
Könige von Juda und Israël. Weilburg 1880. 4to. 

Kamphausen, A. Die Chronol. der hebraischen Könige. 
Bonn 1883. 

Wieseler, K. Chronol. des apostol. Zeitalters. Gött. 1848. 


66 
4-   Geschiedenis  van  de  Bijbelboeken. 

Fürst,  J.  Geschichte  der biblischen Literatur.  Leipzig 

1867 — 70. 2 Bde. 
Carpzovii, J. G.  Isagoge  ad libros  histor. V. Testam. 

Lips.  1741.  3 torn. 2 vol. — acced : J. W. Rumpaei, 

Comment.  crit. ad N. Test. libros in genere. Ibidem 

1757. 2 vol. 4to. 
Bertholdt, L. Einleitung  in  d. A. und N. Test. Erlang. 

1812. 5 Bde. 
Home, T. Introduction to the critical study of the holy 

Scriptures. London 1839. 5 ^'^l. 
ScholZy J. M. A. Einleitung in die Schriften des Alt. u. 

N. Test. Koln 1845. 3 Thle. 

De Wette, W. M. L. Einleitung in das Alt. u. N. Test. 
Leipzig 1845 und 1848. 2 Th. 

Schumann, A. Praktische Einleit. in d. Alt. u. N. Test. 
Berlin 1848. 

Simon, R, Histoire critique du V. Test. Rott. 1685. 4to. 

(Le Clerc, J.)  Sentimens  de  quelq. theolog. d'Hollande 

sur r Histoire crit. de R. Simon. Amst.  1685. 
Defenses des sentimens. ibid. 1686. 

(Simon, R.) BoUeville, De, Reponse au livre intitulé : 
vSentimens de quelques theologiens de 
Ho 11 and e. Rott. 1686. — (le même) De 1' Inspira- 
ration des livres sacrés. Rott. 1687. — R. vSimonis, 
Opuscula critica ad vers. Is. Vossium. Edinb. 1685. 
— H. Le Camus, Judicium de Is. Vossii ad Simonii 
Objectt. responsione. ibid. 1685. G. N. A. et P. etD. 
a M. Deux Lettres sur la nécessité et V autorité 
prétendue de la Tradition. Amsterdam 1^92. 4to. 


6/ 

Pritius, J. G.  Introductio  in  lectionem V. Testam. ed. 
C. G. Hofman. Lipsiae 1764. 

Aiigustiy J. C. W. Einleitung in d. Alte Test. Leipz. 1806. 

Hengstenberg, E. W. Beitrage zur Einleitung in d. Alte 
Testam. Berlin 1831. 3 Thle. 

Hflvemick, H. A. C. Handbuch d. histor. krit. Einleitung 
in d. Alte Testam. Erlangen 1836. 2 Thle. 

Herbst, J. G. Histor. krit. Einleitung in d. H. Schriften 

des Alten Testam. Karlsruhe 1840. 3 Thle. 
Bleek, F. Einleitung in die Heil. Schrift. 1860. 2 Thle. 
Kuenen, A. Hist.  krit. Onderzoek naar de boeken des 

Ouden Verbonds. Leiden 1861. 3 dln. 
Stflhelin,  J.  J.  Spec.  Einleitung in die kanon. Bücher 

des Alten Testam. Elberfeld 1862. 
Nicholas, M. Etud. critiq. sur la Bible. Anc. Test. Paris 1862, 
Gelbe, H. Beitrag zur Einleit. in das Alte Test. Lpz. 1866. 
Bleek, F.  Einleitung  in das Alte Test., bearbeitet von 

J. Wellhausen. Berlin 1878. 
Kleinert, P. Abriss der Einleitung zum Alten Testament 

in Tabellenform. Berlin 1878. 4to. 
Reuss, E. Die Geschichte  der H. Schriften Alten Test. 

Braunschweig 1881. 2 Thle. 
Green, H. W. Moses and the prophets. N.-York 1883. 

Simon, R. Histoire crit. du Texte du N. T. Rotterdam 

1689. — Le raême, Histoire des Versions du N. Test. 

Rotterdam 1690. 4to. 
Histoire  crit.  des principaux Commentateurs 

du N. Testam. Rott. 1693. 4to. 
Semler, J. S. Abhandlung von freier Untersuchungdes 

Canons. Halle 1776. 4 Bde. 


68 

MichaeiiSy J. D. Einleitunor in d. N. Test. Göttingen 
1788. 2 Thle. 4to. 

Marsh,  H.  Anmerkk.  u.  Zusatze  zu  Michaëlis Einleit. 

Göttingen. 1795. 2 Thle. 410. 
Paulusy H. E. G. Introductio in N. Testam. Jenae 1799. 

Kleuker, J. F. Aechtheit der Urkunden des Christen- 
thums. Leipzig 1793. 3 Thle. 

Lotze, J, A. Inleiding tot de Schriften des N. Verbonds. 
Amsterdam 1803. 2 dl. 

Hug, J. L. Einleit. i. d. Schriften d. N. Test. Tübing. 
1821. 2 Thle. 

Schott, H. A. Isagoge histor. crit. in N. Testam. libr. 
Jenae 1830. 

Kohier. J. F. Vcrsuch über die Abfassungs-Zeit der 
apost. Schriften im N. Testam. u. d. Apokalypse. 
Leipzig 1830. 

Schneckenbui^er, M. Beitrage z. Einleit. insN. Testam. 
Stuttgart 1832. 

Olshausen, H. Nachvveis der Aechtheit. der Schriften 
des N. Testam. Hamburg 1832. 

Credner, K. A, Beitrage zur Einleit. i. d. bibl. Schriften. 
Halle 1832. r u. 2^ Band. 

-   - Einleit. 1. d. N. Test. ibid. 1836. uu. 2' Bd. 

Guerike, H. E. F. Einleitung i. d. N. Testam. Lpz. 1843. 

— — __- NeutestamentHche Isagogik. Lpz. 1 854. 

Thiersch, H, W. J. Versuch zur Herstellung d. histor. 
vStandpuncts für d. Kritik d. neu-testam. Schriften. 
Erlangen 1845. 

Van Vloten, J. De Tubinger school. 1848. 


69 

Maier, A. Einleit. i. cl. vSchriften d. N. Testam. Freib. 1852. 

ReusSy E. Die Geschichte d. H. Schriften d. N. Test. 
Braunschweig 1853. 2 Abth. 

* Dasselbe 1874. 

Scholten, J. H. Inleiding tot de vSchriften des Nieuwen 
Verbonds. Leiden 1856. 2e druk. 

Thiersch, H. W. J. Die Kirche im apost. Zeitalter und 
die Entstehung der  neutest. Schriften.  Frankf.  1858. 

Melcher, J. W. Beitrage zum Verstandnisse der H. S. 
des N. Test. Bcrlin 1859. 

Freitag, Die heil. Schriften des N. Test. 1861. 

Scholten, J. H. De oudste getuigenissen aangaande de 
Schriften des N. T. historisch onderzocht. Leiden 1866. 

GraUy  R.  F.  Zur  Einführung  in  das Schriftthum  des 

N. Test. Stuttgard 1868. 
Entwickelungsgeschichte  des  N. Testam. 

Schriftthums. Gütersloh 1871. 
Hilgenfeldt, A. Hist. Krit. Einl. in das N. T. Lpz. 1875. 
Wieseler, K.  Zur  Geschichte der  N. Test. Schrift und 

des Christenthums. Leipzig 1880. 

5.   Schri ft uitlegging. 
a.  Van  den  geheelen  b ij bel. 

FuUer, N. Miscellanea, in quibus loca Scripturae S. et 
alior. Scriptt. illustrantur. Heidelb. 161 8. 

Sa, Em., Notationes in totam Script. Coloniae. i62o.4to. 

Riveti, A. Isagcge ad Script. Sacram. L. Bat. 1627. 4to. 

Biblia Magna. Commentariorum litteral. Gagnaei, Estii, 
Sa, eet. e Societ. J., cum prolegg. J. de Ia Haye. 
Parisiis 1643. 5 vol. fol. 


70 

Lapide, Com. A   Commentarii  in S. Scripturam. Antw. 
1659. 10 vol. fol. (deëst vol. III.) 

Breeni, D. Annott breves in V. et N. Test. Amst. 1664. fol. 

Poli, Math.  Synopsis Criticorum S. Script. Interpretum. 
Londini 1669. 5 vol. fol. 

Calovii, Abr. Biblia V. et N. Testam. illustrata. Francof. 
1672. 4 vol. fol. 

Fesseliiy  D.  Adversaria  sacra,  quibus  loca  V.  et  N. 

illustrantur. Wittebergae 1677. 4to. 

Estii,  Guil.  Annotatt.  ad  diffic.   vS.  Scripturae  loca. 
Antverpiae 1682. fol. 

De Dieu, L. Critica  sacra, s. Annotatt. in loca diffic. V. 
et N. Testam. Amstelodami 1693. fol. 

Dotigtaei, J. Analecta sacra, s. Excursus super V. et N. 
Testam. loca. Amstelodami 1693. 

Critici Sacri, s. doctiss. Virr. in SS. Biblia annotatt. etc. 
Amst. 1698. 9 vol. fol. 

Pfaimer, T. Amoenitates Scripturae a Patribus aliisquc 
explicatae. Francof. 1698. 2 torn. 

Thesaurus Theol. philolog. s. Sylloge dissertt. ad selecta 
V. et N. Testam. loca. Amstelod. 1701. 2 vol. fol. 

Dupin,  L.  Ellies  Dissertation   prélimin.  sur  la  Bible. 
Amsterdam 1701. 2 vol. 410. 

Hartmaim,  J.  C. W. Ad Scripturae S. insigniora loca. 
9 p. Helmst. 17 15  -16. 

Deylingii,  S.  Observationes sacrae, in quibus V. et N. 
Testam. dubia solvuntur. Lipsiae 1720. 5 tom. 4to. 

Wesselii,  J.  Dissertatt.  ad  selecta  V.  et  N. Testam. 
loca, L. Bat. 1721. 4to. 


71 

Hoffmann, J. G. Observationes ad quaedam V. et N. 
TestaVn. dicta. Lipsiae 1726. 

Vitringa, Camp. Observationes sacrac. Amstclod. 1727. 
2 torn. 4to. 

Seelen, J. H. A. Meditationes exegct. quibus varia utri- 
usque Testam. loca illustrantur. Lubecae 1730. 2 tom. 

Calmety  A. Dictionn. histor. de la Bible. Génèvc 1730. 

4 vol. 4to. 

Novus Thesaurus theolog. philolog. s. dissertatt. exeget. 
ad loca S. Cod. a Theoll. Protestant, ed. cura Hasaei 
et Ikenii. L. Bat. 1732. 2 vol. fol. 

Wesselii, J, Dissertatt. academ. ad selecta loca V. et 
N. Testam. L. Bat. 1734. 4to. 

Raphelii, G. Annotatt. in S. Script, histor. in V. Testam., 
philolog. in N. Testam., e Xenophonte, Herodoto, 
eet. collectae. Ed. nova. L. B. 1747. 2 vol. 

Ikenii, C. Dissertatt. theolog. philol. in diversa S. Cod. 
loca. L. Bat. 1749. 2 tom. 4to. 

Muller, C. Satura observatt. philolog. sacrar. L. Bat. 1752. 

Wesselii, J. Fasciculus dissertatt. in loca V. et N. Testam. 
Groningae 1756. 4to. 

Koehler, J. B. Observv. philol. in loca selecta S. Cod. 
L. Bat. 1765. 

Oelrichs, J. Belgii literati opuscula histor. philol. theolog. 
Bremae 1774. 2 vol. 

Fischer, J. F. Prolusiones V in qq. loei utriusque Test. 
explicantur. Lps.  1779. 

Hezel, W. T. Die Bibel Alten und Neuen Test., mit voll- 
standigcn erklar. Anmerkk. Lemgo 1786 —1791. 10 Th. 


72 

Bunsen'Sy C. C. J. VolstancUgcs Bibelwcrk. Lcipz. 
1858—60. 4to. 

Van Gilse, J. Verspreide bijdragen tot verkl. der 
H. vSchrift. Amsterdam 1860. 

Reuss, Ed. La Bible, trad. nouvelle avec introd. et com- 
mentaires. Paris 1874. 

Hitzigy F, Triphyllon in den Ehrenkranz des Pralatcn 
der ev. Landeskirche Badens, Dr. J. Holzman, über- 
reicht bei dessen Jubelfeier. Heidelberg 1874. 

M0II9 E. Misbruikte bijbelplaatsen verzameld en ver- 
klaard. Leiden 1864. 

b.   Van  het  Oude  Testament. 
I. Geheel. 

MajemonidiSy M, Doctor perplexorum ad dubia et obs- 
cura loca SS. intelligenda, ed. J. Buxtorf. Basil. 1629. 4to. 

Menasseh Ben Israël, Conciliator, s. de convenientia 
locorum SS. inter se pugnant. Amstelodami 1633. 4to. 

De DieUy L. Animadvv. in V. T. 11. omnes. L. Bat. 1648. 4to. 

Cappelli, L. Critica Sacra s. de variis V. Testam. lect. 
Parisiis 1650. fol. 

Bootii, A. Vindiciae pro Hebraica veritate. Paris. 1653. 4to. 

Solomon Ben Melech, Perfectio pulchritudinis. Comment. 
in loca select, et res vS. Script, auth. Jac. Abendana. 
Amstelaed. 5421. (1661.) fol. 

Cappelli, L, Comment. in V. T. Ace. J. Cappelli Observ. 
Amst. 1689. fol. 

Clerici, J. Comment. in V. TevStam. Amstel. 1710. 4 vol. fol. 

Gerdes, D. Vesperae Vadenses 1728. 4to. 


73 

Hackman, D. Praecidanea Sacra s. Animadverss. philol. 
crit. ad V. Testam. L. Bat. 1735. 

Pococke,  Edw.  Theological  Works,  contain. his Porta 
Mosis, Comment. in Proph., etc. Lond. 1 740. 2 vol, fol. 

Kuypers, G.  Dissertt. ad varia V. Test. II. ex dialectis 
illustrata. L. Bat. 1743. 4to. 

Millii,  D.  Miscellanea,  Jesaiae  cap. LIV Psalm. CXXI, 
CXXII, etc, enucleantia. Amstelod. 1754. 4to. 

Swaving,  C.  De  locis  aliquot  Vet.  Testam. Traj. ad 
Rh. 1758. 4to. 

Scheidii, E.  Observationes  eet.  eet.  Harder. 1771 — 79. 
I vol. 4to. 

Verschuur, J.  H.  Dissertatt.  philolog.  exeget. in loca 
Cod. S. illustr. et explic. Lcovardiae 1773. 4to. 

Dathe, J. A.   Pentateuchus, Libr. histor., Psalmi. Jobus, 
Proph. maj. et min. Halae 1781, 4 vol. 1831  2 vol. 

Rosenmuller,  E.  F. C.  Scholia  in  Vet.  Testamentum. 
Ltpsiae 1821 — 35. 23 vol. 

I. II.   Pentateuchus. Ed. 3^ 1821. 3 vol. 

III. Jesaias. Ed. 3*. 1821. 3 vol. 

IV. Psalmi. Ed. 2^ 1821. 3 vol. 
V.   Jobus. Ed. 2a. 1824. 4 vol. 

VI.   Ezechiel. Ed. 2\ 1826. 2 vol. 
VII.   Prophet. minores. Ed. 2»\ 18 17. 2 vol. 
VIII.   Jeremias.  1826. 2 vol. 
IX.   Salomo.  1829. 2 vol. 

X. Daniel. 1832. 

XI. Josua. Judices. Ruth.  1833. 2 vol. 
Maurer, F, J. V. D. et A. Heiligstedt,  Comment. gram- 
mat, hist crit. in 11. V. Test. Lips.  1835-  52. 3 vol. 


74 

Exegetisches Handbuch zum A. Test. Leipz. 1838 u. fol<.^g^. 

H Bd. Hitzig, Kleine Propheten. 1838. 

2^ „   Hirzel, Hiob. 1839, 1869 u. 1875. 

y „   Hitzigjeremias. 1841. 

4*^ „   Thenius, Samuel. 1842. 

5^ „   Knobel, Jesaias.  1843. 

6' „   Bertheau, Hitzig, Richt, und Ruth.  1845. 

y^ »   -    -- Sprüche u. Predijr. 1847. 

8"^ „   Hitzig, Ezechiel. 1847 und 1880. 

9^ „   TheniuSy Könige. 1849. 

10^ „   Hitzig, Daniel. 1850. 

II»" „   Knobel, Die Genesis. 1852 u. 1875. 

12'^ „ Exodus u. Levit. 1857 u. 1880. 

13"^ „   -   — Num. Deut. Josua. 1861. 

14"^ „   Olshausen, Die Psalmen. 1853. 

15"^ „   Bertheau, Bücher der Chronik. 1854. 

i6r „   Hitzig,   Hohelied.   —  Thenius,  Klage- 

lieder. 1855. 

I7r „   Bertheau, Esra, Nehemia u, Esther. 1862. 

Keil und Delitzsch,  Bibl. Commentar iiber das A. Test. 
Leipzig 1861 — 74. 

I.   Bücher Moses. 

II.   Josua,  Richter  und  Ruth.  —  Die  Bücher 
Samuëls. — Die Bücher der Könige. 

III. Jesaia. Jeremia u. Klagelieder. Ezechiel. Die 

Zwölf kleinen Propheten. Daniel. 

IV. Poëtische Bücher. Psalmen, Job, Spruchbuch, 

Hoheslicd und Koheleth. 
V.   Die Bücher Ezra, Chronik, Nehemia u. Esther. 
VI.   ^Supplement: die Bücher der Maccabaer, 

Snellebrand, J. A.  De  ])recibus  in  Veteri Testamento 
obviis. Amstel. 1852. 


75 

Von Gumpach J. Alttestamentl. Studiën. Heidelb. 1853. 

Geiger, A. Urschrift und Uebersetzungen der Bibel in 
ihrer Abhangigkeit von der innern Entwieklung des 
Judenthums. Breslau 1857. 

Trip, C. J. Die Theophaniën in den Geschichtsbüchern 
des Alten Test. Leiden 1858. 

Donaldson, J. G. Jashar. Fragmenta archetypa Carminum 
Hebn Lond. 1860. 

BOttcher, F. Neue exeget. kritische Aehrenlcsc zum 
Alten Test. Leipzig 1864. 3 Bde. 

Nöldeke, Th. üntersuchungen zur Kritik des Alten 
Test. Kiel 1869. 

Wolflf, O. Alttestam. Studiën und Kritiken. Breslau 1875. 

2.   Gedeelten. 

Jarchi, S. Comment. in 5 11. Mosis. histor. et poeticos 
V. Testam. ed. J. F. Breithaupt. Gothae 1 713. 3 vol. 4to. 

Pyle, Th. Paraphrase with notes on the Old Testam. 
(histor. books.) London 1738. 4 vol. 

Nicephori Hieromon. 2:HQa^ s. Catena Interprett. Grae- 
cor. in Octoteuchuni et libros Regum. Lipsiae 1762. 
2 vol. fol. 

Graf, K. H. Die geschichtl. Bücher des Alten Test. 
Zwei hist. krit. Üntersuchungen. Leipzig 1866. 

Colenso, J. W. The Pentateuch and Book of Joshua 
critically examined. London 1862 — 63. 3 vol. 

Baumgarten, M. Theologischer Commentar zum Penta- 
teuch, Kiel 1843. 2 Th. 


76 

Kayser, Aug. Das Vorexil. Buch der Urgeschichte 
Israels und seine Erweiterungen. Ein Beitrag zur 
Pentateuch-kritik. Strassburg 1874. 

Jerusalem, J. F. W, Briefe über die mosaïschen Schrif- 
ten. Braunschw.  1783. 

Amersfoordty J. De variis lectionibus Holmesianis loco- 
rum Peutateuchi Mosaïci. L. B. 1815. 410. 

Ebers,  G. Aegypten und die Bücher Moses. Lpz. 1868. 

Bacher, W. Abraham ibn Esra's Einleitung zu seinem 
Pentateuch-Commentar. Wien 1876. 

Groneman, S. Die Jonathansche Pentateuch-Uebersct- 
zung. Leipzig 1879. 

Rijssel, C. V. De Elohistae pentateuchici sermonc. 
Lipsiae 1878. 

Roos, F, Die Geschichtlichheit d. Pentateuchs. Stuttg. 1883. 

Merceriy J. Comment. in Genesin. Genevae 1598. fol. 

Venemay H. Dissertt. ad V. Testam. torn. I. cont. dis- 
sert. ad Genesin. Leovardiae 1747. 2 pts. 4to. 

Haitsma, A, Comment. ad Genesin. Harlingae 1 766. 4to. 

Ewald, H. A. Die Komposition d. Genesis. Brauns. 1823. 

Von Bohlen, F. Die Genesis erlautert. Konigsb. 1835. 

Drechsler, M, Einheit uud Aechtheit der  Genesis. 1838. 

Tuch, F, Commentar über die Genesis. Halle 1838. 
2e aufl. Halle 1.87 1. 

Hupfeld, H. Die Quellen der Genesis. Berl. 1853. 

Böhmer, E. Das erste Buch der Thora. Halle 1862. 

Schrader, E. Studiën zur Kritik der biblischen Urge- 
schichte Gen. I- XI. Zurich 1863. 


77 

Hottinger, J. H. Historiae creationis examen. Heidel- 
bergac 1659. - Ejusdem vSmeg^ma Oriëntale, ibid. 1658. 
I vol. 4to. 

Jetze, L. Ad Genesis I : i. Gryphisw. 1685. 

Titius, Z. De imagine Dei Gen. I : 26. Henfenf. 1706. 

Boondersy H. et J. Menso, De serpente deceptore. Traj. 
ad Rh. 1734. 4to. 

Egerlandy J. E, De tunica Adami pellicea, Gen. III: 21. 
Witteb. 1680. 

Land, J. D. N.  Disput, de carmine Jacobi, Gen. XLIX, 

Lugd. Bat. 1857. 
Haitsma, A. Comment. ad Exodum. Franequerae 1771. 4to. 

Manger, S. H. De autore in Levit. comment. Judaeis 
Siphra dicti. 1751. 

LudovicuSy C. De spiritu Mosis Num. XI : 15 en 25. 
Lipsiae 1724. 

De Geer, B. R. De Bileamo. Traj. ad Rh. 1816. 

Oort, H. De pericope Num. XXII : 2 — XXIV, historiam 
Bileami continente. Lugd. Bat. 1860. 

Kalisch, M. M. Bible Studies. I. The prophecie of Ba- 
laam. — The book of Jonah. London 1878. 

Volck, G. Mosis Canticum cygneum. Nordl. 1861. 

Kamphausen, A. H. H. Das Lied Moses, Deut. 32 : i — 43 
erklart. Leipz. 1862. 

Volk,  W. Der Segen Moses, Deut. XXXIII. Erl. 1873. 

Van Herwerden, C, H. de libro Josuae. Gron. 1826. 

Keil, K. F. Comment. üb. d. Buch Josua. Erlangen 1847. 

Studer, G. L. Das Buch der Richter. Bern 1842. 

Bachmann, J, Das Buch der Richter erklart. Berl. 1868. 


78 

Kemink,  H.  H,  Comment.  de carmine Deborae. Traj. 
ad Rh. 1840. 

Meier,  E.  Uebersetzung  und  Erklarung  des  Debora- 
liedes. Tübingen 1859. 4to. 

De Celada, D. Comm. in Rutliam. Antverpiae 1652. fol. 

Wellhausen, J, Der Text der Bücher vSamuelis untersucht. 
Gottingen 1872. 

Pareauy A. H. Comment. ad elegiam Davidis in Saulum 
et Jonathanum. Gron. 1829. 4to. 

De  Boer, J. L, De libri II Samuelis cap. VII, vaticinio- 
rum Messianorum fonte. Gron. 1858. 

Keil,  K.  F.  Commentar  Ober die Bücher der Konige. 
Moskou 1846. 

Lentz, J. F.  De ferro miraculose natante II Regum VI 
I — 7. Argent. 1722. 

Dahler,  J, G, De libror. paralipom. auctoritate. Argen- 
torati 18 19. 

Neteler,  B.  Die  Bücher  Esdras, Nehemias und Esther 
übersetzt und erklart. München 1877. 

Van der Vlis, C. J, De Esra libro. Amst. 1839. 

Bloch, J. S. Hellenistische Bestandtheile im bibl. Schrift- 

thum.  Eine  Krit.  Unters.  über  die  Abfassung  des 

Buches Esther. Barby a. E. 1877. 
Ewald, H. Die poëtischen Bücher des A. Bundes erklart. 

Gottingen 1839. 4 Bde. 
De Pineda, J. Comment. in Jobum. Colon. 1605. 2 tom. fol. 
Catena  graecor.  Patrum  in  Jobum,  coUecta a Niceta, 

edit. et latine versa a Patricio Junio. Lond. 1637. fol. 
Van Breen, D.  Verklaring  van  Job en de Openbaring 

van Johannes. Amsterdam 1666. 4to, 


79 

Schttltens, A. Animadvv. philolog. in Jobum et ad varia 
loca Vet. Testam. Traj. Bat. 2 tom. 1708. i vol. 

Liber Jobi  c. nova vers. et comment. L. 
Bat. 1737. 4to. 

— Opera  niinora^ in Jobum, ad varia loca 

Vet. Testam. eet. compleet. L. B. 1769. 4to. 

Reiske, J. J.  Conjecturae  in Jobum et Proverbia Salo- 

monis. Lipsiae 1779. 
Schttltens, H. A. Het boek Job. Amsterdam 1794. 
Eichhom, J. G. Das Buch Hiob. Leipzig 1800. 
Pareau, J- H. De immortalitatis et vitae futurae notitiis 

in libro Jobi. Daventriae 1807. 
Umbreit, F. W, C.  Das Buch Hiob, übers. und ausgel. 

Heidelb.  1824. 

Hahn, H. A.   Commentar üb. d. Buch Hiob. Berlin 1850. 

Renan, E. Le Hvre de Job. Paris 1859. 

Seinecke, L. C. F. W.  Der Cirundgedanke  des Buches 
Hiob. Clausthal 1863. 

Bickell, G, De versione Alexandrina libri Jobi. Marb. 1863. 

Matthesy  J,  C.  Het  boek  Job  vertaald  en verklaard. 
Utrecht 1866. 2 dln. 2de uitgave Groningen 1876. 

Merxy A. Das Gedicht van Hiob. Jena 1871. 

Hltzig, F. Das Buch Hiob. Leipzig u. Heidelberg 1874. 

Budde, L. C. Beitragez. Krit. d. Buches Hiob. Bonn 1876. 

Studer, Das Buch Hiob. Bremen 1881. 

Greve, E. J. Ultima capita Jobi c. XXXVIII— XLII  ad 

gr. vers. recensita notisque instructa. Davent. 1 788. 4to. 
Hirsch, H. A. C, De Generatione ceruarum Jobi XXXIX 

4—6. Altdorfi 1706. 


8o 

Fockens, H. F. T.  Jobeïdis loca pulchra. Amstel. 1844. 

Janseniiy Com. Paraphrases in Psalmos, Proverb. Eccl. 
Lugduni 1580. fol. 

Expositio Patrum graecor. in Psalmos, a B. Corderio in 
Catenam concinnata, latinitate donata et annotatt. 
illustr. Antverpiae 1643. 3 vol. fol. 

Remigiiy Enarrationes in Psalmos Davidis. Coloniae 
1536. acced. Ambrosii Ansberti in Joan. Apocalypsin. 

ib. e. a. fol. 

Buceri, M. Comment. in Psalmos. Jud. et Sophoniam. 
Argentor. 1554. fol. (Vide comm. in 4 Evangelia). 

Molleri, H, Enarrationes et praellect. in Psalmos Davidis. 
Genevae 16 10. fol. 

Am3rraldi, M. Paraphr. in Psalmos c. argumm. Salmu- 
rii 1662. 4to. 

Kimchi, Dav, Comment. in Psalmos, lat. redd, a A. 
Janvier. Parisiis 1666. 4to. 

Irhovii, G, Conjectanea in Psalmorum titulos. L. B. 1728. 4to. 

Venema» H. Comment. in Psalm. Leov. 1762. 6tom. 4to. 

Schttltens, A. Commentarius in Psalmos. MvSS. 4to. 

Hitzig, F. Die Psalmen. Heidelb. 1836. 2 th. 2e Aufl. 1864. 

Hengstenbei^, E. W. Comment. üb. d. Psalmen. Ber- 
lin 1842. 5 Bde. 

Von Lengerke, C. Die fünf Bücher d. Psalmen. Königs- 
berg 1847. 

Hupfeldy H. Die Psalmen. Gotha 1860. 4 dln. 

Koenen, H. J. Redev. over de Psalmen. 1862. 

Ehrt, C. Abfassungszeit und Abschliefs des Psalters. 
Leipzig 1869. 


8i 

Graetz, H. Die Psalmen. Breslau  1882. 2 th. 

Van der Palm, J. H. Eenige Liederen van T3avid en alle 
van Azaf verklaard. Leyden 181 5. 

Hofstede de Groot, P. Oratio de Davide Poeta. Gronin- 
gae 1832. 4to. 

Kopfstein, M. Die Asaph-Psalmen. Marburg 1881. 

Erasmi, D. Enarratio in Psalm. I. XXII. XXXIV. L. B. 
1644. acced. Ejusd. concionalis interpretatio Psalmi 
LXXXVI. ibid.  1652. 

Schroeder, J. W. Comment. in Psalmum X. Gron. 1754. 
Vorstman, M. A. G. Comment. in Ps. XVI. Hagae 1 879. 4to. 

De Voogt, J. E. De magnifica vehementissimae tem- 
pestatis descriptione, quae continetur Psalmo XXIX. 
Traj. ad Rhen.  1829. 

Appels, T. In Psalmi XLII : 7, 8. Traj. ad Rhen.  1753. 

Kohlbrflgge, H. F. Comment. in Ps. XLV. Amstel. 1829. 

Seelen, J. H. a De anno a Deo coronato Ps. LXV: 12. 
Lubecae 1^23. 

Grül, J. Der LXVlIle Psalm erklart. Tubingen 1883. 

Bergman, J, T. Comment in Psalm. CX. L. Bat. 1819. 4to. 

Clarisse, T. A. Psalmi XV Hammaaloth, philolog. et 
crit. illustrati. L, Bat.  18 19. 

Rhodius, G. L. deexcub. patr. Ps. CXXX. 6. Bremae 1724. 

Jong, P. de De psalmis Maccabaïcis. L. B. 1857. 

Bnich, J, F. Weisheitslehre der Hebraer. Strassb. 1851. 

Schultens, A. Comment. in Proverbia Salomonis. L. B. 
1748. 4to. 

Mtmtinghe, H. De Spreuken van Salomo. Leyden 1796. 

6 


82 

Umbreity  F. W.  C, Comment. üb. d. Sprüche Salomos. 

Heidelb. 1826. 
ZonduSf P. De coelesti epulo. Prov, IX : 2, 3. Ploeniae 1720. 
MuehlaUy  H. F.  De proverbiis quae dicuntur  Aguri et 

Lemuelis. Lips. 1869. 

Wünsche,  A.  Der  Midrasch Kohelet zum  ersten Male 
ins Deutsche übertragen. Leipzig 1880. 

Pineda,  J,  de  Commentar.  in Ecclesiasten. Antverpiae 
1620. fol. 

NachtigaU, J. C, C. Koheleth. Halle 1798. 

Burger, D, Coramentarius in Ecclesiast. Drusib. 1854. 

Hengstenberg, E. W. Prediger Salomo. Berlin 1859. 

Grraetz, H. Kohelet oder der Salom. Pred. Lpz. 1871. 

Renan, E. UEcclésiaste trad. du Hebreu avec une étude 
sur Tage et Ie caractère du Hvre. Paris 1882. 

Schiffer, S. Das Buch Kohelet. Frankf. und Leipz. 1884. 

Richardus  van  St.  Victoer,  Capittelen  op  het  boeck 
Cantica Cantic. MSS. op perg. v. h. jaar 1418. 4to. 

Jacobi,  J. T.  Het  Hooglied met aanmerk, van W. L. 
Krieger. Leiden 1774. 

Herder, J. G. von Lieder der Liebe. o. O. 1781. 

Ewald, G. H. A. Das Hohelied Salomo's. Gött. 1826. 

Hengstenberg, E. -W. Das Hohelied Salomonis. Berl. 1853. 

Delitzsch, F. Das Hohelied. Leipzig 1851. 

Meier, E. Das Hohelied. Tübingen 1854. 

Hoekstra Bz.,  S. De triumf der liefde in het Lied  der 

liederen. Utr. 1856. 
Meinhold, C. Das Hohelied in Bibelstunden. Berlin 1856. 
Reville, A. Le Cantique des Cantiques. 1857. 


83 

Renan, E. Le Cantique des Cantiques. Paris 1860. 

Noack, L. Das Hohelied. Leipzig 1869. 

Graetz, H. Das Salom. Hohelied. Wien 187 1, 

Kaempf, S. J. Das Hohelied. Prag 1877. 

Kohier, K. Das Hohelied. N.-York und Leipzig 1878. 

Gaszner, T. Das Hohelied Salomonis. Osnabrück  1881. 

Van  Koeten, F. A.  Observ. ad nonnulla Cantici Canti- 
corum loca. Traj. ad Rhenum 1774. 

Merx,  A.  Die  Saadjanische  Uebersetzung des  Hohen 
Liedes. Heidelb. 1882. 


Venema,  H.  Praelectt.  de  methodo  prophetica.  Leo- 
vardiae 1775. 4to. 

Koopmans, R. De scholis Prophetarum apud Hebraeos. 
x^mstelodami 1823. 410. 

Umbreit,  F,  G.  C, De Vet. Testam  prophetis clarissi- 
mis, antiq. tempor, oratorr. Heidelbergae 1832. 4to. 

Matthes,  J.  C.   De   pseudoprophetismo  Hebraeorum. 
Lugd. Bat. 1859. 

Tholuck,  A.  Die  Propheten  und  ihre  Weissagungen. 
Gotha 1860. 

Baur,  G.  Geschichte  der  alttest. Weissagungen. 1861. 

Kuenen, A. De propheten en de prophetie onder Israël. 
Hist. dogm. studie. 2 dln. Leiden 1875. 

Fierson,  A.  Een studie over de geschriften van Israels 
profeten. Amst. 1877. 

Bruston, Ch. Hist. critique de la littérature prophét. des 
Hébreux. Paris 1881. 

Smith, W. Rob. The prophets of Israël. Edinburgh 1882. 


84 

Orelli,  C.  v. Die Alttest. Weissagung von der Voilen- 

dung des Gottesreiches. Wien 1882. 
Maybaum,  S.  Die Entwickelung des israelitischen Pro- 

phetenthums.   Berlin 1883. 
Lowth, W.  Commentary on the larger and lesser pro- 

phets. London 1739. fol. 
Umbreity  F.  W.  C.  praktischer Comment. üb. d. Pro- 

pheten d. Alt. Bundes. Hamburg 1846. 
Ewald,  H.  die  Propheten  des  Alten  Bundes erklart. 

Stuttg. 1840. 2 Bde. 

Vitringa, Camp. Comment. in Jesaiam. Leov. 1714. 2vol. 

Seiler, G. F. Jesaias übers. u. erlaut. Erlangen. 1783. 

Palm, J.H. van der Jezaias vert. en opgeh. Amst. 1805. 3dl. 

Gaspari, C. P. Beitrage z. Einleitung in d. Buch Jesaia. 
Berlin 1848. 

Seinecke, L. der Evangelist des Alten Test. Erkl. der 
Weissagung Jesaias. Leipz. 1870. 

Valeton Jr., J. J. P. Jesaja volgens zijn algemeen als 
echt erkende Schriften. Gron. 1871. 

Nflgelsbach, E. Der prophet Jesaia. (dl. XIV v. Lange s 
Bibelwerk) Bielefeld 1878. 

Eliakim, Les visions d'Esaïe et lanouv. terre. Rott. 1854. 

Meyer, C. (Eccles. Jud. Hamburg, ante conversionem ad 

Christum doctoris,) Vera Iramanuelis generatio ex 
virgine, secund. Jes. VII : 14. Hebr. et lat. Amste- 
lodami 1734. 4to. 

Orientalia edd. JuinboU, Roorda. Weijers. Amstel 1840. 
2 vol. — Continet : Roorda, Comment. in Jesajam 
I— IX : 6. Psalm I— XVII, et H. A. Hamaker, Prole- 
gomena ad vatic.  Habacuci. 


85 

Bredenkamp, C. J.  Vaticinium  quod  de Immanuele ed. 
Jesaias (VII, i — IX : 6). Erlangae 1880. 

De Geer, L. De oraculo in Moabitas, quod occurrit Jes. 
XV et XVI. Traj. ad Rhen. 1855. 

Boehl, E, Vaticinium Jes. XXIV— XXVII. Leipz, 1861. 

Greve, E. J.  Jesajae  Vaticinia. Cap. XL — LXVI Hebr. 
Lat. et. Belg. Amst.  18 10. 4to. 

Rutgers, A.  De  echtheid van het tweede gedeelte van 
Jesaja aangetoond. Leiden 1866. 

Haverkamp, Onderzoek naar de echtheid van den twee- 
den Jesaja. Amst. 1876. 

Eiben, B. De Sylva mystica Esaj. XLI: ig.Bremae 1724. 

Koesterii,  F,  De  Servo  Jehovae  apud  Jesaiam Com- 
mentatio. Kiliae 1838. 4to. 

Umbreit, F. W. C. Der Knecht Gottes. Hamburg 1840. 

Oehler,  V.  F.  Der Knecht Jehova's in Deutero-Jesaia. 
Stuttg. 1865. 

Rosa, J. G. Comment. in locum Esaiae LUI : 9. Jenae 1721. 

(Wellhausen.)  Jesaia (art.  uit  de Encycl. Britannica dl. 
50) Edinburg 1883. 

KOstlin, F.  Jesaja  und Jeremia.   Ihr Leben u. Wirken. 
Berlin 1879. 

Venema,  H,  Comment. ad prophet. Jeremiae. Leovar- 
diae 1765. 2 vol. 4to. 

Roorda, T. Comment. in Jeremiae loca. Groningae. 1824. 

Neumann, W. Jeremias von Anathoth, Weissagung und 
Klagelieder. Leipzig 1858. 2 Thle. 

Scholtz, A. Der masor. text und die LXX Uebersetzung 
des Buches Jeremias. Regensburg 1875. 


86 

Gerlach, E. Die Klagelieder Jeremia erklart. Berl. 1868. 

Grafy K. H. Der prophet Jeremia erklart. Lpz. 1863. 

Zünmer, C, Aramaismi Jeremiani. Halis Sax. 1880. 

A. Scholz,  Commentar zum Buche des proph. Jeremias. 
Wurzburg 1880. 

Hartmann,   Ch,   Oeconomia  conversionis   ex   Jerem. 
XXXI: 18. Altdorfi 1704. 

Schneedorfer, L. A. Die Klagelieder des Proplieten Jere- 
mia erklart. Prag. 1876. 

Pradi,  H. et ViUaprandi, J. B. Explanaliones in Ezech. 
Rom.  1596. 3 vol. fol. 

Havemick, H. A. C, Commentar üb. Ezechiel. Erl. 1843. 

Kliefoth, T. Das Buch Ezechiëls. Rostock 1864. 

Van den Broek, G. P. Comment. in Ezechiëlis propheti- 

arum cap. I : 14. Delphis 1851. 
Van  Gilse,  J.  Comment.  exeget. et crit. in cap. XVII 

Ezechiel. Amstel. 1836. 
Steynis,  G.  C,  De  verhouding  van  de wetgeving bij 

Ezechiel tot die in den Pentateuch. Leid. 1873. 
Horst, L. Leviticus XVII — XXVI und Hezechiël. Beitrag 

zur Pentateuch-Kritik. Colmar 1881. 
Calvini, J. Praelectiones in Danielem. Gene vae 157 1. fol. 
Newton, I.  Observations  on the proph. of Daniel and 

the Apocalypse. London 1733. 4to. 
ad Danielem et Apocalypsin Johannis. Ver- 

tit et auxit G. Suderman. Amstelod. 1737. 4to. 
Auberlen, C. A, Der prophet Daniel und die Offenbarung 

Johannis. Bazel 1874. 
Havemick,  H.  A. C, Neue krit. Untersuchungen üb. d. 

Buch Daniel. Hamburg 1838. 


87 

Volck, W, Vindiciae Danielicae. Dorpat. 1866. 4to. 
Venema,  H.  Observv.  ad  Vatic. Daniel. embl. cap II, 

VII, VIII. cap. XI v: 4—45. cap. XII v: 1—3. Leov. 

1745. 1752. 2 vol. 4to. 

Schoenwald,  S.  T. De  LXX  hebdomadibus Danielis. 

Jenae 1720. 

Offerhatis, H, J. De 70 Septimanis Danielis. Gron. 1756. 

Michaeiis, J. D. Die 70 Wochen Daniels. Göttingen 177 1. 

Wieseler, C. Die 70 Wochen und 63 Jahr- Wochen Da- 
niels. Göttingen 1839. 

Manchester, G. Duke of, The Times of Daniel. chronolog. 
and prophetical. London 1845. 

Hesselberg, H. Die zwölf kleinen Propheten ausgelegt. 
Königsberg 1838. 

Schroeder, J. F. die kleinen Propheten übers. und erlaut. 
Hosea, Joel. Amos. Leipzig 1829. 

Keminky H. H. en de Greer, De Schriften der kleine 
propheten overgezet en verklaard. Utrecht 1843. 
2 Stukken. 4to. 

Stftudlin, C. F. Hoseas, Nahum, Habakuk. Stuttg. 1786. 
Manger, S. H. Comment. in Hoseam. Campis. 1782. 4to. 
Mebius,  J.  E.  Hoseas  uit  het  Hebreeuwsch vertaald. 

Utrecht 1799. 
Wünsche, A. Der Prophet Hosea erklart. Lpz. 1868. 
Nowacky  W,  Der Prophet Hosea erklart. Berlin 1880. 
Töttermann, K, A. R. Die Weissag. Hoseas. Lpz. 1880. 

Scholz. A. Commentar zum Buche des Propheten Hoseas. 
Würzburg 1882. 

Juhlius,  G,  Lux in tenebris Hos. XIII. Rostochii 1709. 


88 

Pococke, Ed. Comment. in proph. Joëlis. Lipsiae 1695.410. 

Justi, C. W. Joel übers. u. erlaut. Leipzig 1792. 

Holzhausen, F. A. Die Weissagungen des Propheten Joel 
erklart. Göttingen 1829. 

RutgerSy A. Annotatio in Joëlem. Groningae. 1830. 

Credner, K. A. Der Prophet Joel. Halle 1831. 

Meier, E. Der Prophet Joel. Tubingen 1841. 

Wünsche, A. Die Weissagung. des Joel erklart. Lpz. 1872. 

Graetz, H. Der einheitliche Character der Prophetie 
Joëls. Breslau 1873. 

Merx, A. Die Prophetie des Joel und ihre Ausleger. 
Halle  1879. 

Montet, E. De recentissimis disputati-^nibus de Joelis 
aetate. Génève i88o. 

Schroeder, J. De poenitentia infantum Joel II : 16. 
Vitemb. 17 19. 

Juinboll, T. G. J. De Amoso. L. Bat. 1828. 4to. 

Lange, Hibelwerk XIX Theil des Alt. Test. Obadjah, 
Jonah, Micha, Nahum, Habakiik, Zephanjah. Bielefeld, 
Leipzig 1868. 

Hendewerk, C. L. Obadiae oracul. in Idumaeos. Re- 
giom. 1836. 

Gaspari, C. P. Der Prophet Obadja. Leipzig 1842. 

Seydel, W. Vaticinium Obadjae. Lps.  1869. 

Eyk, J. P. Sprenger van, Jona opgehelderd. Amst. 181 8. 

Friedrichsen, P, Die verschiedenen Ansichten vom Buche 

Jonas. Leipzig 1841. 
Batun,  J.  Jona, die biblische Fischsage  und der israe- 

lit. Versöhnungstag. Loeban  1879. 


8q 

Roorda, T. Comment. in Vaticinium Michae. L. B. 1869. 
Wildeboer, G. De profeet Micha. Leiden 1884. 

Kreenen,  E.  Nahumi  Vatic.  phil.  et  crit. expos. Har- 
derov. 1808. 4to. 

Reinke, L. Zur Kritik der Vers. desNahum. Münst. 1867. 

Von Gumpach, J. Der prophet Habakuk.  Munch. 1860. 

Mencken, G.  H. Meditatie philol. super locum vexatum 
Zephan. I : 9. Erfurti et Lips. 17 19. 

Kimchi,  Dav.  Commentar. in Hagg-aeum, Zachariam et 
Malachiam, interprete T. Nelo. Parisiis 1557. 4to. 

Kohier, A.  Die  Weissagungen Haggaï's. Erlang. 1860. 

Venema, H. Commentarius ad Zachariam. Leov. 1787. 4to. 

Koester, F. B.  Meletemata crit.  et exeg. in Zachariam. 
Gött. 18 18. 

Neumann, W. Die Weissag. d. Sakharjah. Stuttg. 1860. 

Kohier, A. Sacharias, 2 Bde. Erlangen 1864. 

Bredenkamp, C. J. Der Prophet Sacharja. Erlang. 1879. 

Reincke, L. Der Prophet Maleachi. Giessen 1856. 

Kohier, A.  Die Weissag. Maleachi's erklart. Erl. 1865. 

c.  Van 't Nieuwe Testament. 

I .   Geheel. 

Calvuii, J.  Comm.  in  N. Test. ed. A. Tholück. Berol. 
1838— 1865. 8 torn. 

Bullingeri, H. Expositiones in Matthaeum, Marcum, etc. 
(in totum N. T.) Tiguri 1546 — 1575. 7 tom. 3 vol. fol. 

Strigelii, V.  Hypomnemata  in  omnes 11. Nov. Testam. 
Lipsiae 1565. 4to. 


Marlorati, A. Expositie cath. eccles. N. T. V'iviaci 1605. fol. 

PiscatoriSy J. Comment. in omnes 11. Nov. Test. Her- 
bornae 1638. fol. 

Heinsii, D. Exercitationes SS. ad N. T. L. Bat. 1639. fol. 

Schmidii, E. Versio et Notae in N. Test. Norimb. 1658. fol. 

Mori, Al. Notae ad quaedam loca N. Test. Paris. 1668. 

Crenii, T. Fascicul. opusculor. ad hist. et philol. Rot- 
terod. 1693. 10 vol. 

Exercitt. philol. ad sacr. hist. L. Bat. 1697. 5 v^^- 

Thesaurus libror. hist. philol. ibid. 173 1. 2 vol. 

Bos, L, Exercitt. philol. ad Nov. Testam. Franeq. 1700. 
acced : Ej. Observatt. ad N. Testam. ibid. 1707. — 
Ej. Animadvv. ad Graec. Scriptt. ibid. 171 5. 

Hammondi, H. et J. Clerici, Commentar. in N. Testam. 
Francof. 17 14. fol. 

Moshemius, J. L. Observat. sacrae et historico-criticae 
Amst. 1721. 

Alberti, J. Observatt. in Nov. Testam. L. Bat 1725. 
acced. Ej. Periculum crit. N. Testam. ibid. 1727. 

Whitby, D. Paraphrase and comment. on the N. Test. 
London 1727. 2 vol. fol. 

Walch, J. G. Observv. in 11. Nov. Foed. Jenae 1727. 

(Ellys, R.) Fortuita sacra. Roterodami 1727. 

Hallett, J. Notes on textsof theN. T. Lond. 1729. 3 vol. 

Lakemacher, J. G. Observatt. philol. Helmst. 1729. 3 vol. 

Raphelü,  G. Annott. in S. Script, histor. in N. Test. ex 

Herodoto. Luneburg 1731. 
Wolfii, J. C. Curae in N. Test. Hamb. 1733. 5 vol. 4to. 
Harduini, J. Comment. in N. Test. Hagae 1741.  Ejusd. 


91 

de Petro et Cepha et Joanne, de Trinitate. i vol. fol. 
Idem liber di verso titulo. Amst. 1741. fol. 

Palairet, E. Observv. phil. crit. in 11. N. T. L. Bat. 1752. 

Keuchenii, F. Annotatt. in 11. N. Testam. ibid. 1755. 

Kypke, G. D. Observv. in N. Foed. 11. Vratislav. 
1755. 2 torn. 

Bengel, J. A. Gnomon N. Test. Ulmae 1763. 4to, 

Heumann, C. A. Verklaring van het Nieuwe Testament. 
Leeuwarden 1776. 11 deelen. 

Semler, J. S. Programmata academ. Halae 1779. 

Noesselt, J. A, Opusc. ad interpret. S. Cod. ib. 1785. 2 ptes. 

Storii, G. C. Notitiae ad interpret. Epistt. ad Corinth. 
Tubing. 1788. — Ej. Diss. exegett. in N T. librr. 
histor. loca. 2 pts. ibid. 1790. — Ej. de oraculode 
Christo. Jes. Lil : 13— Jes. LUI : 12. ibid. — Ej. de 
Epistolar. Cathol. occasione. ibid. 1789. — Ej. in 
Epistolar. Paul. minorum loca. ibid. 1792. — Ej. de 
philosoph. Kantii de religionis doctrina. ibid. 1793. — 
Ej. Observv. exeget. dogm. ad histor. ortüs Jesu 
divani Luc. I : 26. eet. ibid. 1809. 4to. 

Nösselt, J. A. Exercit. ad SS. Halae 1803. 

Koppe, J. B. (Pott, Hoinrichs et Ammon) Nov. Testam. 
Graece perpet. annot. illustrat. Göttingae 1806. Vol. 
3 — 12. (Vol. I et 2 nunquam prodierunt). 

Van Voorst, J. Annotatt. in loca sel. Nov. Testam. 
L. Bat. 18 10. 3 fase. 

Keil  und   Tzschimer,  Analecten  für  exeget. Studiën. 

Leipzig 181 3. 4 Bde. 
Valckenaerii, L. C.  Selecta  ex  scholis  ad  N. Testam. 

ed. E. Wassenbergh. Amstelodami 181 5. 2 torn. 


92 

Keil, C. A. T. Opuscula academ. ad interpret, grammat. 

histor. Lipsiae 1821. 
Van  Hengel,  W. A. Annot. in loca nonnulla  N.  Test. 

Amst. 1824. 

Olshausen, H. Commentar üb. d. N. Test. Königsberg 
1830. Bd. I — 4. Fortgesetzt von Ebrard und Wiesin- 
ger Bd. 5 — 7. Königsberg 1850 — 1858. 

De Wette, W. M. L. Exegetisches Handbuch d. N. T. 
Leipzig 1836. 3 Bde. 

Meyer, H. A. W. Das N. Testam. mit krit. u. exeget. 
Kommentar. Gött. 1829. 3e Aufl. Gött. 1855. u.s. w. 

Fritzschionim Opuscula exegetica. Lipsiae 1838. 

Baumgarten-Crusius, L. F. O. Exegetische Schriften zum 
N. Testam. Jena 1844. i^ — 3r Bd. 

Heringae, Jod. Quaestiones de vitis ApostoU. et locis 
N. Test. difficilioribus. Tilae 1845. 

Opera  exegetica  et  hermeneutica,  ed, 

H. E. Vinke. Traj. ad Rhen. 1845. 

Scholia Hellenistica  in Nov. Test. Londini 1848. 2 vol. 

Holwerda, J. H. Aanteekeningen op eenige plaatsen uit 
het N. Test, Gorinchem 1853. 

Von Hoffmann, J. C. K. Die Heil. Schriften N. Test. 
zusammenhangend untersucht. Nordl. 1868. 7 Th. 

Ewald, H. Die Bücher d. N. Bundes. Gottingen 1871, 2 Bde. 
2.   Gedeelten. 

Buceri, M. Commentar. in 4 Evangelia. Argentor. 1553. 
ace.  Ej. Comm. in Psalmos, Jud. Soph. ibid. 1554. fol. 

De Dieu, L, Animadvv^ in 4 Evangel. L. Bat. i63i.4to. 


93 

Walaeus, B.  N. Testamenti libri historici. Gr. et lat. c. 

comment. Amstel. 1662. 4to. 
Maldonati, J. Comm. in 4  Evang. Lut. Paris. 1668. fol. 

et ed. J. M. Rauch. Moguntiae 1875. 2 tom. 
Moedeni, S,  Florilegium evang. s. comm. in 4 Evangg. 

ex Patrib. vett. Francofurti 1694. fol. 

Huimii, A. Thesaurus in Evangg. et Acta Apostolorum. 
Wittenbergae 1706. fol. 

Natalis, Alexandri, Expositio moralis et liter, in evang. 
Traj. ad Mos. 1721. fol. 

Clarke,  S.  Paraphrase  on  the  four Evangel.  London 
1736. 2 vol. 

Lardner, N.  Credibility of the Gospel history.  London 
1741. 16 vol. 

Habbema,  J.  et  A.  de  Lange,  De  SS.  Evangg.  ad 
Apocryphos libros non accommodatt. Franeq. 1753. 4to. 

Koecheriy J. C.  Analecta philol. et exeget. in 4 Evang. 
quibus Wolfii Curae supplentur. Altenburgi 1 766. 4to. 

Schutte, R. Heilige jaarboeken. Amst. 1779. 3 dln. 

Campbell, G. The four Gospels translated ; with prelim. 

dissert. and notes. London 1789. 2 vol. 4to. 
Halfeld, H. G. De origine quator Evangg. eorumq. canon. 

auctoritate. Göttingae 1794. 4to. 

Krummacher,  F.  A.  Ueber  den  Geist  u. d. Form d. 

evangel.  Geschichte  in  hist.  und  aesthet.  Hinsicht. 

Leipzig 1805. 
Olshausen,  H.  Die  Aechtheit  d.  IV Evangel. aus der 

Gesch. erwiesen, Königsb. 1823. 

Griesbach  en  M.  Roediger,  Overzicht  der Evangeliën. 
Utrecht 1834. 


94 

Lange,  J.  P.  Geschichtlicher  Charakter  der  Evanggf. 
Duisburg 1836. 

Kuinoel, C. T. Conini. in libros N. Testam. histor. Lips. 
1837. 4 vol. • 

Weisse, C. H.  Die  Evangel.  Geschichte  krit.  u.  phil. 
bearbeitet. Leipzig 1838. 2 Thle. 

Ebrardy  A.  Wissenschaftliche Kritik d.  Evang. Gesch. 
Frankfurt 1843. 3 Thl. 

Bleek, F. Beitrage z. Evangeliën-Kritik. Berlin 1846. 
Baur,  F.  C.  Kritische  Untersuchungen  üb. die kanon. 
Evangeliën. Tübingen 1847. 

Hilgenfeld, A. Die Evang. nach ihr. Entstehung. Lpz. 1 854. 

Slotemaker,  L.  H.  De Evang. IV et Synopt. fide hist. 
L. Bat. 1856. 

Christianus, Der Ursprung der Evangeliën. Lpz. 1860. 

WeiszAcker, C. Unters. über die evang. Geschichte, ihre 
Quellen u. s. w. Gotha 1864. 

Ackermann, O. Die Evangelien-kritik. Zwickau 1866. 4to. 

Volkmar, G. Die Evangeliën. Lpz.  1870. 

.   .   .   .   .  Die Einheit des ersten und letzten Evang. 
Leipzig 1881. 

Süskind, F. G. Ad quaedam evangeliorum synopticorum 
loca. 3 partes. Tub. 1802— 1804. 

Paulus,  H.  E.  G.  Exeget.  Handbuch  üb. d. 3 ersten 
Evangeliën. Heidelberg 1830. 3 Thl. 

Glöckler,  C.   Die   Evangeliën  Mattheus,  Markus  ünd 
Lucas  in Uebereinst. gebracht. Frankf. 1834. 2 Thle. 

Sommer, J. G. Synoptische Tafeln über die drei ersten 
Evangeliën. Bonn 1842. 4to. 


95 

Ewaldy  H.  Die  drei  ersten Evang. übers. und erklart. 
Gotting. 1850. 

Bleek, F. Synopt.  Erklarung  der  3 ersten Evangeliën, 
herausg.  von H. Holzmann. Leipz. 1862. 2 Bde. 

Holzmann, H. J. Die Synoptischen Evangeliën. Lpz. 1863. 

Wetzel, G. Die Synopt. Evangeliën. Heilbron 1883. 

Jacobson,  A.  Untersuchungen  über  die  Synoptischen 
Evangeliën. Berlin 1883. 

Elsneri,  J.  Comment.  crit. philol. Matth. et Marci, ed. 
F. Stosch. Zwollae 1767. 8 torn. 2 vol. 4to. 

Fritzsche,  C.  F.  A.  Evang.  quatuor, ree. c. comment. 
perpet. Lips.  1826. Vol. i, 2. (Matth. Mare.) 

WeifTenbach, W. Die Papiasfragmente über Marcus und 
Matthaus.   Berlin 1878. 

Holsten, C. Die drei ursprünglichen noch ungeschrieben 
Evangeliën. Karlsruhe und Leipzig 1883. 

Pires, J. Commentar in Mattheum. Lovanii  1747. 

Mayer, G. Animadvv. in Mattheum.  Norimbergae 1786. 

BroeSy Br. Aanmerkingen op Mattheus. Leyden 1795. 

Sieffert, F. L. Ueber den Ursprung des len Evang. 1832. 

Schneckenburger, M. Ueb. d. Ursprung d. len Evang. i§34. 

Ferf, H. N. De fide et auctoritate Matthaei in referendis 
Jesu oratt. Traj. ad Rhen. 1799. 

Schotty H. A. Authenticitat des  Evang. des Matthaeus. 
Leipzig 1837. 

Reville,  A.  Etudes  critiques  sur  TEvangile  selon St. 
Matthieu. Leide 1862. 

Weiss, B. Das  Matthaus-Evangelium  und  seine Lukas- 
Parallelen. Halle 1876. 


96 

Keil, C. F. Gommen tar über das E vang. des Matthaus. 
Leipzig 1877. 

Meyer, D. H. Le Christianisme du Christ. Etude sur 
Tenseignement de Jésus d'après TEvangile selon St. 
Matthieu. Paris 1883. 

(Williams, J.) Enquiry into the authenticity of Matthew 
ch. I : II. London 1771. 

Beiche, G. De Magis ex oriente stella duce Bethlehemum 
profectis. Halae Magdeb.  1709. 

SchnobeUus, J. J. Actus fideimagorumMatth.il: i — 12. 

Lubecae 1714. 
Rieszmann, J. De reliquiis  Magorum ad Christum con- 

versorum. Lubecae 17 14. 
Reiche, J.  De  fide  magorum,  Christum  recens natum 

quaerentium et adorantium. Lubecae 1714. 

Wesselius, J. Effectus fidei magorum. Lubecae 17 15. 

Tholuck,  A.  Ausleg.  d. Bergpredigt Christi. 3e Ausg. 

Hamburg 1845. 

Ein ernstes Wort an Dr. Fritzsche. Hal. 1832. 

Ringnalda, M. N.  De  oratione montana, evang. Matth. 

cap. V— VIL Traj. ad Rhen. 1858. 

Pierson, A. De Bergrede. Amst. 1878. 
Rovers, M. A. N. A. Piersons afscheid van de theologie 
beoordeeld. Leiden 1879. 

Bassermaxm, H. De loco Matth. Cap. V. 17—20. Jena 1876. 

Fritzsche, C. F. Observ. ad Matth. V 29, 30, 39. Halis 
Sax. 1828. 4to. 

Verhoeven, H. P. F. De precatione dominica. L. B. 1829. 

Gebser, A. R.  De oratione dominica. Regiomonti 1830. 


97 

Van Lingeiiy  W.  Het gebed des Heeren. Leiden 1874. 
Kielmann,  H.  A.  Der  «oro,- i^iovaw,» in  der Brodbitte 
des Herrngebets. Kreuznach 1883. 

Fischer, C. F. Epilogus orationis dominic. Matth. VI:i3. 
V^itemb. 1724. 

Uthenius, J. C.  De  mensura peccatorum impleta, Gen. 
XV :  16. Matt. XXIII : 32. Vitemb. 1720. 

Keil, C. F.  Commentar  über  die  Evang.  des  Markus 
und Lukas. Leipzig 1879. 

Heupelü, G. F. Annotatt. in Marcum. Argentorat. 17 16. 

Van Willes, B. De iis quae ab uno Marco sunt narrata. 
Traj. ad Rhen. 181 1. 

Baur,  F.  C.  Das  Markus-Evangel.  nach  s.  Ursprung 
u. Charakter. Tübingen 1851. 

Meyboom, H. U.  Geschiedenis  en  critiek  der  Marcus- 
hypothese. Amsterdam 1866. 8vo. 

Klosterman,  A.  Das  Marcus-Evangelium  nach  seinem 
Quellenwerthe. Göttingen 1867. 

Scholten, J. H. Het oudste Evangelie. Leiden 1868. 

Weiss, B. Das Marcus-Evangel. erklart. Berlin 1872. 4to. 

Mori, S. F. N. Praelectt. in Lucae Evangelium. Lps, 1 795. 

Schwanbeck,  E.  A,  Ueber  die  Quellen  der Schriften 
des Lukas. Darmstadt 1847. 

Scholten, J. H. Het Paulinisch Evangelie. Leiden  1870. 

Segaar, C.  Observv. in Lucae Evang. capp. XI priora. 
Ultraj. 1766. 

Muntendam, Z. B. De hymno angelico. 1849. 
Prifls, J. J. De loco evang. Luc. II : 25 — 35. Amst. 1835. 

7 


98 

Zimmer, F. Der   Spruch  vom  Jonazeichen.   Luk. VI : 
29—32 u.  Matt. XII : 39—42. Hildburghausen. 1881. 

Carpzou, J. B. Ad verba Lucae XXII : 43. Helmst. 1784. 

Ranisch,  S.  De  Lucae  et  Josephi  in morte  Herodis 

Agrippa consensu. Lips. 1745. 
Musculi, W. Comment. in Johannem. Basileae 1545. fol. 
Lampe,  F.  A. Comm. in Evang^el. Johann. Amst. 1724. 

3 vol. 4to. 

Semler,  J.  S.  Paraphrasis  Evangelii  Johannis.  Halae 
1771. 2 vol. 

Mosheim, J. L. Erklar. des Evang. Joh. Weimar 1777.410. 

Van 'Herwerden, H. Over het Evangelie van Johannes. 

Amst. 1797. 6 deelen. 
Stroncky C. W. De doctrina et dictione Johannis Apost. 

Traj. ad Rhen. 1797. 
Van  Griethuysen,  G.  H.  De  av^tvna  Evang. Johann. 

Harderv. 1806. 

Flatt,  C.  C.  Ad  illustr. Jesu dicta in Evang. Joanneo. 
Tub. 1807 — 1808. 2 partes. 

Borger, E. A. Comment. de Evang. Johannis. Hagae 1816. 

Schott, H. A. De authentia  Evangelii  Johannei  contra 
Bretschneiderum. Jenae 1820. 4to. 

Kaiser, T. P. C. De apologeticis Evang. Joannei consiliis. 
Erlangae 1821. 

Seyffardt, F. A. Special-charakteristik der Johanncischen 
Schriften. Lpz. 1823. 

Rettberg, F. W. Joh. in exhib. Jesu natura cum reliquis 
canon, scriptis dissensus. Gott. 1826. 

Pare, J. De Johannis Evangelio. Traj. ad Rhen. 1828. 


99 

Tholucky A.  Comment. zum Evang. Johannis. 5e Ausg*. 

Hamb. 1837. 
Lücke, F. Comm. üb. d. Schriften Joh. Bonn 1840— 1852. 

u—j\j Th. 2te Abth. 
Schweizer, A. Das Evangelium Johannis untersucht nach 

s. innern Werth. Leipzig 1841. 
Nachenius,  Bfil. B.  De notione  Toi,*  Egyoi^ et rw Eq/cj, 

quae Jesus in Evang. Joannis sibi vindicat, tribuenda. 

Amst. 1841. 
Maier, A.  Comment.  üb.  d.  Evang. Johann. Freiburg. 

1843. 2 Bde. 
Luthardt, C. E.  Das Johanneische Evangelium, nach s. 

Eigenthümlichkeit. Nürnberg 1852. 2 Abth. 
Tiele, C. P.  Annotat. in locos nonnullos Evang. Johann. 

ad  vindicandam  hujus  evang. authentiam,  (inest  ex- 
cursus de cap. XXI). Amst. 1853. 

Breiinissen Troost, J. De discipulo quem in quarto euan- 
gelio dilexisse dicitur Jesus. L. Bat. 1853. 

Laurillard, E. De locis Evang. Johann. in quibus ipse 
auctor verba Jesu interpretatus est. L. Bat. 1853. 

Ewald, H. Die Johannaischen Schriften übersetzt und 
erklart. Gott. 1861. 2 Bde. — Bd. I. Evang. und die 
Sendschreiben. — II. Joh. Apocalypse u. s. w. 

Hengstenberg, E. W. Das Ev. d. Johannes 1861. 3 Bde. 

B&timlein, W. Commentar über d. Evang. d. Johannes. 
Stuttg. 1863. 

Loman, A. D. Inl. op de Johanneische Schriften des 
N. Test. Amst. 1864. 

Matthes, J. C. De ouderdom van het Johannesevangel. 
Leiden 1867. 


lOO 

Diehl, J. C. 15 Nisan, of oplossing van het hoofdbezwaar 
tegen de echtheid van het 4de Evangelie. Tiel 1868. 

Godety Prüfung der wichtigsten vStreitfragen über das 
vierte Evangelium. Zurich 1868. 

Von Uechtritz, F. Studiën eines Laien über den Ur- 
sprung des Johannes-Evangeliums. Gottha 1876. 

Keil, C. F.  Commentar über das Evangel. d©s Johann. 

Leipzig 1881. 
Thoma, A. Die Genesis d. Johann. Evang. Berlin  1882. 

Muller, C. De nonnuUis doctrinae gnosticae uestigiis quae 
in quarto evangelio inesse feruntur. Freib. i. B. 1883. 

Jacobsen, A. Untersuchungen über d. Johannes Evang. 
Berlin 1884. 

Franke, A. H. Das A. Testam. bei Johann. Gött. 1885. 

Petri, R. Over het eerste cap. des Evangeliums van 
Johannis. Amsterdam 1654. 4to. 

Artemonii, (J. Crellii), Annotatt. in initium Ev. Joh. 1726. 

Idem Liber, cum multis annotatt. manüs ipsius Crellii, 
ad parandam novam edit. Ace. ejusdem auctoris De- 
fensio 1729, itidem cum annott. 

Ballenstedt, H. C. Philo u. Johannes. Philos. krit. Unter- 
such. des Logos. Braunschweig 1802. 

Holwerda, J. H. De coUoquio Jesu cum Nicodemo. 
Hagae Com. 1830. 

Jelgersma, W. De Jesu c. Nicodemo coUoquio. Amst. 1842. 

Sextro, H. P. Comment. in Johann. V. 39 coU. 46—47. 
Helmstad.  1791. 

Buddingh, S. A. Annotat. in loca quaedam difficiliora, 
quae leguntur cap. VJI euang. Joannis.  L. Bat. 1833. 


lOI 

Brink,  A.  Het afscheid van Jezus van zijne leerlingen. 
Harlingen 1803. 

Merens,  F.  G.   De   ultimis   Chris ti  sermonibus,  Joh. 
XIII : 31  — XVII. Traj. ad Rhen. 1852. 

De  Haan  Hugenholtz,  H.  J.  Interpret,  dictorum Jesii 
Joh  XIV et XVI de suo reditu. L  Bat. 1834. 

Bode, C. A. Ëxplic.  orationis sacerdotalis Joann. XVII. 
Helmstadt 1762. 

Roldanus, N. J. A. De pretio statuendo precationi Jesu 
quae continetur cap. XVII euang. Joann.  L. B  1829. 

Modderman, T. De JCto ex Evangelii Johan. cap. XVII 
cognoscendo. Groningae 1843. 

Reddingius, J. H. De authentia cap. ultim i Evangel. Joh. 
Groningae 1833. 

Calvini, J. Harmonia Evangelica. Genevae 1595. acced. 
Ej. Comment. tn Acta Apostolor. ibid. 1609. fol. 

Jansenii, C. Comm^ in concord. Ev. Antverp. 1613. fol. 

Gerhardi, J, Harmonica Ev^ang. Genevae 1645. 2 vol. fol. 

Lamy,  B.  Comment. in Harmoniam 4 Evangg., c. ap- 
paratu chronolog. Parisiis 1699. 4to. 

Le Clerc, J.  Overeenstemming der  Evangelisten.  Am- 
sterdam 1700. 4to. 

Historia et Concordia Evangelica. Antverpiae 1722. 

Macknight, J. Harmony of the Gospels, with paraphrase 
and notes. London 1756. 2 parts.  i  vol. 4to. 

Priestley, J. Harmony of the Evangelists, in Greek, with 
critic. dissertt. London 1777. 4to. 

Griesbach, J. J. Synopsis Evangeliorum Matthaei, Marci 
et Lucae. Halae 1822. 


I02 

Da Costa, I. Verscheidenheid en overeenstemming der 
Evangeliën. Leiden 1840. 2 deelen. 

Van Willes, B. en C. E. van Koetsveld, Overeenstem- 
ming der Evangelisten. Schoonhoven 1846. 

Stemlcr, G. W. De vier Evang. chronol. of het leven 
van Jezus naar volgorde der gebeurtenissen. Alkmaar 
1873. 

Ludolphi Saxon. Carthusiensis, Vita Christi. Norimb. 
Koburger 1483. fol. 

Xavier, H. Historia Christi» persice, Lat. redd. a L. de 
Dieu. L. Bat. 1639. 4to. acced. Historia Petri persice 
Lat, redd. a L. de Dieu. 1639. 

Craig, W. Essay on the life of J. Christ. Glasgow 1769. 

Hunter, D. Observations on the history of Christ. Edin- 
burgh 1770. 2 vol. 

Meister, L. Jesus von Nazareth. Sein Leben und Geist. 
Basel 1802. 

Hess, J. J, Lebensgeschichte Jesu. Zürich 1822. 3 Thle. 

Strauss, D. F. Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet. 
Tüb. 1835. 2 Bde. 

Streitschriften  zur  Vertheidigung  des 

Lebens Jesu. Ebend. 1837. 3 Hefte. 

Das  Leben  Jesu  kritisch  bearbeitet. 

Tübingen 1840. 2 Bde. 

Das Leben Jesu. Berlin 1864. 

Herman  Samuel  Reimarus  und  seine 

Schutzschrift. Lpz. 1862. 

!, O. Das Princip des Mythus im Dienst der Christi. 
Position. Leipzig 1865. 


I03 

Osiander, J. £•  Apologie  des Lebens Jesu. Tüb. 1837. 

Tholuck, A.  Glaubwürdigkeit  der  Evang.  Geschichte. 
— Kritik des Lebens Jesu von Strauss. Hamb. 1837. 

Neander, A. Leben Jesu Christi. Hamburg 1837. 

Krabbe, O. Vorlesungen üb. d. Leben Jesu. Hamb. 1839. 

Hase, K. Leben Jesu. Leipzig 1849 "^^ 1876. 

De  Gteuve,  F,  C.  Het  leven  van  Jezus  verdedigd. 
Groningen 1840. 3 St. 

Cool,  P.  Gesprekken  over  het  leven  van Jezus door 
Strauss. Harlingen 1840. 

Lange,  J.  P.  Das  Leben  Jesu  nach  den  Evangeliën. 
Heidelberg 1844. 3 Thle. 

Van Oosterzee, J. J. Het lev. v. Jezus. Utr. 1846. 3 dl. 

Van Hengel,  W.  A.  Vijf brieven over het Leven van 
Jezus door Strauss. Leid. 1839 ^^ 2de dr. Amst. 1847. 

Van Oordt jWz., J. F. Brief aan Van  Hengel  over 
zijne Brieven. Leiden 1847. 

Meyboom,  D.  S.  P.  Het  leven  van Jezus. Groningen 
1853— 1859. 6 st. 

Thoden  van Velsen, !!• W. De levensgeschiedenis van 
onzen Heer J. C. Gron. 1862. 

Renan, £• Vie de Jésus. Paris 1863. 
Stricker, J. P.' Jezus van Nazareth. Amst.  1863. 
Colani, F. Jesus Christ. Strasb. 1864. 
Schleiermacher, F. Das Leben Jesu. Berlin 1864. 
Schenkel, D, Das Charakterbild Jesu. Wiesb. 1864. 

Cohen,  J.  Les  Déicides.  Examen  de la vie de Jésus. 

Paris 1864. 
Keim, T. Die geschichtl. Würde Jesu. Zürich 1864. 


IÜ4 

Keim, T. Der Geschichtl. Christus. Zürich 1865. 

Geschichte Jesu. Zürich. 1867. 

Uhlhom, G. Die modernen DarstelUmgren d. Leb. Jesu. 
Hann. 1866. 

Van Bell, F. W. B. en anderen, Voorlezingen over het 
leven van Jezus. Amst. 1866. 

Stapfer, E. Jésus de Nazareth. Paris 1872. 

Farrar, Life of Jesus Christ. London (1874). 2 vol. 

Wittichen, C. Das Leben Jesu in urkundlicher Darstel!. 
Jena 1876. 

Steinmeyer, F. L. Die Epiphanien im Leben des Herrn. 
Beriin 1880. 2 Th. 

Sayous, E. Jósus Christ d'après Mahomet. Paris et 
Leipzig 1880. 

Volkmar, G. Jesus Nazarenus und die erste Christl. 
Zeit nach den SchriftzeuiJfen des ersten Jahrhunderts. 
Zürich 1881. 

Weiss, B. Das Leben Jesu. Beriin 1852. 2 Th. 

Vossii, G. J. De J. Christi ijenealogia. Amst.  1643. 4to. 

Opinions, (Inquiry into the) or the learned Christians 
concerning the generation of Christ. Lond.  1777. 4to. 

Bynaeus, A. De die natali J. Christi  Amstel.  1689. 4to. 
Zumpt, A. W. Das Geburtsjahr Christi. Leipzig 1869. 
Van  Oosterzee,  J.  J.  De  Jesu  e  virgine Maria nato. 

Traj. ad Rhen. 1840. 
Cremer, B. S. De Jesu Nazoraeo. Harderovici 17 18. 
Kuderling, J. De lachrymis Christi. Helmst. 1661. 

Blom, A.  H.  De  roï^* '<3é?.(for,*  et  r«r,' dihltfuT,*  roi»  KvqUh\ 

L. Bat. 1839. 


Scholten,  J. H. Oe vitando in J. Christi historia Doce- 
tismo. Traj. ad Rhen.  1840. 

Hoekstra Bz., S. De benaming „de Zoon des Menschen'' 
hist. krit. onderzocht. Amst. 1866. 

Krom, J. H. Joannes de Doper. Amst. 1804. 

Bax, D. De Joanne Baptista. L. Bat. 1821. 

Prms, J. J. De Jesu a Joanne baptizato. Amst. 1838. 

Kohier, H. Johannes der Taufer. Halle 1884. 

Blom, A. H. Over den doop en de verzoeking van Jezus. 
Dordr. 1867. 

Farmer,  H.  The  nature  and design of Christ's temp- 
tation. London 1761. 

Van Herwerden, H. 's Heilands verzoeking in de woestijn. 

Amst. 1786. 
Gouda Quint, P. J. De Jesu Christo ANJMAPTHTfil. 

Traj. ad Rhen. 1861. 
UUmann, C. Die Sündlosigkeit Jesu. Gotha 1803. 
Helmeczi, S. De miraculis Christi. Franeq. 17CX3. 3 p. 
Ktmtz, S. G. De miraculis Christi. Lips. 1728. 
Danckwertz, L. J. De miraculis Christi. Helmaest. 1730. 
Melchioris,  A.  W.  Apologia  pro  miraculis  Christi  et 

expositionibus patrum  allei^oricis ad versus F.  Wool- 

stonum. Franeq.  1731. 4to, 
Nazzius, H. T. De miraculis Christi typicis. Jenae 1747. 
Pfaffius, C. M. De non  publicandis  prohibente  Christo 

ipsius Miraculis. Tub. 1752. 
Heubner, H. L. Miraculorum ab evangelistis narratorum 

interpretatio grammatico-historica. Wittenb. 1807. 
Andreae,  P.  J.  Miracula  quid  sint scriptoribus sacris. 

Amst. 1832. 


io6 

Escher, J. P. De Jesu miraculis. Gron. 1841. 
Account on daemoniacs in the N. Testam. by Whiston, 
Pegge, Twells, Hutchinson a. o. London 1737. 

Gronau, C. De Daemoniacis. Bremae 1743. 

Semler J. S. Untersuchung der daemonischen Leute. 
Halle 1762. 

Renz, C. F. De Daemoniacis adversus Wetstenium. 
Tubingae 1763. 

FarmeTy H. Essay on demoniacs of the N. Test. Lond. 
1775. — acced. a dissert. on the demoniacs in the 
Gospels, ibid. 1775. 

Timmerman, T. G. De daemon. Evang. Rintelii i786.4to. 

Froelichi C. H. De  vaticiniis Christi proph. Jenae 1754. 

Loeflf, C. De Jesu Christo divinam suam legationem 
vindicante. Traj. ad Rhen. 1858. 

Lflcke,  C.  De  Hasii  sententia  de  mutato  per eventa 

Christi consilio. Gottingae 1831. 4to. 
Straatman, J. W.  De stichting des Christendoms door 

Jezus van Nazareth. Gron. 1865. 
Henzkius, L.  De  Christi  disputandi ratione  formali  et 

syllogistica. Vitemb.  17 14. 
Breuy J. De Methodo concionandi Christi. Vitemb. 1724. 
OpitZy T. De Paronomasia servatori usitata. Francf. 1756. 
Reuss, J. F. De Oeconomia qua in docendo ipse etiam 

dominus usus esse dicitur. Tubingae 1773. 
Van Eyk, G. B. J.  De Jesu Christi eloquentia, oratori 

sacra imitanda. Traj. ad Rhen. 1851. 
Stier, R. Die Reden des Herrn Jesu. Barmen 1843. 6Th. 
La Clé, H. N.  De  J. Cti instituendi methodo hominum 

ingenia excolente. Gron. 1835. 


I07 

Mounier,   P. De locis nonnullis Evangeliorum in quibus 
V. Testam. libri ab Jesu laudantur. Amst. 1856. 

Van  Ronkel,  P. S. De Jesu Christi  doctrina   de  Vet. 
Foed. libris, etc. Traj. ad Rhen. 1860. 

BOhly E.  Forschungen  nach  einer  Volksbibel zur Zeit 
Jesu. Wien .1873. 

R^ruiethy  D.  A.   De  parabolis  evangelicis.   Pars  I. 

Traj. ad Rhen. 1770. 4to. 
Van  Limburg Brouwer,  G.  A. De parabolis J. Christi. 

L. Bat. 1825. 

Scholten, W. Diatribe de parabolis JCti. Delphis Bat. 1827. 

Goebel, S. Die Parabeln Jesu. Gotha 1879. 3 Th. 

Moll,  E.  Collectanea  ad  illustranda  Jesu  dicta e vita 
communi. Arnhemiae 1836. 

Beek, S. De fide apostolorum. Vitemb.  1735. 

Lami, J. De eruditione Apostolorum. Florentiae 1738. 

Volborth,  J.  C.  De  discipulis  Christi  per  gradus  ad 
dignitatem et potentiam Apost. evectis. Gott. (i79o).4to. 

Huydecoper, T. C. R. De Jesu Chr. in Hierosol. intrante. 
Traj. ad Rhen.  1829. 

Vinke, H. E. Vaticinationes JCti de perpessionibus suis. 
Ultraj. 1818. 

Van  Willes,  B.   Opheldering  van   de  gezegden  des 
Heeren over zijn lijden en sterven. Amsterdam 1837. 

Huysers, H. EflTata Jesu de morte sua. Gron. 1838. 

Stanihursti,  G.  Dei  immortalis  in corpore mortali pa- 
tientis historia. Antverpiae 1660. 

Merckeni, J. C. Observatt. crit. in passionem JCti Duis- 
burgi  1722. 4to. 


io8 

Ikeniii C. Harmonia historiae perpessionum JCti. ed. J. 
H. Schacht. Traj. ad Rhen. 4758. 4to. 

Rensing, C. Bijzonderheden over Jezus lijden. Amst. 1807. 

De Jonghy A. C. C. De Jesu Chr, patiënte, ex vero ab 
Evangg. informato. Traj. ad Rhen. 1827. 

Van der Tuuk Adriani, N. De ultimis Christi perpessio- 
nibus ex vero narratis. Traj. ad Rhen. 1827. 

Wünsche, A. Die Leiden des Messias in ihrer Ueber- 
einstimmung mit der Lehre des Alt. Test. Lpz. 1870. 

Nieburg, J. De precibus Cti Gethseman. L. Bat. 1 746. 4to. 

Goesiiy W. Pilatus judex. Hagae 1681. acced. H. P. Ha- 
berkoniy Religio Jureconsultorum in rebus sacris. 
Lipsiae 1677. 4to. 

Mounier, F. J. J. De Pontii Pilati agendi ratione. L. 
Bat. 1825. 

Groenewegen, J. Pontius Pilatus. Amst. 1872. 

Vinke, G. J. De Christi e cruce pendentis vocibus. 
Traj. ad Rhen.  1846. 

Bynaeusy A. De morte J. Christi. Amst. 1691. 3 vol. 4to. 

De Man, M. J. Over de bloedvloeijing uit Jezus zijde. 
Amst. 1794. 

Isenbtirg, D. Der Todestag des Jesu Christi. Han. 1868. 

Schegg, F. Das Todesjahr des Königs Herodes und 
das Todesjahr Jesu Christi. München 1882. 

Gronovius, J. De nece Judae. L. Bat. 1702. 4to. 

Notit. dissertt. de morte Judae. ib. i703.4to 

SchoUmeyer, G. Jesus und Judas. Lüneburg 1836. 

Ferenczy, J. De consilio proditionis. Traj. ad Rhen. 1829. 

West, G, On the resurrection ot Christ. London 1754. 


109 

Van Haksvoort, M, Diss. qua ostenditur veritati resur- 
rectionis Servatoris nostri non obesse, quod redivivus 
suis tantum amicis et discipulis, nulHs vero hostibus 
apparverit. L. Bat. 1771. 4to. 

MichaeliSy J. D. Die Begrabniss u. Auferstehungs-ge- 
schichte Christi. Halle 1783. 

DoedeSt J. I.  De Jesu in vitam reditu. Traj. ad Rhen, 1841. 

Prins, J. J. De realiteit van 's Heeren opstanding. 
Leiden 1861. 

Steinmeyery F. L. Die Auferstehungsgeschichte des 
Herrn. Berlin 1871. 

VioUier, J. La résurrection de Jésus selon Ie N. Test. 
Paris 1873. 

De ascensu Christi in coelum. Jenae 1793. 4to. 

Sartorius, C. F. Causae cur Christus scripti nihil reliq. 
Lipsiae 18 15. 

Daubuz, C. Pro testimonio Flavii Josephi de Christo. 
Londini 1706. 

Scholten, J. H. Hist. crit. bijdragen naar aanleiding van 
de nieuwste hypoth. aangaande Jezus en den Paulus 
der vier hoofdbrieven. Leiden  1882. 


De Dieu, L. Animadvv. in Acta Apostolor. L. Bat. 1634. 
ace. Ej. Animadvv. in ceteros libros N. T. ib. 1646. 4to. 

Limborchiiy  P. Comment. in Acta Apostolor. Epistt. ad 
Rom. et Hebr. Roterodami 171 1. fol. 

Gerhardi,  J.  aliorumque  Commentar.  in   Acta  App. 
Hamburgi 171 3. 4to. 

Pyle,  T.  Paraphrase  on  the  Acts  of -Apost.  and the 
Epist. Londpn 1737. 2 vol. 


IIO 

Mori,  S. F. N. Actuum Appost. versio et  explic.  Lips. 

1794. 2 part 
Cramer,  J.  A. Catena in  Acta ApostoU. e novo Cod. 

coll. Oxonii 1838. 
De Wette, W. M.  L.  Erklarung der Apostelgeschichte. 

4e Aufl. von F. Overbeck. Leipz. 1870. 
Schmidty K. Die Apostelgeschichte. Erlangen 1882. 
Nosgen,  C.  T.  Commentar über die Apostelgeschichte 

des Lukas. Leipz. 1882. 


Stroncky  J.  J.  De  Matthia  in  Apost.  ordinem  sorte 
coöptato. Dordr. 1852. 

Christiaanse,  A.  Vindiciae  facultatis  Apostolor.  pere- 
grinis loquendi sermonibus. Traj. Bat. 1801. 

Van Hengel, W. A. De gave der talen. Leiden 1864. 

Schouw  Santvoort,  P.  D. De oratione a Petro apost. 

narrante  Luca  Act.  II  :  14—36,  habita.  Traj.  ad 

Rhen. 1846. 
Beekman, D. De Bonvoust, De orat. Stephani apologet. 
, Traj. ad Rhen. 1820. 
Wolf, H. De funere Stephani. Jenae 1756. 
Heumann, C. A. Explic. Act. XIII : 48. Gött. 1733. 

Proes,  L.  De  oratione  Antiochiae  habita,  Paulo  Ap. 
auctori tribuenda. Traj. ad Rhen. 1833. 

Vos Uyterlimm^^,  M.  T.  Specimen  exhibens annotat. 
in orationem Pauli Antiochenam. L. Bat. 1833. 

Von Baumhauer, T. C. M. De fide histor. Luc. referentis 
Apostolor. conventum Act. XV. Traj. ad Rhen. 1848. 

Anspach, J. A. De orat. Pauli Atheniënsi. L. Bat. 1829. 4to. 


Ilt 

Metelerkampy C. L. P. De Pauli ad presbyt. Ephes. ora- 
tione valedict. Traj. ad Rhen. 1829. 

Wemsdorf, J. C. G, Claudii Lysiae epistola et TertulH 
oratio Act. XXIII : 25—30 et XXIV : 1—8. Helmst.1773. 

Kirchner, A. F. De Veterum diis patriis, Actuum 
XXIV : 14. Jenae 1751. 

Eskuche, B. L. De Naufragio Paulino Act. XXVII: 41. 
Bremae 1730. 

Erlmami, J. G. De Melitensium judicio Act. XXVIII : 4. 
Lips. 1692. 

Ktinz, F. De vexiUo navis Alexandrinae Act. XXVIII : 1 1 . 
Jenae 1734. 

Burman, F. De actis Apost. Traj. ad. Rhen. 1780. 
Riehm, J. C. De fontibus Act. Apost. Traj. ad Rh. 1821. 
De Meijier, A. C.  De  Lucae  d^ioTTiaria in  Act. Apost. 
Hagae 1827. 

Van Campen, A. G. De jure, quo nonnuUi viri docti 
consilium apologetico-irenicum auctori Actorum apos- 
tolicorum tribuant. Lugd. Bat. 1849. 

Stemler, G. W. Het Christend. van het apost. tijdv. 1853. 

Lekebusch, E. Compos. der Apostelgesch, Gotha  1854. 

Zeiler, E. Apostelgeschichte. Stuttg. 1854. 

Oort, A. J. Spec. quo inquiritur in orationum, quae in 
actis apostolorum Paulo tribuuntur, indolem Paulinam. 
Lugd. Bat.  1862. 

Renan, E. Les Apótres. Paris 1866. 

Königy A. Die Echtheit der Apostelgesch. Breslau 1867. 

Scholten, J. H. Is de derde Evangelist de schrijver van 
het boek der Handelingen? Leiden 1873. 


112 

Dorpiiy M, Oratio de laudibus Pauli. Antverp. 1519.410. 

Witsii, H.  Meletemata  Leidensia  de Pauli Apost. vita. 
L. Bat. 1703. 4to. 

Paley, W. Verdediging- der hist. v. Paulus. Haarl. 1792. 

Tzschimer, H. T., E. A. Wiesand et L S. Wittich, Tres 
dissert. Pauli ingen. concernentes. Vitiberg. 1800. 4to. 

Haselaar, A. G.  De  Actuum  Apostoll. et Epistt. Paul. 
ad illius histor. pertinent, locis. L. Bat. 1806. 

Schrader, K.  Der  Apostel Paulus.  Leipz.  1830. 5 Bde, 

Scharling, C. E.  De Paulo Apostolo ejusq. adversariis. 
Hauniae 1836. 

Van  Vloten,  J.  Specim. cont. quaestionum Paulinarum 
Cap. I. L. Bat.  1843. 

Baur, F. C.  Paulus  der  Apostel Jesu  Christi.  Beitrag 
z. krit. Geschichte des Urchristenthums. Stuttg. 1845. 

Agardh, C. A. Die  Zeitrechnung  der  Lebensgeschichte 
des Apost. Paulus. Stockholm.  1847. 

Da Costa, I. Nalezing op zijn Paulus. Amst. 1850. • 

Hausrath, A. Der Apostel Paulus. Heidelberg 1865. 

Trip, C. J. Paulus n. d. Apostelgeschichte. Leiden 1866. 

Renan, E. St. Paul. Paris 1869. 

Straatman, J. W. Paulus. Amst. 1874. 

Faure,  H,  E.  De  Pauli  ad Christum  converso.  Traj. 
ad Rhen. 1851. 

Hofstede de Groot, C. P.  Paulo Conversio. Gron. 1855. 

Krebs, J. T. De provocat. Pauli ad Caesar.  Lps. 1753. 

Astro, G. De altera Pauli captivitate. Tr. ad Rh. 1859. 

Ruffet, L. St. Paul, sa doublé captivité.  1861. 


113 

Van Gesseler, H. Diss. qua deducitur, quomodo ex Pauli 
apost. sententia, ad religionem christianam accipien- 
dam praepar. sint Gentil. et Judaei. Gron. 1839. 

Rovers, M. A. N. De Paulo religionis Christianae 
apologeta. Traj. ad Rhen. 1860. 

Lasonder, (B. A.) De linguae Paulinae idiomate. Traj. 
ad Rhen. 1866. 8vo, 

Kautsch, A. F. De Vet. Test. locis a Paulo apost. 
allegatis. Lpz.  1869. 

Westenbergius, J. O. De jurisprudentia Pauli apostoli. 
Franeq. 1722. 4to. 

Vorstii, C. Comment. in omnes Epistt. apostol. Am- 
sterdam! 1631. 4to. 

E^tii, G. Comm. in Epistt. Pauli et Cathol. Par. 1679. fol. 

Peirce, J. Paraph. a. notes on the Epistles of Paul. 
London 1733. 4to. 

(Benson, G.) Paraphr. a. notes on the Epistles of Paul. 
ibid. 1734. 4to. 

Zachariae, G. T. Paraphrast. Erklarung der Briefe an 
d. Romer, Korinther, Galater, Epheser, Philipper, 
Kolosser und Thessalonicher. Tübingen 1781. 

Reiche, J. G. Comment. critic. in N. T. Göttingae 1853. 
Tom. I. (contin. Epistt. Pauli ad Rhom. et ad Corinth.) 
Tom. li. Epistt. Pauli min. Tom. III. ad Hebr. et Epistt. 
Catholicas. 4to. 

Ewald, H. Die Sendschreiben des Ap. Paulus. 1857. 

Laurent, J. C. M. Neutest. Studiën. Gotha 1866. 

Weisse, C. H. Zur Kritik der Briefe an die Galater, Romer, 
Philipper und Kolosser. Lpz. 1867. 

8 


114 

Stölting,  A.  Beitrage  zur  Exegese  der  Paulinischen 

Briefe. Gött.  1869. 
Hitzig, F. Zur Kritik Paulinischer Briefe. Leipz.  1870. 

Buceriy M. Comment. in Epist. ad Romanos. Basileae 
1562. ace. Ej. Comment. in Epist ad Ephesios. ibid. 
T562.   - Ej. Scripta Anglicana. ibid. 1577. 

De Brais, St. Opuscula. Analysis epistolae ad Romanos 
cur. H. Venema. Leovard. 1735. 4to. 

Semler, J. S. Paraphrasis Epist. ad Romanos. Hal. 1 769. 

Mosheiniy J. L. Ueber d. Brief a. d. Romer. Blanken- 
burg 1771. 4to. 

Francke, C. F. Der Brief an d. Romer übers. mit An- 
merkungen. Gotha 1793. 

Mori, S. F. N. Praelectt. in Ep. Pauli ad Rom. Lps. 1 794. 

Boehme, C. F. Comm. perpet. in Epist. Pauli ad Roman. 
Lipsiae 1806. 

Bosveld, F. Verklaring v. d. Brief aan de Romeinen. 
Dordr. 1807. 2 deelen. 

Haldane, R. Comm. sur FEpïtre auxRom. Par. 18 19. 2 t. 

Von Flatt, J. F. Vorlesungen üb. d. Brief an d. Romer. 
Tübingen 1825. 

Klee, H. Comm. üb. d. Brief an d. Romer. Mainz. 1830. 

Rflckert, L. J. Comm. üb. d. Brief and. Romer. Lpz. 1831. 

Benecke, W. Der Brief an die Romer. Heidelb. 1831. 

Reiche, J. G. Erklarung d. Brief, an d. Romer. Gott. 
1832. 2 Thle. 

Glöckler, C. Der Brief Pauli an d. Romer. Frankf. 1834. 

Köllner, E. Comm. z. d. Briefe an d. Romer. Darmst. 1834. 

Fritzsche, C. F. A. Pauli ad Romanos Epistola c. com- 
ment. perpet. Halis 1836. 3 vol. 


ÏI5 

Stengel,  L,  Comment.  über  den  Brief an die Romer. 
Freib.  1836. 2 Thle. 

Lossius, F.  Pauli  Brief an die Romer übers. u. erklart. 
Hamburg-  1836. 

Spener, P. J.  Auslegung   des  Briefes  an  die  Romer. 
Leipzig 1839. 

Tholuck, A. Comm. z. Briefe an d. Romer. Halle 1842. 

Oltramare,  H.  Comm.  sur V Epïtre aux Romains. Gé- 
nève 1843. 2 part. Sec. édition, Gén. et Paris  1881. 

Krehl, A. L. G. Der Brief an d. Romer ausgel. Lpz. 1845. 

Maier,  A.  Comm.  über  d.  Brief Pauli  an d.  Romer. 
Freib. 1847. 

Philippi,  F.  A.  Comment.  über  d.  Brief Pauli  an  d. 
Romer. Erlangen 1850— 1852. 3 Thle. i Bd. 

Van  Hengel,  W.  A.  Epist.  ad  Romanos. Silvae Duc. 
1855 — 1859. 2 Tomi. 

Umbreit, L. W. C. Brief an die Romer. Gotha 1856. 

Mehring, H. J. F. Der Brief an d. Romer. Stettin 1859. 
I'" und einziger Th. 

Mangeld, W. Der Römerbrief. Marb. 1866. 

Gerrevink, De Brief aan de Romeinen in zijn ideeëngang. 
Utrecht 1870. 

Volkmar, G. Paulus Römerbrief. Der alteste text deutsch 
und in Zusammenhang erklart. Zürich 1875. I. 

Dr. Tiele, Der Römerbr. i. d. Gymnasialprima. Lpz. 1878. 

Godet, F. Commentaire sur Tépïtre  aux Romains. Paris 
1879. 2 vol. 

Grafe, E.  Ueber Veranlassung und Zweck des Romer- 
briefes. Freiburg 1881. 


ii6 

Klostermann, A. Korrekturen zur bisherigen Erklarunjj 
des Römerbriefes. Gotha 1881. 

Mangold, W. Der Römerbrief. Marburg 1884. 

Beek, J. T. Erklarung des Briefes Pauli an die Romer I. 
Gütersloh 1884. 

Bleibthreu, W. Die drei ersten Kapittel des Römer- 
briefes. Gött. 1884. 

Rothe, R. Versuch über Röm. V: 12 — 2i.Wittenb. 1836. 

Hugenholtz, P. H. De cap. VI Epist. ad Rom. Traj. ad 
Rhen. 1821. 

Saltet, F. R. A. Annotatio ad cap. VII epist. Pauli 
ad Romanos ; qua praesertim Pelagii et Augustini de 
hoc loco sententiarum ratio habetur. Amst. 1850. 

Wieseler, K. Der Abschnitt Röm. VII : 7 — 25 exeg. 
und biblisch theologisch er örtert. Greifswald 1875. 4to. 

De  vocabulo  nvtviia in Rom. VIII. Jenae 

1776. 2 p. 4to. 

Beyschlagy W. Die Paulin. Theodicee. (Romer IX — XI) 
Berlin 1868. 

Borger, P. A. De parte Epist. Pauli ad Romanos pa- 
raenetica. L. Bat. 1840. 

Van der Flier, G. J. Historisch-kritisch onderzoek naar 
de echtheid  van Rom. XV en XVI. Utrecht 1866. 

Lucht, H. Ueber die beiden letsten Kapittel des Römer- 
briefes. Berlin 1871. 

Flatt, J. F. Vorlesungen üb. d. Briefe an d. Korinther. 
Tübingen 1827. 

Billroth, G. Comm. zu d. Briefen an d. Korinth. Lpz. 1833. 

Rflckert, L. J. Die Briefe Pauli an die Korinther bearb. 
Leipz. 1836. 2 Thle. 

Heinrici, C. F. G. Erklar. d. Korintherbriefe. Berlin. 
1880. 2 Th. 


117 

Semler, J. S. Paraphr. i^^^ Epist. adCorinth. Hal. 1770. 

Krause, F. A. G. Epist. Pauli adCorinth.prior.Francof.1792. 

Bosveld,  P.  Verklaring  van  Paulus  i«" Brief aan  de 
Korinthiërs. Dordrecht 18 10. 2 deelen 

Heydenreich,  A.  L.  C.  Commentar.  in  Epist.  i*"*  ad 
Corinthios. Marburgi 1826. 2 vol. 

Osiander, J. E. Commentar üb. d. i^" Brief Pauli a. d. 
Korinthier. Stuttgart 1847. 

Maier, A. Comment. über I Cor. Freib. 1857. 

Van der Meer de Wijs, J, P. De sectis Christ. Corinth. 
Amst. 1838. 

Schenkel,  D.  De  ecclesia  Corinth.  primaeva  turbata. 
Basil  1838. 

Dahne, A. F.  Die Christus-parthei zu Kor. Halle 1841. 

Van der Meulen,  H. A.  Onderzoek naar den verloren 
brief van Paulus aan de Korinthers. Leiden 1874. 

Comment. de Spiritu Dei, quo 

abluti,  sanctificati  et justif.  dicuntur Corinthii. I Cor. 
VI : II. Jenae 1783. 4to. 

Gratama, J. A. Comment. in I Pauli Epist. ad Corinth. 
cap. VII. Gron. 1845. 

Salmasii,  C.  Epistola  super I Corinth. XI de caesarie 
virorum et coma mulierum. L. Bat. 1644. 

De  Haes,  G.  De  Paulina  velandae mulieris  praecepta 
ad I Corinth XI : 10. Traj. ad Rhen. 1761. 4to. 

Straatman, J.  W. Krit. studiën over I Cor.  XI — XIV. 
Gron. 1863. 

- .   .   Comment.  ad locum Pauli I Corinth. 

XII : I — II. Jenae 1780. 4to. 


ii8 

Pareau, L. G.  Comment. in I"^^^ Epist. ad Corinth. cap. 
XIII. Traj. ad Rhen. 1826. 

Gerdes, D. Meletemata sacra, cont. comm. in I Cor. XV. 

Gron. 1754. 4to. 
Bosveld, P. Verklaring over I Kor. XV. Dordr. 1798. 
Mebius, T. E. Over I Cor. XV. Leeuw. 1820. 

Van  Hengel,  W.  A. Comm. perpetuus in prioris Pauli 
ad Corinth. cap. XV. vSylvae-Ducis.  1851. 

Van Veen Jr.,  H.  Exegetisch-critisch  onderzoek  naar 
I   Kor. XV : i — 11. Leiden 1870. 

Leun, J. G. F. Epist. Pauli ad Cor. 11^. Lemgoviae 1804. 

Royaards, H. J. De altera Pauli ad Cor.  Ep. Traj.  ad 

Rh. 1818. 
Emmerling,  C. A.  G.  Epist.  Pauli  ad Corinth. poster. 

Lipsiae 1823. 

Osiander, J. C. Comment. über II Cor. Stuttg.  1858. 

Maier, A.  Comm.  über  den zweiten Brief Pauli an die 
Korinther. Freib.  1865. 

Klopper, A. Ueber den II Brief des Paulus an die Kor. 

Gött. 1869. 
Hausrath, A. Der Vier Capitel-Brief des Paulus an die 

Korinther. Heidelberg 1870. 

Bosveld, P.  Verklaring van II Kor. I — V. Dordr. 1804. 

—  -   Verklaring van II Kor. XII: i — 11. ib. 1815. 

Wieseler, K. Zur Geschichte der klein-asiatischen Galater 

und des deutschen Volkes in der Urzeit. Greifsw. 1879. 
Hofman, C. G.  Introductio  in  lectionem Pauli Epp. ad 

Galat, et Colossens. Lips. 1750. acced. A. F. Büsching, 

Introductio in lectionem  Pauli Epist. ad Philippenses. 

Halae 1746. i vol. 4to. 


119 

Wesselii, J. Comm. in Epist. ad Galatas. L. Bat. 1 750. 4to. 

Semler, J. S. Paraphrasis Epist. ad Galatas. Halae 1779. 

Mori, S. F. N.  Acroases in  Epist. Pauli ad Galatas et 
Ephesios. Lipsiae 1795. 

Bosveld,  P.  Verklaring van den Brief aan de Galaten. 
Dordr. 1802. 2 deelen. 

Borger, E. A. Interpret. Epist. ad Galatas. L. Bat. 1807. 

Greve, E. J. De brief van Paulus aan de Galatiërs vert. 
en met aant. voorzien. Amst. 181 1. 

Von Flatt, J. F.  Vorlesungen  über  die  Briefe  an die 

Galater und Ephesier. Tübingen 1828. 
Winer,  G.  B.  Pauli  ad  Galatas  Epist. perpet.  annot. 

illustr. Lips. 1828. 
Rückert, L. J. Comm. üb. d. d. Briefan d. Gal. Lpz. 1833. 
Matthies, C. S. Erkl. d. Briefes an d. Gal. Greifsw. 1833. 
üsteri, L. Comm. üb. d. Br. an d. Galater. Zürich 1833. 
Schott,  H.  A. Pauli Epistola ad Galatas et Thessalon. 

illustr. Lips. 1834. 
Windischmann, F. Erklar. d. Briefes an d. Gal. Mainz 1843. 
Hilgenfeld, Ad. Der Galaterbrief übers. u. erklart; nebst 

Untersuch. üb. Paschastreitigk. u. d. Chronol. d. Ap. 

Paul. Leipz. 1852. 
Holsten, C. Inhalt des Briefes an die Galater. 1859. 4to. 
Matthias, G. W.  Der Galaterbrief erklart. Cassel 1865. 
Prins,  J.  J.  De  brief  van  Paulus  aan  de  Galatiërs. 

Leiden 1879. 
Zimmer,  F.  Galaterbrief und  Apostelgeschichte. Hild- 

burghausen 1882. 
Philippi, F. A. Erklarung des Briefes Pauli an die Galater. 

Gütersloh 1884. 


I2() 

Carpzou, J. B. Ad. Galat. III : 15—22. Helmstadt 1775. 

Gabler, J. P. In locum Gal. III : 20. Altorfi 1787. 

Anton, C. T. Locus Galat. III : 20 illustr. Viteberg. 1800. 

Fricke, D. G. A. Das exeg. Problem im Briefe an die 
Galater Cap. III : 20 auf Grund von Gal. III: 15 — 25. 
Leipzig 1880. 

Van Bemmelen, A. Epistolae ad Ephesios et Coloss. 
inter se collatae. L. Bat. 1803. 

Klopper, A. De origine EpistoU. ad Ephesios et Coloss. 
a crit. Tubig. e gnosi Valentin. deducta. Gryph. 1853. 

Bleek, F. Vorlesungen über die Briefe an die Kolosser, 
den Philemon und die Ephesier. Berlin 1865. 

Holtzmann, H. J. Kritik d. Epheser- u. Kolosserbriefe. 
Leipzig 1872. 

Roëll, H. A. Comm. in Epist. ad Ephesios. Traj. ad 
Rhen. 17 15. 2 vol. 4to. 

Cramer, J. A. Verklaring van den brief van Paulus 
aan de Ephesiërs. Utrecht 1783. 

Bosveld, P. De Brief aan de Ephes. verklaard. Dordr. 1809. 

Harless, G. C. A. Comm. üb. d. Brief an d. Ephesier. 
Erlangen 1834. 

Matthies, C. S. Erklar. des Briefes an die Ephesier. 
Greifsw. 1834. 

Meier,  F.  K.  Commentar  üb,  d.  Brief an d. Epheser. 

Berlin 1834. 
Lünemaim, G. C. A. De Pauli Ep. ad Ephes. authentia, 

argum. et consilio. Göttingae 1842. ^to. 
Kuinoel,  C.  T.  Interpretatio loei ad Ephes. V: 6 — 14. 

Lips.  1791. 


121 

Flatt, J. F. Von, Vorlesungen üb. d. Briefe an d. Philip- 
per, Kolosser, Thessalonicher u. Philémon. Tüb. 1829. 

Visser, H. W. C. A. Bijbeloefeningen over den brief 
van Paulus aan de Filippensen. Sneek 1822. 

Hoog, J- De coetus Christianor. Philipp. conditione pri- 
maeva. L. Bat. 1825. 

Rheinwald, F. H. Comm. üb. d. Brief an d. Philipp. 
Beriin 1S27, 

Schinz, W, H. Die Christliche Gemeinde zu Philippi. 
Zürich 1833. 

Passavant, T. Praktische Auslegung d. Briefes an d. 
Philipper. Basel 1834. 

Matthies, C. S. Erklarung des Briefes an die Philipp. 
Greifsw. 1835. 

Van Hengel, W. A. Comm. in Epist. ad Philipp. Lugd. 
Bat.  1838. 

Hoelemann, A. G. Commentar. in Epist. ad Philipp. 
Lipsiae 1839. 

Rilliet, A. Commentaire sur V Epïtre de F Ap. Paul 
aux Philippiens. Genève 1841. 

Lünemann, G. C. A. Pauli Epist. ad Philipp. contra F. 
C. Baurium defensa. Göttingae  1847. 

Weiss, B. Der Philipper Brief. Beriin 1859. 

Schmidt, F. W. Neutest. Hyperkritik an den jüngsten 
Angriff gegen die Aechtheit des Philipperbriefes. 
Beriin 1880. 

Weiffenbach, H. Zur Auslegung der Stelle Philipper 
II : 5 — II. Karlsruhe und Leipz.  1884. 

Böhmer, G. Isagoge in Pauli Ep. ad Coloss. Berol. 1859. 


I 22 

Bfthr, K. C. W. F. Comm. üb. cl. Brief an d. Kolossen 
Basel 1833. 

Böhmer, W. Auslegung d. Paul. Sendschreibens an d. 
Colosser. Breslau 1835. 

Steiger, W. Der Brief and. Koloss. erklart. Erlang, 1835. 

Mayerhofify E. T. Der Brief an die Kolosser m. Bezug 
auf d. Pastoralbriefe kritisch geprüft. Berlin 1838. 

Huther, J. E. Comm. üb. d. Brief Pauli an die Coloss. 
Hamburg 1841. 

Dalmer, K. E. F. Auslegimg des Br. an die Colosser. 
Gotha 1858. 

Klopper, A. Der Brief an die Colosser. Berlin 1882. 

Van Slogteren, J. Specimen ad Coloss. Cap. I: 15 — 19. 
Gron. 1787. 4to. 

Hofmeyr, S. Specimen exhibens doctrinam Pauli, de 
Hqwtotoxü) in epistola ad Colossenses I : 15 — 20 ex- 
positam. Traj. ad. Rhen. 1856. 

Rheinwald, G. F. H. De Pseudodoctorib. Colossensib. 
Bon. 1834. 4to. 

Burgerhoudt, J. J. De coetus Christ. Thessalon. ortu 
fatisque. L. Bat, 1825. 

Tafel, T. L. F. De Thessalonica et ej. agro. Berol. 1839. 

Crellius, J. Aanteekeningen over de brieven aan de 
Thessalonicensen. 1688. 4to. 

Turretini, J. A. Comment. in Kpist. ad Thessalonicenses. 
Basileae  1739. 

Bosveld, P. De Brieven aan de Thessalon. Dordr. 1803. 

Van der Vies, A. B. De beide brieven aan de Thessa- 
lonicensen. Leiden 1865. 


123 

Van Manen, W. C. Onderzoek naar de echtheid van 
den I^ en II" brief aan de Thessal. Utrecht en Weesp 
1865. 2 St. 

Koch, A. Comm. üb. d. ersten Brief Pauli an d. Thess. 

Berlin 1849. 
Batir, F.  C.  Die  sog^enannten  Pastoralbriefe  des  Ap. 

Paulus krit. untersucht. Stuttgart 1835. 

Mack, M. J. Comm. üb. d. Pastoralbriefe Pauli. Tüb. 1836. 

Baumgarten, M.   Die Aechtheit der Pastoral-briefe ver- 

theidigt. Berlin 1837. 
Matthies, C. S. Erklarung d. Pastoralbriefe m. Beziehung 

auf Authentie. Greifswald 1840. 

Rudow, T. De argumm. histor. quibus recenter Epistol. 
pastoral. origo Paulina impugnata est. Gött. 1852. 4to. 

Mangeld, W. Die Irrlehrer d. Pastoralbriefe. Marb. 1856. 

OttOy C. W. Die geschichtl. Verhaltnisseder Pastoralbriefe. 
Leipz. 1860. 

Ginella, F. G. De authentia epist. S. Pauli apost. pasto- 
ralium. Vratisl. 1865. 

Bahnsen, W. Die sogenannten Pastoralbriefe erklart I. 
Leipz. 1876. 

Holzmann, H. J. Die Pastoralbriefe krit. und exeg. be- 
handelt. Leipzig 1880. 

Van Voorst, J. Interpretatio Epist. ad Timoth.  Mss. 4to. 

Lindenmeyer, J. Erklarung der zwei Briefe Pauli an 
Timotheus. Gütersloh 1879. 

Comm.  in  1^^"  Epist.  ad Timotheum. 

Basileae 1533. — H. Zwinglii, Ad Jacobi Epist Ti- 
guri 1533. — Lutheri in duas Petri Epist. et Judae. 
Argentor. 1524. 


124 

BeckhauSy  J.  F.  De  vocabb.  «^«1 Af/ouérot; in i™» ad 
Timoth. Epist. Lingae 1810. 

Koelling, H. Der erste Brief Pauli an Timotheus ausge- 
legt, Berlin 1882. 

Leo, G. E.  Pauli  Ep.  altera ad  Timotheum  c. comm. 
perpet. Lipsiae 1850. 

Van den Es, H. G.  De  Epist. ad Titiim cum duab. ad 
Timoth. composita. L. Bat. 18 19. 

Kuinoel,  C.  T. Explicatio  Cap I et II epist. ad Titum. 
Lips. 1788. 

Explic.  ad  Titum  cap. III. Lips. 1790. 
Blau, C. F. De genuina eorum verborum indole, quibus 
Paulus  epist.  ad  Titum  scriptam  praefatur. Longo- 
salisae 1846. 

Scipionis, Gentilis, Comment. in Epist. ad Phiiem. Traj. 
ad Rhen. 1774. 4to. 

Rijsdijk Takens, J. De brief aan Philémon. Rott. 1792. 

Wildschut, D. H. De vi dictionis et sermonis elegantia, 
in Ep. Pauli ad Phiiem. conspicuis. Traj. ad Rh. 1809. 

Koch, A. Comm. über den brief Pauli an den Philémon. 
Zürich 1846. 

Peircii, J. Paraphrasis in Epist. ad Hebr. Hal. 1747. 4to. 

Carpzovii,  J.  B.  Exercitt.  in  Epist.  ad Hebraeos, ex 
Philone. Helmstadii 1750. 

Sykes,  A.  A.  Paraphrase  and  notes on the Epist. to 

the Hebrews. London 1755. 4to. 
Baumgarten, S. J. Erklarung d. Briefs an die Hebraer. 

Halle 1763. 4to. 
Abresch, F.  Paraphr.  in Epist. ad Hebr. L. Bat. 1786. 
Stort, G. C. Brief an die Hebraër erlilutert. Tüb. 1789. 


125 

Zi^ler, W. C. L.  Einleitung in d. Brief an d. Hebraer. 
Gott. 1791. 

Hofstede  de  Groot, P.  Epist.  ad  Hebr. c. Pauli Epist. 
comparata. Traj. ad Rhen.  1826. 

Lotze,  J.  A.  De brief aan  de  Hebreen  opgehelderd. 
Delft 1826, 

Bleek,  F.  Der  Brief an die Hebraer  erlautert. Berlin 
1828. 2 ThI. 3 Bd, 

Kuinoel, C. T. Comm. in Epist. ad Hebr. Lips. 1831. 

Gelpke, F. C. Vindiciae originis Paulin. Epist. ad Hebr. 
L. Bat. 1832. 

Klee, H. Auslegung d. Briefes a. d. Hebr. Mainz 1833. 

Tholuck, A. Comm. z. Briefe an d. Hebr. Mit 2 Beilagen. 
Ueber das i\lte Teslam. im Neuen. Hamb. 1836. 

Stein, K. W.  Der Brief an die Hebraer prakt,  erklart. 
Leipz.  1838. 

Van den Ham, F. C.  Doctrina de veteri novoque Tes- 

tamento in Epist. ad Hebr. exhibita. Tr. ad Rh. 1847. 
Delitzsch, F. Comm. zum Briefe an die Hebraer. 1859. 
Wieseler, K. Eine Untersuchung über den Hebraerbrief. 

Kiel 1861. 2 Th. 
Bfaier, A. Comm. über den Brief an die Hebraer. 1861. 
Kurtz, J. H. Der Brief an die Hebr.  erkl. Mitau 1869. 
Ewald,  H. Das Sendschreiben an die Hebraer und Ja- 

kobi's  Rundschreiben übers. und erklart. Gött. 1870. 
Wichelhaus, J.  Akadem.  Vorlesungen  über das N. T. 

I.  Einl.  in  den  Hebraerbrief.  Erklarung  des  ersten 

Briefes Petri und Jacobi. Halle 1875. 
Biesenthal,  I.  H.  R. Das Trostschreiben des Apostels 

Paulus an die Hebraer. Leipz.  1878. 


126 

Zimmer, F. Exeg. Probleme des Hebraer- und Galater- 
briefes. Hildburghausen  1882. 

Holzheuer, O. Der brief a. d. Hebr. ausgelegt. Berl. 1883. 

Haberfeld, J. F. De Angelis e 1° et 11° cap. ad Hebr. 
exulant. Isen. 1808. 

Comm. ad Ebr. III. 7 — IV:ii. Jenaei792. 

Van der Boon Mesch, A. L. Spec. hermeneut. in Epist. 
ad Hebr. cap. IX :  14. L. Bat. 1819, 

Huety P. J. L. De antiquissimorum Dei cultorum, qui 
in epist. ad Hebr. cap. XI memorantur, fide diversa 
eademque una. L. B. 1824. 

Benson, G. On the Catholic Epistles. Lond. 1749. 4to. 

Wybelingh, H, Diss. qua inquiritur, Quis sit epist. Jacobi 
scriptor. Gron. 1854. 

Van Leeuwen, G. De poëtica dictione in epist. Jacobi. 
Tielis 1855. 

Boon, A. De Jacobi epist. cum Siracidae libro, Sapientia 
dicto, convenientia. Gron.  1860. 

Wybelingh, H. Of Jacobus polemiseert. Gron. 1860. 

Zwingli, H. Jacobi Epist. expositio. Tiguri 1533. 

Laurentii, J. Epist. Jacobi  explicata. Amstel. 1635. 4to. 

Bensonii,  G.  In  Epist. Jacobi^ ed. J. D. Michaelis. Hal. 

1746 et alia. 4to. 
Semler, J. S. Paraphrasis Epist. Jacobi. Halae 1781. 
Mori, S. F. N.  Praelectiones  in  Jacobi  et Petri Epist. 

ed. C. A. Donat. Lips. 1794. 
Hensier, C. G. Der Brief Jac. übers. u. erlaut. Hamb. 1801. 
Van  Koeten,  G.  Verklaring  van  den  Zendbrief  van 

Jacobus. Amsterdam  1821. 


127 

Gebser, A. R. Der Brief d. Jac. übers. u. erkl. Berl. 1828. 

Schneckenburger, M. Annot. in Ep. Jacobi. Stuttg. 1832. 

Theile, C. G. G.  Comm. in Epist. Jacobi. Lipsiae 1833. 

Kern, F. H. Der Brief Jacobi unters. u. erkl. Tüb. 1838. 

Cellerier, J. E. Etude et Comm. s. TEpïtre de St. Jaques. 
Génève 1850. 

Van Gerrevink, G. De brief van Jacobus in zijne denk- 
beelden. Utrecht 1875. 

Kübel, R. Ueber das Verhaltniss von Glauben und 
Werken bei Jacobus. Tüb. 1880. 4to. 

Erdmann, D. Der Brief des Jacobus. Berlin 1881. 

Koessingy F. Das Christl. Gesetz über Jacobus II : 8 — 12. 
Heidelberg 1862. 

Weiffenbach, H. W. Studie über Jacobus II : 14—26. 
Giessen 1871. 

Ewaldy H. Sieben Sendschreiben des N. Bundes, I Petrus, 
Judas, II Petrus, Epheser, I en II Tim. und Titus, 
übers. und erklart. Gött. 1870. 

Lutheriy M. In duas Petri Epist. et Judae. Argent. 1524. 

Keil, C. T. Comm. über die Briefe des Petrus und Judas. 
Leipz.  1883. 

Gerhardi, J. Commentar. in 2 Epist. Petri. Hamburgi 
1692. 2 vol. 4to. 

Semler, J. S. Paraphrasis in duas Epist. Petri et Judae. 
Halae 1783. 2 tom. 

Mayerhofif, E. F. Einleitung in die Petrinischen Schriften. 
Hamburg 1835. 

Latirentii, J. Explicatio 1'"^^ Epist. Petri. Amst. 1647. 4to. 


128 

Doyer, A.  Vertaling  en  uitlegging  van  den  i"  brief 
van den Apostel Petrus. Zwolle 1827. 

Steiger,  W.  Der  erste  Brief  Petri  m. Bezug auf den 
bibl. Lehrbegriff. Berlin 1832. 

SaimeSy  J.  De  eerste  Brief van  den  Apostel Petrus 
homil. behandeld. Gron. 1843. 

Zaalberg, J. C. In authentiam I Petri (pars I) L. B. 1 85 1 . 

Schott, Th.  Der erste Brief Petri. Erl. 1861. 

Van Teutem, H. N. Eerste brief van Petrus. Leid. 1881. 

Htindshausen,  L.  H.  Das  erste  Schreiben des Petrus. 
Mainz 1873. 

Ruitenschild,  G.  Specim. in Epist. I»"™ Pet. I. 3 — 12. L. 
Bat. 1825. 

Prins, J. J. De descensu Jesu ad inferos, secund. I Petr. 

III : 18—22. L. Bat. 1835. 4to. 
De Kanter,  H.  P.  Comm.  in  locum  I Petri V : i — 4. 

L. Bat. 1823. 4to. 
Schott,  Th. Der zweite Brief Petri und der Brief  Juda 

erklart. Erlangen 1863. 
Steinfasz,  F.  Der  zweite  Brief  des  heil.  Petrus. Ro- 

stock 1863. 
Düsterdieck, F. Die drei Johann. Briefe. Gött. 1852. 2 Th. 
Voget, A. Verklaring van den eersten brief van Johann. 

Utrecht 1772. 2 dln. 4to. 
Semler, J. S.  Paraph. in lam Johannis Ep.  Rigae 1792. 
Brink, A. Over den 1^^ brief van Johannes. Amst. 1806. 
Rickli, K. Johannes eerste brief verklaard. Rott. 1838. 
Haupt, E. Der erster Brief des Johannes. Colberg 1869. 
Stockmeyer, J. Die Structur des ersten Johannesbriefes. 

Basel 1873. 


129 

Tiemann, J. E.  l-)e loco I Joh. V : 7. Hdiust. 1716. 
De Jongh, J. J, De peccato ad mortem, secund. I Joan. 

V :  16. L. Bat. 1827. 4to. 
Rambonnet, J. J. Spec. de 2^ Epist. Johannis. Traj. ad 

Rhen. 1818. 
Hasse, F. J. Der Brief Judae. Jena 1 786. 
Hanlein, Epistola Judae graecc, comm. illustr. 1799. 
Elias, G. Dissert. in Epist. Judae. Traj. Bat.  1803. 
Laurman, M. T. CoUectl in Epist. Judae. Gron. 1818. 
Jessien, A. De avf^fwia Epist. Judae. Lpz. 1821. 
Rampff, M, F. Der Brief Judae. Salzb. 1854. 
Alcasar,  L.  ab, Vestigatio arcani sensus in Apocalypsi 

Joh. Lugdini 1618. fol. 

In eas Vet. Testam. partes Comment. quas 
respicit Apocalypsis. Lugdini 1631. fol. 

Vitringa, C. Anacrisis Apocal. Johannis. Amst. 1719. 4to. 

Lowman, M. Paraphrase  and  notes  on  the Revelation 
of St. John. London 1737. 4to. 

Knittel, F. A. Zur Kritik über Joh. Offenb. Braunschw. 
1773. 4to. 

Donker Ctirtius, H. H. De Apocalypsi a Johannis Apost. 
indole non abhorrente. Traj. ad Rhen. 1799. 

Weyers, H. E. De libro Apocalypseos argum. sententia 
et auctore. L. Bat. 1828. 4to. 

Guerike,  H.  E.  F.  Die Hypothese von dem Presbyter 

Johannes als Verfasser d. Offenb. geprüft. Halle 1831. 

Züllig, F, J. Die Apokal. Joh. erklart. Stuttg. 1834. 2 Th. 

Dannemaxm, C. Wer ist der Verfasser der Offenbarung ? 
Hanov. 1841. 

9 


130 

Hengstenbergy E. W. Die üffenb. des Johannis erlaut. 
Berlin 1849. 2 Thle. 

Brandt, A. H. W. Anleitung- z. Lesen der Offenbarung 
Joh. Amsterdam 1860. 

Volkmar, G. Comm, zur Ofienb. Johannes. Zurich 1862. 

Bleek, F. Vorlesungen üb. d. Apokalypse. Berl. 1862. 

Meyboom, L. S. P. De Openbaring. Amst. 1863. 

KUefoth, Th. Die Offenb. des Johannes. Leipz. 1874. 

Völter, D. Die Entstehung der Apocalypse. Ein Beitrag- 
zur Geschichte des Urchristenthums. Freib. i. Br. 1882. 

Beek, J. T. Erkl. der Offenb. Johannis. Gütersloh 1884. 

Van Eldik Thieme, A. C. De 7 Epistt. Apocalypt. L. 
Bat. 1827. 4to. 

Kryt, W. H. De Apocalyps, libro et de septem, quae 
illo continentur, epist. Traj. ad Rh. 1861. 

IV.  CHRISTELIJKE LETTERKUNDE. 
Algemeene Werken. 

I.   Historiographie. 

Hottinger J. H. De abusu Patrum et Catalogus Script, 
ecclesiasticorum, supposititiorum, etc. Tiguri 1654. 

Dallaeus, J. de usu Patrum. Genevae. 1656. 4to. 

Botsacci, J. Patrologia. Stetini. 1663. 

Riveti, A. Criticus sacer, s. Libri IV de Patrum aucto- 
ritate. Genevae. 1660. Acced. C. Galani, Historia 
Armena ecclesiastica et politica. Coloniae. 1686. i vol. 

Dupin, L. Ellies Bibliothèque nouvelle des auteurs ecclé- 
siast. Paris.  1693.  19 tom.  10 vol. 4to. 


I3t 

Oleariiy J. G. Bibliotheca Scriptor, ecdesiast. Jcnae 
171 1. 2 torn. I vol. 4to. 

Fabiïciiy J. A. Bibliotheca ecclesiastica. Hamburgi 1718. fol. 

Cave, G. Scriptorum ecclesiast. historia literaria, a Chr. 
nat. usque ad sec. XIV. Colon. AUobr. 1720. idem 
opus Basil. 1741^  i745i 2 voU. fol. 

Oudiniy C. Commentt. de vScriptorib. Eccles. antiquis. 
Lipsiae 1722. 3 vol. fol. 

Lumper, G. Historia theol. crit. de vita, scriptis atque 
doctrina Patrum trium primor. saec. ex literar. monu- 
ment, collecta. Aug-ustae. 1783.  13 vol. 

Löffler, J. F. C. und Souverain : Ueber den Platonismus 
der Kirchenvater. ZüUichau 1792. 

Dantzii, J. T. L. Initia doctrinae patristicae ; ace. Supplem. 
ad Bibliothecam Walchii. Jenae 1839. 

Moehler, J. A. La Patrologie ou hist. littér. des 3 
premiers siècles de Téglise chrét. Louvain 1844. 

Ter Haar, B. De historiographie der Kerkgeschiedenis 
geschetst, Utrecht 1870 — 73. 2 dln. i Bd. 

Ebert, A. Geschichte der christl. lateinischen literatur 
von ihren Anfangen bis auf Karld. Grossen. Leipzig 1874. 

Nirschl, J. Lehrb. der Patrologie u. Patristik. Mainz 188 1. 

2.   Verzamelwerken. 

Grjmaei, J. J. Orthodoxc^apha Momumenta Patrum, 
h. e. Theologiae SS. ac syncerioris fidei Doctores, 
numero LXXVI. Basileae 1555. fol. 

Pontani, J. Philokalia, s. Excerpta e sacris et externis 
auctoribus c. commentario. Augustae 1626. fol. 


132 

Graeco-Latinorum Patrtim Bibliothecae Nov. auctarium 
et auctarium novissimum. ed. Fr. Combefis. Paris 
1648 — 1672, 3 vol.  fol. 

I en II. Asterius; Photius; Proclus; Athanasius; Basilius; 
Joannes'Chrysostomus; Cyrillus Hierosol. ; Titus 
Bostrensis ; Eulogius ; Leontius, Neapolis Cypri 
episc. Leontius, Presbyter Constant. Hesychius» 
Presbyter Hierosol. ; Eusebius Pamphilus ; Joannes 
Thessalonic. ; Gregorius Antiochenus ; Anastasius 
Antiochenus ; Anastasius Sinaita ; Georgius Nico- 
mediensis ; Georgius Chartophylax ; Jacobus Mo- 
nachus ; Andreas Cretensis ; Germanus Constant. ; 
Michael Syncellus ; Photius ; Leo Augustus et 
Pantaleon. 

III. Historia Monotheletarum ; Agatho Diaconus ; Joan- 
nes Constant.; Andreas Cretensis; Anonymus de 
Jacobitarum & Chatzitzariorum haeresi ; Gregorius ; 
Joannes Nicaenus ; Isaac Armeniorum Catholicus ; 
Maximus ; Timotheus Constant. ; Joannes Damas- 
cenus ; Gregorius Ccsarecnsis ; Acta Nicaenae Synodi ; 
Nicephorus; Historia imaginis Salvatoris ; Joannes 
Damascenus ; Hippolytus ; Naucratius ; Nicolaus 
Studita; Lucas Junior; Georgius Metochitas; Ma- 
nuel Palaeologus; Demetrius Cydonius. 

IV. Flavius Josephus, in laudem Maccab. ; Hippolytus; 
Methodius ; Clemens Alex. ; Severianus Gabalensis ; 
Irenaeus ; Photius ;  Nicetas Paphlago. 

V. Alexander Lycopolita ; Didymus Alexandrinus ; 
Manuel Calecas ; Joannes Cyparissiota ; Gregorius 
Palama et Pseudosynodus Palamitica. 

Leonis Allatii, Graecia orthod. Romae 1652. 2 vol. 4to. 

2'r,a«ixr« s.  opuscula  Graeca  et Lat. ed. 

B. Nihusio. Colon. 1653. 


Ï33 

Bibliotheca Magna veterum Patrum et antiquor. Scrip- 
torum ecclesiasticor. primum a Margarine de la Bigne 
composita, postea studio Coloniens. Theologorum 
aucta. Parisiis 1654. 17 vol. fol. quorum ultimus Indices 
continet et : 

I. Junilii de Patribus divinae legis ; Mosis Bar Cepha 
Syri de Paradiso eet. ; Urbani IIII Psalm L ; Salonii 
Viennensis in parabolas Salomonis. Philonis episc. 
Carpathii ; Justi Orgelitani et Aponii, in Cant. 
Cantic. Theophili Patriarchae Antiocheni in Evang. ; 
Petri Laodicensis s. Germani et In orat. dominicam ; 
Arnoldi Carnotensis de laudibus Mariae; Victoris 
Antiocheni in . Marcum ; Theodulii Coelesyri ep. 
ad Romanos ; Clementis Alexandr. in I Petri, Judae et 
Joh. ; Victorini Pictaviensis in Apocalypsin ; Juliani 
Toletani in Nahum proph.; Remigii Altissiodorensis 
in XI proph. minores. 

II. Gaudentii Brixiani, in variae scripturae loca ; 
Symeonis stylitae, sermo ; Marci Anachoretae epist. ; 
Novati Catholici, de humilitate & obedientia ; Eligii 
Noviomensis, In varia script, loca; Laurentii No- 
variensis, de poenitentia; Fausti Rhegiensis, Sermo.; 
Chromatii Aquileiensis, de octo beatitudinibus ; 
Esaiae Abbatis, Orationes; Sophronii, Archicpisc. 
Hierosol. Oratio ; Caesarii Arelatensis, de variis 
rerum divinarum argumentis ; Theofridi abbatis, de 
sanct reliquiis; Zenonis Veronensis, de plurimis 
Script, locis ; Berengosii, de laude sanctae crucis 
scrmones ; Justi Abbatis, Sermo ; Drogonis, de 
Sacram. domin. passionis sermo; Theod. studitae, 
sermones; Eucherii,   Homiliae. 

III. Polycarpi Smyrnensis, ad Philippenses Epistola; 
Martialis Lemovicensis ; Pii I; Cornelii; Antonii; 
Liberii; Fausti,  Rhegiensis;   Nicephori ;  Paciani ; 


134 

Theophili Alexandrini ; Hiéronymi ; Bachiarii et 
Antonini Constantiniensis ; Symmachi, Apologeticus 
ad Anastasium imperatorem ; Agnelli Ravennaten- 
sis, de ratione fidei ; Niconis, Ex epistola ad Eucli- 
stium ; Athanasii» patriarchae Constant. Epistolae ; 
Theodori Studitae, Epist. 4; lyonis Belvacensis, 
de corpore domini ; Adelmanni Brixiensis. de cor- 
pore et sanguine domini in eucharistia; Hildeberti 
Turonensis, epistolae ; Alexii ,Comneni, de Dona- 
riis et rebus sacris ; Adhelmi, Sax. episc, Episto- 
lae; Durandi Leodicensis, de corpore et sanguine , 
domini et epistolae Ferrandi Carthaginiensis; Fausti 
Rhegiensis; Ruricii Lemovicensis, Desiderii Ca- 
durcensis; Fulberti Carnotensis; Arnulphi Lexo- 
viensis; Lupi Ferrariensis ; Gerberti ; Stephani 
Tornacensis et Barlaami Gyracensis. 

IV. I. Philastri Lirinensis Brixiensis, de haeresibus;Vincentii 
de haeresibus; Julii Fermici, de mysteriis et erroribus 
profanarum religionum ; Juliani Toletani, de de- 
monstratione aetatis sextae contra Judaeos ; Sa- 
muelis Matrochiani, de Adventu Messiae ; Phoebadiiy 
contra Arrianos; Marii Victorini Afri, Adversus 
Arrium ; Idacii Clari, contra Arrianum ; Paulini 
Aquileiensis, adversus Felicem Urgelitanum; Optati 
Afri, adversus Parmenianum ; Cerealis, contra Max. 
Arrianum; Victoris episc, Fidei ratio, exigente Hunc- 
rico rege Wandalorum; Joannis I, de duabus naturis; 
Gelasii I, de duabus naturis in Christo ; Joannis 
Maxentii, de Christo Catholica professio ; Vigilii, 
contra Eutychem ; Jonae Aurelianensis, de cultu 
imaginum ; Fausti, de Creaturis ; Claudiani Mamerti, 
de statu animae ; Faustini episcopi, de fide contra 
Arrianos, Fausti episcopi, de gratia Dei ; Hiëronymi 
a Sancta fide, contra judaeorum perfidiam et Talmuth ; 
Professio  fidüi  facta  a  beate  Martino  Turonensi ; 


135 

Rustici, contra Acephalos ; Pelegrini Laureacensis, 
Symbolum cum aliis confcssionibus saec. XVI ; 
Bertrandi Edvensis, contra Petrum de Cugneriis ; 
Stephani Parisiensis, contra varias in fide errores ; 
Errores detestabiles, contra CathoHcam veritatem 
per Guillelmum Parisiensem ; Guillelmi Minoritae» 
Errorum et Palinodiae Breviculum ; Stephani Paris, 
de quorumdam errorum et librorum damnatione ; 
Articuli revocati Parisiis in domo Praedicatorum 
per Joannem Guidonem 1318; Articuli dedivinaes- 
sentia etc. anno 1340; Constitutionum celeberrimae 
artium facultatis Parisiensis capita 1344; Errores 
Joannis de Mercuria ; Propositiones Joannis de Ul- 
tricuria 1348; Conclusionum quarumdam & Corol- 
lariorum revocatio facta per Simeonem 1351; For- 
mula revocationis per Guidonem 1354; Palinodia 
Joannis de Calore 1363 ; De Almarirranorum hae- 
resibus, revocatio Dionysii Soulechat 1565 ; Gennadii 
Scolarii, Constant., de recta fide ; Trias script, ad- 
versus Waldensium Sectam ; Tractatus contra Grae- 
corum errores. 

IV. II. Paulini Aquileiensis, Contra Felicem Urgelitanum 
libri VII ; Eckberti Coloniensis, Adversus Catharos 
sermones ; Dungali» Responsionum liber adversus 
Claudium Taurinensem; Humberti Cardinalis, Contra 
Nicetam Pectoratum, de erroribus graecorum ; Ec- 
clesiae Lugdunensis adversus Joannis Scoti librum 
de praedestinatione ; Etherii üxamensis & Beati 
Presbyteri adversus P^Iipandam Toletanum ; Lucae 
Tudensis, Adversus Albigensium errores ; Reineri 
ordinis praedicatorum, Liber contra Waldenses ; 
Petrus Pilichdorfiius, contra Waldenses ; Conradi, 
de erroribus Begehardorum ; Epistolae VII contra 
F'olmarum ; Serapionis, cpisc. contra Manichaeos ; 
Titi Bostrensis, contra Manichaeos; Zachariae Mity- 


136 

lenci, Syntagma adv. Manichaeos ; Hippolyti Portu- 
ensis, de Incarnatione contra Beronem & Helicem ; 
Leontii Byzantini, contra Eutychianos & Nestoria- 
nos ; adv. Apollinaristas, adv. Severum ; Anastasii 
Abbatis, contra Judaeos liber ; Collectanca incerti 
auctoris contra Severianos & Acephalos ; Nicephori 
Constantin. Opuscula IV. Theodori Hagiopolitani, 
Disputationes tres. 
V. Hermae, Operuni. Lib. III ; Salviani Massiliensis, 
de gubernatione Dei, Libri VIII ; ejusdem, ad eccl. 
Catholic. libri IV ; Joannis Ciimacis epistola et 
opusculum ; Joannis Raythu ad Jcannem Climacum ; 
Diadochi, Episc. Photices, de perfectione spirituali ; 
Nili Monacili, de oratione ; Gildae sapientis, de ex- 
cidio Britanniae ; Idiotae, Contemplationum & Orati- 
num libri tres; Isaaci Syri, Antiocheni, de Contemptu 
Mundi ; Testamentum XII Patriarcharum ; Sexti 
Pythagorici sententiae ; Sixti III, de malis doctoribus, 
de castitate etc. ; Ferrandi Paraeneticus ; Oresiesis, 
de Institutis monasticis ; Martini Dumiensis, For- 
mula honestae vitae ; Enagrii, ad Anatolium ; Da- 
crini, spiritualis vitae documenta; Edmundi, Ar- 
chiepisc. Cantuar. speculum ecclesiae ; Roberti de 
Sorbona, opuscula; Methodii fragmentum ; Francisci 
Opuscula ; Gerardi Zutphaniensis, opuscula ; Cesarii, 
ad custodiendam charitatem; Halitgarii Cameracen- 
sis, de vitiis et virtutibus et ordine poenitentium ; 
Marci Exercitoris, disputatio. 
VI. Basilii, Caesareensis Anaphora et liturgiae ; Missa 
in regno Malabarico ; Severi Alexandrini, de Ritibus 
baptismi ; Missa, qua Aethiopes communiter utun- 
tur ; Missa Mozarabum ; Graecorum officium de 
Mysteriis ante consecratis sanctae quadragesimae ; 
Ordo institucndi Diaconum ; Orationes missales 
dcvotissimac ;  Flori  Magistri,   Expositie   Missae ; 


137 

Lanfranciy de eucharistiae sacramento ; Guitmundi, 
de corporis & sanguinis Christi veritate in eucharistia, 
al.; Algeri, de sacramento corporis et sanguinis 
Domini ; Odonis Camerensis, Expositio sacri Ca- 
nonis Missae ; Stephani Edvensis, de sacramento 
altaris; Excerptum de diversis criminibus & reme- 
diis eorum; Methodii Constantin.. Commentaria ; 
Timothei Calcopratensis, de differentia eorum qui 
accedunt ad sanctissimam nostram fidem ; Odonis 
Parisiensis, Synodicae Constitutiones ; Galonis, Con- 
stitutiones ; Wilielmi Parisiensis, Additiones ; Con- 
stitutiones, ex consilio Petri, archiepisc. Senonensis; 
Manuelis, Responsa ad Bellam Episcopum ; Nice- 
phori, Canones ; Jacobi, Cardinalis, de centesimo seu 
Jubileo anno ; Ludovici IX, Pragmatica Sanctio ; 
Bessarionis, de Sacramento eucharistiae ; De Eucha- 
ristia & Missae ritibus, ex Operibus Joannis Chry. 
sostomi. 

VIL Tatianus Alex. Quatuor P>angel. harmonia; Ammo- 
nius Alex., Quatuor Evangel. narratio ; Dorothei 
Tyrensis, de vita ac morte Prophetarum & Aposto- 
lorum ; Sophronii Hiërosol. de laboribus Apostol. 
Petri & Pauli, fragmentum ; Prochori, de vita Joan- 
nis Apostoli ; Lini, de passione Petri et Pauli ; 
Sulpitii Severi, Sacrae Historiae libri II ; Julii 
Hilarionis, de mundi duratione ; Nicephori Constant. 
Chronologia ; Adonis Viennensis, chronic. breviarium ; 
Hegesippi, de bello Judaico ; Melitonis, de transitu 
virginis Mariae ; Victoris Uticensis, de Vandalica 
persecutione ; Anonymi, de Lyrinensis monasterii 
excidio ; Collectanea ex hist. ecclesiast. Theodori 
Lectoris; ïulconis, epistola ; Odonis, alias Adae 
Cluniacensis^ epistola ; de translatione corporis S. 
Martini et quod beatissinius Martinus par dicitur 
apostolis. 


13» 

VIII. Aurelii Prudentii Psychomachia et Enchiridion 
N. et V. Test. ; Severi Rhetoris, carmen bucoliciim 
Claudii Marii Victoris Poëtic. comm. in Genesim 
Alcimi Aviti Viennensis, Poëmata de Genesi; Marii Vic- 
torini rhetoris Afri, de fratribus Machabaeis; luvenci, 
Evangelicae Hist. ; Coelii Sedulii, Mirabilia divin. ; 
Liberii, de Sedulio ; Belisarii, de Sedulio ; Honorii, 
de apostolis, in Christi ad coelos ascensione, obstu- 
pescentibus ; Aratoris, de apostolica Historia ; Turcii 
Rtjffi Asterii, Veteris & Novi Test. Sedulio hactenus 
adscripta coUatio ; Amoeni, Vet. et Novi Test. En- 
chyridion ; Rustici Helpidii, Historiarum Test. V. et 
Novi ; Probae Falconiae, excerptum è Virgilii car- 
minibus ad testimonium V. et N. Test. ; Hymni 
Cosmae Hierosol. ; Marci, Episc. Idrunctis : Theo- 
phanis, et Drepanii Flori; Petrii ApoUonii Nova- 
riensis, De Excidio Hierosolymitano ; Venantii Ho- 
norii Clementiani fortunati, de vita S. Martini; et 
poëmata ; Dracontii, Pocticum Hexaemeron ; Mero- 
baudis et Auctoris Incerti, de Christo Carmen ; 
Damasi, Aliquot sanct. poëtica elogia ; Columbani, 
Epistola contra avaritiam et carmina s. hymni ano- 
nymi poëtae ; Fulberti Carnotensis ; Anonymi, de 
Christi mysteriis ; Theodulphi Aurelianensis ; Paulini 
Aquitani, de vita S. Martini ; Coelii Sedulii, opus 
paschale ; Q. Septimii Florentis Tertulliani et Ambro- 
sii Mediolanensis, Distieha. 

IX. Minucii Felicis, Octavius ; Didymi Alexandrini, de 
Spiritu Sancto et in epistolas Canonicas; Hildefonsi 
Toletani sermones ; Paschasii, de Spiritu Sancto et 
adversus Macedonii errores ; Eulogii Toletani, Me- 
moriale Sanct. ; Juliani Toletani, Prognosticon ; 
Hugonis Etheriani, de Anima; Potonis Prumicnsis, 
de domo Dei et de magna domo sapientiae ; Joannis, 
XLIV  Episc. Hierosolymorum, de  institutione mo- 


139 

nachorum ; Nicolai Oresmii, de mutatione monetarum; 
Gregorii Palamae, Corporis et Animae prosopopoeia; 
Sanctorum anachoretarum Aegypt apophthegmata ; 
Petri, abbatis Monasterii Cellensis, de panibus, de 
tabernaculo eet. ; Luciferi Calarltani, opera ; Honorii 
Augustodunensis, de praedestinatione ; Agobardi, 
Lugdunensis, Opera. 

X. Ordo Romanus de Missa; Isidori Hispalensis, de 
ecclesiasticis officiis ; Alcuini, de divinis officiis ; 
Amalarii Fortunati, Officiales; Rabani Mauri, de 
institutione Clericorum ; Walafridi Strabonis, de 
rebus ecclesiasticis; Bernonis Augiensis, de quibus- 
dam rebus quae ad Missam spectant ; Petri Dami- 
ani, liber Dominus Vobiscum; Micrologus, de Eccle- 
siasticis observationibus ; Ivonis CarnotenSis, de eccle- 
siasticis Sacramentis ; Hildeberti Cenomanensis, de 
mysterio Missae ; Ruperti Tuitiensis, de divinis 
officiis ; Petri Cluniacensis, de Sacrificio Missae ; 
Radulphi de Rivo, de observantia Canonum liber ; 
Missae expositio brevis ; Gemma animae ; de divi- 
nis officiis ; Hugonis. de S. Victore, de mysteriis 
ecclesiae et de ceiimoniis. 

XI. Ignatii Antiocheni, Epistolae ; Gregentii, Disputatio ; 
Dionysii Alexandrini, Epistola ; Procli, Epistola ; 
Theodori, Presbyteri Raithu, de Incarnatione ; Za- 
chariae Mitylensis, disputatio; Theodori Abucarae, 
Opuscula ; Theoriani, Disputatio ; Leonis Papae, 
Epistola; Leontii Byzantini de Sectis; Constantini 
Hermenopuli de opinionibus haereticorum ; Hilarii 
Pictaviensis, Sermo in festo sanctae Trinitatis ; 
Caesarii, fratris Gregorii Nazianzeni, de variis qucs- 
tionibus ; Dorothei  Archimandritae, Expositiones. 

XI. Marci Eremiac Opera ; Hesychii ad Thcodulum 
Sermo. 


140 

XII. Antiochi, Honiiliae ; Jacobi apostoli, Divina Missa; 
Marci evang. Liturgia ; Basilii Caesariensis, Liturgia ; 
Joannis Chrysostomi, Liturgia : Petri apostoli Sacra 
Liturgia ; Gregorii Papae Missa ; Germani Patriar- 
chae Constant, rerum ecclesiasticarum contemplatio ; 
Maximi de ecclesiastica mystagogia ; Nicolai Caba- 
silae, Liturgiae expositio ; Nicolai Methonensis de 
corp. et sang. Christi ; Samonae Gazensis^ discep- 
tatio de Eucharistia ; Nicetae» Saracenica seu Mo- 
hamet ; Euthymii, Mohametica ; Philothei Patriar- 
chae Constant., Laudatio trium Pontificum ; Hippolyti 
Episc. Oratio ; Agapeti ad Justinianum ; Aeneae 
Gazaei Theophrastus ; Hesychii presb. Homilia ; 
Andreae, Archiepisc. Hieros. Sermo ; Pantaleonis 
Sermo ; Germani Constantin. Encomium in sanctiss. 
Deïparam et Orationes; Nemesii Emisseni, de na- 
tura hominis. 

XIII. Asterii Episc. Amaseae, Homiliae ; Olympiodori 
in Pxcles. Salomonis ; Expositio Cantici Canticorum 
ex Gregorii Nysseni, Nili, et Maximi commen- 
tariis ; Pselli Expositio Cant. Cantic. ; Tibi, Bostro- 
rum Episc, in Lucam ; Amphilochii Episc. Iconii 
de occursu Domini ; Timothei Hiërosol. et Cyrilli 
Hierosol. Orationes; Aristeaede versicne LXX in- 
terpretum ; Palladii Helenopolitani Hist. Lausiaca ; 
Joannis Moschi, Pratum spirituale ; Nili Capita Pa- 
raenetica ; Thalassii, de Charitate et continentia ; 
Jn Ignatii Epistolas ; in Epistolam Dionysii Alex. 
in disputationem Zachariae et in homilias Asterii 
adnotationes. 

XIV. Sibyllinorum Oraculorum libri VIII ,\Homerici Cen- 
tones ; Ezekieli poëtae Christiani ; Apollinarii, in- 
terpretatio Graeca Psalterii Davidi?; Nonni Pano- 
politani, Conversio Graeca iwangelii Joannis ; Georgii 


141 

Pisidae,   Mundi   upifïciuin ;   Joannis  Geometrac 
Hymni varii. 

XV. Amobiiy disputat. adv. Gentes ; C. SoUii AppoUi- 
naris. Opera ; Pauli Orosii, Historiae ; M. Felicis 
Ennodiiy Opera ; Amobii Junioris» de Deo Trino et 
Uno ; Amobii, Comment. Psalmos Dav. ; Goffridi 
Vindocinensis,opuscula; Methodii Tyrensis,Honiiliae; 
Hyppoliti Portuensis, Homiliae ; Amphilochii Iconii 
Episc. Carmen ad Seleucum; Eusebii Vercellensis 
Epistola; Pachomii et Tetradii Regulae mona- 
chorum ; Peterii sive Patritii Kpistola ; Orientii 
Illiberitani Epist. Procli Homiliae ; Vigilii Triden- 
tini, Opera ; Anastasii Theopolitani et Cyrilli 
Alexandrini Compendiaria orthodoxae fidëi expli- 
catio ; Gralli Confessoris et Abbatis, Sermo ; Colum- 
bani, Epist. Poëtica; Andreae Episc. Cretensis Ora- 
tiones; Benedicti, institutoris ordinis Benedictinorum, 
Epist. ; Evantii, Epistola ; Marcellini, Comitis Chro- 
nicon; Germani, patr. Const., fragmentum de sacris 
Synodis ; Anshelmi Lucensis, Contra Guibertum Anti- 
papam ; Joannis Xiphilini, Oratio ; Guigonis, Me- 
ditationes ; Michaelis Glycae, disputationes ; Pauli 
Orosii, de arbitrii libertate ; Augustini ex libro de 
natura et gratia ; Procli, Oratio in Andream apos- 
tolum ; Prosperi Aquitanici, Confessio ; Arnobii, 
Annotationes in locos Evangelistaruni ; Hesychii, 
Presb. HierosoL, Oratio de Severini Episc. doc- 
trina ; Methodii, de S. Cruce ; Eusebii, cujusdam 
Oratio ; Epistolae Neropii Paulini et Therasiae ; 
Eutropii, abbatis et Porcacii, abbatis ; Sedati, Episc. 
Homilia ; Pauli Diaconi, Homilia; Maximi Planudis, 
Oratio; Scolastici cujusdam Dialogus de Deo; As- 
cetica quorumdam ; Basilii monachi asceticae vitae 
descriptio ; Joannis Carpathiorum Episc, ad Mo- 
nachos  ex  India ;  Theodori  Edesseni,  Capita  L ; 


Syncleticae vita ; Eliae Prcsb. ex florilegio florile- 
<jium ; Petri Abbatis sivc Anonymi cujusdam ex 
florilegio excerpta; Leonis Iniperatoris et Theolepti 
Philadelphiae Metropolitae In extremum Judicium 
canticum ; Agentis animam Canon ; Peccatoris ad 
sanctiss. Deiparam Canon ; Simeonis Thessalon. de 
divino templo. 

XVI. Leontii Constantiensis, contra Hebraeos fragmentum ; 
Marculfi Formulae ; Bonifacii Epistolae ; Freculpi 
Lexoviensis, Chronica ; Theodulphi Aurelianensis, 
epistola ; Christiani Druthmaiï, Expositio in Matth. 
Lucam et Joann. ; Hincmari Rhemensis opuscula ; 
Flodoardi, Historiae Remensis ecclesiae; Hippoliti 
Thebani, Chronicon ; Leidradi Lugdunensis, Epist. ; 
Theophanis Ceramei Orationes; Petri Siculi, Hist. 
de vana et stolida Manichaeorum haeresi ; Salomonis 
Episc. Constantiensis Carmina. 

Coteleiïiy  J.  B,  Monumenta  ecclcs.  graec.  Lut. Paris 
1^77. 4 vol. 4to. 

Latini  Latinii  Viterb.,  Bibliotheca  Sacra  et  profana. 
Romae 1677. 2 tomi.  i vol. 

Baluzii, S.  Miscellaneorum Libri IV, s. Collectio veter, 
monumentorum. Parisiis 1678. 4 vol. 

Le Moyne, S.  X'aria  sacra, s. Opuscula graeca ad rem 
ecclesiasticam. L. Bat.  1685. 2 vol. 4to. 

ToUii,  J,  Insignia  itinerarii  Italici,  contin.  documenta 
Patrum. Traj. ad Rhen. 1696. 4to. 

Muratorius,  L.  A.  Anecdota  ex  Ambros. Bibliotheca, 
Mediol. et Patav. 1697— 171 3. 4 vol. 4to. 
I. De Paulino  episc. Nolano. 

II. De  Manichaeis ;   de  Aenea Sylvio ;  de  symbolo 
quicunque; de corona ferrea etc. 


Hi 

III. lertulliani lib. de Ürationc ; Stephanardi Poema 
de gestis ia Civitate Mediolani sub Othone; liber 
de Computo, sive de Kalendario anno 8io; Hilde- 
berti Cenomanensis epistolae et Sermones una cum 
Ëpistola Ivonis Carnotensis ; Gezonis Dcrthonensis 
de Corpore et Sanguine Christi ; Aeneae Silvii de 
Compactatis Bohemorum. 

IV. Maximi Taurinatis Sermones; Antiphonaiium Ben- 
chorense in Hibernia ; Manegaldi contra Weifel- 
mum Opusculum; Supplementum historiarum Jo- 
hannis de Cermenate ; Hermagorae Patriarcharum 
Aquilejensium Vitae. 

Zacagniiy L. A. Collectanea monumentor. veter, ecclesiae 
gr. ac. lat. Romae 1698. 4to. 

Martene, E. CoUectio nova veter. Scriptor, et monu- 
ment, ad res eccles., monast., polit. Rotom. 1700. 
Tom. i"*"» {e/ uHtcus.) 4to. 

De Montfaucon, B. Diarium Italicum, s. Monumenta vet. 
Notitiae biblioth., mus. add  fig. Par. 1702. 4to. 

Patrum  et  Scriptorum  graecor. Eusebii, 

Athanasii et Cosmae Aegypt. ex MSS. Codd. eruta, 
versa, notis illustrata collectio nova, Parisiis 1707. 
2 vol. fol. 

Anecdota Graeca ex Ambros. Bibl. eruit L. A. Murato- 
rius. Patav.  1709. 4to. 

Gregorii Nazianzeni Carmina, sive Epigrammata 
CCXXVIII ; Disq. I de Synifactis et Agapetis ; 
Disq. II de Agapis sublatis ; Disq. III de Antiquis 
Christianorum sepulcris ; Firmi, Episc, Caesareae, 
Epist. XLV ; Juliani Imperatoris Epist. IV ; Epist. 
Julio I supposita ad Dionysium ; Disq. IV in Epist. 
sub Julii I nomine editam. 


144 

Martene, E. et U. Durand, Thesaurus novus anecdot. 
compleet, regum, principum aliorumque virorum illustr. 
epistt. et diplomata. Parisiis  1717. 5 vol. fol. 

Martene, E. et U. Durand, Amplissima Coiiectio veter. 
Scriptor, et monumentor. historie, dogmatic. moralium. 
Paris. 1724. 9 vol. fol. 

Philippi a S. Jacobo, Biblioth. Maxima Patrum. Lugdun. 
27 vol. in epitomen redacta. Aug. \'ind. 1719. 2 vol. fol. 

Peziiy B. Thesaurus anecdotorum novissimus, s. veter, 
monumentor. praecipue ecdesiasticor. Coiiectio recen- 
tissima.   Augustae Vindel. 1721. Vol. 1-4, 6. fol. 

Wolfii, J. C. Anecdota graeca sacra et profana. Hamb. 
1722. 4 vol. (Photius, Greg. Nyssenus, Damascius, 
Libanius, Plutarchus, etc.) 

Spicilegium, sive Coiiectio veter. Scriptor, qui in Galliae 
bibliothecis delituerant ; opera et studio L. d' Achery, 
Ord. Bened. Sti Mauri ; edd. S. Baluze et E. Martene. 
Parisiis  1723. 3 vol. fol. 

Peziiy B. Bibliotheca ascetica antiquo-nova, s. Coiiectio 
opusc. asceticor. ex Codd. MSS. Ratisbon. 1723. 9 vol. 

Mabillon, J. et M. Germain, Museum Italicum, s. Coi- 
iectio veter. Scriptt. ex biblioth. Ital. Lut, Paris. 1724. 
2 vol. 4to. 

Canisiiy H. Lectiones antiquae, s. Thesaurus monumen- 
torum ecdesiasticor. et historicor. Praefationes histor. 
animadverss. et notas adjecit J. Basnage. Amstelo- 
dami 1725. 4 vol. fol. 

Suiceriy J. C. Thesaurus ecclesiasticus e Patribus Graecis, 
exhibens quaecunque phrases, ritus, dogmata, haereses, 
etc. spectant. Amstelodami 1728. 2 vol  fol 


H5 

Sirmondiy J. Opera varia. Venetiis 1728. 5 vol. fol. 

I. Eusebii Caesariensis Opuscula; Marcellini et Faustini 
Libellus precum; Rufini Liber de Fide; Augustini 
Sefmones; Valeriani Cemeliensis Homiliae; Apol- 
linaris Sidonii Opera;  Eunodii Opera. 

II. Aviti Viennensis Opera ; Idatii Chronicon ; Marcel- 
lini Chronicon ; Facundi Hermianensis, Eugenii To- 
letani, Dracontii, Martini Dtuniensis, Columbani, 
Severini, Prosperi Aq., Theodulfi Opera; Amolonis 
epistolae; Augustini de praedestinatione ; Servati 
Lupi de tribus quaestionibus ; Rabani Moguntini 
epistolae. 

III. Caroli Calvi et Successorum capitula; Anastasii 
Bibliothecarii Collectanea ; Groffridi Vindocinensis 
Opera ; Petri Cellensis et Alexandri III epistolae. 

IV. Dissertationes de suburbicanis ecclesiis, de canone 
Arausicano, de praedestinatione, de azymo etc. 

V. Theodori Studitae libri aliquot dogmatici, episto- 
lae, eet. 

Mingarelliiy  J.  A.  Anecdot.  fasciculus, s. Pauli Nolani, 
Theophylacti etc. Opuscula aliquot. Romae 1756. 4to. 

Baluzii,  S.  Miscellanea, novo ordine digfesta; opera et 
studio J. D. Mansi. Lucae 1761. 4 vol. fol. 

Muratori, L. A. Anecdota Graeca, ex MSS. Codd. eruta, 
latine versa, notis aucta. Neapoli 1776. 4to. 

Bibliothek der Kirchen-Vftter, von C F. Rössler. Leipz. 
1776—86. 8 Bde. 

Orelli, J. C. Selecta  Patrum  eccl.  capita  ad ^larjYijxi^^jv 
S. pertinentia Turici  1820. 2 partes, i vol. 

10 


146 

Scriptonim vetenim Nova  Collectio e Vaticanis codici- 
bus ed. ab A. Majo. Romae 1825 — 38. 10 vol. 410. 

I. Eusebii Caesariensis quaestiones ; Photii quaestiones; 
Anastasii Sinaitae de vitae termino ; Johannis VIII 
epistula ; Chronicon breviatum ex Eusebio; Theodori 
Mopsuesteni prologi in XII prophetas ; Polichronii 
ex comment. in Danielem ; Catena in Danielom ex 
Ammonio presbytero et aliis ; Chronici paschalis et 
Uippolyti comm. in Proverb.; Aristidis Rhetoris adv. 
Demosthenem ; Leontii presbyteri et Johannis mo- 
nachi index libri II Sacrarum rerum. 

II.  Excerpta ex autoribus profani§. 

III. Ephraemi Byzantini vitae Caesarum et Catalogus 
patriarch. Byzantinorum ; Methodii monachi de vi- 
tando schismate ; Victorini philosophi in epist. Pauli 
ad Galatas^ Philippenscs, Ephesios; opusculum con- 
tra philosophos physicos; Ferrandi Carthaginiensis 
epistula adv. Arrianos ; Tractatus in Lucae e vang. ; 
Sermonum Arrianorum fragmenta, cum refutationi- 
bus ; Fragmenta duo ex libris apocryphis V. T. et 
ex Julii Titiani et Hilarii Arelatensis operibus; 
PVagmentum contra Arrianos ; Flori diaconi Lugdu- 
nensis de psalterii emendatione ; Isidori prologus in 
psalterium ; Evang. secundum Matthaeum versio 
antehieronymiana ; Julii Paridis et Januarii Nepo- 
tiani epitome Valerii Max. ; ex libris Augustini de 
musica; Theoduli Orationes; Sibyllae libri XI — XIV. 

IV. De Synodo inedita Constantinopolitana ; Notitia Co- 
dicum arab., pers. et turc. in bibl. Vaticana. 

V. Inscriptioncs Christianae; notitia codicum syr., copt., 
arm. et iber. in bibl. Vaticana. 

VI. Theodori Mopsuesteni in XII prophetas; Theoriani 
disputatio;  Attonis  senioris  testamentum ;  Attonis 


147 

junioris sermoues ; Attonis cardinalis capitulurc ; 
Remigii Antisiodorensis in Oseam ; Eutychiani 
papae ad clericos ; Epilogus de officiis clericorum ; 
De Attonibus et de Capitularibus ; Petri Damiani 
iter gallicum et expositio canonis missae; Petri diaconi 
de ortu et obitu coenobii Casinensis; Augustini 
Valerii de occupationibus cardinale dignis. 

VIL Patrum et haereticorum doctrina de incarnatione ; 
Leonatii et Johannis res sacrae ; Leontii Hierosol. 
adv. Monophysitas; Ambrosii Mediolanensisexplanatio 
symboli et de fide ; Erechthii et Julii supposita ; 
Patrum Nicenorum confessie ; Julii I papae dogma- 
tica ; Gregorii Thaumaturgi expositio fidei ; Eulogii 
Alex. de Trinitate et de incarnatione ; Sabini epistola ; 
Jobi testamentum ; Anastasii presbyteri adversus 
Monophysitas ; Anastasii abbatis adversus Judaeos ; 
Opuscula prisca duo de Spiritus Sancti processione 
a Patre Filioque ; Pauli diaconi homilia de Benedicto ; 
Petri diaconi epistolae ; Henrici Parmensis homilia ; 
Claudii Taurinensis prologus ad Pauli epistolas ; 
Eustathii et Justiniani I contra Monophysitas; 
Nicetae Aquileiensis de ratione fïdei etc; Hiéronymi 
Donati Veneti de processione Spiritus Sancti ; 
Caietani Marinii praefatio ad opus de inscriptionibus 
doliaribus ; Tipuceti libri. 

VUL  Eusebii chronica; Gregorii Nysseni et Cyrilli Alex- 
andrini nova scripta ex codd. Vat. 

IX. Photii quaestiones Amphilochianae ; Sedulii Scoti 
de breviariorum differentia; Luculelntii in Matth. VI 
etc. ; Alcuini in Apocalypsin ; Eremberti in aliquot 
Psalmos; Prudentii ad flores psalmorum; Algeri 
de Sacrif. missae ; Georgii Hamartoli et Johannis 
Siculi fragmenta ; Orationis dominicae, Symboli 
apostolici et Athanasiani explanatio ; Leontii Hiero- 


148 

sol. adv. Nestorianos ; Nicolai patr. de vita monas- 
tica ; Anastasii Antioch. et Eutychii fragmenta ; 
Catena in Lucam, cum Evagrii fragmento; Severi 
Antiocheni fragmenta. 
X. Ebed Jesu Sobensis, Canones apostolici et tractatus; 
Zachariae Melitinensis historia ; Gregorii Abulpha- 
ragii Bar Hebraei Nomocanon ecclesiae Antioch. ; 
Canones Armeniorum. 

Royaards,  H.  J.  Chrestomathia   patristica.   Traj.  ad 

Rhen.- 1831. 2 pts. 
Walch,  J.  G. Bibliotheca patristica, ed. J. T. L. Danz. 

Jena 1834. 
Schrant, J. M.  Bloemlezing  uit  de  Christel.  Oudheid. 

Leiden 1836. i« St. 
Gersdorf, E. G. Bibliotheca Patrum ecclesiasticor. latinor. 

selecta. Lipsiae 1838. 


Vol 

.    I. 

Clementis Rom. Recognit. 

w 

II. 

•Cypriani Epistt. 

11 

III. 

Tractatus. 

11 

IV. 

Terttilliani Opera 

1 

pars. 

V. 

- 

ead. 

2 

"fS 

11 

VI. 

ead. 

3 

n 

VII. 

ead. 

4 

I 

11 

11 

VIII. 

Ambrosii 

ead. 

11 
11 

11 

IX. 

-  

ead. 

2 

r» 

11 

X. 

Lactantii 

ead. 

I 

n 

XI. 

#^arl 

0 

11 

XII. 

Amobü orationes 

adv. nationes. 

11 

XIII. 

Minucii Felicis O 

ctavius. 

Spicilegium Romanum (ed. 

A. Majo 0 

, Romae 1839 — 44 

10 vol. 

I. 

Vitae 

virorum  illustrium CIII 

qui saeculo XV ex- 

titerunt et Carmina quaedam vetera italica. 


149 

II. Angeli Politiani, interpretatio lat. poëtica librorum 
quatuor Iliadis ; Jacobi Sadoleti, de christiana ec- 
clesia liber ; et epist. prolixa exegetica ad Clemen- 
tem VIII ; Aleandri Senioris Cardinalis, epistolae 
sex ; Cosmae Hierosol. cojlectio et interpretatio 
historiarum ; Nonni abbatis collectio et interpretatio 
hist. profanarum; Libanii dictiones quatuor ; Johannis 
Philoponi prooemium ; Fragmenta historica. 

III. Sophronii Hierosol. historia Septuaginta miraculorum 
Cyri et Johannis ; Acta genuina martyrii Petri episc. 
Alex.; Gregorii Thaumaturgi, Alexandri Alexandrini 
episc. Silvestri Felicis et Innocentii PP., Hierothei, 
Archaei, Eupraxii, Timothei Alex., Theodosii Alex., 
Severi Antioch., Johannis Philoponi, HenriciVIII, 
Angliae regis, Leonis X, Scripta theologica. 

IV. Serapionis, Epistola; Johannis Chrysostomi, Ho- 
milia; Procli Homilia ; Diadochi Photicensis, Ho- 
milia ; Sophronii Hierosol. Sernio ; Vitae Cyri et 
Johannis auct. Sophronio; Cyrilli Alex. conciun- 
culac de Cyro et Johannc ; Hist. Cyri et Johannis 
interprete Anastasio bibliothecario ; Petri Parthe- 
nopensis de iisdem ; de Juliana M. et de quatuor 
Coronatis prologi ; et fragment um de Catharina. 
Gregrorii Clerici, Lucii archidiaconi, Benedicti pres- 
byteri, Theodorici monachi, Nicephori clerici, nee 
non Anonymorum, praefationes in Vitas Sanctorum ; 
Claudii Taurinensis praefatio ad catenarn Patrum 
in Matthaeum ; Vita Nicolai Myrensis per Johannem 

V diacónum ; Paulini episc. et Petri Damiani sermo ; 
Johannis monachi de Martyre Artemio; Flxerpta de 
Macedonio, Nestorio, Eutyche, quinta synodo, in- 
corrupticolis, sexta synodo, Armeniis, Agarenis, 
Lizicianis ; Theodori Mopsuest. scholia in epist. 
Pauli ad  Romanos ; Ferrandi  diaconi fragmentum ; 


I50 

Asclepiodoti de re militari ; Anonymi sententiae 
militares ; Ad Sophronii anacreontica animadver- 
siones criticae et philol. ; Interpretatio latina ana- 
creonticorum Sophronii ; Sophronii iatrosophistae 
anacreontica de Josepho, Jacobi filio. 
V. Apponii in Canticum Cantic. ; Fausti et Faustini 
Sermones ; Amobii interpretatio homiliae Cyrilli 
Alex. ; Cyrilli Alex. homih'a ; Laurentii episc. et 
Alberici diaconi homiliae ; Pauli Casinensis ejusq. 
opusculi notitia et specimen ; Epistolae teutonicae ; 
Leonis Clerici, fragmentum de vita Chrysostomi ; 
Cassiodori supplementum quoddam; Catalogi prae- 
cipuorum codicum bibliothecarum-veterum; Stephani 
archiatri Expos. in Hippocratis prognosticon ; Eus- 
tathii Thessalon., commentarius in hymnum pente- 
costalem ; Johannis Damasceni ; Joh. Zonarae et 
Theodori Prodomi, Commentarii ad Canones Da- 
masceni ; Nicetae Dadybrensis interpret, ad Carmina 
Nazianzeni ; Eu^tathii alia script, specimina ; Choricii 
Gazaei dictiones et descript. octo ; et Oratio funebris 
et panegyrici fragm. ; Dionis Cassii, brevia frag- 
menta. 
VI. Catalogus seu vitae Roman. Pontif. a. S. Petro us- 
que ad Gregorium VII ; Notitia Cardinalum S. R. 
E. P. Historiae pontificiae fragmentum ex Bonizone 
et Albino; Pontifioum aliquot romanorum post Gre- 
gorium VII notitia ; Ad Innocentii III res gestas 
additamentum ; Ad nonnulla scripta de jure cano- 
nico monitum ; Anselmi Lucensis Canonicae col- 
lectionis capitula ; Ad aliam priscam coUectionem 
canonicam monitum ; Priscae cjusdem canonum col- 
lectionis capitula ; Innocentii III sermones XII et 
dialogus ; cardinalis Romani sermo de penitentia ; 
Sicardi Cremone_nsis tractatus de officüs ecclesiasti- 
cis ;  excerptum de  aliquot  rom. Pontificibus ; Hist. 


151 

ccclcs.   fragmcntum ;   Georgidii  Gnomica  Gracca ; 
Sfortiae Pallavicinii opusculum de principe. 
VII.  Germani senioris patr. de haeresibus et synodis liber; 
Photli syntagma. 

VIII. Sedulii Scoti de rectoribus christianis; Augustini 
Valeril de boni principis existimatione; de sanctorum 
imitatione etc; Antonii Gratiani de Despota Vala- 
chorum principe etc. ; Villae Julianae inscript. et 
Joh. Commendoni carmina aliquot ; Petri Bembi 
poema; Sannazarii carmina; Petrarchae fragmentum; 
Julii Valerii de rebus gestis Alexandri Macedonis; 
Antonii Galatei epistolae ; Caesaris Capacii vitae 
proregum Neapolitanorum ; Onuphrii Panvinii in 
centuni libros suos antiq. Romanorum praefatio; 
Procli Lycii disputatie ; Augustini Hipponensis scr- 
mones. 

IX. Eusebii Alexandrini sermones; Sedulii Scoti ex- 
planationes in praefationes ad evangelia ; Odoramni 
opuscula ; Commentarius vetus in Txclesiasten ; 
Claudii Taurinensis in epist. ad Philemonem et 
Catena in Matthaeum ; Onuphrii Panvinii de eccle- 
siis Christian. etc: Catalogus magnus eccles. urba- 
narum ex Anastasio ; notitia in librum ejus de vitis 
Pontificum ; Onuphrii Panvinii de Cardinalium ori- 
gine ; de sacrorum cleri ordinuni origine ; Angeli 
Massarelli de electione romani Pontificis; Vespasiani 
Florentini Commentarius de vita Alexandrae de 
Bardis et Bartholomaei Fortinii ; Poggii Florentini 
epistolae ; Eusebii Alex. sermones ; de Vita, de 
episcopatu, de obitu Eusebii ; Johannis Damasceni 
hymni ; Photii patr. odae ; Priscilliani comm. ad 
Pauli epistolas ; fragmenta ex Itala et glossarium 
latinum. 

X. Nicolai  I epistolae ; Synodus Constant, contra Sote- 


152 

richum falsae doctr. auctorem ; Constantini diaconi 
laudatio omnium martyrum ; Severi Antiocheni ad 
Jtüianum Halicarnassensem tractatus et homilia ; 
Severiani homilia; Dionysii Telmarensis fragmentum 
de baptismo judaeorum ; Poggii Florentini Epistolac, 
oratio et notitia ; Leonatii opuscula ; Nicephori patr. 
contra Iconomachos ; Nicolai I, patr. Constant, episto- 
lae ; De Graecorum religiosis tractatibus cum Ar- 
meniis ; Photii patr. epistolae duae. 

Permaneder, M. Biblioth. patristica. Landishutti 1843. 3 vol. 

Nova Patruin Bibliotheca» ed. A. Majo. Rom. 1844  '7^- 
9 vol. 4to. 

I. Augustini Sermones; Hilarius Piet. comment. in 
psalmos ; Cyrilli Alcxandrini adlocutio ; Fulgentii 
sermo ; Sermo in laudem Martini ; Claudii Tauri- 
nensis in evang. Matthaei ; Anselmi Cantuariensis 
meditatio ; et quaedam ex Augustino, Cypriano, 
Eugippio ; Diacontii poëtae supplementa, Dynamius. 

II. Cyrilli Alexandrini opuscula ; Eusebii Alex. ser- 
mones; Alexandri Alex. Sermo; Timothei Alex. 
sermo ; Martyrii patr. Antioch. pars sermonis ; 
Gregorii Antioch. Sermones ; Athanasii excerpta in 
Lucam; Germani I patr. Constant, epistola ; Gelasii I 
epistola encyclica. 

IIL Cyrilli Alexandrini in Paul! cpistolas et in Psalmos; 
Nicetae in Psalmos ; Irenaei et Theophili fragmen- 
ta;Basilii Magni epistola; Theodori Mopsuesteni in 
Psalmum LIV, XXXIV; Didymidc tituloPsalmi quarti. 

IV. Gregorii Nysseni, Sermones ; Eutychii Constant, 
sermo ; Ephraemi Antiocheni fragmentum apologiae 
pro synodo Chalcedonensi ; Eusebii Caesariensis in 
Psalmos ; Ambrosii et Hieronymi ex Eusebii quaes- 
tionibus ; Nicetae Byzantini confutatio Mohammc- 
dis ;   Nicetae   Choniatae  et  Euthymii  disputatio ; 


Ï53 

Petri Siculi hist. Manichaeorum; Disputationes adv. 
Manichaeos ; Johannis Orthodox! disput, cum Ma- 
nichaeo ; Nicetae Choniatae de Manichaeis; Didymi 
Alcxandrini in epist. Pauli II ad Corinthios ; 
Johannis Chrysostomi in proverbia Salomonis. 

V^  Nicephöri Constant, opera adv. Iconomachos; Theo- 
dori Studitae scripta. 

V^I.  Athanasii  epistolae et Leonis AUatii dissertationes. 

VII. Theodori Mopsuesteni in XII prophetas ; Origenis, 
Didymi, Hippolyti, Apollinaris, Polychronii in 
Proverbia, Ksaiam et Ezechielem ; Bonizonis epis- 
copi excerpta. 

VIII. Theodori Studitae epistolae et fragmenta ; Georgii 
Metochitae diaconi hist. dogm. ; Symeonum Styli- 
tarum sermones ; IsaSLci Syri epistola. 

IX. Carmina varia, miscellanea et Johannis Scoti Eri- 
genae liber in Dionysii hiërarchias. 

Heine, G. Bibliotheca Anecdotorum s. veter. Monunien- 
torum. Lips. 1848. 

Sfncilegium Solesmense, complectens SS. Patrum vScrip- 
torumque ecclesiasticor. anecdota hactenus Opera, cur. 
Domno J. B. Pitra. Parisiis 1852. torn.  i. 

Thilo, J. C. Bibliotheca Patrum g-raecorum dogmatica. 
Lipsiae 1853—54. toml i  et 2. 

Vol.  I.   Athanasii, Opera dogmatica selecta. 

II.   Basilii  et  Gregorii  Theologi Opera clog^- 
matica selecta. 

Corpus Haereseologicum ed. F. Oehler. Berol 1856. 3 torn. 

I.  Philastri, Augustini, Praedestinati, Pseudo-Tertul- 
liani,  Pseudo-Hiëronymi, Isidori, Pauli et Honorii 

de Haercsibus et Gennadii, de ecclcs. dogm. libri 
Berol.  1856. 


154 

II. Epiphanii Panariorum libri II. Bcrol.  1859. 

III.  Epiphanii  Panariorum  libri  III et  anacephalaeosis, 
sylloge, addenda et indices. Berol.  1861. 

Bibliotheca Patrum Eccles. selectissima. Recudi curavit 
G. B, Lindner fase. IV. Lips. 1857. 

I.  Epistola ad Diognetum; Polycarpi epist. ad Philip- 
penses ;  Smyrnensium epist. de Polycarpi martyrio. 

II.  Tertulliani liber de Resurrectione Carnis. 

III. Clementis Alexandrini liber quis dives Salvctur. 

IV. Tertulliani de Anima liber. 

Acta Sanctorum, colligere coepit J. BoUandiis, G. Hen- 
schenius et D. Papebrochius. Parisiis et Romae*. 
1863 — 18 ... 54 tom. fol. 

Analecta BoUandiana, Paris, Brux. et Génè\'c 1882. 
2 tom  4to. 

A.   Schrijvers der eerste en tweede eeuw. 
I.   Verzamelingen. 

Ittigiiy T. Biblioth. Patrum Apostol. Gr. Lat. Lps. 1699. 

Patrum Apostolicorum, qui temporibus Apostolorumflo- 

ruerunt, Opera, ex edit. J. B. Cotelerii recens. et notis 

auxit J. Giericus. Amst.  1724. 2 vol. fol. 
— epist.  et  aliorum martyria. Ed. 

J. L. Frey. Basil.  1742. 

Opera.  ed.  C.  J.  Hefele. Tüb. 

1839. idem liber. ed. 3a 1847. 

Opera, recens. A. R. M. Dressel. 

acced. Hermae Pastor, ed. C. Tischendorf. Leipz. 1857. 
Opera  ed.  Gebhardt,  Harnack 

II. Zahn. Leipz. 1876. 

—    -  —   —  —  Opera. ed. Funk, Tüb.  1878, 


155 

V. Gebhardt, O. et A. Hamack, Textc und Untersu- 
chungen zur Geschichte der Alt-Christlichen Literat. 
I. I, 2, 3. Leipz.  1883. 

Van Gilse, J. de Patrum Apostolicor. doctrina morali. 
L. Bat. 1833. 4to. 

Sprinxly J. Die Theol. d. apost. Vater. Wien 1880. 4to. 

Skworzow, Patrologische Untersuchungen. Ueber den 
Ursprung der problem. Schriften der apost. Vater. 
Leipzig 1875. 

ReUqtdae Sacrae, s. aiictorum Ferejamdeperditorum sec. 
2 et 3 Fragmenta, ad Codd. MSS. ree. notisque instr. 
M. J. Routh. Oxonii 1814. 4 vol. 

Spicilegium Patrum et haereticorum. saec. i — 3 ed. J. 
E. Grabe. Oxoniae 1700. 

Corptis apol(%etarum Christ. saeculi secundi ed. Otto. 
Jenae 1875. 


2.   Apokriefen. 

Codex apocryphus Novi Testamenti, ed. J. A. F*abricius. 

Hamburg! 17 19. 2 vol. 
Birch, Auctarium Cod. apocr. N. T. Fabricii. Hann. 1804. 

Codex apocryphus  N. T. Ree, illustr. J. C. Thilo. Lps. 
1832. vol. I. 

Hilgenfeld, A. Nov. Test. extra Canonem. Lips. 1866. 

Evangeliorum secundum Hebraeos, sec. 
Petri, sec. Aegyptios. Matthiae traditionum, Petri et 
Pauli praedicat. et actuum, Petri Apocalypseos, Didas- 
caliae apostol. antiquioris fragm. Doctrina XII apostol. 
et libellus: „Duae viae vel Judicium Petri."' Lips. 1884. 


156 

Chüden, C. T. Pseudo Nov. Test. exhib. pseudo-Evang*. 

Acta, Epistt. Helmst  1699.  — ace: Meijenberg, J.M. 

De Pseudo-Evangelio aeterno, praecipue seculi 3» 1 700. 

- Commodiani  instructiones  ed.  H. L. Schurzfleisch 

1705. 4to. 

Evangelia  apocrypha, ed. C. Tischendorf. Lipsiae 1853. 

Tischendorf en Enger,  De  Apocr.  Evang. Amst. 1866. 

Arens, F. J., De Evangell. Apocryph. usu hist. crit. exeget. 
Göttingae 1835. 410. 

Schneckenburger,  M. Ueber die  Evang. der Aegyptier. 
Bern 1834. 

Tischendorf,  C.  Pilati circa Christum judicium ex Actis 
Pilati. Lpz. 1855. 

Lipsius,  R.  A.  Die  Pilatus-Acten  kritisch  untersucht. 
Kiel  1871. 

Liber de infantia Mariae et Christi Salvatoris, ed, O. vSchade. 
Halis 1869, 4to. 

Wülcker, R. P. Das Evangelium Nicod:imi. Paderb. 1872. 

Lipsius,  R.  A.  Die  Edessenische  Abgarsage.  Braun- 
schweig, 1880. 

Acta Petri et Pauli. Graece  ex Codd. primuni ed. vertit 
J. C. Thilo. Halis 1837. 2 part. i vol. 4to. 

apostolorum apocrypha. ed. C. Tischendorf. Lpz. 1 85 1. 

Schlau, C. Die Acten des Paulus und der Theda. Lpz. 1877. 

Zahn, T. Acta Joannis. Erlangen 1880. 

Acta Thomae ed. Max. Bonnet. Lips. 1883. 

Lipsius,  R. A. Die apokryphen Apostelijeschichten und 
Apostellegenden I. Braunsch\veit>* i8(S3. 

Phillips, G. The cloctrine of Addai, the apostle, Lond. 1876. 


157 

Apocalypses apocryphae  Aiosis, l£.bdrae, Pauli, Johannis, 
edidit C. Tischendorf. Lips. 1866. 

3. Afzonderlijke schrijvers.  (Alphabetisch.) 

Spitta, F.  Der  Brief des  Julius Africanus an Aristides 
krit. untersucht und erklart. Halle 1877. 

Athenagorae  Leijatio  pro  Christianis,  cura  et  studio 
E. Dechair. Oxoniae 1706. 

_  ^.  —  Legatio pro Christianis, ed. J. G. Lindner. 

Longosalissae  1774. 

Athenagorae Athen. Suppiicatio pro Christ. ed. L. Paul. 
Halis 1856. 

Clarisse, T. A. De Athenagorae vita et scriptis. 
L. Bat. 1819. 4to. 

Bamabas Sendschreiben unters. übers. u. erklart, durch 
C. J. Hefele. Tübingen 1840. 

Bamabae epistola ed. A. Hilgenfeld. Lips. 1877. 

Haverkom van Rijsewyk, G. H. De Barnaba. 
Arnh. 1835. 

Von Weiszacker, K. H. Zur Kritik des Bar- 
nabas-Briefes aus dem Codex Sinaiticus. 
Tübingen 1863. 4to. 

Muller, J. G.  Erklarung  des Barnabasbriefes. 

Lpz. 1869. 
Riggenbach,  C. J.  Der sogenannte Brief des 

Barnabas. Basel, 1873. 4to. 

Basilidis Sententias ex Hippolyti libro Karu juawv uintat^op 
nuper reperto, illustraxat J. L. Jacobi. Berol. 1852. 


158 

Celsus' Wahres Wort gegen das Christcnthum vom Jahr 
178 n. Chr. übersetzt von T. Keim. Zürich 1873. 

Pelagaud, E. Celse et les premières lustres entre 
la philosophie antique et Ie Christianismc 
naissant.  Par. 1879. 

Clementis Romani ad Corinthios Epistt. duae, ed. Henri 
Wotton. Cantabr. 17 18. 2 vol. 

APwiyufiTo,* fjïKTxóTTOf Pcoiiy,' tirKfroXui. ed. G. Zaraphei. Con- 
stant. 1875. 

Clementis Romani epistulae ed. A. Hilgenfeld. Lpz. 1876. 
Epistulae  II  Syr.  e.  J.  T.  Beelen. 
Lov. 1856. 4to. 

Venemae, H. Epist. ad Wesselingium 
de duabus Clementis Rom. Epistt. a 
Wetstenio vulgatis. Harl. 1754. — 
J. J. Wetstenii, Epist. ad Venemam 
de duab. Clem. Rom. ad virgines 
Epistt. e Cod. Syr. ed. Amstelod. 
1754. — H. Venemae, Epist. secunda 
et tertia de genuinitate Epistolarum 
Clementis, a Wetstenio vulgatarum. 
Harlingae 1754. i vol. (Anteced. P. 
Wesselingii libri de Judaeorum ar- 
chontibus, de Aquilae fragmentis et 
de Herodoto 1738 -1758.) 

-    ad  Corinth.  Ep.  prior.  ed.  P. Junius. 

Oxonii 1633. 4to. 

ad  Corinthios epistula.  Recens. J. C. 
M. Laurent. Lpz. 1870. 

Ekker, E. De Clementis Rom. I ad 
Corinth. epistola. Traj. 1854. 


159 

LipsiuSy R. A. De Clementis Rom. epist. 
ad Corinthios disquisitio. Lips. 1855. 

Clementis Rom. Recognitiones, Rufino Torano inter[)rete, 
c. ejus Epistt. Basileae apud Bebelium. 1526. — Irenaei 
advers. haereses. ed. Erasmus. ibid. Apud Frobcn. 
1528. — Gr^orii Nazianz. Orationes 30, interprete 
Pirckheymcro, ibid. Apud eundem. 1531. fol. 

Schliemami, A. Die Clementinen u. die 
damit verwandten Schriften. Ham- 
burg 1844. 

Hilgenfeld, Ad. Die Clementinischen 
Recognitionen u. Homiliën. Jena 1848. 

Clementinorum Epitomae II. Cura A B. M. Dressel, 
Lpz. 1859. 

De Lagarde, P. Clementina. Lpz.  1865. 

Lelmiami, J. Die Clementinischen Schrif- 
ten. Gotha 1869. 

Clementis Rom. Homiliae XX. edidit Dressel. Gotha 1853. 

Krabbe, O. Ueber die Apostolischen 
Constitutionen des Clemens Romanus. 
Hamburg 1829. 

Constitutiones apostol. ed. Heltzer. Schwerin 1853. 

/liSa-pi rwv öwdiAu d.io($r6X(aif ed. post. Phil. Bryennion 
J. J. Prins. Lugd. Bat. 1884. 

Wünsche, A. Lehre der Zwölf Apostel nach der 
Ausgaben des Metropolitan. Philotheos Bryennius. 
Leipz. 1884. 

Bonnet-Maury, G. La Doctr. des douze Apótres. Par. 1884. 


i6o 

Diognetum, Epist. ad, ree. J. C. T. Otto. Lips. 1852. 

Der Brief an Diognet, Herausg. von W. A. Hollenberg. 
Berlin 1853. 

Snóecky G. J. Introduct. in Epist. ad Dio- 
gnetum. L. Bat. 1861. 

Drftseke, J. Der Brief an Diognetos nebst 
Bei trage zur Gesch. des Lebens des Gre- 
gorius von Neocaesarea. Leipz. 1881. 

Kihn,  H.  Der  Ursprung   des  Briefes  an 
Diognet. Freib. i. Br. 1882. 

H^esippus  ill.  a  J.  Schultessio  (tom. 1 Symbolarum ; 
torn. 2 continet hymnos Clementis Alex.) Tiguri 1833. 

V<^el, F. De Hegesippo, qui dicitur, Josephi 
interprete. Erl.  1881. 

Hermae Pastor, edidit A. Hilgenteld. Lpz. 1873 2a ed 1881. 

Zahn, Th. Der Hirt des Hermas untersucht. 
Gotha 1868. 

Ignatii  Quae  exstant  omnia,  ed.  N,  Vedelius.  Gene- 
vae 1623. 4to. 

et  Polycarpi  Epistolae,  ed.  J.  Usserius.  Oxo- 

niae 1644. 4to, 

« 

DallaeuSy J. De Scriptis quae sub Dionysii 
Areopag. et Ignatii nominibus circumferun- 
tur. Genevae 1666. 4to. 

Epist. genuinae. Add. Ignat. epistt. quales vulgo 

circumfer.  et Barnabae Epist. Ace. translat, vetus, et 
notae Is. Vossii. Lond. 1680. 4to. 


i6i 

Ignatii lipistolae c. ejus martyrio, ed. J. H. Petermann. 
Lips. 1849. 

Ignatianum Corpus. Complete collection of the Ignat. 
epistles, genuine, interpolated, spurious. With the 
extracts to the loth century in Syriac, gr, lat. with 
notes etc. by W. Cureton. Berl. 1849. 

Lepsius, R. A. Der Text der drei Syr. Briefe des Igna- 
tius. Lpz. 1859. 

Supplem. Corporis Ignatiani a Guil. Curetono, Oeni- 
ponti 1872. 4to. 

Zahn, Th. Ignatius von Antiochiën. 
Gotha 1873. 

Hamack, A. Die Zeit des Ignatius 
und die Chronol. der Antioch. 
Bischöfe bis Tyrannus. Lpz. 1878. 

Nirschly J. Die Theologie des h. 
Ignatius. Mainz 1880. 4to. 

De Lagarde, P. Die lateinischen Ue 
bersetzungen des Ignat. Gött. 1882. 

Funk, F. X. Die Echtheit derlgna- 
tian. Briefe aufs neue vertheidigt. 
Tübingen 1883. 

Justini, Mart. Apologia secunda etc. ed. H. Hutchin. 
Oxon. 1703. 

Apologiae duae et Dialogus c. Tryphone. 

gr. et lat. ed. S. Thiribius. Londini 1722. fol. 

Opera omnia, nee non Tatianus, Athena- 


goras,  eet.  Ed.  unus  ex  Monachis Ord. Bened. Sti 
Mauri (Pr. Maran). Parisiis 174! fol,. 

1 1 


102 

Justini, Mart. Apologiae, ed. J. W. J.Braun. Bonn. 1830. 

Krom, H. J. De authentia dialogi Justini 
M.  c.  Tryphone. Traj. ad Rhen. 1792. 

Junius,  F.  J. J. A. De Justino Martyre. 
L. Bat. 1836. 

Semisch,  C.  Justin  der  Martyrer^ Bres- 
lau 1840. 2 Bde. 

Otto,  J.  C.  T.  De  scriptis  et  doctrina 
Justini Martyris. Jenae 1841. 

Duncker,   L.  Logoslehre  von  Justin,  d. 
Martyr. Göttingen 1848, 

Volkmar, G.  Ueber Justin den Martyrer. 
Zürich 18^3. 

Waubert de Puiseau, D. H. De christolo- 
gie van Justinus Martyr. Leid. 1864. 

Tjeenk Willink, H. D. Justinus Martyr in 
zijne verhouding tot Paulus. Zwolle 1867. 

Von . Engelhardt,  M.  Das  Christenthum 
Justins des Martyrers. Erlangen 1878. 

Stflhlin, A. Justin der Martyrer undseine 
neuesten Beurtheiler. Leipz. 1880. 

Mardons,  Das  Evang.,  in s. ursprüngl. Gestalt. durch 
A. Hahn. Köningsb:  1823. 

Das  Evang., u.  d.  kanon. Evang. des Lukas. 

durch A. Ritschl. Tübingen 1846. 

Marcione  De, Lucani Evang. adulteratore, ed. 

D. Harting. Traj. ad Rhen. 1849. 
Mardon,  Das  Evang.  von,  durch  G.  Volk- 
mar. Leipz. 1852. 
Muratorii, De fragmento, ed. J. van Gilse.  Amst. 1852. 


i63 

MuratorianuSy Canon, ed. S. P. Tregelles, with notes. 
Oxford 1867. 4to. 

Muratorische, Das, Fragment untersucht und erklart, d. 
F. H. Hesse. Giessen 1873.   . 

Papias, Das, Fragment, d, VV. Weiffenbach. id. 1874. 

Mariens, J. G. D.  Papias  als  exegeet  van  de 
logia des Heeren. Amst. 1875. 

Papias, Das, Fragment d. Leimbach. Gotha 1875. 

Pistis Sophia, ed. M. G. Schwartze. Berol. 1851, 

Polykarpus, durch V. v. Strauss. Heidelb. 1860. 

Sibyllina, Oracula, gr. et lat. notisillustrav. S. Gallaeus. 
Amsteled. 1689. — Acced. S. Gallaei, Dissertationes 
de Sibyllis earumque oraculis. ibid. 1688. 2 vol. 

ad fidem Codd. MSS. ed. J. H. Fried- 

lieb. Lipsiae 1852. 

Volkmann, R. De Oraculis Sybillinis. 
ibid.  1852. 

Ewald,  H.  Inhalt  und  Werth  der 
Sybill. Bücher. Gött. 1858, 4to. 

Tatianus et Hemüas, ed. W. Worth. Oxoniae 1700. 

Hermiae, Irrisio gentilium philosophorum, ed. W. F. 
Menzel. L. Bat.  1840. 

Daniël, H. A. Tatianus d. Apologet. Halle 1837. 
Semisch, C. A. Tatiani diatessaron. Vratisl. 1856. 

Testamentonim XII Patriarcharum origo et pretium. ed. 
J. M. Vorstman. Roterod. 1857. 

Schnapp, F. Die Tes tam. d. z wolf Patri- 
archen. Halle 1884. 


164 
B.   Schrijvers van de Derde tot de Zesde eeuw. 

Aeneas  Gazaeus  et  Zacharias  Mitylen.  ed.  C. Barth. 

Lipsiae 1655. 4to. 
Ambrosü  Mediolan.  Opera,  ex  recens.  Erasmi.  Basi- 

leae 1555. 5 tom. 2 vol. fol. 
Opera, ad Codd. MSS. Vatic, stu- 
dio et  labore Monachorum Ordin. Bened. Sti Mauri. 
Venetiis 1781. 8 vol. 4to. 

Förster, T. Ambrosius, Bischof von 
Mailand. Halle 1884. 
Amphilochii  Epist.  de recta studiorum ratione, c. notis 
J.  BilHi  et  F. Combefisii. Magdeburgi 1695 et Basi- 
lius Magnus, de humana Christi generatione, lat. redd. 
C. W. Calenius. Heltnstadii 1669. i vol. 4to. 
Apellis,  Gnosis monarchica ed. A. Harnack. Lpz. 1874. 
ApoUinaris  Caii  Sollii  Sidonii,  Opera, ed. J. Savarus. 
Paris 1609. 4to. 

Opera,  ed.  G. Elmen- 

horst. Hanoviae 161 7. 
Apollinarii, Metaphrasis psalterii. Parisiis 1553. 
Amobius adversus  gentes  Libri  VII,  c. notis varr. L 
Bat. 1651. 4to. 

ed. G. F. Hildebrand. Halis 1844. 

Bulengeri, J. C. Eclogae ad Arnobium. To- 

losae 161 2. 
Francke, K. B. Die Psychologie und Erkennt- 
nisslehre des Arnobius. Leipz. 1878. 
Athanasii  Opera,  gr.  et lat. secundum edit. Parisiens. 
anni 1628. Coloniae 1686. 2 vol. fol. 

Opera, gr. et lat. recens., notis illustr. Mona- 

chi  Benedict.  St.  Mauri.  (J, Lopinus et B. de Mont- 
faucon). Par. 1698. 2 tom. 3 vol. fol. 


i65 

Athanasii, Interpretario Psalmorum, s. de tituHs Psal- 
morum. gr. lat. (nunc prim. ed., notis et dissertt. auxit 
N. Antonellus). Rom. 1746. fol. 

Möhler,  J.  A.  Athanasius der Grosse u. die 
Kirche  s. Zeit im Kampf mit dem Arianis- 
mus. Mainz 1827. 2 Thle. 
Athanasius  des Heil., Festbriefe a. d. Syrischen übérs. 
V. F. Larsow. Leipzig 1852. 

Voigt, H. Athan. von Alexandr. Brem. 1861. 
Atzberger, L. Die Logoslehre des H. Atha- 
nasius. München 1880. 
Augustinus, Aur. De civitate Dei, ed. L. Vives. Gen. 1622. 
Augustini,  Prosp.  Aquitani, Fulgentii de gratia Christi 

et libero arbitrio trias. Paris 1648. 4to. 
Augustinus dehaeresibus,ed. L. Danaeus. Helmst. 1673.410. 

Epistolae. ed. L. F. Reinhart. Altorfi 1668. 4to. 

Opera, studio Monachorum Ord. Bened. Sti 

Mauri. (recud. J. Clericus). Antv. 1700. lotom. 7 vol. fol. 

Bekenntnisse.  a. d. Lat. v. G. Rapp. 1838. 

Roux, A. De Aurelio Augustino, adversario 

Donatistarum. L. Bat. 1638. 
Van  Goens,  F. C. J. De Aurelii Augustini 
Apologia, secundum libros de civitate Dei. 
Amstelod. 1838. 
Bindemamiy  C.  Der  h  Augustinus darge- 

stellt. Berlin 1844. ler Th. 
Domery A. Augustinus in theol. System, etc. 

Berlin 1873. 
Bestmann,  H.  J.  Qua  ratione Augustinus 
notiones philosophiae graecae ad dogmata 
anthropologica   describenda   adhibuerit. 
Erlangen 1877. 4to. 


i66 

Bardesanes,  Meliton,   Ambrosius  und  Bar  Serapim 

Syriac remains by W. Cureton. London 1855. 4to. 

Basilii  Magni,  Opera,  gr.  et lat. ed. J. Garnier, Ord. 
Bened. Sti Mauri. Parisiis 1721. 3 vol. fol. 

Klose,  C.  R.  W.  Basilius  der Grosse. 
Stralsund 1835. 

Van  der  Pot, C. G. De Basilio Magno, 
Amstelodami 1835. 

Caesarii,   Medici,  Didymi  Caeci  et  Phoebadü,  Opera. 
Accur. A. B. Caillau. Paris 1842. 

Cassianus,   Joannes,  Coelestinus  I  et  alii. ed. Migne. 

Paris 1865 — 74. 2 vol. 
Cassiodori,   A.   Opera   omnia,   edit.   P.   Brossaeus. 
Genevae 1637. 4to. 

Opera omnia. gr. et lat. ad fidem Codd. 

emend. auxit, illustn J. Garetus, Ord. Bened. Sti Mauri. 
Venet. 1729. 2 vol. fol. 

Alb. Thym, F. F. M. Iets over M. Au- 
relius  Cassiodorus  Senator  en zijne 
eeuw. Amst. 1857. 
Franz, A. M. Aurelius Cassiodorus Sena- 
tor. Breslau 1872. 
Chrysostomi, Joannis, Opera omnia, gr. et lat. studio B. 
de Montfaucon,  Ord. Bened. Sti Mauri. Parisiis 17 18. 
13 vol. fol. 

Selecta.  Adnot.  J.  v.  Voorst. L. 

Bat. 1827 — 30. 2 vol. 

Homiliae  quinque, primum ed. G. 


T. M. Becher. Lipsiae 1839. 

Redevoeringen  vertaald door Mr. 


W. Bilderdijk. Breda 1832. 


167 

Chrysostomiy Joannis, Lofrede op Paulus. Utr. 1834. 

Doijer, A. Hulde aan Joannes Chry- 
sostomus. Zwolle 1815, 3 St. 

V.  d.  Hoeven,  Ab.  des  Amorie 

Joannes Chrysostomus, als voor- 
beeld van ware kanselwelspre- 
kendheid. Delft 1825. 

Neander, A. Der H. Joh. Chryso- 
stomus u. d. Kirche des Orients. 
2e Aufl. Berlin 1832. 2 Bde. 

Lutz, J. J. Chrysost. u. d. übri- 
gen Kirchl. Redner. Tüb. 1859. 

Foerster, Th. Chrysostomus in 
seinem Verhaltnisse zur Antio- 
chenischen Schule. Gotha 1869. 

Clementis Alexandrini,  Opera quae exstant, recogn. et 
illustr. per J. Potter. Oxonii 171 5. 2 vol. fol. 

Quis  dives salvetur? ed. C. Se- 

gaar. Traj. ad Rh. 181 6. 

De Groot, F. Hofstede De Cle- 
mente Alexandrino, philosopho 
christiano. Groningae 1826. 

Reinkens, H. J. De Clemente 
Alex. Vratisl. 1851. 

Merk, C. Clemens Alex. in seinem 
Abhangigk. v. d. griechischen 
Philosophie. Leipz. 1879. 

Cypriani,  Thasc.  Caecil.  Opera, recognov. et illustrav. 
S. Baluze et Monachi Ord. Bened. Sti Mauri. Par. 1 726. fol. 


i68 

Cypriani, Hilarii, Aliorumque veter. Patrum Latin. opusc. 
nunc  prim. ed. (J. C. Trombellus.) Bonon. i75i, 4to., 

Rettbei^, F. W. Cyprian dargest. nach 
s. Leben u. Wirken. Gött. 1831. 

Rosty H. Thascius (Caecilius) Cyprianus, 
bisschop van Carthago. Utr. 1870. 

Peters, J. Der Heil. Cyprian v. Karthago 
in sein. Leb. u. Wirken. Regensb. 1877. 

Cyrilli Alexandrini  et Juliani, Opera omnia, gr. et lat. 
c. notis D. Petavii et E. Spanhemii. Lips. 1696. fol. 

Kopallik,  J.  Cyrillus  von Alexan- 
driën. Mainz 1881. 

Cyrilli Hierosolymitani, Opera omnia, gv. et lat. illustr. 
ed. A. A. Touttée Ord. Bened. Sti Mauri. Par. 1720. fol. 

VanVollenhoven, J. J. De Cyrilli 
Hierosolymitani catechesibus. 
Amstelodami 1837. 

Didymi  Alexandrini, De Trinitate, gr. lat. illustr. notis 
J. A. Mingarellii. Bonon. 1769. fol. 

Dionysii Alexandrini, Cogn. Magni, quae supersunt, (nunc 
primum ed. S. D. de Magistris). Rom. 1796. fol. 

Foerster, Th. De doctrina et sen- 
tentiis Dionysii Magni episcopi 
Alexandrini. Berolini 1865. 

Morize, F. Denys d' Alex. Par. 1 88 1 . 

Dionysii Areopagitae, Opera, ed. Morellus. Parisiis 1562. 

Opera  omnia,  gr.  et  lat.  ed. P. 

Lansselius. Lut. Paris. 161 5. cum schol. S. Maximi et 
paraphr. Pachymerae, ed. B. Corderio. Antverpiae 
1634. 2 vol. fol. 


169 

Dionysius Exiguus, Caesaricus, Facundus, aliu Par. 1865. 
ed. Migne. 

Ephraem Syrus, Gr. ex Codd. MSS. Bodl. ed. E. Twai- 
thes. Oxon. 1709, fol. 

Opera omnia,  gr.,  Syriac et lat. riunc 

primum  e  Bibl.  Vatic. ed. curav. J. S. Assemani, et 
P. Benedictus. Rom. 1732. 6 vol. fol. 

Epiphanii, Opera, gr. et lat. ree. et illustr. D. Petavius. 

Coloniae 1682. 2 vol. fol 
Opus contra 80 haereses. lat. ed. J. Corna- 

rio. Basü. 1560. fol. 

_ Libr. adv. haereses prooemium. Ed. G. Din- 


dorf. Lipsiae 1859. 

Lipsius, R. A. Zur Quellenkritik des Epipha- 
nios. Wien 1865. 
Eunomius.  Geschichte  u.  Lehre  d.  C.  R.  W. Klose. 

Kiel 1833. 
Eusebius  Alexandr.  Oratio  néQi davQotfOfjKoyy   ill.  J.  C. 
Thilo. Hal. 1834. 

Thilo, J. C. Ueber die Schriften d. 
Eusebius v. Alex. u. d. Euseb. 
V. Emesa. Halle 1832. 
Eusebii Emeseni, Opuscula graeca, ed. J. C. G. Augusti. 

Elberfeldi 1829. 
Eusebii,  P.  Rufini  etc.  et  Historia  tripartita,  lat. ed. 

Beatus Rhenanus. Basil. apud Froben. 1523. fol. 
Eusebius, Socrates, Sozomenus, Theodoretus, etc. Latine 
ed. a. J. J. Grynaeo. Basileae 161 1. fol. 

Socrates, Sozomenus, Theodoretus, etc. gr. et 

lat. c. notis varior. ed. H. Valesius. Moguntiae 1672, 
1677, 1679. 3 vol. Idem opus. Amst.  1695. 3 vol. fol. 


170 

Eusebii, Socratis, Sozomeni etc. Historiae ecclesiast. 
Scriptores, gr. et lat. lUustr. H, Valesius, ed. G.Rea- 
ding. Cantabrigiae 1720. 3 vol. fol. 

Eusebius Pamphilus, Kerkelijke Geschiedenissen, vert d. 
A. A. V. d. Meersch. Amsteld. 1749. 2 dl. i bd. 4to. 

Ecclesiastica  historia  et  de  vita 

Constantini. Venetiis 1763. 3 Bd. 4to. 

Historia ecclesiastica, ed. F. A. Hei- 


nichen. Lips. 1827. 3 vol. et ib. 1868. 3 vol. 

Eusebius of Caesarea, History of the martyrs in Palestine, 
Syriac ed. by W. Cureton. 1861. 4to. 

Chronicorum  Canonum  Libri  II, ex Haicano 

Cod.  expresser.  armen.,  gr.  et  lat.  et castigav. A. 
Maius et J. Zohrabus, Mediolani 18 18. fol. 

Chronicorum Canones ed. A. Schoene. Bero- 


lini 1866. 2 vol. 4to. 

Eusebii, Canonum epitome ed. C. Siegfried und H. Gel- 
zer. Lips. 1884. 4to. 

1: Thesaurus  temporum,  opera  et  studio J.  J. 

Scaligeri. Amstelodami 1658. fol. 

De Evangelica praeparatione. Lat. red. a Geor- 


gio Trapezuntio. Parisiis 1534. fol. 4to. 

Praeparatio Evangelica, gr. et lat. ed. F. Vi- 


gerus. Parisiis 1628. fol. 

Demonstratio Evangelica, gr. et lat. redd. F. 


Vigerus (et R. Montacutius.) ibid. 1628. fol. 

Rienstra,   B.  De  Eusebii  Pamphili  fontibus. 
Traj. ad. Rh. 1833. 

Eutychii Alexandrini ecclesiae suae origines, ed. J. Sel- 
den. Londini 1642. 410. 


171 
Faustini Presbyteri, Opera. Bonn 1678. 

Fulgentii, Ruthensis Episcopi Opera; ace. D. Amadei 
episcopi Lausanensis homiliae. Venetiis 1782. fol. 

Gelasius I papa d. C. Thoenes. Wiesb. 1873. 

Getinadii aliorumque. De Sacram. Eucharistiae homiliae 
et opuscula Gr. Lat. E Codd. ed. E. Renaudotius, 
disertt. et notas adjec. Append. ad acta graeca de 
Transsubstant. in op. de perpet. fidei. Par. 1709. 4to. 

Gr^orii Nazianzeni, Opera omnia, gr. et lat. ex edit. 
BiUii et MorelH. Coloniac 1690. 2 vol. fol. 

Opera omnia, gr. et lat. ed., illüstr. 

tom. i™«™ unus Monachor. Ord. Bened. Sti Mauri (C. 
Clemencet), 2^^» Domn. A. B. Caillau. Parisiis 1778, 
1842. 2 vol. fol. 

Epistolae selectae, gr. etlat. Ingol- 


stadii 1602. anteced. Epicteti enchir., Cebetis tabula, 
Simplicii scholia, Arriani de Epicteti disputt,, gr. et 
lat. ed. H. Wolff. Coloniae 1596. i vol. 

Oratio in novam dominicam, ed. F. 


M. A. Hansel. Lipsiae 1836. 

Van de mededeelzaamheid, uit het 

Grieksch, door P. Francius. Amsterdam 1699. 

UUmann, C. Greg. v. Nazianz. Gotha 1867. 

Gr^;orii Neocaesar. s. Thaumat., Macarii Aegyptii et 
Basilii Seleucid. Opera omnia, nunc primum gr. lat. 
ed. Access. J. Zonarae Exposit. Canon, epist. 
Parisiis 1622. fol. 

Gregorii Nysseni, Opera, gr. et lat. ed. C. Morellus. 
Parisiis 1638. 5 vol. fol. 


172 

Gr^or Von Nyssa, Eine  Auswahl seiner Schriften, von 
F. Oehler. Lpz. 1858—59. 4 Bde. 

RupP»  J-  Gregorius  v.  Nyssa Leben  u. 
Meinungen. Leipzig 1834. 

Heyns,  S.  P.  De  Gregorio Nysseno. L. 
Bat. 1835. 4to. 

Gr^orii Papae, Regulae pastorales. Lpz. 1873. 

Gr^orii  Turonensis  et  Fredegarii  Scholastici  Opera. 
Paris 1867. ed. Migne. 

Loebell,  J. W. Gregor v. Tours u. 
seine Zeit. Lpz. 1839. 

Hermogenes. Africanus d. G. Bohmer. Sundiae 1832. 

Hieronynii  Stridon.  Opera omnia,  ed.  Erasmus. Basil. 

1537- 9 ^om. 6 vol. fol. 
Opera, edita et inedita. Ed. J. Mar- 

tianay. Par. 1693— 1706. 5 vol. fol. 

De  viris  inlustribus liber ed.  G. 


Herding. Lipsiae 1879. 

ZOckler,  O. Hieron. sein Leben u. Wirken. 
Gotha 1865. 

Hilarii Pictaviensis, Opera, studio Monachor. Ord. Bened. 

Sti Mauri. Veronae 1730. 2 tom. i vol. fol. 
Hippolyti, Opera,  gr.  et  lat.   curav.  J.  A.  Fabricius. 

Hamb. 1716. fol. 

Opera omnia, recogn. E. de Lagarde. Lps. 1858. 

De Antichristo ed. M. Gudius. Paris 1661. 

Refutatio omnium haeresium. Ed. L. Duncker 

et F. G. Schneidewin. Gött. 1856—59. 
Bardenhewer,  O.  Des heil. Hippolytus von Rom Com- 

mentar zum Buche Daniel. Freib. 1877. 


173 

Hippoljü, Philosophumena ed. E. Miller. Oxon. 1851. 

Haenell,  C.  G.  De  Hippolyti scriptis. Göt- 
ting. 1838, 4to. 

Bunsen,  C. C. J. Hippolytus und seine Zeit. 
Leipzig 1852. 2 Thl. 

Irenaei,  Libri  V  contra  haereses,  studio  R.  Massuet, 
Ord. Bened. Sti Mauri. Parisiis 17 10. fol. 

Quae  supersunt omnia,  ed. A. Stieren. Lipsiae 

1853. 2 torn. 

Fragmenta anecdota, gr. et lat. edd. J. E. Grabe 

et C. M. Pfaff. Hagae 1715. 2 torn. i vol. 

Scripta  anecdota, ed. C. M. Pfaff. Hagae 1743. 

Dodwell, H. Dissertat. in Irenaeum. Oxon. 1689. 

Stieren,  A.  De  Irenaei  adv. haereses fontibus 
etc. Götting. 1836. 4to. 

.  Van Hoeveil, G. R. Irenaei dogma de ecclesiae 
unitate. Groningae 1836. 

Zi^ler, H. Irenaus d. Bischof v. Lyon. Berl. 1871. 

Isidori Pelusiotae, De officiis ecclesiasticorum ed. J. Co- 
chlaeus. Lipsiae 1534. 4to. 

Epistolae,  gr.  et  lat.  ed.  J. Billius. 

Par. 1585. fol. Ace. Epistt. in Billii CoUect.  non  ex- 
stantes, ed. A.. Schottus. Fcofurti 1629. i vol. fol. 

Epistolae  de interpretat. div. Script. 

gr.  et  lat.  edd.  J.  Billius  et C. Rittershusius. Neo- 
stadii 1605. fol. 

Opera  omnia, ree. Faustin. Arevalo. 


Romae 1797. 7 vol. 4to. 

Vita,  scripta  et  doctrina, 

auct. H. A. Niemeijer. Halae 1825. 


174 

Jacobi Nisibeni Sermones (Armenice et Lat.) C praef., 
notis ^t dissert. de Ascetis ; nunc prim. ed. (N. An- 
tonellus). Romae 1756. fol. 

Joannis Damasceni, Opera omnia, gr. et lat. ex Codd. 
emend. opera et studio M. Lequien. Par. 17 12. 2 vol. foL' 

Grundlehner, F. H. J. Johannes Damascenus. 

Utr. 1876. 
Langen^ J. Joh. v. Damascus. Gotha 1879. 
John, Bishop of Ephesus — The third partof theeccle- 
siastical  History  of —  now first edited by William 
Cureton. Oxford. University press. 1853. 4to. 

The same work transl. by R. P. Smith. Oxf. 1860. 

Johannis  Euchaitorum  Metropolitae  opera,  ed.  P. de 

Lagarde. Göttingae 1882. 4to. 
Lactantii  Firmiani,  Opera,  recognita  per  Erasmum. 
Antverpiae 1555. 

De  mortibus  persecutorum, ed. P. 

Bauldri. Traj. ad Rhen. 1693. 
Opera  omnia,  c. notis N. Lenglet 


Dufresnoy. Lut. Paris. 1748. 2 tom. 4to. 

Spijker, H. J. De pretio Institutionibus divinis 
Lactantii statuendo. L. Bat. 1826. 
Kotzé,  G.  fil.  J.  J. De Lactantio. Traj. ad. 
Rhen. 1861. 
Leonis Magni, Opera,  post Paschasii Quesnelli edit. ad 
Codd.  MSS.  edd. fratres P. et H. Ballerini. Venetiis 
1753- 3 vol. fol. 

Arendt,  W.  A. Leo der Grosse u. seine 
Zeit. Mainz 1835. 
Luciferi, Opera omnia,  ace. Felicis Papae II et aliorum. 
Parisiis 1845. ed. Migne. 


175 

Macarii Epist., homil. etc. ed. H. J. Floss. Colon. 1850. 

Blarii Mercatoris Opera, nunc prim. ed. studio J. Gar- 
nerii qui notas et dissertt. addidit. Par. 1673. 2 part. 
I vol. fol. 

Matemi, J. Firmici De errore profan. religionum. Ex. 
recens. C. Bursian. Lipsiae 1856. 

Maximi Taurinens. Opera. Romae 1784. fol. 

Minuciiy M. Fel. Octavius, et Caec. Cyprianus de idolis 
vanis. ed. N. Rigaltius. Lutetiae 1643. 

Octavius,  c. not. varr. ed. J. Ouzelius. 

L. Bat. 1652. 

Octav., ree. J. Gronovius. L. Bat. 1709. 

_  _ Octavius   et  Cyprianus,  de  idolorum 

vanitate, ed. C. Cellarius. Halae 1726. 

_    _ _ - Octavius et Cyprianus. ed. J. G. Lind- 

ner. Longosalissae 1760. 

Octavius uebersetzt, mit Anmerkk. von 

J. G. Russwurm. Hamburg. 1824. 4to. 

Octavius, ad fidem Cod. regii et Bruxell. 


recens. E. de Muralto. Turici 1836. 

Octavius d. R. Kühm. Leipz. 1882. 

Meier, H. De Minucio Felice. Tur. 1824. 

Klaassen,  J.  A.  J.  Marcius  Minucius 
Felix. Utr. 1873. 

Nicephori,  Archiepiscopi ConstantinopoHtani, Opusccula 
hist. ed. C. de Boor. Lipsiae 1880. 

Nicetae  et Paulini,  Scripta ex Vatic. cod. edita (ab A. 
Majo). Romae 1827. 4to. 


176 

Nonni  Panopolitani,  Metaphrasis  Evang.  Johannis, ed. 

F.  Sylburg.  Heidelbergae  1596.  acced. Catechismus 

Heidelbergensis,  Graece  conversus  a  F.  Sylburgio. 

Heidelb. 1597. ^^ lat. redditus ab H. BolHngero. Spi- 

rae  1597.  ed.  F.  Nansius.  L.  Bat  1599. et in eum 

Dan. Heinsii Aristarchus. L. Bat. 1627. 

Paraphr. evang. Joan. Tur. 1860. 4to. 

Paraphrasis S. Evang. Johannei ed. 

Aug. Scheindler. Lipsiae 1881. 
Novatiani Opera, ed. E. Welchman. Oxonii 1724. 
Optatus  MilevitanuSy  De  Schismate Donatistarum; ed. 

L. Ellies Dupin. Antverpiae 1702. fol. 
Origenis  Opera  omnia, gr. et lat. illustr. opera et stu- 

C.  et  C.  V.   de  la  Rue,  Ord.  Bened.  Sti  Mauri. 

Parisiis 1733. 4 vol. fol. 
Commentaria  in  SS.  Scripturas,  ed.  P.  D. 

Huëtius. Rothomagi 1668. 2 vol. fol. 
Libri VIII contra Celsum et Philocalia. Ed. G. 


Spencerus. Cantabrigiae 1677. 4to. 

- Hexapla,  ed. B. de Montfaucon, Ord. Bened. 

Sti Mauri. Parisiis 17 14. 2 vol. fol. 

ed. C. F. Bahrdt. Lipsiae 1769. 2 vol. 

ed. Field. Oxonii 1875. 2 torn. 4to. 

Karsten,  J.  A.  De  ürigene,  oratore sacro. 

Gron. 1824. 
Thomasius,  G.  Origenes.  Beitrag  zur  Dog- 

mengeschichte. Nürnberg 1837. 
Redepenningy E. R. Origenes Leben u. Lehre. 

Bonn 1841. 2 Abth. 
Fischer, P. De Origenis Theol. Halis 1846. 
RamerSyC. Orig. Lehre v. d. Auferstehung. 1851. 
Denis, M. J. De la philos. d'Origène. Par. 1884, 


177 

Palladii,  Historia Lausiaca et SS. Patrum Historia, ed. 
Gentianus Hervetus. Parisüs 1555. 410. 

De  vita  J.  Chrysostomi,  ed.  E.  Bigot.  Lut. 

Parisüs 1680. 4to. 

Pèlagius, Die Lehre des, d. J. L. Jacobi. Lpz. 1842. 

Poetarum  veterum ecclesiast.  Opera, ed. G. Fabricius. 
Basil. 1564. 4to. 

ProcluSy Atticus, Flavianus, Severianus, Theophilus Alex- 
andrinus. Paris. 1858. ed. Migne. 

Prosperi Aquitani, Opera omnia, gr. et lat. Par. i7ii.fol. 

Prudentiiy  A.  Opera, c. comment. A. Antonii et J. Si- 
chardi. Antv. 1546. 

Opera, ex edit. N. Heinsü. Amstel. 1667. 

Brockhaus,  C.  Aurelius  Prudentius Cle- 
mens. Lpz. 1872. 

Salviani Massil.  et Vincentii Lirin., Opera St. Baiuzius 
emend. Parisüs 1669. 

Salviani, Presbyteri MassiUensis, Opera quae supersunt 
ex recensione Fr. Pauly. Vindobonae 1883. 

Zschimmer, W. Salvianus und seine Schriften. 

Halle 1875. 
Pauly, F. Die handschriftl. Ueberlieferung des 
S^vianus.- Wien 1881. 
Sulpicii Severi, Historia eccles. et Opera. L. Bat. 1634. 
Synesli,  Opera omnia, gr. et lat. ed. D. Petavius. Lut. 

Parisüs 1633. fol. 
TertuUiani, Q.  S. F. Opera, argumentis et annotatt. J. 
Pamelü illustr. ibid. 1635. fol. 

Opera,  notis  ülustr., ed, J. L. de la 

Cerda. ibid. 1630 — 41. 2 vol. fol. 

12 


178 

Tertulliani, Q. S. F. Opera,  et  Novatiani  tractatus de 
trinitate; illustr. diligentia N. Rigaltii. ibid. 1664.  fol. 

— Quae supersunt omnia. ed. F.Oehler. 

Lipsiae 1853. 3 ^^m. 

De pallio, ed. T. Marcilius 161 4. 


Salmasü,  C.   Notae  in  Tertull.  libr.  de 
pallio. ibid. 1622. acced: 

Franc. Franci Confutatio ani- 

madvv. A. Cercoetii (Petavii) adSalmasii 
notas in Tertull. Middelburg! 1623. 

Franc.  Franci Refutatie utri- 


usque elenchi. Parisiis 1623. 

De pallio. ed. C. Salmasius. L. Bat. 1 656. 

De  praescriptionibus  contra haereti- 

cos, c. comment. F. C. Lupi. Bruxellis 1675. 4to. 

Apologeticus,  ex  edit  D.  Heraldi. 

Lut. Paris. 161 3. 4to. 

ed. S.  Havercamp. L. 


Bat. 17 18. 

ed. F. Oehler. Hal. 1849. 

TertuUien, Apologétique, Trad. de Giry. Amst. 1701. 

Hfickstftdt, E. Ueber das pseudo-tertuUianische 
Gedicht adversus Marcionem. Beitrag zur 
literat. Gesch. des 4*^ Jahrh. Lpz. 1875. 

Neander, A. Genetische Entwickelung der 
g^ostischen Systeme. Berlin 181 8. 

Antignostikus. Geist des Ter- 

tuUianus. Berlin 1825. 

Mosheim, J. L. De aetate Apologetici Ter- 
tull. Helmstadii 1724. 4to. 


179 

Uhlhom, G. Fundamenta chronologiae Ter- 
tuU. Göttingae 1852. 

Tertullian's Verhaltniss zu Minucius Felix 
etc. von A. Ebert. Leipzig 1868. 4to. 

Roensch, H. Das Neutestament TertulHans. 
Leipzig 1871. 

Leimbach, C. L. Beitrage zur Abendmahls- 
lehre TertuUians. Gotha 1874. 

Dittrichy F. De TertuUiano Christianae veri- 
tatis regulae contra haereticorum Hcentiam 
vindice. Brunsbergae 1877. 4to. 

Hauck, A. TertuUian's Leben und Schriften. 
Erlangen 1877. 

Bonwetsch, G. N. Die Schriften TertuUians 
untersucht. Bonn 1878. 

Theodoretiy  Opera omnia, ex ree. J. Sirmond, ed. J. L. 
Schulze. Halae 1769. 6 vol. 

Graecar. affectionum curatio ; gr. et'lat. ed. 

F. Sylburg. Heidelbergae 1592. fol. 

Richter, J. F. C. De Theodoreto, Epistolar. 
Paulinar. interprete. Lipsiae 1822. 

Bertram, A. Theodoreti, episcopi Cyrensis, 
doctrina christologica. Hildesiae 1883. 

Theodori  Antiocheni  Mopsuestini, Opera omnia, ed. A. 
F. V. a Wegnern. Berolini 1834. torn. i^^s. 

Commentarii   in   N. 

Test. collegit O. F. Fritzsche. Turici 1847. 

Klener, R. E. Symbolae literariae ad Theo- 
dorum Antiochenum. Göttingae 1836. 


i8o 

Toe Water, G. C. H. De Theodori Antio- 
cheni Mopsuest. XII prophetarum minor, 
interprete. Amstelod. 1837. 

Kihn, H. Theodor von Mopsuestia und 
Junilius Africanus. PYeib. 1880. 

XJlfila's Leben  u.  Lehre. Handschr.  des 4^" Jahrh. her- 
ausgeg. V. G. Waitz. Hann. 1840. 4to. 

Krafft,  G.  L.  De  fontibus  Ulfilae  Arianismi. 
Bonnae 1860. 4to. 

Victorino, De Mario, philosopho Christiano scr. G. KofF- 
mane. Vratislaviae 1880. 

Vincentii  Lerinensis  Commonitorium.  ed.  E.  Klüpfel. 
Viennae 1809. 

Zenonis et Optati, Opera- omnia, ed. Migne. Paris. 1845. 

C.  Zevende eeuw tot de Hervorming. 

Acta et Diplomata Graeca medii aevi, sacra et profana. 
Coll. Miklasisch et Muller. Vindob. 1860. 3 tomi. 

Abaelardi,  Petri  Opera  coUegit recens. eet. V. Cousin 

et all. Paris. 1849 — 59. 2 vol, 4to. 
Sic et non. Ed. Henke et Lindénkohl. 


Marb. 1851. 


BOttcheri, C. F. H. Comm. de Paetri 
Abaelardi theol. syst. N.-b. 1845. 4to. 

Offerhaus, J. Abaelardi methodus. 
Gron. 1855. 

Deutsch, S. M. Die Synode von Sens 
1141 u. d. Verurtheiiung Abalards. 
Berlin 1880. 


i8i 

Aeneae Sylvii, s. Pii II. Fasciculus rerum expetendarum 
ac fugiendarum in quo primum cont. Concilium Basil. ; 
Ace. epistt., opusc, eet. (Edd. Ortuinus Gratius). 
Colon. 1535. fol. 

Beets, N. De Aenea Sylvio. Harlemi 1839. 

Hagenbach, K. R. Erinnerungen an Ae- 
neas Sylvius Piccolomini (Pius II) 
Basel 1840. 

Alchnini, Opera. Lutet. Paris. 161 7. fol. 

.^ Opera, ed. Migne. Paris. 1863. 2 tomi. 

Wemer,   K.   Alcuin   und  sein  Jahrhundert. 
Paderborn 1876. 

Aldhelmi Opera, ed. J. A. Giles. Oxon. et Paris. 1844 — 48. 

Alvemi Guilielmi,  Opera omnia. Paris. 1674. 2 vol. fol. 

Anastasii, Bibliothecarii. De vitis Pontificum roman. eet. 
ed. 3 . Rom. 17 18. 4 vol. fol. 

Angelus de Calvasio, Summa angelica de casibus eon- 
scientie. Lugd. 1509. 

Anselmi Cantuar. Opera omnia, studio J. Picardi. Co- 
lon. i6i2. fol. 

Veder, G. R. De Anselmo Cantua- 
riensi. L. Bat. 1832. 

Bomemann, J. A. Anselmus et Abae- 
lardus sive initia seholasticismi. 
Hauniae 1840. 

Franck, G. F. Anselm v. Canterbury. 
Tübingen 1842. 

Hasse, F. R. Anselm v. Canterbury 
Leipz. 1843 — 52. 2 Tb. 


l82 

Amulfi, Opera, ed. J. A. Giles. Oxon. et Paris. 1844—48 

Bedae Venerab. Historia eccles. AngHae. Colon. 1601. 

Opera  omnia.  Col. Agr. 1688. 8 torn. 

4 vol. fol. 

Opera, ed. J. A. Giles. Oxon. et Paris. 


1844 — 48. 12 torn. 

Bedae Anecdota, Lanfranci et aliorum ed. J. A. Giles. 
Oxon, et Paris. 1844 — 48. 

Bedae hist. eccl. gentis anglorum. ed. A. Holder. Freib. 
u. Tüb. 1882. 

Gehle, A. De Bedae venerab. vita et 
scriptis. L. Bat. 1838. 

Wemer, K. Beda der Ehrwürdige und 
seine Zeit. Wien 1875. 

Berengarii Turonensis de sacra Coena, adversus Lan- 
francum, ed. A. F. et F. T. Vischer. Berol. 1834. 

Sudendorf, H. Berengarius Turonensis, 
Briefe über. Hamburg 1850. 

Bemardi Clarovallens. Opera omnia, ad Codd. MSS. 
coU. emend. aucta notis illustr. studio et opera J. 
Mabillon, Ord. Bened. Sti Mauri. Paris. 1667. ^^1- 

Neumann, C. Bernhard von Clairvaux 
und die Anfange des zweiten Kreuz- 
zuges. Heidelberg 1882. 

Berthold's Tewtsche theologey d. W. Reithmeyer. 
München 1852. 

Unkel, K. Berthold v. Regensburg. Köln 1882. 
Bes.^arionis,  Opera omnia, ace. Georgius Trapezuntinus, 
Constantinus  Lascaris,  Theodorus  Gaza, Andronicus 
Callistus, ed. Migne. Paris. 1866. 


i83 

Bonaventurae, Breviloquium ed. P. M. A. Vicetia. Frib. 

Brisgov. 1881. 4to. 
Bonifacii, Opera, ed. J. A. Giles. Oxon. et Par. 1844—48. 
2 torn 

Seiters,  J.  C.  A.  Bonifacius der Apostel der 

Deutschen. Mainz 1845. 
WiUibald, Leben des H. Bonifacius. Berl..i863. 
Vitae S« Bonifatü, ed. Jaffé, Berol. 1866. 
Muller, J. F. Bonifacius. Amst. 1869. 
Wemer,  A.  Bonifacius der Apostel der Deut- 
schen. Leipzig 1875. 
Pfahler, G. St. Bonifacius u. s. Zeit. Regensb. 1880. 
Von  Busz,  F.  J.  Winfrid-Bonifacius (herausg. 

V. Scherer). Graz 1880. 
Fischer, O. Bonifacius d. Apostel d. Deutschen. 

Leipzig 1881. 
Ebrard,  A.  Bonifacius  der Zerstörer  des Co- 
lumbanischen Kirchenthums auf dem Fes^lande. 
Gütersloh 1882. 
Pfahler,  G. Die Bonifatianische Briefsammlung. 

Heilbron 1882. 
Hahn, H. Bonifaz und Lul. Leipzig 1883. 
Caesaritis   von   Heisterbach,   Dialogus   miraculorum. 
Colon. 1851. 2 vol. 

Kaufbiann,  A.  Caesarius  von Heister- 
bach. Cöln 1862. 
Duns Scoti, J.  Senten tiae. Nürnberg. Koberger i48i.fol, 
Erigenae, Joannes Scoti, opera omnia, Adriani II episto- 
lae et decreta, ed. Migne. Paris. 1853. 

Christlieb, Th. Leben u. Lehre des Jo. Scotus 
Erigena 1860. 


i84 

Kaulichy  W.  Das  System   des  Joh.  Scotus 
Prag 1860. 4to. 

Hüber, J. J. Scotus Erigena. München 1861. 

Wemer,  K.  Die nachscotistische  Scholastik. 
Wien 1883. 

Euihymii Zigadeni, Comment. in quatuor Evangg. gr. et 
lat. ed. C. F. Matthaei. Lipsiae 1792. 4 partes. 3 vol. 

Narratio de Bogomilis. Ed. J. C. L. 


Gieseler. Göttingae 1842. 4to. 

Geilers  ven  Kaisersberg,  Ausgewahlte Schriften durch 
Ph. de Lorenzo. Trier 1881. 2 Bde. 

Dftcheux, L. Un reformateur Catholique 
a la fin du XV® siècle. Jean Geiler de 
Kaysersberg. Paris 1876. 

Die aeltesten Schriften Gei- 
lers von Kaysersberg. Freiburg im 
Br. 1877. 

Gerardi Magni, Epist. ed. J. G. R. Acquoy. Amst. 1857. 

Bonet-Maury, G. Gerard de Groote. Un 
précurseur de la réforme au 14® siècle. 
Paris 1878. 

MoU, W. Geert Grootes Dietsche ver- 
talingen. x\mst. 1880. 4to. 

Gersonis Joannis, Opera. Paris. 1 521. 3 partes. 2 vol. fol. 

L'Ecuy, Essai sur la vie de Jean Ger- 
son. Paris 1832. 2 vol. 

Schwab, J. B. Johannes Gerson. Wurz- 
burg 1859. 


i85 

Wolfsgrüber, C. GiovanniGersen. Sein 
Leben u. s. Werk. Augsb. 1880. 

Haymonis Halberstatensis, Historiae eccl. breviarium 
ed. M. Z. Boxhornius. Acced. Religionis Christ. rudi- 
menta Alemannice L. B. 1650. 

Hildeberti, Opera edita et inedita, studio A? Beaugen- 
dre, Ord. Bened. Sti Mauri. ace. Marbodi opuscula. 
Paris. 1708. fol. 

Honorii Papae epistolarum corruptie, diss. C. J. M. 
Bottemanne Busc. 1870. 

Hussi, J. et Hieronymi PragensiSy Historia et monu- 
menta. Norimbergae 1715. 2 vol. fol. 

Palacky, F. Documenta Joh. Hussi vitam, doctrin&m etc. 
illustrantia. Pragae 1869. 

Loserthy  J.  Hus  und  Wiclif zur Genesis 
der husit. Lehre. Prag, Leipz. 1884. 

Van der Horst, D. G. De Hussi vitaillius- 
que condemnati causis. Amst. 1837. 

Hussy  Joh.  Een voorlooper der Kerkher- 
vorming. Groningen 1840. 

Berger, W. Joh. Huss und König Sigmund. 
Augsb. 1871. 

Innocentii m Papae, Epist. Ace. Gesta Innocentii et i"^^ 
CoUeetio DeeretaL a Rainerio coU., ed. S. Baluzius. 
Paris. 1682. 2 vol. fol. 

Joannes Rothomagensis, Alphanus, Arnulfus, Bertholdus, 
Bruno, Marianus, Landulfus. etc. ed. Migne. Par. 1853. 

Joannis Salesberiensis polieratieum. Parisiis 151 3. 

polieratieum. L. Bat. 1639. 


i86 

Joannis Salesberiensis Opera, ed. J. A. Giles. Oxon. et 
Paris. 1844 — 48. 5 tom. 

Reuter, H. Johannes v. Salisbury. Berl. 1842. 

Schaarschmidt, C. Johannes Sarisberiensis. 
Lpz. 1862. 

Lanfranci, Beati, Opera, ed. J. A. Giles. Oxon. et Paris. 
1844 — 48  2 tom. 

Mystiker, Deutsche, d. I4«n Jahrhunderts. Lpz. 1845. ^ Bde. 
Bd. I.  I.  Herman von Fritzlar. II. Nicolaus von 

Strassburg. III. David von Augsburg. 
Bd. 2.  Meister Eckhart. 

Schmid, H. Der Mysticismus des Mittelalters. 
Jena 1824. 

Noacky L. Die christl. Mystik im Mittelalter 
u. in d. neueren Zeit. Königsb. 1 853. 2 Th. i Bd. 

BOhringer, F. Die deutschen Mystikerdes 14^" 
und 15^" Jahrhunderts. Zürich 1855. 

Greith, C. Die deutschen Mystik im prediger 
Orden. Freib. 1861. 

Preger, W. Gesch. der deutschen Mystik im 
Mittelalter. I. Leipzig 1874. 

Haupty J. Beitrage zur Literatur der deutschen 
Mystiker. Wien 1874 — 79. 2 Th. 

Strauch, Ph. Marg. Ebner und Hieron. v. 
Nordlingen. Ein Beitrag zur Gesch. d. 
deutschen Mystik. Freib. u. Tüb. 1882. 

Martensen,   H. Meister Eckhart. Hamb. 1842. 

Lasson, A. Meister Eckhart der Mystiker. 
Berlin 1868. 


i87 

Nicephori Callisti, Historia eccles. gr. et lat. ed. Fronto 
Ducaeus. Lut. Parisior. 1630. 2 vol. fol. 

Norberti  Sermo  ad  Praemonstratenses  enucl.  ab  H. 
Hirnhaim. Pragae 1676. fol. 

Hugo, L. E. Vie de St. Norbert. Luxemb. 1 704. 4to. 

Paschasii Radberti, Abb. Corbej., Opera. Nunc prim. ed. 
(stud. J. Sirmondi). Par. 16 18. fol. 

Petrarchae, F. Libri varii argumenti. Basileae 1496. fol. 

Petri  Blesènsis,  Opera, ed. J. A. Giles. Oxon. et Pari- 
siis 1844—48. 4 torn. 

Petrus Cellensis, Urbanus III, Gregorius VIII, Gilbertus 
Foliot. etc. ed. Migne. Paris. 1855. 

Petri Lombardi, vSententiarum Libri IV. Lovanii 1 546. fol. 

Photii, Epistt. gr. et lat. ed. R. Montacutius.Lond. 1651. fol. 

Liber de Spiritus S* mystagogia ed. J. Hergen- 

röther. Ratisb. 1857. 

Monum. graeca ed. J. Hergenrother. Ratisb. 1869. 

HergenrOther, J. Photius, Patriarch von Constan- 
tinopel. Regensb. 1867 — 69. 3 Bde. 
Procopii Gazei, Commentar. in Esaiam, gr. et lat. inter- 

prete J. Curterio. Paris. 1580. fol. 
Ratramni, Opera omnia et alia, ed. Migne. ibid. 1852. 
Richardi  a  sancto  Victore  Opera  omnia  et  alia. ed. 

Migne. ibid. 1855. 
Rusbroek,   J.  Vier  Schriften,  herausgegeben  von  C. 
Ullmann. Hannover 1848. 

Engelhardt,  J.  G.  V.  Richard  von St. 
Victor,  u. Joh. Ruysbroek. Erl. 1838. 
Van  Otterlooy  A.  A.  Joh.  Ruysbroek. 
Amsterdam 1874. 


i88 

Summtila, omnibus verbi divini seminatoribus utilis 
que Parvtim Dictionarum intitulatur. Coloniae (H. 
Quentell) 1501. — Sermo de XII privilegiis S^^ Annae. 
— Sermo de beata virgine (1501 ?) 

Suso'Sy Heinrich Briefe herausg. v. W. Preger. Lpz. 1867. 
Tauler's, J. Nachfolgung des Lebens Christi. Frankf. 1833. 

Nachfolgung des armen Lebens Christi. Das 

Buch vom geistl. Armuth. ed. H. S. Denifle. Lpz. 1877. 
Schmidty  C.  Joh.  Tauler  von  Strassburg. 
Hamb. 1841. 

Nicolaus von Basel, Bericht von 

der Bekehrung Tauler s. Strassb. 1875. 
Denifle, H. S. Tauler's Bekehrung. ibid. 1879. 
Theodori Studitae, Opera omnia, ed. Migne. Paris. 1 860. 
Theologia  deutsch,  Die  leret  gar  manchen  lieblichen 
underscheit u. s. w. herausg. von F. Pfeiffer. Stuttg. 1855. 
Lisco, F. G. Die Heilslehre der The- 
ologia deutsch. Stuttg. 1857. 
Theophylacti,  Archiepiscopi  Bulgar., Opera omnia, gr. 
et  lat.  edita  et  inedita  (ed.  J.  F.  M.  de  Rubeis). 
Venet. 1754. 4 tom. fol. 

Commentarius in  4 Evangg. graece. Ro- 

mae 1542. fol. 

Enarrationes in 4 Euangelia. lat. ibid. 1534. 

antecedit in omnes Pauli. Epistt. Commentar. lat. dedit 
C Porsena. ibid. 1534. fol. 

Thomae Aqtiinatis, Expositio in Genesin, in libros poe- 
tic. et prophet. C. Morelles. Paris. 1640. 

Enarrationes in 4 Evang. ibid. 1 566. fol. 

Comment.  in  Pauli  Ap. Epist. Ant- 

verp. 1591. fol. 


189  , 

Thomae Aquinatis, Summa totius Theolog. Col. 1640. fol. 

'. Summa  Philosophiae,  ex  variis ejus 

libris concinnav. C. Alamannius. Paris. 1640. fol. 

Tractatus selecti. Lovanii 1777. 9 vol. 

Summa  philosophica  et  alia  opusc. 


ed. F. C. Roux Lavergne. Nemansi 1853 — 54- 2 vol. 
In  Pauli  epist.  commentaria. Leodii 


1857—58. 3 vol. 

Wissers,  J.  Commentarii in  tracta- 
^ tus  Thomae  Aquinatis  de virtuti- 

bus. Lovanii 1640. fol. 

de Deo trino et uno. In 

primam partem Thomae Aquin. Lo- 
vanii 1641. fol. 
Delitzsch,   J.   Die  Gotteslehre  des 
Thomas von Aquino. Leipz. 1870. 
Estiiy G. Commentarii in 4 libros Sen- 
tentiarum Thomae Aquinatis. Paris. 
1648. 4 torn. I vol. fol. 
Ritter, A. Die Moral des Thomas v. 
Aquin. München 1858. 
Thomas k Kempis, De imitatione Christi. Nancy 1748. 

Prolegomena zu der Imitatio Christi. 

herausg. v. K. Hirsche. Berlin 1873. 

De imitatione Christi. Berlin 1874. 

Van  der navolginge Cristi, herausg. 


C. Wolfsgrüber. Wien 1879. 

Scholtz, J. G. L. Disquisit. qua Tho- 
mae a Kempis sententia de re 
Christiana exponitur et cum Gerardi 
Magni et Wesseli Gansfortii sen- 
tentiis comparatur. Gron. 1839, 


Spitzen, O. A. Thomas a Kempis als 
schrijver der navolgingen van Chris- 
tus. Utrecht 1880. 

Nalezing  op mijn Thomas a 


Kempis. Utrecht 1881. 
Nouvelle défense de Thomas 


a Kempis. Utrecht 1884. 

Becker, V. TAuteur de Timitation et 
les documents Neêrl. la Haye 1882. 

Thomas Cantuariensis, Opera, ed. J. A. Giles. Oxon. et 
Paris. 1844 — 48. 8 torn. 

Victor m, Anselmus Lucensis, Willelmus I, Guitmundus, 
Anastasius, Bartholomaeus Abbas, Durandus, Osber- 
nus etc. ed. Migne. Paris. 1853. 

Wesseli Gansfortii, Opera. Gron. 1614. 

Muurling, G. De Wesseli Gansfortii 
cum vita, tum meritis in praepa- 
randa sacrorum emendatione in 
Belgio Septentr. Traj. ad Rhen. 
1831. 

Friedrich, J. Johann Wessel. Regens- 
burg 1862. 

WicklefSy Johann, Tractat „de Christo et suo adversario 
anti-Christo/' herausg. d. R. Budensieg.Gotha 1880. 4to. 

,  , lateinische Streitschriften, herausg. d. 

R. Budensieg. Leipz.  1883. 

Groneman,  S.  A.  J.  de Ruever De 

Johannis  Wicliffii  vita  et scriptis. 
Traj. ad Rhen. 1837. 


191 

Lechler,  G. V. Wicklef und die Lol- 
larden 1853. 

Johann  von  Wicklef. 

Leipzig 1873. 2 Bde. 

Pennington,  A.  R. John Wicliff, his 
life, times and teaching. Lond. 1884. 

Zonarae, J. Commentarii in Canones Apostolorum et 
SS. Conciliorum. Lut. Paris. 1618. fol. 

D.  Hervormingseeuw. 

Kuczinsky, Verzeichniss einer Sammlung von 3000 
Flugschriften Luthers u. seiner Zeitgenossen. Lpz. 1870. 

Catal. Bibliothecae, Haeberlianae. (Luther u. Zeitgen.) 
Frankfürt 1877. 

Schmidt, C. Les libertins spirituels, traites mystiques 
écrits dans les années 1 547 — 49. Bale, Génève, Lyon 1 876. 

Corpus Refonnatonmiy Ed. C. G. Bretschneider, post 
ejus obitum curav. H. E. Bindseil. Halis. 1834. sq. 
Melanthonis opera. vol. i — 28; Calvini opera. vol. 29. 
et seq. 

Joh. Calvini, Th. Bezae et aliorum, Literae quaedam non- 
dum editae ed. Bretschneider. Lpz. 1835. 

Werken der Marnix-Vereeniging. Utrecht 187Q enverv. 

Rolt, Lives of the principal reformers. With portraits. 
London 1759. fol. 

Veesenmeijer, G. Denkmal berühmter Theologen aus 
dem Reformationszeitalter. Ulm 1832. 


192 

Leben und ausgewahlte Schriften der Vater und Begrün- 
der der lutherischen Kirche herausg. v. J. Hartman n 
u. a. Elberf. 1861. 

I. II.   KOstlin, Martin Luther. 

III. Schmidt, C. Melanchton. 

IV. Vogt, K. A. F. Joh. Bugenhagen. 

V. MöUer, W. Osiander. 

VI. Hartmanxiy J. Joh. Brenz. 
VII.   ühlhorn, Urb. Regius. 

VUL  Pressely  Th.  J.  Jonaé Cruciger, Speratus, 
Spengler, u. a. 

Leben und ausgewahlte Schriften der Vater und Begrün- 
der der reformirten Kirche : 

I.   Christoffel, Ulr, Zwingli. 
II.   Hagenbach, Oekolampad und Mykonius. 
IIL  Baum, Capito und Butzer. 
IV.   Stahelin, Joh. Calvin. 2 Bde. 
V.  Pestalozzi, BuUinger. 
VI.  Bauniy Th. Beza. 3 Bde. 
VII.  Schmidty Peter Martyr und Vermigli. 
VUL   Südhoffy Olevianus und Ursinus. 
IX.  Bartels ü.  a. a Lasco, Juda, Lambert, Fa- 
rel, Viret, Vadian, Halier, Blaurer. 


5,  T.  Tractationes  theologicae.  Genevae  1576. 
3 pts. I torn. fol. 

Heppe, H. Theodor Beza. Elberfeld 1861. 

Bomelius, H. Oeconomica Christiana. Argent. 1527. 


193 

Bomelius, H, Summa der godliker Scrifturen oft een 
duytsche Theologie. Z. pi. z. jr. 

Benrathy  K.  Die  Summa  der  Heiligen 
Schrift. Leipzig 1880. 

Van  Toorenenbei^eiiy  J.  J.  Het  oudste 
Nederl. verboden boek. Leid. 1882. 

BrassiuSy H. Van den heyligen cruyse sommighe — ser- 
moenen, 's Gravenhage 1 596. 

Bullingeriy H. De origine erroris. Tiguri 1568. — Ej., 
Daniel Propheta. ibid. 1565. — Ej., Epitome tempo- 
rum. ibid. 1565. 1 vol. fol. 

Sermones. Tiguri 1552. fol. 

Huysboeck. Dordrecht 1582. fol. 

-- Reform.-Geschichte. Frauenfeld. 1838. 3Th. 

Aufzeichnungen herausg. durch C. Krafft. 

Elberfeld 1870. 

Calvini, J. Opera omnia. Amstel. 1671. 9 tom. fol. 

Tractatus theologici omnes. Genevae 1597. fol. 

Epistolae et responsa. — acced: Ej. Tractatus 

theologici.  —  Ej.  in  Senecae  Libr.  de  dementia. 
Genevae 1576. i vol. fol. 

Institutio Christianae religionis. L. Bat. 1654. fol. 

Epistolae. Lausannae 1576. 


Calvin,  Lettres de, a Jean de Bourgogne. Amst. 1744. 

Jean  Calvin,  Lettres,  recueillies  par  J. Bonnet, Paris 
1854. 2 vol. 

13 


194 

Calvin  d'après  Calvin. Extr. des oeuvres Fr. du refor- 
mateur par Viguet et Tissot Génève 1864. 

Henry, P. Leben Joh. Calvin's. Hamb. 1835. 3 Bde. 
Escher, D. G. De Calvino, librorum N. T. histo- 

ricorutn interprete. Tr. ad Rhen. 1840. 
Kujrper, A. De J. Calvino et J. a Lasco. Amst. 1862. 
Roget, A. L'église et l'état a Génève duvivant 

de Calvin. Génève 1867. 
Kampfschulte, F. W. Johann Calvin. Leipz. 1869. 
Lobstein, S. Die Ethik Calvin's. Strassb. 1877. 
V.  d.  Berghy  W.  Calvyn over het genadever- 
bond. 'sGravenhage 1879. 
Coomherty D. V. Wercken.  Amsterdam 1630. 3 dl. fol. 
- Ampt, lijden en vervolch der predican- 
ten. 1567. 

Ten  Brink,  J.  De D. V. Coornhert. 
Traj. ad Rhen. 1860. 
Epistolae obscurorum virorum ed. E. Münch. Lpz. 1827. 
Erasmi, D.  Opera  omnia,  ed. J. Clerico. L. Bat. 1703. 
10 tom. II vol. fol. 

Melanchthonis,  Mori et L. Vivis Epistolae. 

Lond. 1642. fol. 

Van de zuy verheyt des tabernakels. Delft 1 6 1 1 . 

-   _ Enchiridion militis Christ. L. B. 1641. 

ExpHcatio in Symb. Apost. et Decalogum. 


L. Bat. 1641. 

- Tractatus varii. L. Bat. 1641 — 45. 

Ratio verae Theologiae, recens. et illustrav. 

J. S. Semler. Halae 1782. 

Klein,  F.  A. Des Erasmi Roterdami eccle- 
siasta. Lipsiae 1820. 

Horawitz, A. Erasmiana. Wien 1880. 2 tom. 


195 

Kan, J. B. Erasmiana (testam. v. Erasmus, 

lithogr.) Rotterd. 1881. 4to. 
Muller, A. Erasmus v. Rotterd. Hamb. 1828. 
Stichart, F. A. Erasm. v. Rotterd. Lpz. 1870. 
Drummond,  R.  B.  Erasmus,  his  life  and 

character. London 1873. 2 vol. 
Scholz. Die padagogischen und didaktischen 
Grundsatze des Erasmus. Berlin 1880. 4to. 
Horawitz,  A. Erasmus von Rotterdam und 
Martinus Lipsius. Wien 1882. 
£rastus, T. De excommunicatione. Pesclavii 1589. 4to. 
Geldorp, H. Totius Belgicae in episcopatus divisio. Zpl. 1 570. 
Gnapheus, Gu. De  eerste  HoU.  martelaar . . .  Jan  de 
Backer... verbrandt 1525. Uit het Latijn. Leyd. 1652. 
Roodhuizen,   H.   Het  leven  van  Guil. 

Gnapheus. Amst. 1858. 
Babucke, H. Wilh. Gnapheus ein Lehrer 
aus dem Reform. Zeitalter. Emden 1875. 
Hendrik Niclaes. Institutio   puerorum   (waarachter  het 
Avondgebed in 't Huis der Liefde). 1573 z. p. 

Acht  Tractaten  in  plano gedrukt met 

afbeeldingen. Keulen bij N. Bohmbarger. (de achtste 
onvolledig). 

Zes Tractaten. 1546 — 1552. 

Dertien Tractaten. 1549 en vv. 

Chronica  van  het  Huis  der  Liefde. 

Haarlem. 1716. 

Dirk Coomhert, Spieghelken van de 
ongerechticheydt ofte menschelicheijt 
des vergodeden H. N. Vader van 
den Huyse der Liefden. 1581. 


196 

Knewstub, J. A confutation of mon- 
strous and horrible heresies, taught 
by H. N. and the Family of Love. 
London 1579. 4to. 

Nippold, F. Heinrich Niclaes und das 
Haus der Liebe. 1862 — 63. 

Tiele, P. A. Christophe Plantin et Ie 
sectaire mystique Henrik Nicl. 1868. 

Hessels, J. H. Henrick Niclaes. The 
Family of Love. 1869. 

Hiel. (Hendrik Jansen van Barneveld). Een geestelyke 
reyse eens jonghelincks nae het landt van vreden 
z. p. z. j. (16e eeuw). 

Hetzelfde boek. Haarlem 17 18. 

Van de verborgen eewicheit Christi; een eeuwich 
testament; en een klaer onderscheidt. Z. pi. z. jr. 
(i6« eeuw). 

Het boeck der ghetuygenissen van den verbor- 
ghen Acker-schat. Z. pi. of jr. (i6e eeuw). 

Sendt-brieven wt yverighe herten aen de liefheb- 
bers der waerheijt. Z. pi. z. j. (16^ eeuw). 

Het  derde  deel  der  epistelen oder sendbrieven. 


HS. 155 blz. 
Hetzelfde met weglating der 5 eerste zendbrieven. 

Amst. 17 14. 

Verklaring der Openbaring Johannes. 3e dr. z.pl. 1 703. 

Geestelicke lieder. HS. 104 blz. 

Hetzelfde. Z. j. of pi. (achttiende eeuw). 
Een  leerachtige  onderwysinge  in  't korte.  Z. p. 

of jr. (i8e eeuw). 


197 

Hiel. Meletemata d, i. aanmerkelyke saken uit de schrif- 
ten van, door een liefhebber der wesentlyke waar- 
heydt. 17 15. HS. 394 blz. 

Biblische Figuren oder Vorstellung aller Historiën 

A. und N. Test. (Uebers. des Ex. von 1582). o. O. 1687. 

Ein ewig Testament. 1687. 

Das Grund-Stück. 1687. 

Von der verborgene Ewigkeit Christi. 1687. 

Episteln oder Send-Brieffen. 2 Th. in i Bd. 1687. 

Das   Buch  der  Gezeugnüssen  des  verborgenen 

Ackerschatzes. Amst. 1690. 

ë. LascOy J. Opera, ed. A. Kuyper. Amstelodami 1866. 
2 tomi. 

BartelSy P.  Johannes a Lasco. Elberf. 1860. 

Dalton,  H.  Johannes a Lasco. Gotha 1881. 

Lutheri, M. Opera omnia. Wittenb. 1558 — 82. 7 torn. fol. 

Enarrationes,  s.  postilla. Basileae 1546. fol. 

Sammtliche  Schriften,  sowohl  in deutscher 

als lateinischer Sprache verfertigt, und aus der letz- 
tcrn in die erste übersetzt, herausgegeben von J. 
G. Walch. Halle 1740. 24 Bde. fol. 

Vorlesung  über das Buch der Richter her- 


ausg. von G. Buchwald. Leipz. 1884. 
An der Christi. Adel deutscher Nation von 


Dr. M. Luther, herausg. v. K. Benrath. Halle 1884. 
Briefe,  Sendschreiben und Bedenken, ausg. 


W. M. L. de Wette. Berlin 1825—28. 6 Bde. 

Briefwechsel.  Herausg.  v.  Dr.  Burkhardt. 

Leipzig 1866. 


198 

Luther's, M. Tischreden,  herausg.  von  Forstemann und 
Bindseil. Berlin 1848. 4 Thl. 3 Bde. 

Lauterbach's, A. Tagebuch auf das Jahr 
1538, die Hauptquelle der Tischreden 
Luther's. Dresden 1872. 

Analecta Lutherana. Briefe und Actenstücke 
zur geschichte Luthers, herausg. v. T. 
Kolde. Gotha 1883. 

Richter, D. Geneal. Lutherorum. Berl. 1733. 

Engelbronner, E. C. d', De causis emendatorum 
sacrorum per Lutherutn parum cognitis. 
Hagae 1808. 

Villers, C. Essai sur Tesprit et Tinfluence 
de la reformation de Luther. Paris 1808. 

Weydmann, L. Luther, ein Charakterbild 
fïir unsere Zeit. Hamburg 1850. 

Hagenbachy K. R. Luther u. s. Zeit. Zür. 1859. 

Hamack, T. Luthers Theologie mit besond. 
Beziehung auf seine Versohnungs- und Er- 
lösungslehre. Erlangen 1862. 

Hipfer, F. Nikolaus Kopernikus undMarten 
Luther. Braunsberg 1868. 

Kohier, K. F. Luther's Reisen. Eisen. 1871. 

Kolde,  T.  Luthers Stellung zu Concil und 

Kirche. Gütersloh 1876. 
Hering,  Die Mystik Luthers. Leipzig 1879. 

. Lommetsch, S. Luther's Lehre vom ethisch 
religiosen Standpunkt aus. Berlin 1879. 
Hasak,  V.  Dr.  M. Luther und die religiöse 
Litcratur s. Zeit bis 1520. Regensb. 1881. 


199 

Brieger,  T.  Aleander  und  Luther  1521. 

Gotha 1884. 
Martensy  J.  G.  D.  De  hoofdtrekken  van 

Luthers theologie. Amst. 1883. 
Loman, A. D. Luther 1483 — 1883. Amst. 1883. 
Kflhn,  F.  Luther, sa vie et son oeuvre. 3 

torn. Paris 1883. 

Köstlin,  J.  Luther's Leben. Leipz. 1882. 

Martin Luther, sein Leben und 

seine Schriften. Elberf. 1883. 2 Bde. 

Luthers Theologie. Stuttg. 1883. 

2 Bde. 
Mamix de Sainte Ald^onde, Phil. de Oeuvres. Tableau 
des différends de la religion. Brux. 1857. 4 torn. 

^ Oeuvres. Ecritspo- 

Ht. et hist. Brux. 1859. 
Oeuvres.  Corres- 


pondance et mélanges. Paris, Brux. 1860. 

(De werken van) De 


bijencorf der H. Roomsche kercke. Brussel 1858. 

De  bijenkorf  der 


Roomsche kerke. Amsterd. 1664. 

Geschriften,  uitge- 


gev. door J. J. v. Toorenenbergen. den Haag 1 87 1 . 3 dln. 
_ Het  boek  d. Psal- 
men. Middelburg 1591. 

Broes,  W.  Filips  van  Marnix. Amsterdam 
1838. 2 dl. 2 st. 
Matten Mikroen, van het Nachtmael Christi en van de 
Mis. London 1552. Daar achter: De cleyne Catechis- 
mus oft kinderleere ald. 1552. 


200 

Petri Martyris Vermilii, Loei communes. Gen. 1626. fol. 

MelanchthoniSy  P. Opera omnia. Witeb. 1 580. 4 tom. fol. 

-   -- - . Loei theologici, ad edit. 1521. eurav. 

J. C. G. Augusti. Lipsiae 1821. 

CamerariuSy J. De vita Melanchtonis ; 
ace. Bibliotheea Melanchtoniana. 
etc. ed. G. T. Strobel. Halae 1777. 

Facius, M. Philipp Melanchton's Le- 
ben. Leipzig 1832. 

Matthes, F. K. Philipp. Melanehton. 
Altenburg 1841. 

Wohlfarth, J. F. Th. Philipp. Melaneh- 
ton. Leipzig 1858. 

Scheler, A. Der Apparatus Melanch- 
tonianus des Prof. v. d. Velde. Nebst 
37 unnedit. Briefe Melanchtons. Leip- 
zig 1867. 

Geiger, L. Ueber Melanthons Oratio 
continens histor. Capnionis. Frank- 
furt 1868. 

Bindseil, H. E. Ph. Melanchtonis epist. 
judicia, consilia, testimonia aliorum- 
que. Halle 1874. 

HerrUnger. Die Theol. Melanehton's. 
Gotha 1878. 

Ochino, Bemh.  Ain christliehs Bett sampt einer christl. 
Beieht. Augspurg o. J. 

Benrathy  K.  Bemardino  Ochino  von 
Siena. Leipzig 1875. 


20I 

Schwenckfeldty  C.  Confession  und  Erklarung vom Er- 
kandtniss Christi. 1557. 4to. 

Christi. Orthodox, Bücher und Schrif- 
ten. 1564. fol. 

Servetus, M. Christianismi  restitutio,  1553.  Ed.  nova, 
Norimb. 1790. 

Van  Alwoerden,  H. Historie van M. Ser- 
vetus. Rotterdam 1729. 4to. 

Brunnemann,   K.  Michel  Servetus.  Ber- 
Hn 1865. 4to. 

Pünjer,  G.  C.  B.,  De Mich. Serveti doe- 
trina. Jenae 1876. 

ToUin, H. Dr. M. Luther und Dr. M. Servet. 
Berlin 1875. 

Ph. Melanchton und M. Servetus. 

Berlin 1876. 

Das Lehrsystem M. Servet's ge- 


netisch dargestellt. Gütersloh 1876. 
Servet  und  die  oberlandischen 


Reformatoren. Berlin 1880. 

TafBnus,  J.  Vermaninghe  tot  liefde  ende  Aelmoese. 

Haarlem 1591. 
De Vivis,  J. L. Opera,  in  duos  distincta tomos. Basi- 

leae 1555. 2 vol. fol. 

Braam, H. G. De Jo. Lod. Vivis theo- 
logia Christiana. Gron. 1853. 

Zwingliii H. Opera;  completa  editio  prima,  curr.  M. 
Schulero et Joh. Schultessio. Turici 1829. 8 vol. 4to. 

-  Epistola ad Petr. Gynoraeum. Tiguri 1 526 4to 


202 

Zwingliiy  H. Farrago annotationum inGenesim. Depec- 
cato originali. Tiguri 1527. 

Tichler,  J.  De emendatione sacrorum per 
ZwingHum. Traj. ad. Rhen. 1827, 

Zeiler,  E.  Das  theol.  System  ZwingH's. 
Tüb. 1853. 

SpOrriy H. Zwingli-Studiën. Leipzig 1866. 

Cramer,  S.  Zwingli's leer van het godsd. 
geloof. Middelburg 1866. 

MOrikofer,  J.  C.  Ulrich  Zwingli.  Leipzig 
1867—69. 2 dln. 

Marthaler, K. Ueber Zwingli's Lehre vom 
Glauben. Zürich 1873. 4to. 

£•  Zeventiende en achttiende eeuw. 

Almeloveen, T. J ab. Amoenitates theologico-philologicae. 
Amst. 1694. 

Altingy H. Scriptores theolog. Heidelbergenses. Amste- 
lodami. 1646. 2 vol. 4tp. 

Alting, J. Opera omnia theologica. Amstel. 1687. 5 torn. fol. 

Alutarius,   H.  Spiegel  d.  zoogenaamde  Lutherschen. 
Amsteld. 1624. 

Ammoni C. F. Opuscula theologica. Erlangae 1793. 

Nova opuscula theologica. Göttingfae 1803. 

d'Argentiéy CoUectio judiciorum de novis erroribus Sec. 
XII — 1632 eet. Lut. 1728. 2 vol. fol. 

Arminii,  J. Disputationes. L. Bat. 16 10. 

Opera theologica. Francofurti 1631. 

Brantius, C. Hist. vit. Jac. Arminii. Amst. 1 724. 


203 

Böhme, J. Sammtliche  Schriften.  Herausg.  von K. W. 
Schiebler. Leipzig 1860. 7 Th. in 5 Bde. 

Michelsen, A. Jacob Böhme. Theosophische 
Studiën. Leipzig 1882. 

Buddei, J. F. Miscellanea sacra. Jenae 1727. 3 vol. fol. 

Bulli, G. Opera omnia, ed. J. E. Grabe. Lond. 1703. fol. 

Harmonia  Apostolor.  de  justificatione.  ibid. 

1670. 4to. 

Biimety T. Theoria sacra telluris. ibid. 1681. 4to. 

De fide et officiis Christianorum. ibid. 1727. 

Cameronis, J. Opera. Genevae 1642. fol. 

Camphuizen, D. R. Theol. werken. Amst. 1699 en Leven 
van Kamphuizen. 1699. i Bd. 4to. 

Clarke, S. Works. London 1738. 4 vol. fol. 

Clerici, J. (Liberii de S. Amore). Epistolae theologicae. 
Amstelodami 1679. 

Wetstein, J. J. Lijkrede op Joannes Clericus. 
1736 uitg. door N. C. Kist. Leiden 1844. 

V. d. Hoeven Jr,, A. des Amorie, Dissertati- 
ones duae de Joanne Clerico et Philippo a 
Limborch. Amstelodami 1843. 

Cloppenburgii,  J,   Theologica  opera  omnia.  Amstelo- 
dami 1684. 2 tomi. 4to. 

Cocceji, J. Opera omnia. Amst. 1701. 10 torn. et Opera 
posthuma. Amst. 1706. 2 tom. fol. 

Curcellaeus, S. Zedelijke werken. Leiden 1674. 4to. 

Opera theologica. Amstelod. 1675. fol. 

Chubb,  T.   Collection  of tracts  on  various  subjects. 
London 1730. 4to. 


204 

CresoUiiy L. Anthologia sacra de hominis virtutibus. Lut. 
Parisiis 1632. 2 vol. fol, 

Cuperii F. Arcana Atheismi revelata. Roterod. 1676. 4to. 

Dallaeus, J. De poenis et satisfactionib. human. Amste- 

lodami 1649. 4^^' 
Apologia pro duabus Eccles. Gall. Synodis 

national. adversus F. Spanheim: de gratia universali. 

ibid. 1655. 

Doederlein, J. C. Opuscula theologica. Jenae 1789. 

Dtiraeiy J. Irenicorum tractat. prodromus. Amst. 1662. 

Episcopiiy S. Opera theologica. ibid. 1650. 2 vol. fol. 

Brief over den grond der Remonstr. Belij- 
denis breeder verklaart. 'sGravenhage 1620. — acced: 
Ejusdem Opuscula 6, similis argumenti; — J. Poly- 
andrie Orationes 11. — Makowsky. — Bellarmini. — 
Taurini, aliorumque varia. 4to. 

Epistola Remonstrantium ad exteras ecclesias de prae- 
destinatione. L. Bat. 161 7. acced: Festi Hommii Spe- 
cimen controversiarum Belgicar. 161 8. ejusque Colle- 
gium disputatt. theol. Dordr. 161 8. — Nymmanus, H. 
De aeterno Patris aeterni logo. Wittenb. 161 7 en 
Geessel tegen den Arminiaenschen quelgeest. Amst. 
1618. 4to. 

Epistolae ecclesiasticae et theologicae Praestantium ac 
Eruditorum Virorum (Arminii, Vorstii, Episcopii, 
Grotii, Barlaei,) Amsterdami 1660. Idem liber, ed. III. 
Ibid. 1704. fol. 

Emestiy J. A. Opuscula theologica. Lipsiae 1792. 

Febronius, J. (ab Hontheim) De statu ecclesiae. Bulli- 
oni 1763. 4to. 


205 

Vindiciae Febronianae,  s. Refutatio libelli adversus Fe- 
bronium. Tiguri 1765. 4to. 

Febronius, J. (ab Hontheim) Erklarung über seinen Wi- 
derruf. Augsburg 1781. 

Gausseniii S. Dissertt. de ratione studii; ed. Ev. Schei- 
dius. L. Bat. 1792. 3 part. 

Gerhardiy J. Loei theologici. Tub. 1762. 22 tom. 19 vol. 4to. 

Gomari, Fr. Opera theol. omnia. Amst. 1664. fol, 

Grotii, H. Opera omnia theol. Lond. 1679. 4 vol. fol. 

Epistolae. Amstelod. 1687. fol. 

Hali's, R. Works. London 1841. 6 vol. 

Miscellaneous works. London 18? 

Hammondi H. Works. London 1684. 4 vol. fol. 

Harwood's Kleine theol. Abhandlungen. Leipzig 1774. 

Henke, H. P. C. Opuscula academica. Lipsiae 1802. 

Hofimaniii C. G. Opusc. varia sacra. Viteb. 1752. 4to. 

Hugueniniy D. Christianus ratiocinans. L. Bat. 1690. 

Jacobi, Regis, Opera, ed. a Montacuto. Lond. 1 619. fol. 

Junii, F. Opera theol. Genevae 1607. 2 tom. fel. 

Lampe,  F.  A.  Dissenationes philol. theolog. Amstelo- 
dami 1737. 2 vol. 4to. 

Lessii, L. De  justitia  et jure et ceteris virtutibus. Ant- 
verpiae 1609. fel. 

Opuscula de  plerisque SS. theologiae myste- 

riis. ibid. 1626. fol, 

Opuscula nova et varia. Parisiis 1655. fol. 


Lightfooty Joh. Opera omnia et opera posthuma. Ultra- 
jecti 1699. 2 vol. fol. 


206 

Mabillon,  J. et T. Ruinart, Ouvrages posthuiiies. Paris 
1724. 2 torn. 4to. 

Marcai P. de Opuscula. Parisüs 1681. 

De Mey, J. Nederduitsche  wercken.  Middelb. 1681. fol. 

Middleton, C. Miscellaneous works. Lond. 1752. 4 vol.4to. 

MolinaeuSy J. Wapenhuis, of onderwijs in de Christel. 
Godsdienst. Rotterdam 17 18. 

Mori, H. Opera theologica. Londini 1675. fol. 

Mtintinghe, H. Sylloge opusculor. theolog. L. Bat. 179 1. 
2 torn, I vol. 

Nonnen, N. De canonica auctoritate Cant. Cantt. Traj. 
ad Rhen. 1725. acced: S. Rau, Descriptio Hbri Ach- 
medis Teifaschii, de gemmis et lapidibus pretiosis. 
Traj^ad Rhen. 1784. — Metelerkamp, J. J. Doctrina 
Vet. Foed. de immortalitate animi. Har Jerov. 1799. — 
Barkey de pseudodoctorib. 2 Petr. III i sqq. L. Bat. 
1767. — Kantelaar Observv. ad quaedam V. Test. 
loca. ibid. 1781. — Hofimann ad 2 Tim. II : 19 et 
I Petr. III : 21. Harderv. 1785. 4to.   . 

Oelrichs, J. CoUectio opusculorum theolog. imprimis in 
Germania et Belgio. Bremae 1768. 2 vol. fol. 

Oly en wijn van den Samaritaan in de wonden Christi. 
Tractaetjes, dienende tot vrede. Zpl. 1655. 

Oweniy J. Theologumena. Franequerae 170x3. 4to. 

Pictet, B. La théologie chrétienne. Gén. 1721.3 vol. 4to. 

La  Placete,  J, De insanabili Romanae ecclesiae scepti- 
• cismo. Amstelodami 1 696. 4to. 

Poelenburgy A. Opuscula theologica. ibid. 1658. 
Pott et Rupertiy Sylfoge Commentationum theologicarum. 
Helmstadii 1800. 8 tom. 4 vol. 


207 

Relandi, H. Dissertationes miscellaneae. ïraj. ad Rhen. 
1706. 3 pts. I vol. 

Rhenferdiiy J. Opera philologica. Traj. ad Rhen. 1722.410. 

Robinson'sy John. Works. London 1851. 3 vol. 

Ruinart, T. Zie: J. Mabillon. 

Saldeni, G. Otia theologica. Amstelodami 1684. 410. 

Simplicii Verini, (C. Salmasii) ad J. Pacium epistola, s. 
judicium de libro posthumo H. Grotii (de eucharistia) 
Hagiopoli 1646. 

ad J. Pacium contra Grotium de trans- 

substantiatione. ibid. 1646. 

Schultens  &  Schröder,  Sylloge dissertationum. L. Bat. 
1775. 2 vol. 4to. 

Semler, J. S, Versuch einer Anleitung z. Gottesgelehr- 
samkeit. Halle 1757. 3 Thl. 

Institutio ad doctrinam Christ. liberaliorem 


discendam. Halae 1774. 
. Versuch  einer  freieren  theol.  Lehrart. 


Halle 1777. 

Spanheim, F. Dubia Evang. Gen. 1658. 3 tom. 2 vol. 4to. 
_ Opera. L. Bat. 1701. 3 vol. fol. 

Fil. Elenchus controversarium de religione. 

L. Bat. 1757. 4to. 
Swedenborgi E. Vera Christiana religio. Amst. i77i.fql. 

TöUner, J. G.  Kurze  vermischte  Aufsatze.   Frankfurt 
1767. 2 Thle. 

Theol. Untersuchungen. Riga 1774. 2 Thle. 


2o8 

TöUner, J. G. Lehrart in der dogmat. Theologie. Frank- 
furt 1759. — Dess. Grundiss der dogmat. Theologie. 
1760. — Grundriss einer Hermeneut. 1765 

Grundriss einer Pastoraltheologie. 1767, — 

Das  Abendmahl  des  Herrn.  1756.  —  Die Zeit des 
Menschen. 1766. i Bd. 

Trigland, J. Opuscula, d. i. Boecken en tractaaten, Am- 
stelredam 1640. 2 dl. fol. 

Turrettini, J. A. Cogitationes et dissertationes theol. 
Genevae 1737. 3 torn. 4 vol. 4to. 

Valckenier, J. Roma paganizans. Franeq. 1656. 4to. 

Le Vassor, M.  De la veritable religion. Par. i688. 4to. 

Velthusen, Kuinoel et Ruperti, Commentationes theol. 
Lipsiae 1794. 6 vol. 

Venema, H. Dissertationes sacrae. Harlingae 1731. 4to. 

Vereeniging (De) van 't Christendom. Uit het fransch. 
Amst. 1671. — Gener. remedien d. Sond. 1685. i Bd. 

Voetii, G. Desperata causa Papatus. Amst. 1635. 4to. 

Disputat. theol. Traj. ad Rhen. 1648. 5 vol. 4to. 

Vmtasse, C. Tractatus de variis argumentis theologicis. 
Lovanii 1783. 13 vol. 4to. 

Weismanniy C. E. Schediasmata academica. Tub. 1725. 4to. 

1 Institutiones theolog^cae. ibid. 1739. 4to. 

Werenfelsiiy S. Opuscula theolog. philologica. Laus. et 
Gen. 1739. 2 tom. 4to. 

Wemsdorf, B. G, Disputationes academ. Vitemb. 1736. 4to. 

Witsii, H. Aegyptiaca et Dekaphylon. Amst. 1696. 4to. 

Miscellanea sacra.Traj. ad Rhen. 1 700. 2 vol. 4to. 


209 

Zachariae, G.T.DeFraternitate Christiana.Hal. 1750.410. 

Zimmermann,  J.  J.  Opuscula theologica. Tiguri 1751. 
4 torn. 2 vol. 4to. 


Leo Allatius, Hottingerus convictus. Rotn. 1661. 

Amaldina Causa, c. Arnaldi scriptis de gratia. Leod. 1699. 

Bellarmini, R. De controveFsiis christianae fidei. Pari- 
siis 161 3. 4 torn. 3 vol. fol. 

Bossuet, J. B. Expositio doctrinae cathoL c. stricturis 
anti-Bossuet. auct. M. Crusio. Gottingae 1736. acced: 
8 opuscula, argumenti dogmatici, auctorib. Jahnke. — 
Dedekind. — Bytemeister. — Danckwerts. — Geric- 
ke. — Oporinus etc. 4to. 

Uitlegging der Cathol. leer. Antw. 1679. 


Eleutherii, Th. Controversiae de Divinae gratiae auxiliis 
sub Sixto V, eet. Antv. 1705. fol. 

Harduini, J. Opera varia. Amst. 1733. fol. 

Janifon et Gavin, Ie passe-partout de l'Eglise Romaine. 
Londres 1726. 2 tom. 

Jansenii,  C.  Augustinus,  de naturae humanae sanitate. 
Lovaniae 1640. 2 vol. 4to. 

Blaugtiin,  G.  Auctorum  veter,  de  praedestinatione et 
gratia opera. Lut. Parisiis 1650. 2 vol. 4to. 

Zeelander,  L.  Gronden  van het Catholijke Geloof des 
H. Autaers. Gendt 1740. 

14 


2IO 

V.  KERKLEER EN KERKRECHT. 
I.   Kerk  en  kerkinrichting. 

Diemont, A. De Ecclesia Christiana e Christi mente. 
Gron. 1844. 

Petersen, A. Die Idee der Christlichen Kirche. Leip- 
% 1839. 3 Bde. 

Van den Bergh Jr., J. De leer over de kerk, volgens 
het Nieuwe Testament. Leiden 1870. 

Tydeman, N. Het stemrecht der Gemeente, l. Van den 
Apostolischen tijd tot aan de Hervorming. Amster- 
dam 1870. 

Rothe, R. Anfange der Christlichen Kirche u. ihrer 
Verfassung. Wittenberg 1837. ir u. einz. Th. 

Kist, N. C. De betrekking tusschen Kerk en Christen- 
dom (overdruk uit Archief v. kerk. Gesch. dK X) 1840. 

Baur, F. C. Ursprung .des Episcopats in der Christi. 
Kirche. Tübingen 1838. 

Planck, G. J. Geschichte der Christlichen Kirchen-Ge- 
sellschaftsverfassungen. Hannover 1803. 5 Bde. 

Pelliccia, A. A. De Christ. ecclesiae primae, mediae et 
noviss. aetatis politia. Coloniae 1829. 

Eisenschmidy L. M. Versuche das Römisch-Katholische 
Kirchenthum durch das Urchristenthum der Kirchen- 
vater zu begründen. Neustadt 1829. 

Hundeshagen, K. B. Beitr. zur Kirchenverfassungs-ge- 
schichte. Wiesbaden 1864. 

Zi^ler, W. C. L. Geschichte der kirchlichen Verfas- 
sungsformen in den ersten sechs Jahrhunderten. Leip- 
zig 1798. 


211 

Hamacky Ad. Die Gesellschaltsverfassung der Christl, 
Kirchen im Alterthum. Giessen 1883. 

Hflllmann, K. D, Ursprünge der Kirchenverfassung des 
Mittelalters. Bonn 1831. 

Van IJsselsteijn, N. J. Over den invloed van de kerkel. 
wetgeving der middeleeuwen op den regtstoestand 
in Nederland. Leiden 1837. 

Bretschneider, K. G. Ueber Representativ-Verfassung 
der Evangelischen Kirche. Leipzig 1832. 

Sacky K. H. Ueber Synodalverfassung. Bonn 1832. 

2;  Kerkvergaderingen, 

Concilia omnia, tam generalia, quam particularia, ed. P. 
Crabbe. Coloniae 1538. 2 vol. fol. 

Sacro-Sancta.  Ad Regiam edit. exacta, quarta 

parte auctior, studio P. Labbei et G. Cossarti. Lut, 
Par. 1671 — 72. 15 tom. 16 vol. — Acced. Apparatus 
et Apparatus alter Jacobatii, (qui dissertationes ad 
Concilia speet, contin.) ibid. 1672. fol. 

Mansiy J. D. Sanctor. Concilior. et Decretor. CoUectio 
nova, s. Supplement, ad Concilior. coUectionem Labbei 
et Cossarti, et edit. Venet. Coleti. Lucae 1 748. 6 vol. fol. 

Hildebrandiy J. Historia Conciliorum, usque ad 1645. 
Helmstadii 1707. — F. Bechmann, Haeresiographia. 
Jenae 1700. i vol. 4to. 

Acta Conciliorum et Epistolae Decretales ac Constitutiones 
Pontificum, ed. J. Harduinus. Parisiis 171 5. 11 tom. 
12 vol. fol. 

Avis des censeurs nommés par Ie Parlement pour Texa- 
men de la nouv. coUection des conciles par J. Har- 
douin etc. Utrecht 1730. 4to. 


212 


Concilia Germaniae, notis iilustrata, ed. J. F. Schannat 
et J. Hartzheim. Colon. Agripp. 1759 — 90« 10 tom. 
II vol fol. 

Carranza, B. Summa Conciliorum ad Julium III. Duaci 1679. 

Cabassutiiy J. Notitia Conciliorum. Lov. 1776. 

Canones apostolici et Concilia, Sec. IV — VII Recogn. 
H. F. Briens. Berol. 1839. 2 ps. 

Michaudy E. Discussion sur les sept Conciles oecumé- 
niques. Bern, Paris, Bruxelles 1878. 

De Potter, Considérations sur les principaux conciles. 
Bruxelles 181 6. 2 tom. 

Eisenschmid, L. M. Unfehlbarkeit der allgemeinen Con- 
cilien. Neustadt 1831. 

Hefele, G. J. Conciliengeschichte. Freib. 1855 — 68. 7 Th. 


Ittigii, T. Historia Concilii Nicaeni. Lips. 1712. 4to. 

Revillout,  E.  Le  Concile  de  Nicée d'après les textes 
Coptes. Paris 1881. 

Maassen,  F.  Eine  romische  Synode  aus der Zeit von 
871—878. Wien 1878. 

Von  Karajan,  T,  G.  Zur  Geschichte des Concils von 
Lyon, 1245. ibid. 1850. fol. 

Höfler, C. Concilia Pragensia 1353 — 141 3. Prag 1862. 

Von  Wessenberg,  J.  H. Die groszen Kirchenversamm- 
lungen des 15^" und i6en Jahrh. Constanz 1844. 4 Th. 

Monumenta Conciliorum Generalium Sec. XV, ed. Caes. 
academiae socii. Vindob, 1857. 2 tomi. fol. 

Lenfant,  J.  Histoire  du  Concile  de  Pise. Amsterdam 
1724. 2 tom. I vol 4to. 


^ 


213 

Hardt, H. V. D. Magnum Concilium oecumen. Constan- 
tiense. Helmstadii 1700. 6 tom. 3 vol. fol. 

Lenfant, J. Histoire du Concile de Constance. Amster- 
dam 1727. 2 vol. 4to. 

Lenz, M. Drei Tractate aus dem Schriftencyclus des 
Constanzer Concils. Marburg 1876. 

CarOy J. Urkundl. Beitrage zur Geschichte des Constan- 
zer Concils. Wien  1879. 

Lenfant, J. Histoire du Concile de Basle. Amsterdam 
1731  2 tom. I vol. 4to, 

Acta Concilii Florentini, ed. H. Justinianus. Rom. 1638. fol. 

Sguropuliy  S. Hist. Concilii Florentini, Hagae 1660. fol. 

Frommann, Th. Gesch. d. Florentiner Kircheneinig^ng. 
Halle 1872. 

Petri Soave Polano (F. Sarpi), Historia Concilii Trident. 
(Fcofurti 1621?) 4to. 

Historie  des  Conciliums 

van Trente. 'sGravenhage 1621. 4to. 

Geschichte des Konziliums 


von  Trident  übers.  von W. Winterer. Mergentheim 

1840. 4 Th. 2 Bde. 
Heid^^eriy J. A. Tumulus Concilii Trident. Tiguri 1690. 

2 tom. 4to. 
ChemnitZy M. Examen Concilii Trident. Francof. 1707. fol. 
PaUavicini,   S.   Vera  oecum.   Concilii   Tridentini  a. 

^545 — 63. contra exsurg. Lutheros, aliasque haereses, 

Historia ; contra falsam P. Suavis historiam lat. redd. 

Giattino. Col. 171 7. 3 tom. i vol. fol. 
Geschichte  des  Tridentin.  Conciliums. 

Augsburg 1835. 8 Bde. 
Dupin, L. E. Hist. du Concile de Trente. Brux. 1721  2 vol. 


214 

Monumenta ad historiam Concilii Tridentini, studio et 
opera J. Ie Plat. Lovanii 1781—87. 7 vol. 4to. 

BungeneTy F. Hist. du Concile de Trente. Par. 1847. 2 vol. 

Theiner, A, Acta genuina oecumenici Concilii Triden- 
tini. Zagrabiae 1874. 2 tomi. 4to. 

Maynier, L. Etudes historiques sur Ie Concile de Trente. 
ie part. 1545 — 62. Paris 1874. 

Thesaurus resol. S. Concilii, quae consentaneae ad Tri- 
dentinorum PP. decreta aliasque canonici juris sanc- 
tiones prodierunt, usque ad annum 1871 edid. W. 
Mühlbauer. Monachii 1872. 5 torn. etc. 4to. 

Frommann, Th. Gesch. des Vatican. Concils 1869 — 70. 
Gotha 1873. 

Posse, O. Analecta Vaticana. Oeniponti 1878. 

Acta et decreta Sacr. Conciliorum recentiorum coUectio 
Lacensis. Friburgii 1870 — 74. 6 tomi. 4to. 

Monumenta dominationis Pontificiae, s. codex Carolinus; 
Epist. Leonis III; Diplomata paparum eet. ed. C. 
Cenni. Romae 1760. 2 vol. 4to. 

Blondelli, D. Pseudo-Isidorus et Turrianus vapulantes. 
Gen. 1628. 4to. 

Rosshirt, C. F. Von den falschen Decretalen. Heidel- 
berg 1847. 

Hinschius, F. Decretales Pseudo-Isidorianae et capitula 
Angilramni. Lips. 1863. 2 vol. 

Theuier, A. De Romanor. Pontificum Epistolar. Decre- 
talium antiquis coUectionibus. Lipsiae 1829. 4to. 

Richter, A. L. Antiqua Canonum collectio, qua usus est 

Regino Prumiensis. Marburgi 1844. 4to. 
Baleiy J. Acta Pontificum Romanorum. 1560. 


215 

Von  Pfltigk-Harttung,  J.  Acta  Pontificum Romanorum 
inedita I. Tubingae 1880. 

Jaflféy P. Regesta Pontificum Romanorum ad annum post 
Chr. natum 1198. Berolini 1851. 4to. 

Potthasty  A.  Regesta  Pontificum Romanorum^ inde ab 
anno 1198 — 1304. Berolini  1873. 2 vol. 4to. 

Dittrichy F. Regesten und Briefe des Cardinals Gasparo 
Contarini (1483 — 1542). Braunsberg 1881. 

Bullarium  Magnum  Romanumy  a  Leone M. usque ad 
Bened. XIV. Luxemburgi 1742. 19 vol. fol. 

3.   Kerkrecht. 

Corpus Juris canonici. Lugduni 1671. fol. 

Bever^us,  G.  Codex Canonüm ecclesiae primit. vindi- 
catus. Amstelod. 1697. 4to. 

Von  Espen, Z. B. Jus ecclesiasticum universum Lovanii 
1778. Cum supplemento 5 vol. fol. 

Boehmer, J. H. Dissertt. juris eccl. antiqui. Halae 1729. 

Pfaflf, C. M. Jus ecclesiasticum. Fcofurti 1732. 

Boehmer, G. L. Principia juris canonici. Göttingae 1 785. 

Wasserschlebeny  H.  Beytrage zur Geschichte der Vor- 
gratianischen Kirchenrechtsquellen. Leipzig 1839. 

BonefidiuSy E. Juris orientalis Libri III. Genevae 1573. 

Richter,  A.  L.  Lehrbuch  des  katholischen u. evange- 
lischen Kirchenrechts. Leipzig 1842. 

Phillips, G. Kirchenrecht. Regensburg 1845. 4 Bde. 

Fontes Juris ecclesiastici, cd. Walter. Bonnae 1861. 

Corpus Juris Canonici, ed. Friedberg. Lipz. 1877— 8i.4to. 


2l6 

Vering, F. H. Lehrbuch des katholischen, orientalischen 
und protestantischen Kirchenrechts, Freib. 1881. 

Friedbergy E. Lehrbuch des kathol. und evang. Kirchen" 
rechts. Leipzig 1884. 

Boehmer, J. H. Jus ecclesiast. Protestantium. Halae 1756. 

6 vol. 4to. 
Bickelly  J.  W.  Geschichte  des  Kirchenrechts,  Gies- 

sen 1843. 2 Thle. 
Rosshirt,  C. F. Geschichte des Kanonischen Rechts im 

Mittelalter. Mainz 1846. 
Loeningy  E.  Geschichte  des  deutschen  Kirchenrechts. 

Strassb. 1878. 
Voetii, G. Politica ecclesiastica. Amstelod. 1663. 4 vol. 4to. 
Schoockii,  M. Liber de bonis vulgo ecclesiasticis dictis: 

item de canonicis Ultrajectinis. Gron. 1651. 4to. 
Von  Poschingery H. Das Eigenthum am Kirchenvermö- 

gen. München 1871. 
Ratzinger,  G.  Geschichte der kirchlichen Armenpflege. 

Freib. i. Br. 1884. 
UhUiom,  G.  Die christl.  Liebesthatigkeit in  der alten 

Kirche. Stuttg. 1882. 


Bochart, S. De presbyteratu et episcopatu, de provo- 
catione a judiciis ecclesiast. de jure ac potest. regum. 
Parisiis 1650. 4to. 

Hildebrand, J. De Episcopis et juribus episcopalibus. 
Helmstadii 1745. acced. Ej. De Religiosis eorumque 
ordinibus. ibid. 1741. — Ej. de sacris publicis, templis 
et diebus festis. ibid. 1735. — Ej. de diebus festis. 
ibid. 1735. — Ej. Antiquitates ex uni versa SSaselec- 
tae. ibid. 1740. 4to. 


217 

Nili  Thessalon.  De  primatu  Papae  Rom.  LL.  II  et 
Barlaam monachi, ed. C. Salniasius. Hanoviae 1608. 

Salmasius, C. De primatu Papae et dissertt. de eodem 
primatu Nili et Barlaami. L. Bat. 1645. 4to. 

Cotta,  J.  F.  De fallibili Pontificis Rom. auctoritate. L. 
Bat. 1732. 

Stolbergy F. L. V. De voorrang v. Petrus etc. Devent. 181 6. 

Beleuchtung der Stolbergschen Schrift über den Vorrang 
des Petrus, etc. Nürnberg 181 7. 

Münch, E. Die Schenkung Konstantins. Freib. 1824, 
Spitüer, L. T. Geschichte des Pabstthums. Heidelb. 1826. 
Pinel, Primat d. Römischen Papstes. Stuttgart 1829. 
EUendorf, J. Der Primat d. Rom. Papste. Darmst. 1 841 . 2 Th. 
Viennet, Hist. de la puiss. pontificale. Paris 1866 2 vol. 
Friedrich,  J.  Zur  altesten  Geschichte des Primates in 

der Kirche. Bonn 1879. 
Lechler,  G.  V.  Der  Kirchenstaat  und  die Opposition 

gegen  den papstlichen Absolutismus. Lpz. 1870. 4to. 
Ranke. L. Die Römischen Papste, im i6*«n u. i7*«"Jahr- 

hund.  Hamburg  u.  Berlin  1827—36. 4 Bde. {i^^ Th. 

ersch.  u. d. Titel : Fürsten u. Völker v. Süd-europa). 


Grotius,  H.  De  imperio  summarum  potestatum  circa 

sacra. Hagae-Comitis 1661. 
Rogge»  C.  De  godsdienst  afgezonderd  van den Staat. 

Leyden 1795. Met versch. andere tractaten over hetz. 
Broes,  W.  De  Kerk en de Staat in wederzijdsche |pe- 

trekking. Amst. 1830. 4 dl. 5 st. 
V^;elin  van  Claerbergen,  F.  B.  J.  De juribus summi 

imperantis in societates ecclesiasticas. Franeq. 1833. 4to. 


2l8 

Droste- Vischeringy  C.  A.  Ueber den Frieden unter der 
Kirche und den Staaten. Munster 1843. 

Zesser, Ed. Staat und Kirche. Leipzig 1873. 


Dupin, L. E. De antiqua eccl. disciplina. Colon. 1691.410. 

Mendelssohn Bartholdy,* C. De monitione canonica. Hei- 
delbergae 1860. 

Van Toorenenbergen, A. Geschiedenis van den ban. 
Purmerend 1860. 

Taxae Cancellariae, Apostolicae et taxae sacrae poeni- 
tentiariae, d. i. Schattingen der H. Kamer, uitgegeven 
door P. G. Josselin. Leiden 1744. 

Chais, Ch. Lettres historiques et dogmatiques sur les 
jubilés et les indulgences. La Haye 1751. 3 vol. 

Loirety L. F. D. V. Histoire abrégée du sacrilège. 
Paris 1825. 

Rutgers van Rozenbm^, J. G. H. De paroemio : ecclesia 
non sitit sanguinem. Amstel. 1854. 

Carovéy F. W. Ueber das Cölibatgesetz des Katholischen 
Klerus. Fkfiirt. 1833. 

Bei^y G. D. Die Verbindlichkeit der kanonischen Ehe- 
hindernisse mit Evangelischen. Breslau 1835. 

Roskovany,  A.  De  matrimonio  in  ecclesia  catholica. 

Aug. Vindel. 1837. 2 tom. 
Heusser,  A.  De  potestate  statuendi impedimenta pro 

matrimoniis. Colon. 1854. 
Muller  Massis,  D. G. G. De statu ecclesiae et legritima 

Romani pontificis potestate, sive de Joh. Nic. Honthemio 

strenuo  libertatis  eccles. vindice. Traj. ad. Rh. 1863. 


219 

Hegelmaier, T. G. Geschichte d. Bibelverbots. ülm 1783, 

Indices expurgatorii duo, testes fraudum ac falsationum 
pontificiar. c. ind. librorum prohibit. Hanoviae 161 1. 

Sotomajor, A. a, Index Librorum prohibitor. pro Catho- 
Hcis Hispaniarum. Madridi 1667. acced: Catalogus 
Librorum prohibitor. Alexandri VII. Rom. 1667. fol 

Beza, T. Straffe der overheyt tegen de ketters. Frane- 
ker 1601. 

Proces van 't ketterdooden en de dwang der conscien- 
tiën, tusschen J. Lipsius, D. Coornhert en Wolfaardt 
Bisschop. Ter Goude 1590. 

Von Zesen, F. Des weltlichen Standes Handlungen wi- 
der den Gewissenszwang. Amst. 1665. 


Sjmodus Provinc. Dioec. Ultraj. (sect. protest.) 161 2. Lat. 
vertit P. a Cudtsem. Hagiop. 1614. 

Dordraceni Acta Synodi. 1620. 4to. 

Malderiy J. Anti-Synodica, advers. Synod. Dordrac.Ant- 
verpiae 1620. 

Hovinghy Christendom en Hervorming vergeleken met 
den Protestantschen Kerkstaat. Gron. 181 5. — Dez. 
Christendom en Hervorming beschouwd, add. 18 16. 
— Cramcr von Baumgarten, Brieven over dit werk. 
ald. 181 7, — Voor- en Narede bij Christendom en 
Hervorming, ald. 181 6. i dl. 

Van der Tuuk, G. Handboek voor hervormde Predikan- 
ten en Kerkeraadsleden. Leeuwarden 1820. 3 dl. 

Royaards, H. J. Hedendaagsch Kerkregt bij de Her- 
vormden in Nederland. Utrecht 1834. 2 dl. 


220 

Hoóijer, C. Kerkelijke wetten voor de Hervormden in 
het Koningrijk der Nederlanden. Bommel 1846. 

Prins, J. J. Het Kerkrecht d. Ned. Herv, Kerk. Leid. 1870. 

De Geer, B. J. L. en J. L. Doedes, Bijdragen tot de 
kennis en beoefening van het Ned. Herv. Kerkregt. 
Utrecht 1841. 

Ontwerp v. Wet o. h. Hooger Onderw. 's Gravenh. 1849. 

Vos Az., G. J. De tegenwoordige inrichting dervaderl. 
Kerk. Dordrecht 1884. 

Appeltere, A. W. V. Het Staatsregt in Nederland in 
betrekking tot de Kerk. 'sGravenhage 1837. 

Frets, F. De betrekking van den Staat tot de Gods- 
dienst. Rotterdam 1837. 

Kist, N. C. Neerlands Bededagen. Leiden 1848. 2 dl. 

Rahusen, I. J. De ecclesiae nexu cum civitate in patria 
nostra inde ab anno 181 3. Amst. 1854. fol. 

Bergsma, J. J. De commissariis politicis sive delegatis 
summi imperii ad synodos ecclesiae reformatae in 
nostra patria. Traj. ad Rhen. 1857. 

Heineken, W. De Staat en het Kerkbestuur der Nederl. 
Hervormden sedert het herstel onzer onafhankelijk- 
heid. Leiden 1868. 

Groen, G. Van Prinsterer, Maatregelen tegen de Afge- 
scheidenen enz. Leiden 1837. 

Ketwich, C. J. V. De Simonia. L. Bat. 1845. 

Bedenkingen omtrent de artikelen der Herv. Synode, 
over de betrekking der Hoogleeraren in de Godge- 
leerdheid tot de Kerk. Haarlem 1845. 


221 


Brabantus  Candidus,  Onverdraagzaamheid  van  eenige 
Protestanten in Noordbraband. Amsterdam 1821. 

Luthersche  Sjmode  (Overzigt  wegens  de Handelingen 
der Evang.) van 181 9 — 43. Amst. 1844. 


Du Plaats, M. Observations sur Ia declaration de TAr- 
chévêque de Malines touchant Tenseignement du Semi- 
naire de Louvain. 1789. 

Sjmodicon Belgicum, s. Acta omnium ecclesiarum Belgii. 
Mechliniae 1828. 2 vol. 4to. 

Nitzschy C. J. Urkundenbuch der evang. Union. Bonn 1858. 

Kirchen-Agende fïir d. Hof- u. Domkirche in Berlin. 
Berlin 1822. 4to. 

Eisenlohr, T. Geschichtliche Entwickelung der rechtlichen 
Verhaltnisse d. Evang. Kirchein Würtemb. Tüb. 1836. 

Gaussen, Mémoires adressés au Conseil d'Etat de Génève. 
Génève 1832. 

CoUectio variorum tractatuum, in quibus praecipuae con- 
troversiae inter Romano-Pontifices et ecclesiam Galli- 
canam de auctoritate Papae et potestate politica 
agitantur. Parisiis 17 17. 4to. 

De Gasparin, A. Des Interets généraux du Protestan- 
tisme Fran9ais. Paris 1843. 

KnOs, A. E. Die Eigenthümlichkeiten der schwedischen 
Kirchenverfassung. Stuttgart 1852. 

Sacky K. H. Richard Hooker von den Gesetzen des 
Kirchenregiments. Heidelb. 1868. 


222 

Emdre, S. V. Hist. berigt v. alle gezindheden in ons 
vaderland. Utrecht 1786. 

Feurmg, J. J. Alphabetisch register der Protestantsche 
Gemeenten in de Nederlanden. Haag 1839. 

Van Setteiiy K, F. Opgave van legaten aan kerken, enz. 
in Nederland. Amsterdam 1842. 

Statistiek, Kerkelijke, d. Nederl. in 1833. Amst. 1835. 4to. 

Plank, G. J. Gegenwartiger Zustand u. Bedürfnisse der 
protestantischen Kirche, beim Schlusse ihres 3*^° Jahr- 
hunderts. Erfurt 181 7. 

Wiggers, J. Kirchliche Statistik. Hamb. 1842. 2 Thle. 

Zeitschrift für. Kirchenrecht. Herausg. von R. Dove. 
Berlin 1861 u. folgg. 

4.  Geschiedenis  der leerstellingen. 

PetaviuSy D. De theologicis dogmatibus. Antverpiae 1 700. 
6 torn. 3 vol. fol. 

Bertholdt, L. Handbuch d. Dogmengeschichte. Erlan- 
gen 1822. 2 Thle. 

Hagenbachy C. R. Tabellarische Uebersicht der Dog- 
mengeschichte. Basel 1828. 4to. 

Münscher,  W,  Lehrbuch  der  Christlichen  Dogmenge-^ 
schichte. Cassel 1832. 2 Thle. 3 Bde. 

Baumgarten Crusius, F. L. O. Lehrbuch der Christl. 
Dogmengeschichte. Jena 1832. 3 Bde. 

Lenz,  C.  G.  H.  Geschichte  der Christlichen Dogmen. 
•   Helmstadt 1834. 

Vorlftndery K. Tabellarische Uebersicht der Dogmenge- 
schichte. Hamburg 1837. ie, 2e Lf. fol. 


223 

Engelhardt, J. G.V. Dogmengesch Neust. 1839. 2 Thle. 

Bauingarten Crusius, F. L. O. Compendium der Christl. 
Dogmengeschichte. Leipzig 1840. 

Baur,   F.  Ch.  Lehrbuch  der  Christlichen  Dogmenge- 
schichte. Stuttgart 1847. 

Beek, C. Christliche Dogmengeschichte. Weimar 1848. 

Hagenbach,  K.  R.  Lehrbuch  der  Dogmengeschichte. 
Leipzig 1853. 2 Bde. 

Neander's,  A. Theol. Vorlesungen. Herausg. v. J. Mul- 
ler. Berlin 1857 — 64. 

I. II.   Christl. Dogmengeschichte. 2 Th. 

III. Auslegung des Briefes an die Corinther. 

IV. Katholici^mus und Protestantismus. 

V. Gesch. der Christl. Ethik. 

Ebrard,  J.  H.  A. Handbuch der Christl. Kirchen- und 
Dogmengeschichte. Erlangen 1865. 4 Bde. 

Baur,  F.  C.  Vorlesungen  über  die  Christl. Dogmen- 
geschichte. Leipzig 1865 — 66. 3 Bde. 

Zeiler, P. Neueste Dogmengeschichte. Heilbr. 1881. 

Schwane, J. Dogmengeschichte der vornicanischen Zeit. 
Munchen 1862, 

Muller, J. P. Gesch. van de ontw. van het Christ. dogma 
in de Grieksche kerk 325 — 680. Amst. 1865. 

Bach,  J. Die Dogmengeschichte des Mittelalters. Wien 
1874. 2 Bde. 

Langen,  J.  Das Vatic. Dogma von den Universal-epis- ' 
copat und der Unfehlbarkeit des Papstes. Bonn 1876. 

5.  Symbolische  boeken. 

Winer, G. B. Comparative Darstellung des LehrbegrifFs 
des Christl. Kirchenparteien. 2e Ausg. Lpz. 1837. 4to. 


224 

Guerike, H. E. F. Allgemeine Christl. Symbolik. Lpz. 1839. 

Hahiiy A. Bibliothek der Symbole u. Glaubensregeln 
der Apostolisch-katholischen Kirche. Breslau 1842; 
2e Ausg, 1877. 

Baier, A. H. Symbolik der Christlichen Confessionen u. 
Religionspartheien. Greifswald 1854. 2 Bde. 

Oehler, G. F. Lehrbuch der Symbolik, herausg. von J. 
Delitzsch. Tübingen 1876. 

Witsii, H. Exercitationes in Symbolum ApostoHcum et 
orationem dominicam. Amstelod. 1697. 4to. 

Van Zanten, J. Historie van het geloofsformuHer der 
Apostelen. Haarlem 1707. 

Kingi J. Historia Symboli Apostolici. L. Bat. 1765. 

Nicolas, M. Le Symbole des Apótres. Paris 1867. 

Coquerel fils, A. Histoire du Credo. Paris 1869. 

Thoden van Velzen, S. K. Het apostolisch Credo. Am- 
sterdam 1876. 

Suiceriy J. Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum. Traj. 
ad Rhen. 1718. 4to. 

Augusti, J. C. G. Corpus librorum symbolicor. Ecclesiae 
Reformatae. Elberfeldi 1827. 

Hase, C. A. Libri symbolici Eccles. Evangel. Lips. 1837. 

Niemeyer, H. A. CoUectio confessionum in Eccles. Re- 
form, publicatar. c. ejus Append. libror. symbol. Puri- 
tanorum. Lipsiae 1840. 

Canones Synodi Dordracenae cum notis Dan. Tileni. 
Parisiis 1622. 

Ecdesiarum Belgic. Confessio interpr. ]• Revio et Cate- 
chesis interpr. T. Sylburgio. L. Bat. 1835. 


Van Toorenenbei^en, J. J. Eene bladzijde uit de geschie- 
denis der Nederl.  Geloofsbelijdenis,  s Gravenh. 1862. 

Doedes, J. L De Nederl. Geloofsbelijdenis en de Heidel- 
bergsche Catechismus. Utrecht 1880. 2 dln. 

Vinke, H. J. Libri symboHci Ecclesiae Reformatae Neder- 
landicae. Traj. ad Rhen. 1846. 

Belijdenis der Remonstranten. 1622. — Remonstrantsche 
Catechismus en formulieren. 1640.  i dl. 

Schriften  zur  Reformirten  Theologie  von  H.  Heppe. 
Elberf.  1860—61. 2 Th. 

I.   Bekenntnissschriften der Reformirten Kirchen 

Deutschlands. 
II.   Dogmatik der evang. Reformirten Kirche. 

Confessio Helvetica ab H. Bullingero conscripta, ed. Böhl. 
Vindobon. 1866. 

Beza, T. Bekentenisse des Christel, geloofs. 1561. z. pi. 

Belijdenisse der Kercken in Switserlandt en van Franck- 
rijk. Nordwitz 1598. 

des geloofs der Zwitsers, Amst. 1724. 

Belijdenis  der  kerken van Engeland, Schotland en Ier- 
land, door T. H. Velthusius. Amsterdam 1651. 

Catechismus^  Groote  en  kleine,  der  Engelsche Kerk. 
Groningen 1732. 

Gilbert,  Exposition  of the 39 articles of the Church of 
England. Dublin 1790. 

Tittmann,  J.  A.  H.  Libri  symbolici  Eccles. Evangel. 
Misenae 1837. 

Belijdenis, Augsburgsche, en Apologie. Francof. 1567. 

Augsburgische Confession.  HSS. Basel 1667. 4to. 

15 


226 

Confession, Augsburgische, nach Melanchthon's Ausgabe 
vom Jahr 1530, von J. L. Funck. Lübeck 1830. 

Webber, Z, Verhaal van de confessie van Augsburg. 
Amsterdam 1650. 

Plitt, G. Die Apologie der Augustana erklart. Erl. 1873. 

Geloofsbelijdenis van v. Zinzendorf. Nijmegen 1738. — 
Naricht van de Hernhutsche gemeente. Amst. 1739. — 
Hernhutsche Brieven met byvoegselen. ald. 1738. — 
D. GerdeSy Over de zalvinge der gelovigen, ald. 
1736. 1  Band. 

Apologie der Brownisten, tegen de Universiteyt van 
Oxford t. Amst.  16 12. 

Belijdenis en Kerkenordere der Congregationale Oude 
Engelsche Gemeente te Amsterdam in de Barndesteeg. 
Amsterdam 1680. 

Verklaringe des geloofs van J. de Labadie, enz. 1671. 
— P. Yvon, Examen der 2 1 artik. van Labadie. Her- 
fordt 1672. I dl. 

Dulignon, F. Catechismus der Labadisten. Amst. 1682. 

Belijdenisse des geloofs der Kwakers, door R. Barclay. 
Amsterdam 1675. 

Verslag van de leer en tucht der Kwakers, door H^ 
Tuke. Amst. 1828. 

Catechismus, of die somme der Christ. onder wijsinghe. 
Leuven 1558. 

Catechismus Romanus, ex decreto Tridentino. Lov. 1690. 

Geloofsbelijdenis der Apostol. Orientaalsche kerk, door 
J. A. Seinerus vertaald met aanmerkk. Haarlem 1722. 

Confessio orthodoxa Ecclesiae oriënt, c. interpret. C. G. 
HofFmanni. Wratisl. 1751. 


227 

Orientalis  Ecclesiae  Libri symbolici; coUeg. E. J. Kim 
mei. Jenae 1843. 

Orientalis Ecclesiae Monumenta fidei, coUeg. E. J. Kim- 
mei. acced : Appendix ex schedis auctoris posthumis 
ed. a H. J. C. Weissenborn. Jenae 1 850. 2 partes. i vol. 

GesSi  W. Symbolik der griechischen kirche. Berlin 1872. 

VI.  KERKGESCHIEDENIS. 
Algemeene werken. 

I.   Oudheidkunde. 

HospinianuSy  R.  Historia sacramentaria, h. e. de coena 

Domini etc. Tiguri 1598. 2 vol. fol. 

De Templis. ibid. 1603. fol. 

Hildebrand,  J.  Institutiones sacrae. Helmstad. 1660. — 

Ej. Primitivae ecclesiae offqrtorium pro deftinctis. ibid. 

1667. — Ej. De precibus vett. Christianor. ibid. 1655. 

— Ej. De disciplina ecclesiastica veterum praesertim 
Germanor. ibid. 1659. — Ej. De Episcopis. ibid. 1662. 

— Ej. De juribus episcopalibus. ibid. 1662. — Ej. 
Donatio Constantini. ibid. 1661. — Ej. De conciliis et 
circa ea summae potestatis auctoritate. ibid. 1650. — 
Ej. De majestatis civilis auctoritate. ibid. 1645. i vol. 4to. 

Ars  bene  moriendi^  s.  de  variis  circa 

aegrotos sacris antiquitatibus ibid. 1661. 4to. 
De  precibus  vett.  Christianorum.  ibid. 


1735,  —  Ej.  Compendium  veterum  orandi  rituum. 

ibid. 1740. — Ej. Rituale baptismi veteris, ibid. 1740. 

— Ej. De nuptiis vett. Christianorum. ibid. 1733. 4to. 
Cave, W. Het eerste Christendom. Utrecht 1692. 
Binghami, J, Dissertationes eccles. ibid. 1 738. 2 vol. 4to. 

Antiquitates, s. Origines ecelesiasticae, ed. 

J. F. Buddeus. Halae 175 1. 10 vol. 4to. 


228 

Mamachii,  T,  M.  Origfines  et antiquitates Christianae. 

Rom. 1749—55. 5 vol 4to. 
Jacutiiy M. Christian. Antiquitt. specimen. Rom. 1758.410. 

Schelhom,  J.  G. Amoenitates litterariae. Fcof. ét Lips. 
1730. 14 töm. 7 vol. 

Amoenitates hist. eccles. et litterariae. 

Francof. et Lipsiae 1737. 2 torn. 

Ergötzlichkeiten aus der Kirchenhist. 


und Literatur. Ulm 1762. 3 Bde. 

August!,  J.  C. W. Denkwürdigkeiten  der  ChristHchen 
Archaolog^ie. Leipzig 18 17. 12 Bde. 

Handbuch  der  ChristHchen  Archao- 

logie. Ebend. 1836. 3 Bde. 

Böhmer, W. Christlich-kirchliche Alterthumswissenschaft. 
Breslau 1836. 2 Bde. 

Thesaurus  commentt.  selectar.  ad  illustrand. antiquitt. 
Christ. ed. J. Ë. VoUbeding. Lipsiae 1847. 2 vol. 

Analecta  Romana.  Kirchengesch.  Forschungen von H. 

Lammer. vSchaffh. 1861. 
Piper, F. Evang. Kalender. Jahrg. 1 85 1 — 70. Berl. 1 85 1 . folg. 

Einleitung in die Monumentale Theol. Gotha 1867. 

Schultze,  V.  Archaol.  Studiën  über  alt-christl. Monu- 

mente. Wien 1880. 
Kraus, F. K. Real-Encyklopadie der christl. Alterthümer. 

Freib. 1880. 
Kofifmane, G, Gesch. des Kirchenlateins. Breslau 1879. 


Moll, W. Geschiedenis van het kerkelijk leven der 
Christenen in de zes eerste eeuwen. Amsterdam 1844. 
2 dl. Hetzelfde werk. 2e druk. Leiden 1855. 


229 

Probst,  F.  Lehre  und  Gebet in den drei ersten Jahr- 
hunderten. Tubingen 1871. 

Kirchl.  disciplin  in  den  drei  ersten  Jahr- 

hunderten. Tubingen 1873. 

Bonnet,  G. De caussis superstitionum inter Christianos. 
Traj. ad Rhen. 1753. 4to. 

Borsius,   J.   De  primor.  homin.  Christ.  vita  privata. 
L. Bat. 1825. 

Kestner,  A.  Die  Agape,  oder der geheime Weltbimd 
der Christen in Rom. Jena 181 9. 

Zahn,  T.  De  Zondag  voornamelijk  in de Oude kerk. 
Uit het Hoogd. door L. Hesta. Amst. 1884. 

Van Leeuwen, A. H. C. De sacris Paschalibus in ecclesia 
Christiana, seculo lo et 2^. Tielae i86o. 

De  Montfaucon, B. Epistola an vera narratio Rufmi de 
baptizatis  pueris  ab Athanasio puero. Lutetiae 17 10. 

Braun, J. W. J. De Tiberii Christum in Deorum nume- 
rum referendi consilio. Bonnae 1834. 

Grimm,  W. Die Sage vom Ursprung d. Christusbilder, 
Berl. 1842. 4to. 

Stockbauer, J, Kunstgesch. des Kreuzes. Schaffh. 1870. 

ZOckler, D. O. Das Kreuz Christi. Relig. hist. und Kirchl. 

Archaol. Untersuchungen. Gütersloh 1875. 
Fulda,  H. Das Kreuz und die Kreuziging. Bresl. 1878, 
Nicolaiy  J.  De luctu Christianorum. L. Bat.  1739. Abu- 

dacniy J. Hist. Jacobitarum. s. Coptorum, ibid. 1 740. i vol. 
Sonntag, W. Die Todtenbestattung. Halle 1878. 
Wemher, A. Die Bestattung der Todten. Giessen 1880. 
Becker,  F.  Die  Inschriften der römischen Coemeterien. 

Gera 1878. 


230 

Armellini, M. Le Catacombe romane. Rome 1880. 

Schultze, V. Die Katakomben. Die altchristl. Grabstat- 
ten. Leipz.  1882. 

2.   Tijdrek enkunde. 

L'Art de vérifier les dates des faits historiques depuis 
la naissance de notre Seigneur, ed. de la congrég. de 
vS. Maur. Paris 1770. 

Vossii, I. De vera aetate mundi. Hagae 1659. — G. 
Homii,  De  vera  aetate mundi dissert. L. Bat. 1659. 

— I. Vossii, Castigatt. ad Hornii dissert. Hagae 1659. 

— G. Hornii, Defensio contra castigatt. L. Bat. 1859. — 
I. Vossii, Auctarium castigation. ad Hornium. Hagae 
1659. I  vol. 4to. 

Scholz, J. M. A, De Menologiis duorum Codd. Gr. bibl. 
regiae Paris. Bonnae 1823. 

Knisch, B. Studiën zur christl. mittelalterlichen Chrono- 
logie. Leipzig 1880. 

Kaltenbrunner, F. Die Vorgeschichte der Gregorianischen 
Kalenderreform. Wien 1876. 

Die Polemik über die Gregor. Kalen- 
derreform. Wien 1877. 

A.  Algemeene kerkgeschiedenis* 

Staudlin, C. F. Geschichte u. Literatur der Kirchenge- 
schichte. Hannover 1827. 

Ter Haar, B. De historiogrraphie der Kerkgeschiedenis 
geschetst. 2 din. Utrecht 1870 — 73. (zie bl. 131.) 


231 

Flacii niyriciy M. Catalogus testium veritatis qui Papismo 
ante nostr. aetatem reclamarunt. Lugd. 1597. 2 torn. 4to. 

Catalogus  der  getuigen  der  waarheid 

tegen het Pausdom. Hoorn 1633. fol. 

Historia Ecdesiastica per centurias; per viros in urbe 
Magdeburgica et alibi degentes; ree. L. Lucius. Ba- 
sileae 1624. 3 vol. fol. 

Baroniiy C. Annales ecclesiastici. Colon. Agripp. 1624. 
12 torn. 6 vol. fol. 

Bzovii,  A.  Historia  ecdesiastica,  ex Baronii annalibus 

aliorumque virorum illustr. monumentis. ibid. 1 621. fol. 
Casauboni,  I.  Exercitatt. 16, de rebus sacris et ecclesi- 

asticis ad Baronii annales. Genevae 1663. 4to. 
Ottiiy J, H. Examen in Baronii annal.Tiguri 1676. 2 vol.4to. 
Basnagii, S. Exercitationes de rebus sacris et ecclesias- 

ticis ad Baronii annales, ab anno 35, in quo Casaübonus 

desiit. Ultrajecti 1692. 4to. 
Pagi, F. Critica historico-chronologica in universos annales 

Baronii. Colon. AUobrog. (i. e. Genev.) 1705. 4 vol. fol. 
Hottinger, J. H. Historia ecdesiastica N. Testam. ad ann. 

1555. Hanoviae 1655. 7 tom. 
Baselius,  J. Sulpicius belgicus s. historia religionis res- 

tauratae,  corruptae et reformatae, a Chr, N. ad ann. 

1500. L. Bat. 1656. 
Usserius,  J.  Quaestiones  de  christianis  in  Occidentis 

partibus ecclesiis. Hanoviae 1658. 
Spanhemii, F. Introductio ad historiam sacram utriusque 

Testamenti et ecclesiasticam. L. Bat. 1694. 4to. 
Sagittarii,  C.  Introductio in histor. ecclesiast. s. notitia 

scriptorum  historiae  ecclesiast.  Francof. 1694. — T, 

Ittigiii Appendix dissert. de haeresiarchis. Lipsiae 1696. 


232 

M. Zimmermann,  De presbyterissis veteris ecclesiae. 

Annabergae 1681. i vol. 4to. 
Homius, G. Kerkelijke en Wereldlijke historie tot 1666; 

en B.  Bekker  Vervolg  tot  1684  en  M, Leydekker 

Vervolg tot 1696. Amsterdam 1696. 
Kortholti,  C. Historia ecclesiastica Novi Testamenti, ad 

sec. 17. Hamburgi 1708. 4to. 
Fleury, Discours sur THistoire ecclésiastique. Paris 1720. 
Histoire  ecclésiastique  (depuis  Jésus  Christ.) 

Bruxelles 1722 — 40. 36 vol. 
Honoré,  Observations  sur  THistoire  ecclésiastique  de 

Fleury. Malines 1729. 
Justification des Discours et de THistoire ecclésiastique 

de Fleury. Nancy 1737. 2 vol. 
Historiae ecclcsiast. Compendium, in usum Gymnasii Go- 

thani,  ab orbe condito ad nostram aetatem.  Gothae. 

1723. 3 vol. 
Diezii, J. L. Succincta historia ecclesiast. N. Testamenti, 

(a Christo ad Philippum Melanchth.)  Amstelod.  1726. 
Pfaff, C. M. Historia ecclesiastica. Tubingae 1727. 
Zomii,  F. Opuscula sacra. Altonav. 1731. 2 torn. 
Walch, J. G. Historia ecclesiastica Novi Testam.  Jenae 

1744. 2 vol. 4to. 
Miscellanea  sacra historiae ecclesiasticae. 

Amstelodami 1744. 4to. 
Moshemii, !• L. Institutt. hist.-eccles. N. Test. Fcof. 1726. 

Inst. hist. Christ. majores. Helmst. 1739. 4to. 

Ketzergeschichte. ibid. 1748. 3 Thle. 4to. 

Institutiones historiae  ecclesiasticae anti- 

quae et recentioris. ibid. 1755. 4to. 
Kerkelijke  geschiedenis, met ophelderin- 
gen. Amsterdam 1771.  11 dl. en 4 dl. Nalez. 15 dl. 


233 

Turrettini, J. A. Historiae ecclesiasticae Compendium, a 
Christo usque ad annum 1700. Genevae 1736. 

Schurzfleischy C. S. Historia ecclesiastica. Vittember- 
gae 1744. 4to. 

Jablonski, P. E. Institutt. historiae ecclesiasticae reeen- 
tioris sec. 16^» et ly^K Fcofurti ad ann. 1757. — Ejusd. 
Institutt. hist. ecclesiasticae antiquae. ibid. 1766. 1 vol. 

Walch, C. W. F. Grundsatze der zur Kirchen-geschichte 
des N. Testam. Vorbereitungsl^hren u. Bücherkenntniss. 
Göttingen 1773. — Ders. Grundsatze der Kirchengesch. 
des N,  Testam. in alteren Zeiten. Ebend. 1772. i dl. 

Grundsatze  der Kirchengesch. d. N. 

Testam. in den mittlern u. neuern Zeiten. Ebend. 1773. 

— Ders. Grundsatze der Kirchengesch. des N. Testam. 

im dem 18*^° Jahrhund. Ebend. 1774. i dl. 
Schroeckh^  J.  M.  Christliche  Kirchengeschichte. Leip- 

zig 1772. 45 Th. 
Historia religionis et ecclesiae Christi. 

Berolini 1808. 

Senüer, J. S. Kirchengeschichte (bis zum 1 7^^" Jahrhund.) 
Halle 1773. 3 Thle. 

Berti, J. L. Breviarum historiae ecclesiasticae ad sec. 
igvum^ August. Vindel. 1775. 2 tom. 

Venema, H, Historia ecclesiastica Veteris et Novi Testam. 
L. Bat. 1777. 7 vol. 4to. 

Nieuwland, P. Vermakelijkheden uit de Kerkgeschiede- 
nis. 'sGravenhage 1779. 
Seiler, G. F. Kirchengesch. in Tabellen. Erl.  1789. 4to. 

Thym, J. F, W, Historische Entwickelung der Schick- 
sale der Christl. Kirche u. Religion. Berl. 1800. 2 Thle. 


234 

MflUer, J. G. Reliquien aus der Geschichte des Christen- 
thums u. der Reformation. Leipz. 1803. 4 Thle. 

Amat, F. Tratado de la iglesia de Jesu Cristo, ó Histo- 
ria ecclesiastica. Madrid 1806.  13 vol. 4to. 

Spitier, L, F. Grundriss der Geschichte der Christl. 
Kirche. Gött. 181 2. 

Muntinghe, H. Historia relig. et eccles. Christ. Gron. 181 8, 

Henke, H. P. K. Geschichte der Christlichen Kirche, 
nach der Zeitfolge. Braunschweig 181 8. 9 Thle. 

Jones, W. History of the Christ. church tothe i8thcen- 
tury, includ. an account of the Waldens. and Albigens. 
London 181 9. 2 torn. 

Cook, G. General view of Christianity. Edinb. 1822. 3 vol. 

Schmidt, J. E. C. Handb. der Christl. Kirchengeschichte. 
Gicssen 1824. 7 Bde. 

Neander, A. Geschichte der Christlichen Religion u. 
Kirche. Berl. 6 Bde. Hamb. 1825. 11 Abth. 

Staudlin, C. F. Universalgeschichte der Christlichen 
Kirche. Hannover 1825, 

Wilke, W. F. Allgemeine Kirchengesch. Leipz. 1828. 

Vater, J. S. Synchronistische Tafeln der Kirchengesch. 
Halle 1828. fol. 

Möller,  A.  W.  Geschichte  der  Christlichen Kirche, in 

Charten und Tabellen. Eberfeld 1830. fol. 
Von  Reichlin  Meldegg,  C. A. Geschichte des Christen- 

thums bis auf die neueste Zeit. ir Bd. Freib. 1830. 2 Thle. 
Erwiederung  auf  eine 

Recension i. d. Tübinger Quartalschrift. Ebend. 1831. 
Naebe,  F.  A.  A.  Compendium  historiae ecclesiasticae. 

Lipsiae 1832. 


235 

Rehniy  F,  Grundriss  der  Geschichte  der  Christlichen 

Kirche. Marburg 1835. 
Hofstede  de  Groot, P. Institutt. hist. eccl. Chr. Gronin- 

gae 1835. 
Hase, K. Kirchengeschichte. Leipzig 1837. 
Danz, J. T. L. Kirchen-historische Tafeln. Jena 1838. fol. 
Gfrörer, A. F. Kirchengeschichte fur die deutsche Nation. 

Stuttgart 1840. 2 Bd. 
RoyaardSi H. J.  Compendium historiae ecclesiae Chris- 

tianae. Traj. ad Rhen. 1840, 1845. 2 pts. 
Alzog, J, Universalgesch. der Christl. Kirche. Mainz 184 1. 
Gieseler,  J.  C.  L. Lehrb. der Kirchengeschichte. Bonn 

1844-1857. 
Guericke,  H.  E.  F.  Handbuch  der Kirchengeschichte. 

Leipzig 1846. 3 Bde. 
Hasse, A. R. Kirchengeschichte. Herausg. von A. Kohier. 

Leipz. 1864. 3 Bde. 
Rothe,  R.  Vorlesungen  über  Kirchengeschichte  und 

Geschichte  des  Christl.  kirchl. Lebens. 2 th. Heidel- 
berg 1875. 
Herzog, !• J. Abriss der gesammten Kirchengeschichte. 

Erlangen 1876. 3 Bde, 
KahniSy K. F. A. Der Gang der Kirche in Lebensbildern* 

Leipz. 1881. 
Chastel,  E.  Hist.  du  Christianisme  depuis son orig^ine 

jusqu'a nos jours. Paris 1885. 5 vol. 


Martyrologium Romanum ad novum Kalendarium, jussu 

Gregorii XIII. Venetiis 1584. 
Baronii, C. Martyrologium Romanum. Coloniae 1610. 4to. 


256 

Passio Perpetuae et Felicitatis et aliorum, c. notis L. Hol- 
stenii. Parisiis 1664. 

Stein, A. G. Die h. Ursula u. ihre.GeselIsch.Koln. 1879. 

SagittariuSy C, De martyrum cruciatibus. Francofurti 
1696. — Ejusd, de martyrum natalitiis. — C. ScUe- 
gelii Vita G. Spalatini. Jenae 1693. 4to. 

Ruinarty Th. Acta primorum Martyrum sincera et se- 
lecta. Amstelaedami 171 3. fol. 

Opmeer, P. Nederlands Catholijk martelaarsboek. Ant- 
werpen 1700. 

Van Haemstede, A. C. Historiën der vrome martelaren. 
Op nieu óver-sien door L. v. Berchem. Dordr. 161 2. fol. 

Cabeljauy P, Catholiek memory-boeck der Gereformeer- 
den, gesteld tegen het Roomsch memoryboek der 
Paus-gezinden. Leyden 1661. 4to. 

Fox, J. The book of Martyrs. London 1741. fol. 

Lutzenberg, B. Catalogus Hereticorum ed. 3^ 1526. 

BuUinger, H. Von Ursprung, Aufkommung u. Fürgang 
aller Irrthumben. Neustadt 1590. fol. 

Amold, G. Kirchen- u. Ketzerhistorie, bis 1688. Frank- 
furt 1700. 4 Thle. 2 Bde. Dass. 3e Aufl. Schaff hausen 
1740— 1742. 3 Bde. fol. 

Amkiel, E. Rettungf der ersten Nordischen Christen- 
thums gegen G. Arnold. Leipzig 171 2. 4to. 

Walch, C. W. F, Historie der Ketzereien, etc. Leipzig 
1762. II Bde. 

Kirchen- u. Ketzergeschichte. Haresiopel 1781. 

Hilgers, B. J, Darstellung der Haresen. I. i. Bonn 1837. 


Staudlin, C. F, Magazin fïir Religions-Moral, u. Kirchen- 
geschichte. Hann. 1801. 4 Thle. 


237 

Stfludluiy C. F,, Tzschimer u. Vater, Kirchenhistorisches 
Archiv. Halle 1823 — 26. 4 Bde. 

Archief voor kerkelijke en wereldlijke Geschiedenis, uit- 
gegeven door J. J. Dodt. Utrecht 1838. 7 dl. 4to. 

door  A.  M.  C.  van  Asch  van  Wyck.  ibid. 

1850—1853. 3 dl. 4to. 

voor  kerkelijke  Geschiedenis, door N. C. Kist 


en H. J. Rooijaards. Leiden 1829 — 40. 11 dl. 

- - Nederlandsch voor kerkelijke Geschiedenis, door 

dezelfden, ald.  1841. 9 dl. 

Nieuw  voor  kerkel. Geschiedenis, inzonderheid 


van Nederland, door dezelfden, ald. 1852. 2 dl. 
. Kerkhist.  door N. C. Kist en W. Moll.   Amst. 


1857—64. 4 dl. 

Studiën en bijdragen op 't gebied der hist. theologie, door 
W. Moll en J. G. de Hoop SchefFer. Amst. 1871. 4 dl. 

Archief voor Nederl. Kerkgeschiedenis, onder red. van 
J. G. R. Acquoy, H. C. Rogge en Aem. W. Wy- 
brands. I. 's Gravenhage 1 884. 

Reformations-Almanach. Erfurt 181 7 — 1821. 3 Th. 

Matthes, K. AUgem. kirchliche Kronik. Leipz. 1854 — 61. 
Hamburg u. Altona 1862 — 76. 


Biillar,  R.  Voortplanting  van den Chris telij ken Gods- 
dienst. Amsterdam en Utrecht 1764. 2 dl. i Bd. 4to. 

Spangenbergy A. G. Arbeid der Evangelische Broederen 
onder de Heidenen. Gouda 1790. 

Fuller, A. Apology of the misgions in India. 11808. 3 p. 


238 

Brief narrative of the Baptist mission in India.  London 
1819. 3 parts with several documents. 

Missionary  Herald,  the,  18 19 — 1868.  (niet  compleet). 
London 181 9— 1868. 

Zschokke, H. Tafereel van den tegenwoordigen toestand 
des Christendoms. Franeker 1823. 

Recueil des lettres des Evêques et des missionaires des 
deux mondes. Louvain 1825. 

Blumhardt, C.  G. Allgemeine Missionsgeschichte. Basel 
1828— 1837. 5 Bde. 

Greschichte  der Ausbreitung des Christenthums in Süd- 
Afrika. Berlin 1832. 

Krohn, F. Das Missionswesen in der Südsee. Hamb. 1833. 

Juvenille, The, Missionary Herald. 1 845 — 54. (niet compl.) 
London  1845—54. 

HofEmann, W. Missions-stunden. Stuttgart 1848. 
Williams, R, Memoires, redig. par J. Hamilton. Vevey 1 857. 
Jansz, P. Java's Zendingsveld. Amst. 1865. 
Buss, E. Die Christl Mission. Leiden 1876. 
Neurdenbergy J. J. Proeve eener handleiding bij het be- 
spreken der zendingswetenschap. Rotterdam 1879. 

B.  Oude Kerkgeschiedenis tot 600. 

Godeau,  A.  Histoire  de  TEglise  (jusqu'au  9"*^ siècle). 

Paris 1680. 6 vol. 
Pabsty J. G. F. Commentar über die Christliche Kirchen- 

geschichte, nach Schroeckh (bis 800), Erl. 1792. 2 Thle. 
Le  Nain  de  Tillemonty Mémoires pour T histoire ecclé- 

siastique des 6 premiers siècles. Bruxelles 1732. lotom. 

5 vol, fol. 


239 

Le Nain de Tillemont, Histoire des EmpereuFwS et des 
autres princes des 6 premiers siècles de Téglise. ibid. 
6 tomes. 1732. 3 vol. fol. 

Jacobi, J. L. Lehrbuch der Kirchengeschichte. Berlin 
1850. i®*" und einz. Th. 

Baur, F. C. Gesch. der Christl. Kirche vom i«»» — 6^° 
Jahrhundert. Leipzig* 1863. 2 Bde. 

BOhringer, F. Die Alte Kirche. Stuttg. 1873. 9 Th. 

Overbeck, F. Studiën zur Gesch, der Alten Kirche. 
Schloss Chemnitz 1875. 

Leydekker, M. Hist. ecclesiae Africanae. Ultrajecti 1 690. 4to. 

Munter, F. Primordia ecclesiae Africanae. Hafniae 1829. 4to. 

Pertsch, J. G. Kirchengeschichte der ersten vier Jahr- 
hunderte. Leipzig 1736. 5 vol. 4to. 

De Pressensé, E. Hist. des trois premiers siècles de 
réglise Chrétienne. Paris. 1858 — 69. 6 vol. 

Harder, C. Die Entstehung und Ausbr. des Christenthums 
inden ersten drei Jahrhunderten. Neuwied u. Leipz. 1865. 

Ittigii, T. Historia ecclesiastica i »»» ac 2^^ a Christo nato 
seculi. Lipsiae 1709. 410. 

Clerici, J. Historia eccles. 2 primor. seculorum. Amste- 
lodami 17 16. 4to. 

Moshemii, J. L. Historia Christiana ante Constantinum 
M. Helmstadii 1753. 4to. 

Cappelli, L. Historia Apostolica iilustr. Genev. 1634. 4to. 

Hartmann, P. J. De rebus gestis Christianor. sub Apostt. 
Berol. 1699. 4to. 

Amold, G. Ware afbeelding der eerste Christenen, vert. 
uit het hoogd. door W. Se wel. Amst. 1700. 2 dl. fol. 


240 

Buddei, J. F. Ecclesia Apostolica. Tract. histor. dogmat. 
Jenae 1729. 

Wagenaar, J. Geschiedenis der chr. kerk  in  de eerste 

eeuw. Amsterdam 1773. 
Hess,  J.  J.  Geschiedenis  en  schriften  der Apostelen. 

Amsterdam 1802. 2 dl. i bd. 

Hetzelfde,  met  aanmerkingen  door  Riet- 
veld, ald. 1829. 5 dl. 

Neander,  A.  Geschichte der  Pflanzung u. Leitung der 
Christl. Kirche durch die Apostel. Hamb. 1832. 2 Thle. 

Rodrig^es, H. Les seconds Chrétiens. Saint Paul. Par. 1876. 

Schaffy Ph. Gesch. der Apostelkirche. Lpz. 1854. 2e Aufl. 

Hilgenfeld, A. Die Glossolalie i. d. Alten Kirche. Lpz. 1850, 

Gfrörer, A. F. Kritische Geschichte des Urchristenthums. 
Stuttg. 1835. 3 Th. 5 Bde. 

Keim, T. Aus dem Urchristenthum I. Zürich 1878. 

De Ridder Jr., Herm. J. Bijdrage tot de kennis van het 

oudste Christendom, 's Gravenhage 1882. 
Renaiiy  E.  TAntechrist  An  61 — 73  du  Christianisme. 

Paris 1873. 
Reville, A. TAntechrist et lé Christianisme. (Uittr. uitde 

Revue des deux Mondes 1873). 
Renan, E. TEglise Chrétienne. Paris 1879. 
Marc-Aurèle  et  la  fin  du  monde  antique. 

Paris 1882. 

Index  général  sur  son hist. des origines du 


Christian. Paris 1883. 
Moesinger, G. Vita et Martyrium S. Bartholomaei Apo- 

stoli. Oeniponti 1877. 
Germanny Die Kirche der Thomaschristen. Gütersl. 1.877. 


241 

Lechler,  G.  V. Das apostol. und das nachapostol. Zeit- 
alter. Stuttg. 1857. 2e Aufl. 

Schwegler, A. Das  nachapostolische  Zeitalter in seiner 
Entwicklung. Tübingen i846, 2 Thle. 

Joel,  M.  Blicke  in  die Religionsgeschichte zu Anfang 
des 2en Christl. Jahrhunderts. Bresl. u. Leipz. 1880. 

Lipsius,  R.  A.  Die Quellen der römischen Petrussage. 
Kiel 1872. 

Kneucker,  J.  J. Die Anfange des  römischen Christen- 
thums. Karlsruhe 1881. 

Lipsius, R. A. Die Papstverzeichnisse des Eusebios u. s. w. 
kritisch untersucht. Kiel 1868. 4to. 

Chronologie der römischen Bischöfe bis 

zur Mitté des 4en Jahrhunderts. Kiel 1869. 

Seyerlin,  Rud.  Entstehung  und  erste  Schicksale  der 
Christengemeinde in Rom. Tübingen 1874. 

Straatman,  J.  W.  De gemeente van Rome tijdens en 
onmiddellijk na het leven der Apostelen. Amst. 1878. 

Keim, T. Rom und das Christenthum. Berlin 1881. 

Langen,  J.  Geschichte  der römischen  Kirche bis zum 
Pontificate Leo's I. Bonn 1881. 

Geschichte  der  römischen Kirche von Leo 


I bis Nikolaus I. Bonn 1885. 

Baur,  F.  C.  Apollonius  von Tyana und Christus. Tü- 
bingen 1832. 

Philostrate,  Apollonius de Tyane. Avec notes etc, par 
A. Chassang. Paris 1862. 

Ittigius,  T.  De  haeresiarchis  aevi Apostolici et imi et 
2di sec. Lipsiae 1690. 4to.. 

16 


242 

Lange,  L.  Beytrage zur Geschichte der Juden-Christen, 
Ebioniten u. Nicolaiten. Leipzig 1828. 

van Heyst, D. De Judaeo-Christianismo. L. Bat. 1828. 

Probst,  F.  Sakramente  und Sakramentalien in den drei 
ersten christl. Jahrhunderten. Tübingen 1872. 

Lucius, P. E. Die Therapeuten und ihre Stellung in der 
Geschichte der Askese. Strassb. 1880. 

Hilgenfeldy A. Die Ketzergesch. d. Urchristenth. Lpz. 1884. 

LipsiuSy  R.  A.  Die Quellen der aeltesten Ketzergesch. 
Leipzig 1875. 

Matter,  J. Krit. Geschichte d. Gnosticismus. Heilbronn. 
1833. 2 Thle. 

Hamack, A. Zur Quellenkritik der Geschichte des Gno- 
sticismus. Lpz. 1873. 

MerXy A. Bardesanes von Edessa. Halle 1863. 

Hilgenfeld, A. Bardesanes, der letzte Gnostiker. Lpz. 1864. 

Schwegler, F. C. A. Der Montanismus des 2'^" Jahrhund. 
Tübingen 1841. 

Stroehlin, E. Essai sur Ie montanisme. Strasb. 1870. 

Bonwetschy G. N. Gesch. des Montanismus. Erlang. i88i, 

Belcky  W.  Geschichte  des  Montanismus. Leipzig 1883. 

Hilgenfeldy A. Der Paschastreit d. alten Kirche. Halle 1860. 

Schuerer,  A.  De  controversiis  Paschalibus secundo p. 
Chr. n. saeculo exortis. Lips. 1869. 

Graul,  K. Die Christl. Kirche an der Schwelle des Ire- 
naischen Zeitalters. Lpz. 1860. 

Beausobre,  Histoire du Manicheisme. Amsterdam 1734. 
2 torn. 4to. 

Batir, F. C. Das Manichaische Religionssyst. Tübing. 1831. 


^43 
Coldiz, F. E. Entstehung des Manichaeismus. Leipz. 1837. 

Gieseler,  J.  C.  L.  Historia  Manichaeorum et Paulicia- 
norum Petri Siculi, lat. redd. cum append. ibid. 1846. 4to. 
Möller, Kosmologie der Griech. Kirche. Halle 1860. 

Heinichen, F. A. De Alogis, Theodotianis ac Artemoni- 
tis. Lipsiae 1829. 

Sandii, C. C. Nucleus historiae ecclesiasticae, exhibitus 
in historia Arianorum. Coloniae. 1676. 4to. 

Starck,  Geschichte des Arianismus. Berlin i783, 2 Bde, 

Abreschy P. De vexationibus Christianorum sub Impera- 
toribus. Groningae 1776. 4to. 

Wieseler, K. Die Christenverfolgungen der Caesaren 
bis zum 3C'* Jahrhundert. Gütersloh 1878. 

Aubé, B. Hist. de la persécution de Téglise. Paris 1879. 

Uhlhom, G. Strijd en overwinning. Tafer. uit de ge- 
schied, der Christel, kerk in de eerste eeuwen van 
haar bestaan (u. h, hoogd. vertaald door T. Kuiper). 
Haarlem 1880. 

Honerty T. H. van den De Christianorum vexatione De- 

ciana. L. Bat. 1838. 
Gorris,  F.  Krit. Untersuchungen über die Licinianische 

Christenverfolgung. Jena 1875. 

Aubéf B. L'Eglise et Tétat dans la sec. moitié du 3e 
siècle. Paris 1885. 

Budaeus, G. De transitu Hellenismi ad Christ. Par. 1535. fol. 

Kellner,  H.  Hellenismus und Christenthum. Köln 1866. 

Broglie, A. de l'Eglise et TEmpire romain au IVe siècle. 
Paris 1856 — 59. 4 vol. 

FuhTmann, M. De baptismo Constantini Magni. Romae 
1742 et Viennae 1746. 2 torn. i vol. 4to. 


244 

Rist, N. C. De commutatione, quam, Constantino M. auc- 
tore, societas subiit christiana. Traj. ad Rhen.  1818. 

Keim, F. Der Uebertritt Constantin des Groszen zum 
Christenthum. Zürich i862, 

Tzschimer, H. G. der Fall des Heidenthums. Leipzig 
1829. r. Th. 

Beugnot, A. Histoire de la destruction du Paganisme 
en Occident. Paris 1835. 2 torn. 

Herwerden, C. H. van De Juliano imperatore, religionis 
Christianae  hoste,   eodemque   vindice.  L.  B.  1827. 

Rode, F. Geschichte der Reaction Kaiser Julians, gegen 
die christl. Kirche. Jena 1877. 

Neumann, C. J. Juliani Imperatoris libri contra christi- 
anos. Lipsiae 1880. 

Kaiser Julians Bücher gegen die Chris- 
ten. Leipz. 1880. 

Sievers, G. R. Das leben des Libanius. Berlin 1868. 

Bauer, B. Christus und die Caesaren. Der Ursprungdes 
Christenthums aus dem rom. Griechenthum. Berl. 1877. 

Cramer, J. De Arianismo. Traj. ad Rhen. 1858. 

Kölling, W. Geschichte der Arianischen Haresie biszur 
Entscheidung von Nikaa 325. Gütersloh 1874. 

Weingarten, H. Der Ursprung des Mönchthums im nach- 
constantinischen Zeitalter. Gotha 1877. 

Zahn, T. Marcellus von Ancyra. Gotha 1867. 

Bessel, W. Ulfilas und die Bekehrung der Gothen. 1860. 

Diel, Fh. Der heil. Maximus und der heil. PauHnus, 
Bischofe in Trier, oder Geschichte Triers im4^<^"Jahr- 
hundert. Trier 1875. 


245 
Rade, M. Damasus, Bischof von Rom. Freib. u. Tüb. 1882. 

Stuffken,  J.  H. De  Theodosü  M.  in rem christianam 
meritis. L. Bat. 1828. 

Ribbecky F. Donatus und Augustinus 2 Th. Elberf. 1857. 

Deutsch, M. Drei Actenstücke zur Geschichte des Dona- 
tismus. Berlin 1875. 

Noris, H. de Historia Pelagiana. Patavii 1673. fol. 

Wiggers, G. F. Darstellung des Augiistinismus und Pela- , 
gianismus. Berlin 1821. 2 Thle. 

Klasen,  F. Die innere Entwickelung des Pelagianisnxus. 
Freib. i. B. 1882. 

Grant, A. Die Nestorianer. Basel 1843. 

Gieseler,  J.  C.  L. Monophysitarum veterum de Christi 
persona opiniones. Göttingae 1838  4to. 

Knottenbelt, G. C. De Columbano. L. B. 1839. 
Greith,  C.  J. Gesch. der alt-irischen Kirche  430 — 630. 
Freib. 1867. 

Ebrard, J. H. A. Die iroschottische Missions-Kirche des 
6cn — 3cn Jahrhunderts. Gütersloh. 1873. 

Usener, H.  Legenden der heiligen Pelagia. Bonn 1879. 

Basnagii,  S.  Annales politico-ecclesiastici annorum 645 

a  Caesare  Augusto  ad  Phocam.  Rotterdami  1706. 

3 vol. fol. 
Rfickert,  H.  Culturgesch. des deutschen Volkes in der 

Zeit  des Uebergangs  aus  dem  Heidenthum in  das 

Christenthum. Leipz. 1854. 2 Thle. 
Gelpke, E. F. Kirchengesch. der Schweiz unter der Romer-, 

Burgunder- und Allemannenherschafft. Bern 1856. 

Ruinarty T. Hist. persecutionis Vandalicae. Ven. 1732. 4to. 


240 

2.   Middeleeuwsche  Kerkgeschiedeni:S 

tot  I 5 I 7. 

Potthast, A. Bibliotheca hist. medii aevi. Berlin 1862. 

Rothe,  T.  Invloed  v.  h. Christendom op Europa. Utr. 
1799. 4 dln. 

Van Hengel, W. A. Geschiedenis der zedelijke en gods- 
dienstige beschaving van Europa. Amst. 1831. 4 dl. 

Keuffel, G. G. Historia originis ac progressus scholarum 
inter Christianos. Helmstadii 1743. 

Theiner, A. Geschichte der geistlichen Bildungsanstalten. 
Mainz 1835. 

Körber, G. Die Ausbreitung des Christenthums im süd- 
lichen Baden. Heidelberg 1878. 

Pontificum  Romanorum  vitae,  ed.  J.  M.  Watterich. 
Leipz. 1862. 2 tomi. 

Momayi Plessiaci, Philippi, Mysterium iniquitatis, s. Histo- 
ria papatus. Salmurii 16 n. fol. 

Historia iniquitatis, s. Histo- 
ria Papatus. Gorichemi 1662. 4to. 

Platina,  B.  De  vitis ac gestis Pontificum Romanorum 
ad Sixtum IV. 1664. 

Von Döllinger, Die Papst-Fabeln d. Mittelalt. München 1 863. 

Baxmann,  R. Die Politik der Papste von Gregor I bis 
Gregor VIL Elberfeld 1868. 2 Bd. 

Gesta Pontificum Tungrensium, Trajectinensium et Leo- 
diensium,  ed. J. Chapeaville. Leod. 16 12. 3 vol. 4to. 

Okken,  U.  P.  De  natura  religionis Chr.  medio aevo. 
Gron. 1846. 


247 

Hobbes, T. A true  ecclesiastical history from Moses to 
the time of Luther. London 1722. 

Fuesslin,  J. C.   Kirchen- u. Ketzerhistorie der mittlern 
Zeit. Frankfurt 1770. 3 Bde. 

Hagenbach, K. R. Kirchengesch. d. Mittelalters. 1860. 2 Th. 

Baur,  F.  C.  Die Chr. Kirche des Mittelalters und der 
neuere Zeit. Tubingen 1861 — 62. 2 Bd. 

Rettberg,  F.  W.  Kirchengesch.  Deutschlands bis zum 
Tode Karls des Groszen. Gött. 1848. 2 Bde. 

Krafft,  W.  Die  Kirchengeschichte d. German. Völker. 
Berlin 1854* 

Titus,  A.  Der  Gau Leomerike und der Archidiakonat 
von Emmerich. Munster 1877. 


Tamagnini,  J. B. Historia Monothelitarum. Paris. 1678. 

Genelin, P. Das Schenkungs- Versprechen und die Schen- 
kung Pepins. Wien u. Leipz. 1880. 

Alb. Thijm, P. P. M. Karel de Groote en zijne eeuw. 
714 — 814. 'sGravenhage 1867. 

Usserii, J. Gotteschalci et praedestinationis ab eo motae 
historia. Hanoviae 1662. — R. BeUarminus, DeScrip- 
toribus ecclesiasticis. Coloniae 1657. ^ vol. 

Paris, G. De Ludgero. Amst. 1859. 

Von  Noorden,  C.  Hinkmar,  Erzbischof von  Rheims. 

Bonn 1863, 
Schrörs, H. Hinkmar, BischofvonReims. Freib. i/B. 1884. 
Sprotte,  F.  Biographie des Abtes Servatus Lupus von 

Ferrières. Regensburg 1880. 
Von Baudissin, W. W. Eulogius und Alva. Ein Abschn. 

spanischer Kirchengeschichte. Lpz. 1872. 


244 

lUst, N. C. De commutatione, quam, Constantino M. auc- 
tore, societas subüt christiana. Traj. ad Rhen.  i8i8, 

Keim, F. Der Uebertritt Constantin des Groszen zum 
Christenthum. Zürich 1862. 

Tzschimer, H. G. der Fall des Heidenthums. Leipzig 
1829. r. Th. 

Beugnoty A. Histoire de la destruction du Paganisme 
en Occident. Paris 1835. 2 torn. 

Herwerden, C. H. van De Juliano imperatore, religionis 
Christianae  hoste,   eodemque   vindice.  L.  B.  1827. 

Rode, F. Geschichte der Reaction Kaïser Julians, gegen 
die christl. Kirche. Jena 1877. 

Neumann, C. J. Juliani Imperatoris Hbri contra christi- 
anos. Lipsiae 1880. 

Kaiser Julians Bucher gegen die Chris- 
ten. Leipz. 1880. 

Sievers, G. R. Das leben des Libanius. Berlin 1868. 

Bauer, B. Christus und die Caesaren. Der Ursprungdes 
Christenthums aus dem rom. Griechenthum. Berl. 1877. 

Cramer, J. De Arianismo. Traj. ad Rhen. 1858. 

Kölling, W. Geschichte der Arianischen Haresie biszur 
Entscheidung von Nikaa 325. Gütersloh 1874. 

Weingarten, H. Der Ursprung des Mönchthums im nach- 
constantinischen Zeitalter. Gotha 1877. 

Zahn, T. Marcellus von Ancyra. Gotha 1867. 

Bessel, W. Ulfilas und die Bekehrung der Gothen. 1860. 

Diel, Fh. Der heil. Maximus und der heil. Paulinus, 
Bischöfe in Trier, oder Geschichte Triers im4^«"Jahr- 
hundert. Trier 1875. 


245 
Rade, M. Damasus, Bischof von Rom. Freib. u. Tüb. 1882. 

Stuffken,  J.  H. De  Theodosii  M.  in rem christianam 
meritis. L. Bat. 1828. 

Ribbeck, F. Donatus und Augustinus 2 Th.Elberf. 1857. 

Deutsch, M. Drei Actenstücke zur Geschichte des Dona- 
tismus. Berlin 1875. 

Noris, H. de Historia Pelagiana. Patavii 1673. fol. 

Wiggers, G. F. Darstellung des Augiistinismus und Pela- , 
gïanismus. Berlin 1821. 2 Thle. 

Klasen, F. Die innere Entwickelung des Pelagianisnxus. 
Freib. i. B. 1882. 

Grant, A. Die Nestorianer. Basel 1843. 

Gieseler, J. C. L. Monophysitarum veterum de Christi 
persona opiniones. Göttingae 1838  410. 

Knottenbelt, G. C. De Columbano. L. B. 1839. 

Greith, C. J. Gesch. der alt-irischen Kirche 430 — 630. 
Freib. 1867. 

Ebrard, J. H. A. Die iroschottische Missions-Kirche des 
6cn — 3cn Jahrhunderts. Gütersloh. 1873. 

Usener, H.  Legenden der heiligen Pelagia. Bonn 1879. 

Basnagii, S. Annales politico-ecclesiastici annorum 645 
a Caesare Augusto ad Phocam. Rotterdami 1706. 
3 vol. fol. 

Rfickert, H. Culturgesch. des deutschen Volkes in der 
Zeit des Uebergangs aus dem Heidenthum in das 
Christenthum. Leipz. 1854. 2 Thle. 

Gelpke, E. F. Kirchengesch. der Schweiz unter der Romer-, 
Burgunder- und AUemannenherschafft. Bern 1856. 

Ruinarty T. Hist. persecutionis Vandalicae. Ven. 1732. 4to. 


246 

2.  Middeleeuwsche  Kerkgeschied e nis 

to t  I 5 I 7. 

Potthast, A. Bibliotheca hist. medii aevi. Berlin 1862. 

Rothe,  T.  Invloed  v.  h. Christendom op Europa, Utr. 
1799, 4 dln. 

Van Hengel, W. A. Geschiedenis der zedelijke en gods- 
dienstige beschaving van Europa. Amst. 1831. 4 dl. 

Keuffel, G. G. Historia originis ac progressus scholarum 
inter Christianos. Helmstadii 1743. 

Theiner, A. Geschichte der geistlichen Bildungsanstalten. 
Mainz 1835. 

Körber, G. Die Ausbreitung des Christenthums im süd- 
lichen Baden. Heidelberg 1878. 

Pontificum  Romanonim  vitae,  ed.  J.  M.  Watterich. 
Leipz. 1862. 2 tomi. 

Momayi Plessiaci, Philippi, Mysterium iniquitatis, s. Histo- 
ria papatus. Salmurii 161 1. fol. 

Historia iniquitatis, s. Histo- 
ria Papatus. Gorichemi 1662. 4to. 

Platina,  B.  De  vitis ac gestis Pontificum Romanorum 
ad Sixtum IV. 1664. 

VonDöUinger,DiePapst-Fabelnd.Mittelalt. München 1863. 

Baxmann, R. Die Politik der Papste von Gregor I bis 
Gregor VII. Elberfeld 1868. 2 Bd. 

Gesta Pontificum Tungrensium, Trajectinensium et Leo- 
diensium,  ed. J. Chapeaville. Leod. 16 12. 3 vol. 4to. 

Okken,  U.  P.  De  natura  religionis  Chr.  medio aevo. 
Gron. 1846. 


247 

Hobbes, T. A true ecclesiastical history from Moses to 
the time of Luther. London 1722. 

Fuesslin, J. C. Kirchen- u. Ketzerhistorie der mittlern 
Zeit. Frankfurt 1770. 3 Bde. 

Hagenbach, K. R. Kirchengesch. d. Mittelalters. 1860. 2 Th. 

Batir, F. C. Die Chr. Kirche des Mittelalters und der 
neuere Zeit. Tubingen 1861 — 62. 2 Bd. 

Rettberg, F. W. Kirchengesch. Deutschlands bis zum 
Tode Karls des Groszen. Gött. 1848. 2 Bde. 

Krafft, W. Die Kirchengeschichte d. German. Völker. 
Berlin 1854* 

Titus, A. Der Gau Leomerike und der Archidiakonat 
von Emmerich. Munster 1877. 


Tamagnini,  J. B. Historia Monothelitarum. Paris. 1678. 
Genelin, P. Das Schenkungs- Versprechen und die Schen- 
kung Pepins. Wien u. Leipz. 1880. 

Alb. Thijm, P. P. M. Karel de Groote en zijne eeuw. 
714 — 814. 'sGravenhage 1867. 

Usserii, J. Gotteschalci et praedestinationis ab eo motae 
historia. Hanoviae 1662. — R. Bellarminus, DeScrip- 
toribus ecclesiasticis. Coloniae 1657. ^ vol. 

Paris, G. De Ludgero. Amst. 1859. 

Von  Noorden,  C.  Hinkmar,  Erzbischof von  Rheims. 

Bonn 1863. 
Schrörs, H. Hinkmar, BischofvonReims.Freib. i/B. 1884. 
Sprotte,  F.  Biographie des Abtes Servatus Lupus von 

Ferrières. Regensburg 1880. 
Von Baudissin, W. W. Eulogius und Alva. Ein Abschn. 

spanischer Kirchengeschichte. Lpz. 1872. 


248 

Reuterdahl, H. Ansgarius in Sch weden. Berl  1837. 

Kraft, F.  C. De Ansgario, Aquilonarium gentium apo- 
stolo. Hamb. 1840. 4to. 

Tappehom, A. Leben d. H. Ansgar. Munster 1863. 

D^iio, G. Gesch. des Erzbisthums Hamburg-Bremen bis 
zum Ausgang der Mission. Berlin 1877. 2 Bde. 

Munter, F. Geschichte der Einfuhrung des Christenthums 
in Danemark und Norwegen. Lpz. 1823. 3Thle. 4Bde. 

Leo  Allatius,  De  Synodo Photiana. Acced, Hottingeri 
libellus de eccl. or. atque occid. dissensu. Rom. 1662. 

Swalue, E. B. De discidio ecclesiae Christ. in Graecam 
et Latinam, Photii auctoritate maturato. L. Bat. 1829. 

Wemer, K. Gerbert von Aurillac, die Kirche und Wis-  . 
senschaft seiner Zeit. Wien 1878. 

Vogel,  A.  Ratherius von Verona und der X^ Jahrhun- 

dert. Jena 1854. 2 Th. 
Van Hengel, W. A. Keizer Hendrik de TIL Leyd. 1844. 
Löwenfeld, S. Leo von Vercelli. Posen 1877. 
Ladewig, P. Poppo von Stablo und die Klosterreformen 

unter den ersten Saliern. Berlin 1882. 
Halfinann, H. Cardinal Humbert. Sein Leben und seine 

Werke. Gottingen 1883. 
Maimbourg,  L.  Histoire  du grand schisme d'Occident. 

Paris 1723. 2 tom. 
Mittler, Th. De schismate in eccl. Rom., sub Bened. IX. 

Turici 1835, 
Verenet,  L.  F. De commutatione hierarchiae Romanae, 

auctore Gregorio VII. Traj. ad Rhen. 1832. 
Cassander,  G.  Das Zeitalter Hildebrands, für u. gegen 

ihn. Darmstadt 1842, 


249 

GfrOrer, A. F. Pabst Gregorius VII und sein Zeitalter. 
SchafFhausen 1859 — 61. 7 Bd. 

Meltzer, O. Papst Gregor VII und die Bischofswahlen. 
Dresden 1876. 

Leo Allatius, De Ecclesiae Occid. et Or. perpetua con- 
sensione eet. Col. Agr. 1648. 4to. 

Acta et Scripta de controversiis ecclesiae Gr. et Lat. 
ed. C. Will. Lips. 1861. 

Gesta Dei per Francos, s. expeditionumorientalium histo- 
riae. Hanoviae 161 1. 2 torn. i vol. fol. 

Wilken, F. Gesch. der Kreuzzüge. Lpz. 1807-32. 7 Thle. 

Regenbogen, J. H. De fructibus e bello sacro. Amst. 1 809. 

BUchaud, Histoire des croisades. Paris 1819. 7 torn. 

Hagenmeyer, H. Peter der Eremite. Leipz. 1879. 

Prutz, H. Kulturgeschichte der Kreuzzüge. Berl. 1883. 

TribbechoviuSy A. De doctoribus scholasticis. Jenae 1719. 

Pierson, A. De realismo et nominalismo, quatenus vim 
habuerint in praecipuis placitis scholast. theol. inde ab An- 
selmo usque ad Gulielmum ab Occamo. Tr. ad Rh. 1854. 

Mühlbacher, Die Streitige Papstwahl des Jahres 11 30. 
Insbrück 1876. 

Liebner, A. Hugo von St. Victor. Leipzig 1832. 

Francke, H. Arnold v. Brescia u. seine Zeit. Zür. 1825. 

Ribbeck, W. Friedrich I und die röm. Curie in den 
Jahren 11 57 — 59. Leipz.  1881. 

Reuter, H. Geschichte Alexanders III und der Kirche 
seiner Zeit. 2^ Aud. Leipzig 1860. 3 Thle. 

Wolfram, G. Friedrich I und das Wormser Concordat. 
Marburg 1883. 


2.   M idd eleeu w s c he  Kerkgeschiedenis 

tot  I 5 I 7. 

Potthast, A. Bibliotheca hist. medii aevi. Berlin 1862. 

Rothe,  T.  Invloed  v.  h. Christendom op Europa. Utr. 
1799. 4 din. 

Van Hengel, W. A. Geschiedenis der zedelijke en gods- 
dienstige beschaving van Europa. Amst. 1831. 4 dl. 

Keuffel, G. G. Historia originis ac progressus scholarum 
inter Christianos. Helmstadii 1743. 

Theiner, A. Geschichte der geistlichen Bildungsanstalten. 
Mainz 1835. 

Körber, G. Die Ausbreitung des Christenthums im süd- 
lichen Baden. Heidelberg 1878. 

Pontificum  Romanorum  vitae,  ed.  J.  M.  Watterich. 
Leipz. 1862. 2 tomi. 

Momayi Plessiaci, Philippi, Mysterium iniquitatis, s. Histo- 
ria papatus. Salmurii 161 1. fol. 

Historia iniquitatis, s. Histo- 
ria Papatus. Gorichemi 1662. 4to. 

Platina,  B.  De  vitis  ac gestis Pontificum Romanorum 
ad Sixtum IV. 1664. 

Von Döllinger, Die Papst-Fabeln d. Mittelalt. München 1 863. 

Baxmann, R. Die Politik der Papste von Gregor I bis 
Gregor VII. Elberfeld 1868. 2 Bd. 

Gesta Pontificum Tungrensium, Trajectinensium et Leo- 
diensium,  ed. J. Chapeaville. Leod. 1612. 3 vol. 4to. 

Okken,  U.  P.  De  natura  religionis  Chr.  medio aevo. 
Gron. 1846. 


247 

Hobbes, T. A true ecclesiastical history from Moses to 
the time of Luther. London 1722. 

Fuesslin, J. C. Kirchen- u. Ketzerhistorie der mittlern 
Zeit. Frankfurt 1770. 3 Bde. 

Hagenbach, K. R. Kirchengesch. d. Mittelalters. 1860. 2 Th. 

Baur, F. C. Die Chr. Kirche des Mittelalters und der 
neuere Zeit. Tubingen 1861 — 62. 2 Bd. 

Rettberg, F. W. Kirchengesch. Deutschlands bis zum 
Tode Karls des Groszen. Gött. 1848. 2 Bde. 

Krafft, W. Die Kirchengeschichte d. German. Völker. 
Berlin 1854. 

Titus, A. Der Gau Leomerike und der Archidiakonat 
von Emmerich. Munster 1877. 


Tamagniniy  J. B. Historia Monothelitarum. Paris. 1678. 

Genelin, P. Das Schenkungs-Versprechen und die Schen- 
kung Pepins. Wien u. Leipz. 1880. 

Alb. Thijm, P. P. M. Karel de Groote en zijne eeuw. 
714 — 814. 'sGravenhage 1867. 

Usserii, J. Gotteschalci et praedestinationis ab eo motae 
historia. Hanoviae 1662. — R. Bellarminus, DeScrip- 
toribus ecclesiasticis. Coloniae 1657. i vol. 

Paris, G. De Ludgero. Amst. 1859. 

Von  Noorden,  C.  Hinkmar,  Erzbischof von  Rheims. 

Bonn 1863. 
SchrOrs, H. Hinkmar, Bischof von Reims. Freib. i/B. 1884. 
Sprotte,  F.  Biographie des Abtes Servatus Lupus von 

Ferrières. Regensburg 1880. 
Von Baudissin, W. W. Eulogius und Alva. Ein Abschn. 

spanischer Kirchengeschichte. Lpz. 1872. 


248 

Reuterdahl, H. Ansgarius in Sch weden. Berl.  1837. 

Kraft, F.  C. De Ansgario, Aquilonarium gentium apo- 
stolo. Hamb. 1840. 410. 

Tappehom, A. Leben d. H. Ansgar. Munster 1863. 

Dehio, G. Gesch. des Erzbisthums Hamburg-Bremen bis 
zum Ausgang der Mission. Berlin 1877. 2 Bde. 

Munter, F. Geschichte der Einfïihrung des Christenthums 
in Danemark und Norwegen. Lpz. 1823. 3Thle. 4Bde. 

Leo  Allatitis,  De  Synodo Photiana. Acced. Hottingeri 
libellus de eccl. or. atque occid. dissensu. Rom. 1662. 

Swalue, E. B. De discidio ecclesiae Christ. in Graecam 
et Latinam, Photii auctoritate maturato. L. Bat. 1829. 

Wemer, K. Gerbert von Aurillac, die Kirche und Wis- 
senschaft seiner Zeit. Wien 1878. 

Vogel,  A.  Ratherius  von Verona und der X« Jahrhun- 
dert. Jena 1854. 2 Th. 

Van Hengel, W. A. Keizer Hendrik de III. Leyd. 1844. 
LOwenfeld, S. Leo von Vercelli. Posen 1877. 
Ladewig, P. Poppo von Stablo und die Klosterreformen 

unter den ersten Saliern. Berlin 1882. 
Halfmann, H. Cardinal Humbert. Sein Leben und seine 

Werke. Gottingen 1883. 
Maimbourg,  L.  Histoire  du grand schisme d'Occident. 

Paris 1723. 2 torn. 
Mittler, Th. De schisraate in eccl. Rom., sub Bened. IX. 

Turici 1835, 
Verenet,  L,  F. De commutatione hierarchiae Romanae, 

auctore Gregorio VII. Traj. ad Rhen. 1832. 
Cassander,  G.  Das Zeitalter Hildebrands, für u. gegen 

ihn. Darmstadt 1842, 


249 

Gfrörer, A. F. Pabst Gregorius VII und sein Zeitalter. 
Schaffhausen 1859 — 61. 7 Bd. 

Meltzer, O. Papst Gregor VII und die Bischofswahlen. 
Dresden 1876. 

Leo AUatitis, De Ecclesiae Occid. et Or. perpetua con- 
sensione eet. Col. Agr. 1648. 4to. 

Acta et Scripta de controversiis ecclesiae Gr. et Lat. 
ed. C. Will. Lips. 1861. 

Gesta Dei per Francos, s. expeditionum orientalium histo- 
riae. Hanoviae 161 1. 2 torn. i vol. fol. 

Wilken, F. Gesch. der Kreuzzüge. Lpz. 1807-32. 7 Thle. 

R^enbogen, J. H. De fructibus e bello sacro. Amst. 1809. 

Büchaud, Histoire des croisades. Paris 181 9. 7 tom. 

Hagenmeyer, H. Peter der Eremite. Leipz. 1879. 

Prutz, H. Kulturgeschichte der Kreuzzüge. Berl. 1883. 

Tribbechovius, A. De doctoribusscholasticis. Jenae 1719. 

Piersoiiy A. De realisrao et nominalismo, quatenus vim 
habuerint in praecipuis placitis scholast. theol. inde ab An- 
selmo usque ad Gulielmum ab Occamo. Tr. ad Rh. 1854. 

Mfihlbacher, Die Streitige Papstwahl des Jahres 11 30. 
Insbrück 1876. 

Liebner, A. Hugo von St. Victor. Leipzig 1832. 

Francke, H. Arnold v. Brescia u. seine Zeit. Zür. 1825. 

Ribbeck, W. Friedrich I und die röm. Curie in den 
Jahren 1157 — 59. Leipz.  1881. 

Reuter, H. Geschichte Alexanders III und der Kirche 
seiner Zeit. 2^ Aufl. Leipzig 1860. 3 Thle. 

Wolfram, G. Friedrich I und das Wormser Concordat. 
Marburg 1883. 


1 


250 

Nobbe, H. F. A. Gerhoh von Reichersberg. EinBildaus 
dem Leben der Kirche im 1 2^en jahrhundert. Lpz. 1881. 

Schmelzeis, J. Ph. Das Leben und Wirken der heiligen 
Hildegardis. 'Freiburg 1879. 

Kaltner, B. Konrad von Marburg und die Inquisition in 
Deutschland. Prag 1882. 

Hurter, F. Gesch. Papst Innocenz III. Hamb. 1836. 4 Bde. 

Bischar, J. N. Papst Innocenz III. Freib. i. B. 1883. 

Moshemii, J, L. Historia Tartarorum ecclesiastica. Helm- 
stadii 1741. 4to. 

Lechler,  G.  V. Robert Grosseteste, Bischof in Lincoln. 
Leipzig 1867. 4to. 

Cardauns, H. Konrad von Hostaden Erzbischof v. Coln. 
Cöln i88o. 

Regesten  des  Köln. Erzbischofs Konrad 


von Hostaden. ibid. 1880. 
Krone, J. Fra Dolcino u. die Patarener. Leipzig 1844. 

Baluzii,  S. Vitae  paparum Avenionensium. Paris 1693. 

2 vol. 4to. 
Wenck,  C. Clemens V und Heinrich VIL Die Anfange 

des franzosischen Papsthums. Halle 1882. 
Boileau, Histoire des flagellans. Amsterdam 1701. 
Schoettgenii,  C.  De secta  Flagellantium. Lipsiae 171 1. 

acced.  Ejusd.  Antiquitates triturae et fuUoniae. Traj. 

ad Rhen. 1727. 
FOrstermann,  E.  G.  Die  christl.  Geiszlergesellschaft. 

Halle 1828. 
Verlaque, V. Jean XXII. Sa vie et ses oeuvres. Par. 1 883. 
Lechler,  G.  V.  De  Thoma  Bradwardino commentatio. 

Lips. 1862. 4to. 


?5i 

Wemer,  K.  Der  Augnstinistnus des spateren Mittelal- 
ters. Wien i883, 

Lilienthal,  T.  C.  Historia beatae  Dorotheae,  Prussiae 
patronae. Dantisci 1744. 4to. 

Tschackert, P. Peter von Ailli. Zur Geschichte der gros- 
zen abendland. Schisma. Gotha 1877, 

Vast, H. Le cardinal Bessarion (1403 — 72). Par, 1878. 

Höfier, K. Geschichtschreiben der Husitischen Bewegung 
in Böhmen. Wien 1856. 3 Thle. 2 Bde. 

Sonstraly J. H. Gesch. van het Husitismus. Gron. 1862. 

Krummely  L.  Gesch.  der  Böhmischen  Reformation im 
fünfzehnten Jahrhundert. Gotha 1866. 

HOfier, C. Gesch. des Hussitenthums. Prag 1868. 

Czerwenka,  B.  Gesch.  der  evang.  Kirche in Böhmen. 
Bielefeld 1869. 2 Thle. 

Palacky,  F.  Urkundliche Beitrage zur Gesch. des Hus- 
sitenkrieges vom Jahre 141 9. Prag 1873. 2 Bde. 

Von Bezold, F. Zur Gesch. d. Hussitenth. München 1874. 

Boehm,  W.  Friedr.  Reiser's  Reformation des K. Sig- 
mund. Leipz.  1876. 

Lenz, M. König Sigismund und Heinrich V von England 
Beitrag zur Zeit des const. Concils. Berlin 1874. 

Caro,  J.  Das  Bündniss  von  Canterbury aus der Ge- 
schichte des Constanzer Concils. Gotha 1880. 

Loserth,  J.  Beitrag^e  zur  Geschichte  der  Husitischen 
Bewegung. Wien 1877. 3 Thle. 

LasitiuSy  J.  De ecclesiastica disciplina, moribus fratrum 
Bohemorum c. admonitionib. J. A. Comenii. Amst. 1660, 


252 

Comeniiy J. A. Historia fratrum Bohemorum, eorum ordo 
et disciplina ecclesiastica. Halae 1702. — Ejusd. De 
renim humanarum emendatione. Amst. 1702. i voL4to. 

Lochner, G. W. K. Entstehung u. Schicksale der Brü- 
dergemeinden in Böhmen u. Mahren. Nürnb. 1832. 

Gindely, A. Die Böhmischen Mahrischen Brüder, Wien 1 854. 

Lukaszewicz, J. Von den Kirchen der Böhmischen Brü- 
der im ehemaligen Grosspolen. (a. d. Polnischen übers. 
von Fischer), Gratz 1877. 

GoU, J. Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der 
Böhmischen Brüder. Prag 1878 — 82. 2 Bde. 

Rudelbach, A. G. Hieronymus Savonarola u. seine Zeit. 
Hamb. 1835. 

Meier, F. K.  Girolamo Savonarola. Berlin 1836. 

Perrens, F. T. Jerome Savonarole. Par. 1853. 2^ edit. 
Paris 1856. 

ViUariy F. Gesch. Girolumi Savonarola's und seiner Zeit. 
Leipzig 1868. 

Jerome Savonarole et son temps. Par. 1 874. 2 torn. 

Sickingefy C. Savonarola. Sein Leben und seine Zeit. 
Würzburg 1877. 

Schuster, G. Girolamo Savonarola. — Arnold von Bres- 
cia. Hamburg 1878. 

Looff, S. Savonarola. Langensalza 1881. 

Monrady D. G. Die ers te Kontrover se über den Ursprung 
des apost. Glaubensbekenntnisses. Laurentius Valla 
und das Konzil zu Florenz. Gotha 1881. 

PrOhle, H. A. Andreas Proles. Gotha 1867. 

Silbemagel. Johannes Trithemius, Landsk. 1868, 


Schneegans,  W.  Abt  Joh. Trithemius und das Kloster 

Sponheim. Kreuznach 1882. 
Lederer,  S.  Der  spanische  Cardinal  Johann von Tor- 

quemada. Freib. 1879. 
Limborch, P. A. Historia inquisitionis. Amstel. 1692. fol. 


Hospinianus, R. De monachis, s. de origine et progressu 

monachatus. Tiguri  1609. fol. 
Mabilloiiy J. Annales ordinis  St. Benedicti. Lucae 1739.' 

5 torn. fol. 
De Vertot, Histoire des Chevaliers de Malthe. Par. 1772. 

7 torn. 
Von  Weech,  F. Urkundenbuch der Cisterzienser Abtei 

Salem 11 34 — 1259. Karlsruhe 1881. 3 Bde. 
Winter,  F.  Die  Pramonstratenser  des  i2«" Jahrhund. 

Berlin 1865. 
Hase, K. Franz von Assisi. Leipzig 1856. 
Wadding, L. Epitorae annalium Ordinis Minorum, opera 

F. Haroldi. Romae 1662. fol. 
Koch,  A. Die  frühesten Niederlassungen der Minoriten 

im Rheingebiete. Leipz. 1881. 
Evers, C. Anal. ad fratrum minorum historiam. Lips. 1882. 


Hahn,  C.  U.  Geschichte der Ketzer im Mittelalter bis 

im  XI,  XII,  XlIIen Jahrh.  Stuttg.  1845—50. 3 Bde. 

(Erster Bd. bis.) 
Gieseler,  J.  C. L. Rainerii Sachoni Summa de Catharis 

etc. Gottingae 1834. 4to. 
Sctamidt, Histoire des Cathares. 1849, 2 vol. 
Lombard,  A.   Pauliciens,   Bulgares  et   Bonshommes. 

Génève 1879. 


^54 

Jundty Aug. Hist. du pantheïsme populaire au moyen- 
age et au 16°*^ siècle. Paris 1875. 

Reuter, H. Gesch. der religiösen Auferklarung im Mit- 
telalter. Berlin 1875. 2 Thle. 

Schmidt, C. Ueber die Secten zu Strassburg im Mittel- 
alter ; — T. W. Röhrich, Die Gottesfreunde ; — Ders. 
Eckard zum Drübel. o. O. und. J. 

Die  Gottesfreunde des  14^11  Jahrhunderts. 

Jena 1855. 

Jundt, A, Les Amis  de Dieu au 14.^^ siècle. Par. 1879. 

Haupty H. Die religiosen Secten in Franken vor der 
Reformation. Würzburg 1882. 

Waldensen u. Pickarten, Rechenschaft des Glaubens 
der — in Behemen u. Mehrern, sampt vorrheden D. 
Mart. Lutheri. Wittemberg 1533. 4to. 

Lydius, B. Waldensia, s. restitutio verae ecclesiae. 
Roterod. 1616. 

De  historie  van  de  Waldensen.  Dord- 
recht 1624. 4to. 
Perrin, J. P. Histoire des Vaudois. Génève 1618. 
Waldenser Chronick 1 160— 1655. Schaffh. 1655. 
Frischius, J, De Waldensibus. Witteb. 1659. 
Maresiiy S. De Waldensibus. Gron. 1660. 4toI 

Gillis, P. Kerkelijke historie der Waldensenf Amst. 
1663. 4to. — J. van Mtinster, Van de reformatie der 
Kerke der beider testamenten. Arnhem 161 5. 4to. 

Hesterberg, J, Ecclesia Waldensium. Argent. 1668. 4to. 

L^er, J. Histoire des églises évangéliques vaudoises. 
Leide 1669. fol. 


255 

L^er,  J.  Gedenkschrift  der Evangelische Kerken der 
valleijen van Piemont. Leyden 1671. fol. 

Ludtwig,   J.   P.   Vicissitudines   et   fata  Waldensium. 
Witteb. 1690. 

Historie van de Waldenzen enz. 'sGravenh. 1691. 

Kiesling, J. G. De variis Waldensium sectis. Jenae 1739. 

Schagen, M. Historie der Waldenzen. Haarlem 1765. 

Martinety J, F. Kerkelijke Geschiedenis der Waldenzen. 
Amsterdam 1765. 

Geschichte der Waldenser,  Böhmischen Brüder, Menno- 
niten, u. s. w. Jena 1768. 

Guy de Brez, Hist. des vaudois. Par. 1 796. 2 tom. i vol, 

Gesch. der Waldenzen Leipzig 1798. 

Von Moser, F. C.  Actenmass.  Geschichte der Walden- 
ser. Zürich 1798. 

Allix,  P.  Histor)'^ of the ancient churches of Piedmont. 
Oxford 1821. 

Pellegriny  P.  Schets  van  de  gesch.  der  Waldenzen. 
Haarlem 1824. 

ROszler, C- G. Kurze Geschichte der Waldenser. Merse- 
burg 1825. 

Valdenses. Authentic details of the, London 1827. 

Dieterici, W. Die Waldenser. Berlin 1831. 

Blair, A. History of the Waldenses. Edinb. 1833. 2 vol. 

Herzog, J. J, De  origine et pristino statu Waldensium. 
Halis 1848. 4to. 

Hagenbach, K. R. Die Waldenser. (Overdruk). 

Bender, F. Gesch. der Waldenser. Ulm 1850. 


256 

Dieckhoff,  A.  W.  Die  Waldenser im Mittelalter. Göt- 
tingen 1851, 

Monastier, A. Gesch.der Waldensen. Rotterd. 185 1. 2 dln. 

Schetsen van de gesch. der Waldenzen. Amst. 1852. 

Herzogy J. J. Die romanischen  Waldenser. Halle 1853. 

Von ZezschwitZy  G.  Die  Katechismen  der Waldenzer 
und Böhmischen Brüder. Erlangen 1863. 

Palacky, Dr. F. Uber das Verhaltniss der Waldenzer zu 
den ehemaligen Secten in Bohmen. Prag 1869. 

Pr^er, W. Beitrage zur Geschichte  der  Waldesier im 
Mittelalter. München 1875. 

Der Tractat des David von Augsburgüber 


die Waldesier. Munchen 1878. 4to. 

Ochsenbein, G. F. Der Inquisitionsprozess wider die 
Waldenser zu Freiburg i. U. imjahre 1430. Bern 1881. 

Gilles, P. Hist. ecclésiast. deséglises vaudoises 1 160 — 1643. 
Pignerol 1881. 2 vol. 

AUix, P. Remarks upon the history of the ancient 
Churches of the Albigenses. Oxf. 1821. 

Maitland, S. R. Facts and documents of the history, 
doctrine and rites of the Albigenses and Waldenses. 
London 1832. 

Jas, P. De Waldensium secta ab Albigensibus bene 
distinguenda. L. Bat. 1834. 4to. 

#eyrat, N. Hist. des Albigeois. Paris 1880. 3 torn. 

RevUle, A. Les Albigeois. (Uit de Revue des ^ deux 
mondes 1874.) 


257 

Du Tillet, J. Historiae belli contra Albigenses Compen- 
dium, ed. A. Dressel. Berolini 1845. 

De Portal, F. Les descendants des Albigeois et des 
Huguenots. Paris 1860. 

Flathe, L. Geschichte der Vorlaufer der Reformation. 
Leipzig 1835. 2 Thle. 

De Bonnechose, E. Les Reformateurs avant la Réforme. 
Paris 1845. 2 vol. 

In Nederland. 

Emonis et Menkonis Chronica etc. ed. G. H. Pertz. 
(Monum. germ. hist. tom. XXIII). Hannover 1875. fol. 

Chronicon Egmtindanum, auct. J. a Leydis, ed. A. 
Matthaeus. L. Bat. 1692. 4to. 

De Beka, Johannes et W. Heda, De episcopis Ultrajec- 
tin. ed. A. Buchelius. Ultrajecti 1643. fol. 

Matthaeus, A. De rebus Ultrajectinis. Hagae 1740. 4to. 

_  _ Fundationcs et fata ecclesiarum Ultrajecti 

et in suburbiis. L. Bat. 1704. 4to. 

De Koek, M. De potestatis civilis episcoporum praeci- 
puc Traject, in regno Francorum initiis atque incre- 
mentis. Traj. ad Rhen. 1838. 

Dumbar, G. Analecta. Daventriae. 1719. 3 tomi. 

Van Heussen, H. en H. van Rhyn, Kerkelijke historie 
en oudheden van de VII Vereenigde Provinciën. Lei- 
den 1726. 6 dl. fol. 

Van Heussen, H. F. Historia episc. foederat. Belgii. 
Antv. 1755. 2 vol. fol. 


17 


258 

RoyaardSy H. J. Geschiedenis der invoering van het 
Christendom in Nederland. Amst. 1842. 

Du Marchie Servaas, J. De vita et scriptis Eligii, epis- 
copi Noviomensis. Amst. 1859. 

Alb. Thym, P. P. M. H. Willebrordus. Amst. 1861. 

Van Boxhoniy M. Z. Nederlandsche hist. en staat der 
Kerk vóór de Hervorming, en gedurende de vervol- 
ginge onder Karel V en Baselius Sulpicius. Utr. 170x3. 

RoyaardSy H. J. Geschiedenis van het gevestigde Chris- 
tendom en der Christelijke Kerk in Nederland, gedu- 
rende de Middeleeuwen. Utr. 1849. 2 dl. en register, 

MoU, W. Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Her- 
vorming. Amst. 1869. 6 dl. 

V. d. Eist, C. Un mot sur la doctrine des Tankhel- 
mistes. (Revue trim.) Bruxelles 1860. 

Janssen, H. Q. Tanchelyn. Antwerpen 1867. 

Hüet, F. Recherches hist. et crit. sur la vie, les ouvrages 
et la doctrine de Henri de Gand. Gand 1838. 

ROmer, D. Overzigt van de Kloosters en Abdyen in 
Holland en Zeeland. Leiden 1854. 2 dln. 

Magnin, J. S. Kloosters in Drenthe. Gron. 1835. 

Nijhoff,  I.  A.  Het klooster Bethlehem bij Doetinchem. 

Arnhem 1853. 
Koppius, F. De vitis ac gestis Abbatum Adwerdensium. 

Gron. 1850. 
Hallmann, E. Gesch. der Belgische Beghinen. Berl. 1843. 
Delprat,  G.  H.  M.  De  broederschap  van G. Groote, 

Utrecht 1830. 
Van  Slee,  J.  C.  De kloostervereeniging van Windes- 

heim. Leiden 1874. 


259 

Acquoy, J. G. R. Het klooster te Windesheim en zijn 
invloed. Utrecht 1875. 2 dln. 

Muurling, G. De Wesselii Gansfortii principiis. Amst. 1840. 

UUmaniiy C. Johann Wessel, ein Vorganger Luthers. 
Hamburg 1834. 

Reformatoren vor der Reformation (I Joh. 

van Goch. II Joh. Wessel.) Hamb. 1841. 2 Thle, 

Koning, W. A. De Gerardi Zutphaniensis vita, scriptis 
et meritis. Traj. ad Rhen. 1858. 

Pool, J. C. Frederik v. Heilo en zijne schriften. Amst. 1866. 

Vos, C. M. De leer der vier uitersten. Eene bijdrage 
tot de kennis van het godsd. geloof onzer vaderen 
in de 15^^ eeuw. Amst. i866. 

Moll, W. Johannes Brugman en het godsdienstig leven 
onzer Vaderen in de 15^^ eeuw. Amst, 1854. 2 dln. 

D.  Hervormingseeuw. 

Brosch, M. Papst Julius II. Gotha 1878. 

Roscoe, W. Geschiedenis van Leo X. Haarl. 1808. 4 dln. 

Burman, C. Analecta hist. de Hadriano VI papa Ro- 
mano. Tr. ad Rh. 1727. 

Bosch, L. E. Iets over Paus Adriaan VI. Utr. 1835. ie stuk. 

Retisens E. H. J. Syntagma doctrinae Adriani sexti. 
Pont. max. Lovanii 1862. 

Baur, H. Hadrian VI. Ein Lebensbild aus dem Zeit- 
alter der reformation. Heidelb. 1876. 

Von Höfier, C. R. Papst Adrian VI 1522—23. Wien 1880. 
Giraud,  C.  Sixte-quint  et  Téglise.  (Uit de Revue des 
deux mondes 1872). 


26o 

Hefele, C. J. Der Cardinal Ximenes. Tübingen 1851. 

Duruy, G. Le Cardinal Carlo Carafa (15 19—61). Etude 
sur le pontif. de Paul IV. Paris 1882. 

Cleemann, A. C. De Joh. Fabri vita et scriptis. Lip- 
siae 1737. 4to. 

Kolde, T. Die deutsche augustincr Congregation und 
Johann v. Staupitz. Gotha 1879. 

Sixt, C. H. Petrus Paulus Vergerius. Braunschw. 1871. 

Hecht, G. Vita Johannis Tezelii. Vitembergae 1717. — 
J. J. Vogel, Leben des Ablasskramers J. Tetzels. 
Leipzig 171 7. — Geschichtskalender von Dr. M. 
Luther. Ebend. 171 7. — N. Hunnius, Dass Luther zu 
des Papstthums Reformation von Gott sey berufen. 
Dresden 1 7 1 7, — Jubilirende Lieder-Freude, bestehend 
in der Auflage von 1524 von Luthers Gesangen, von 
J. L. Olearius. Arnstadt 17 17. i Th. 

Hofimann, F. G. Lebensbeschreibung des Ablasspredi- 
gers Dr. Joh. Tezel. Leipzig 1844. 

Dr. Kayser, Geschichtsquellen über den Ablassprediger 
Tetzel. Annaberg 1877. 

KOmer, F. Tetzel der Alblassprediger. Frankenb. 1880. 
Otto,  C.  Johannes Cochlaeus der Humanist. Bresl. 1 874. 


Sleidanus de statu religionis et reipublicae sub Carolo V. 
Argent. 1558. 

de statu religionis et rei publicae sub Carolo V. 
ed. C. C. am Ende. Fcofurti 1875. 3 tom. 

Commentarii  de statu  religionis  et  reipubl.  in Gallia, 
sub regibus Henr. II, Franc. II, Carolo IX., 1572. 


201 

Baur, A. Deutschland in den Jahren 1517 — 25. Ulm 1872. 

Jörg, J. E. Deutschland in 1522 — 26. Freiburg 1851. 

Jahrbücher des deutschen Reichs im Zeitalter der Refor- 
tion. Leipzig 1872. 

Ranke, L. Deutsche Geschichte zur Zeit der Reformation. 
Beriin 1839—43. 5 Thie. 

Wolff,  A.  Geschichtl.   Bilder  aus  Oesterreich.  Wien 
1878. 2 Bde. 

Janssen,  J.  Geschichte des deutschen Volkes seit dem 
Ausgang des Mittelalters. Freib. i/B. 1883. 3 Bde. 

Ein zweites Wort an meine Kritiker. Nebst 

Erganzungen und Erlauterungen zu den 3 ersten 
Banden meiner Gesch. d. deutschen Volkes. Freib. 
i/B. 1883. 

Hflusser, L, Gesch. der rhein. Pfaltz. Heidelb. 1845. 2 Th. 


Schultetus, A. Annales E vang. passim per Europam ab 
anno 1516—26. Heidelb. 161 8. 

Kirchenreform  in  Deutschland.  Heidel- 

berg 161 8. 4to. 

Maimbourg, L. Histoire du Lutheranisme. Paris 1681. 

Von Seckendorf, V. L, Historia Lutheranismi. Lps. t 694. fol. 

Historie der Reformatie. Delft 1728. 

3 dln. fol. 

Schelhom, J. G. Acta histor. ecclesiast. sec. 15^» et i6'>. 
Ulm 1738. 

Grerdesii, D. Introductio in historiam Evangelii seculo 
i6*° renovati et reformati et Historia Evang. seculo 
16^0 s. annales Evang. sec. i6*^Gron. 1744. 4V0I. 4to. 


202 

Weydmamiy  L.  Over  de  Kerkhervorming  in  de  i6e 
eeuw. Haarlem 1832. 4to. 

Hagenbach,  K.  R.  Geschichte  der Reformation. Leip- 
z\g 1834. 6 Thie. 

Wachsmuth, W.  Darstellungen aus der Geschichte des 
Reformations-Zeitalters. Leipzig 1834. 

Neudecker, C. G. Merkw. Actenstücke aus dem Zeitalter 
der Reformation. Nürnberg 1838. " 

_   -     - Geschichte der deutschen Reformation, 

1517-32. Leipzig 1843. 

Boon,  A.  De duplici  principio Reformatorum sec. 16^^ 
Gron. 1839. 

Förstemann, C. E. Liher Decanorum facult. theol. Aca- 
demiae Vitebergensis. Lipsiae 1838. 

. Album  Academiae Vitebergensis ab 

A. C. 1502—60. Lipsiae 1841. 

Neues  Urkundenbuch  der Evangel. 


Kirchenreformation, Hamburg 1842. i^ Bd. 4to. 
Hundeshagen. Der deutsche Protestantismus. Fkfurt 1847. 

Döllinger, J. Die Reformation, ihre innere Entwicklung 
und ihre Wirkungen. Regensburg 1848 — 51. 3 Bde. 

Neudecker, C. G, Die handschriftliche Geschichte Ratze- 
berger's über Luther u. seine Zeit. Jena 1850. 

Heppe, H. Geschichte des deutschen Protestantismus in 
den Jahren 1555 — 81. Marb. 1852. 4 Bde. 

Entstehung, Kampfen und Untergang evange- 

lischer  Gemeinden  in Deutschland. Wiesbaden 1862. 

Benbellona, A. De pace religionis in Comitiis Augusta- 
nis a^ 1555. Fcofurti 1612. 


263 

Veesenmeyer, G. Beytrage zur Geschichte des Reichstags 
zu Augsburg. Nürnberg 1830. 

Plitt, G, Gesch. der evang. Kirche bis zum Augsburger 
Reichstage. Erlangen 1867. 

Henke, E. L. Th. Neuere Kirchengesch. Halle a/S. 1874. 

Maurenbrecher, W, Studiën und Skizzen zur Geschichte 
der Reformationszeit. Leipzig 1874. 

Weber, G. Zur Gesch. des Reform. Zeitalters. Lpz. 1874. 

Kraft, K. & W. Briefe und Documente aus derZeitder 
Reform, im 16^*^ Jahrh. EIberf. 1876. 

Schimnacher, F. W. Briefe und Acten zu der Geschichte 
des Religions-gespraches zu Marburg 1529 und des 
Reichstages zu Augsburg 1530. Gotha 1876. 

Brieger, Th, Die angebliche Marburger Kirchenordnung 
von 1527. Gotha 1881. 

Pastor, L, Die kirchlichen Reunionsbestrebungen wahrend 
der Regierung Karls V. Freiburg 1879. 

Ney, J. Geschichte des Reichstages zu Speier 1529. 
Hamburg 1880. 

Deyll, W. S. C. Het Chiliasme ten tijde der Hervorming. 
Amsterdam 1872. 

Stem, A. Die Socialisten der Reformationszeit. Berl. 1883. 

Raemundi, F. Historia de ortu et progressu haeresium 
XVI saeculi aucta ex Casp. Ulenbergii scriptis. Col. 
Agr. 1655. 4to. 

Erbkam, H. W. Geschichte der protestantischen Sekten 
im Zeitalter der Reformation. Hamburg 1848. 

Trechsel, F, Die prot. Antitrinitarier vor Faustus Socin. 
Heidelb. 1834—44. 2 Bde. 


264 

Sandii, C. C. Bibliotheca anti-trinitariorum. Freistadü 
(Amst.) 1684. 

Beard, C. Die Reformation des i6*<^" Jahrhunderts in ihrem 
Verhaltnis zum modernen Denken und Wissen (uebers. 
V. F. Hal verscheid). Berlin 1884. 

Keiler, L. Die Reformation und die alteren Reformpar- 
teien. Leipzig 1885. 


Kolde, T, Friedrich der Weise und die Anfange der Re- 
formation. Erlangen 1881. 

Von Rommel, C. Philipp der Groszmüthige. Gieszen 
1830. 3 Bde. 

Wolters, A. Der Abgoft zu Halle 1521 — 42. Bonn 1877. 

Ehses, S. Geschichte des Pack'schen Handel. Beitrag z. 
Gesch. der deutschen Reformation. Freib  i. B. 1881. 

Leo, G. E, Geschichte der Reformation in Dresden und 
Leipzig. Leipzig 1839. 

Seifert, F, Die Reformation in Leipzig. Leipzig 1883. 

Spieker, C, W. Geschichte der Einführung der Refor- 
mation in Brandenburg. Berlin 1839. 

Sinemus, K. Die Reformation und Gegen-reformation in 
d. ehemaligen Herrschaft Breisig am Rhein. Barmen 1 883. 

Emien, L, Gesch. der vStadt Cöln. Cöln 1879. 5 Bde. 

Gesch. der Reform, in Koln. Koln 1849. 

Drouven, G, Die Reformation in der Cölnischen Kirchen- 
provinz zur Zeit Hermann V Graf zu Wied. Neuss 
und Cöln 1876. 

Krafft C. & W. Crecelius, Beitrage zur Gesch. des Hu- 
manismus in Westfalen. Elberfeld 1870. 


265 

Reichling, D. Johannes Murmelins. Freib. 1880. 

Wolters, A. Reformationsj^esch. d. Stadt Wesel. Bonn 1868. 

Teschenmacher, W. Annales Cliviae, Juliae, Montium, 
Marcae Westphaliae, Ravensburgae, Geldriae et 
Zutphaniae. Frankf. u. Leipz. 1721. fol. 

Berg, J. P. Reformations-geschichte der Lander Jülich, 
Cleve, Berg, Mark, Ravensberg, Lippe. ed. L. Frosz. 
Hanau 1826. 

Nettesheim, F. Geschichte der Stadt und des Amtes 
Geldêrn. Crefeld 1863. 

Bertram, J. F, Hlstoria. Bericht v. J. a Lasco. Au- 
rich 1733. 4to. 

Ost-friesische Reformation und Kirchen- 

geschichte. Aurich 1738. 4to. 

Comelius, C. A. Der Antheil Ostfrieslands an der Refor- 
mation bis zum Jahre 1535. o. O. und J. 

Frerichs, A. Blicke in die Reformationsgeschichte Ost- 
frieslands. Emden 1883. 

Grundl. warhaftiger Bericht von der evangel. Reforma- 
tion tho Embden und in Ostfrieszlandt sampt korter 
erinnerung von der Lehre und Kirchenordnung. — 
Gestellet dorch de Dener Christi darsülvest. Brem. 1594. 

Wilhelmius, J, Historie der reformatie van de kerken 
van de Paltz en Genève. Rott. 1745. 2 dln. i Bd. 

Remling, T. X. Reformationswerk in der Pfaltz. Mann- 
heim 1846. 

Roth,  F.  Augsburgs Reformationsgeschichte 151 7 — 27. 

München 1881. 
Keim,  K.  F. Schwabische Reformationsgeschichte. Tü- 

bingen 1855. 


266 

Pressel, T, Ambr. Blaurer's Leb. u. Schriften. Stüttg. 1861. 

Keim, T. Ambr. Blarer der schwabische Reformator. 
Stüttg. 1880. 

Kesslers, Joh, Sabbata, Chronik der Jahre 1523 — 39. 
St. Gallen 1870. 

Strickler, J. Actensammlung zur Schweizerischen Refor- 
mationsgesch. Zürich 1878. 4 Bde. 

Fuessli, J. C. Beytrage zur Erlauterung- der Klrchen- 
reformationsgeschichte der Schweiz. Zürich 1741. 5 Thle. 

Epistolae Helvetiae reformatorum, ab iis vel ad eos 
scriptae, ed. Fuessli. Tiguri 1742. 

Ruchat, A. Hist. de Ia Réformation de Ia Suisse. 
Nyon 1835. 7 vol. 

Escher, H. Die Glaubensparteien in der Eidgenossen- 
schaft und ihre Beziehungen zum Ausland 1527 — 31. 
Frauenfeld 1882. 

St&helin, R. Die ersten Martyrer des evangelischen 
Glaubens in der Schweiz. Heidelberg 1883. 

Meyer, F, Die evang. Gemeinde in Locarno. Beitr. zur 
Gesch. der Schweiz im ló^^njahrh. Zürich 1836. 2 Thle. 

Egli, E, Acten-sammlung zur Geschichte der Zürcher 
Réformation. Zürich 1879. 

Kuhn, G. J. Die Reformatoren Berns im 16*^" Jahrh. 
Bern 1828. 

Cardauns, H. De reformatione Bernensi. Bonnae 1868. 

Nippold, F. Berner Beitrage zur Gesch. der Schweize- 
rischen Reformationskirchen. Bern 1884. 

Charpenne, P. Réforme de Gcnève. Paris 1861. 

Mackly, J. Sebastian Castellio. Basel 1863. 


267 

Loutchisky, J. Documents inédits pour sewir a Thistoire 
de la réforme et de Ia Ligue. Paris 1875. 

Wüttke, H. Zur Vorgeschichte der Bartholomeusnacht. 
Leipzig- 1879. 

Aguesse, L. Histoire de rétablissement du protestan- 
tisme en France. I. 1551 — 60. Paris 1882. 

De Bèze, Th. Hist. ecclés. des Eglises réformées au 
royaume de Franc^. Publ. d'après Tcdition de 1580 
par P. Vesson. Toulouse 1882. 

Philippson, M. La contre-révolution religieuse au i6« 
siècle. Bruxelles et la Haye 1884. 

Kervyn de Lettenhove, Les Huguenots et les Gueux. 
Bruges 1883. 4 tomes. 

Vaurigard, B, Hist. des églises reform, de Bretagne 
1535 — 1808. Paris 1870. 3 vol. 

Daval, G. & J. Hist. de la Reform, a Dieppe. Rouen 
1839. 2 torn. 

Moutarde, E. Etude hist. sur la réforme a Lyon 1520 — 63. 
Génève 1881. 

Paillard, Ch. Les grands prêches Calvinistes de Valen- 
ciennes 7 Juillet — 18 Aoüt 1566. Paris 1877. 

Le  proces  de  Pierre  BruUy, successeur 

de Calvin a Strassbourg. Paris, la Haye 1878. 

Reuss, R. Pierre BruUy 1539 — 45. Strasbourg 1879. 

Bersder, E. Coligny avant les guerres de religion. Par. 1884. 

Schmidt, C. Wilhelm Farel und Peter Viret. Elberf. 1860. 

Bevan, F. Vie de Guillaume Farel. Lausanne 1885. 

Guizot, F. Les vies de quatre grands Chrétiens franpais. 
Paris 1873. 


268 

Stflhelin,  E.  Der  üebertritt  Konig  Heinrichs IV  zur 
Röm. Kath. Kirche. Basel 1862. 

Gaufrès, J, Philippe Mornay de Bauves. Paris 1868. 

M'Crie,  T.   Geschichte  der  Reformation  in  Spaniën. 
Stuttgardt 1835. 

Boehmer,  E.  Franzisca  Hernandez  und Frai Franzisco 
Ortiz. Leipzig 1865. 

Wilkens, C. A. Fray Louis de Leon. Halle 1866. 

Reusch,  Fr. H. Luis de Leon und die Spanische Inqui- 
sition. Bonn 1873. 

Von  Höfler,  C.  Don Antonio de Acunha, genannt der 
Luther Spaniens. Wien 1882. 

Lasalle,  J.  La  Réforme  en  Espagne  au XVI^ siècle. 
Paris 1883. 

Gerdesii,  D.  Specimen  Italiae  reformatae,  s.  Historia 
Evangelii in Italia renati. L. Bat. 1765. 4to. 

M*Crie,  T,  Geschichte der Reformation in Italiënim i6^<^'* 
Jahrh. Leipzig 1829. 

Baird, R. Sketches of Protestantism in Italy. Lond. 1847. 

Paul,  M.  Die  Reformation  in  Italiën  im  i6^<^"  Jahrh. 
Eiberfeld 1861. 

Heidenheimer,  H.  Petrus  Martyr  Anglerius  und  sein 
opus epistolarum. Bedin 1881. 

Lombard,  A,  Jean  Louis  Paschale  et  les  Martyrs de 
Calabre. Génève 1881. 

Bumet, G. Reformation of the church of England. Lon- 
don 1683. 

- Historia   reformationis   eccles.  Anglicanae. 

Genevae 1689. fol. 


269 

Strype, J. Ecclesiastical memorials. London 18 16. 7 vol. 

Soames, H. Elisabethan religious history. London 1839. 

Collier, J. Ecclesiast. hist. of Great Britain to the end 
of king Charles II. London 1840. 9 vol. 

Brooky W. Memoir of the life and writings of Thom. 
Cartwright. London 1845. 

Strype's Memorials of archbishop Cranmer. London 
1853. 2 vol. 

Weidling, J. Schwedische Geschichte im Zeitalter der 
Reformation. Gotha 1882. 

IJssel de Schepper, G. A. Lotgevallen van Christiaan II 
en Isabella v. Oostenrijk, koning en koningin van 
Denemarken. Zwolle 1870. 

Lau, G. J. Th. Gesch. der Reform, in den Herzogth. 
Schleswig-Holstein. Hamburg 1867. 

Gerdes, D, Origines ecclesiarum in Belgio reformatarum. 
Gron. 1749. 

Scrinium Antiquarium s. Miscellan ea Gronin- 

gana nova. Gron. et Bremae 1750 — 65. 8 torn. 4 vol. 4to. 

Montijn, C. G. Gesch. der Hervorming in de Nederlan- 
den. Arnhem 1868. 2 dln. 

De Hoop Scheffer, J, G. Geschiedenis der Kerkherv. 
vóór 1531. Amst. 1573. 

Corn. Woutersz. van Dord- 
recht. 1525—29. 

Geestelijken van ketterij ver- 


dacht. 1530 — 40. 

Vos  Az.,  G.  J.  Geschiedenis  der  vaderl.  kerk van 
630 — 1651. Dordrecht 1881. 


270 

Le Long, I. Reformatie van Anist. Amst. 1729. fol. 

Meyer Jr., D, C. De zegepraal der Hervorming- te 
Amsterdam. (Overdr. uit „de Gids" 1878). 

Schotel, G. D. J. Het klooster der Augustijnen te Dord- 
recht. Dordrecht 1861. 

Snellebrand, J. A, Geschiedenis der Kerkhervorming te 
Hoorn. Hoorn 1866. 

Van Tricht Az., J. O, Overzicht van de geschiedenis 
der Kerkherv. in de stad Enkhuizen. Enkh. 1849. 

Schotanus, C. Geschiedenissen van Friesland tot 1583. 
Amst. 1660. fol. 

Brucherus, H.  M.  Gesch. der Kerkherv. in Groningen. 

Groningen 1821. 
Westendorp, N. Geschiedenis der Hervorming in Gron. 

tusschen 1545 en 1580. Groningen 1832. 

Cuypers van Velthoven, Documents pour servir a Fhist. 
des troubles religieux du XVI<= siècle dans le Bra- 
bant. Sept. (1566—70). Brux. 1858. 

Rahlenbeck, Ch. L'inquisition et la réforme enBelgique. 
Bruxelles 1857. 

Antwerpsch Chronykje 1500—74. Leiden 1743. 4to. 

Te Water, W. Hervormde Kerk te Gent. Utr. 1756. 

Janssen, H. Q. De Kerkherv. te Brugge. Rott. 1856. 2 dln. 

L'Eglise de Liège et la révolution. Brux. 1864. 

Lenoir, D. Hist. de la réformation dans Tancien pays 
de Liège. Brux. 1861. 

Le Long, L Kort hist. verhaal van den eersten oorsprong 
der Nederl. Geref. Kerken onder 't Kruis enz. Amster- 
dam 1751. 4to. 


271 

De Hemelvaart des eersten vervolghers der Christenen 
in Nederlandt, Ruart Tapper van Enchuysen. Delfl 
Jan Corn. Vennekool. 1600. 


Epistolae selectiores (illustr. et claroruin virorum) supe- 
riore saeculo scrip tae vel a Bel gis, vel ad Belgas. 
L. Bat. 161 7. 

Kawerau, G. Johann Agricola von Eisleben. Berl. 1881. 

Thürmann, G. Hist. antinomorum seculo Lutheri eccle- 
siam turbantium. Vitemb. 1708. 4to. 

Schubdus, J. G. Hist. antinomorum seculo Lutheri eccle- 
siam turbantium. Vitemb. 1708. 4to. 

Van Langeraad, L. A. Guido de Bray. Zijn leven en 
werken. Zieriksee 1884. 

Hositis, S. Confutatio prolegomenón Brentii, quae pri- 
mum scripsit adversus Petrum a Soto. Antv. 1561. 

Camerer, J. W. Johannes Brenz. Stuttgart 1840. 

Dickmann, O. Oratio de vita Joannis Bugenhagii Pome- 
rani. Berlin 1879. 

Baiim, J. W. Capito und Butzer Strassb. Reformatoren. 
Elberf. 1860. 

Dieckhoff, A. G. De Carolostadio, lutheranae de servo 
arbitrio doctrinae contra Eckium defensore. Gott. 1850. 

jager, C. F. Andreas Bodenstein v. Carlstadt. Stuttg. 1856. 

Friedrich, A. C. G. Cassandri vita. Gott. 1855. 4to. 

Assink Calkoen, J, M. De Georgii Cassandri vitaatque 
operibus. Amst. 1859. 

Hackfeldy H. Martin Chemnitz nach seinem Leben und 
Wirken. Leipzig 1867. 


272 

Coverdale, M. Memorials. London 1838. 

LindaUy M. B. Lucas Cranach. Ein Lebensbild aus der 
Zeit der Reformation. Leipzig 1883. 

Ter Haar, H. De Petri Datheni vita ac scriptis. Traj. 
ad Rhen. 1858. 

Janssen, H. Q. Petrus Dathenus. Delft 1872. 

Riggenbach, B. Joh. Eberlin von Guntzburg und sein 
Reformprogramm ; Beitrag zur Geschichte des 16^"* 
Jahrhunderts. Tübingen 1874. 

Havemann, W. EHsabeth, Herzogin von Braunschweig. 
Zur Reformationsgeschichte. Göttingen 1839. 

Schwertzell, G. Helius Eobanus Hessus. Halle 1874. 

Krause, C. Helius Eobanus Hessus; sein Leben und 
seine Werke. Gotha 1879. 2 Thle. 

Mohnike, G. Johannes Frederus Leben etc. Strals. 1837. 4to. 

Roodhuyzen Jr., H. Het leven van Guilhelmus Gnapheus, 
een der eerste hervormers in Nederland. Amst. 1858. 

Kirchhofer, M. Bertoldt Haller, oder die Reformation 
von Bern. Zürich 1828. 

Rauschenbusch, A, E. Hamelmans Leben. Schwelm 1830. 

Spiegel, B. Albert Rizaus Hardenberg. Ein Theologen- 
leben aus der Relorm.zeit. Bremen 1869. 

Wolters, A. Konrad von Heresbach. Elberf.  1867. 

Chauffour-Kestner, V, Etudes sur les reformateurs Ul- 
rich  de  Hutten et Ulrich Zwingli. Paris 1853. 2 vol. 

Cuno, F. W. Johann von Nassau-Dillenburg. Halle 1869. 

Pasig, J. L. Johannes VI Bischof vonMeiszen. Lpz. 1867. 

Reitsma, J. Franciscus Junius, een levensbeeld uit den 
eersten tijd der Kerkhervorming. Groningen 1864. 


^7i 

Pestalozzi, C. Leo Juda. Elberfeld 1860. 

BrandeSy Fr. John Knox, der Reformator Schottlands. 
Elberfeld 1862. 

MüUer, G. Paul Lindenau. Beitrag zur Reform.geschichte 
Sachsens. Leipzig 1880. 

Schmidty C. L. Justus Menius, der Reformator Thurin- 
gens. Gotha 1867. 

Grote, L. Wolfgang Musculus en zijn tijd. Amst. 1856. 

Herzog, J. J. Das Leben Joh. Oekolampad's. Basel 
1843. 2 Bde. 

Möller, W. Andreas Osiander. Elberfeld 1870. 

Pezelii, C. Historia carcerum et liberationis C. Peuceri. 
Tiguri 161 5. 

Geiger, L. Johann Reuchlin, sein Leben und seine Werke. 
Leipzig 1871. 

Seidemann, I. K. Dr. Jakob Schenk, der vermeintl. 
Antinomer, Freibergs Reformator. Leipzig 1875. 

Ulmann, H. Franz von Sickengen. Leipzig 1872. 

Seelheim, A. Georg Spalatin als Sachsischer Historio- 
graph. Beitrag zur Gesch. des ref. Zeitalters. Halle 1876. 

Mayer, M. M, Spengleriana. Nürnberg 1830. 

Neander, A. Theobald Thamer. Berlin 1842. 

Varentrapp, C. Hermann von Wied. Leipzig 1878. 

Voigt, J. Briefwechsel der berühmtesten Gelehrten im 
Zeitalter der Reformation mit Herzog Albrecht von 
Preussen; mit Nachtrag. Königsberg 1841. 2 Bde. 


Van Oordt, I. T. F. Iets over Huibert Duyfhuis. Rott. 1841. 
Wiarda, J. Huibert Duifhuis. Amst. 1858. 

18 


•  274 

Van Lennep, M. F, Gaspar van der Heyden 1530 — 86. 
Amsterdam 1884. 

Moll, W. Angelus Meruia 1530—57. Amst. 1851. 
Janssen, H. Q. Jacobus Praepositus. Amst. 1862. 
Pyper,  F.  Jan  Utenhove,  zijn  leven  en  zijne werken. 
Leiden 1883. 

Acquoy, J. G. R. Jan van Venray en de wording en 
vestiging der Herv. gem. te Zalt-Bommel. 's Herto- 
genbosch 1873. 

Van Herwerden, C. H. Het aandenken van Hendrik 
van Zutphen vernieuwd. Groningen 1840. 

Sepp, C. Geschiedkundige nasporingen. Leiden 1872. 3 dl. 

Drie evangeliedienaren uit den tijd der Her- 
vorming. Leiden 1879. 

Polemische en irenische theologie. Leid. 1881. 

Bibliogr. mededeelingen. Leiden 1883. 

Kerkhistorische studiën. Leiden 1885. 


£•  Na de Hervormingseeuw. 

Vater,  J.  S.  Anbau  der  neuesten  Kirchengeschichte. 
Berlin 1820. i^ Th. 

Heppe, H. Die Entstehung und Fortbildung des Luther- 
thums. Cassel 1863. 

Lechler,  L. V.  Geschichte der Presbyterial- und Syno- 
dalverfassung seit der Reformation. Leiden 1854. 

Heppe, H. Die presbyterische Synodalverfassung derev. 
Kirche in Norddeutschland. Iserlohn 1868. 

Hospiniani, R. Concordia discors, s. de concordiae for- 
mula Bergensi. Genevae 1678. fol. 


275 

Heppe, H. Geschichte der lutherischen Concordie, Marb. 

1857—59- 2 Bde. 
Tholficky  A.  Lebenszeugen der luther. Kirche wahrend 

des 30 j. Krieges. Berlin 1859. 

Walch, J. G. Histor. u. theolog. Einleitung in die Reli- 
gions-streitigkeiten der Evangelisch-Lutherischen Kir- 
chen. Jena 1730. 5 Thle. 

__  _   - Histor. u. theolog. Einleitung in die Reli- 

gions-streitigkeiten   ausser   der   Evangelisch-Luther. 
Kirchen. Ebend. 1733. 5 Thle. 

Heppe, H. Die confessionelle Entwickelung der altprot. 
Kirche Deutschlands. Marb. 1854. 

Tholück, A. Vorgeschichte des Rationalismus, I das 
akad. Leben im XVII Jahrh. Halle 1853—54. 2 Thle. 

Harless, A. Jb. Bohme und die Alchymisten. Lpz. 1882. 

Schmid,  H. Die Geschichte des Pietismus. Nordl.  1863. 

Ritschl, A. Geschichte des Pietismus. Bonn 1880. 

Sachsse, L. E. Ursprung und Wesen des Pietismus. 
Wiesbaden 1884. 

Cranz, D. AUgemeine Brüderhistorie, oder Geschichte 
der Brüder-unitat. Barby 1771. 

Historie der oude en nieuwe Hernhutsche Sekte, en van 
Zinzend orf. Amsterdam 1802. 

Brüder-Unit&t, Verlass des Synodus der, im J. 1848. 
Gnadau 1848. 

Ypey,  A.  Geschiedenis der Kristelijke Kerk in de 18^ 

eeuw. Utrecht 1797. 12 dln. 
Bulau,  Fr.  Die  luth.  Geistlichkeit  Sachsens  von ló^^" 

bis ins i8'en Jahrh. Leipzig 1874. 


276 

Kahnis, K. F. Der innere Gang des deutschen Protes- 
tantismus seit 1750. Leipzig 1860. 2^ Aufl. 

Rheinwald, G. F. H. Acta historico-ecclesiastica seculi 
19. Hamburg. 1838. 3 Bde. 

Ritter, J. I. Geschichte der Kirche, von der franzos. 
Revolution bis auf die Gegenwart. Bonn 1851. 

Baur, F. C. Kirchengeschichte des 19^^" Jahrh. Tüb. 1862. 

Nippold, F. Handbuch der neuesten Kirchengeschichte 
seit 181 4. Elberfeld 1867 und 3^ Aufl. Elberf. 1880. 

Plancky G. J. Gegenwartige Lage der katholischen u. 
protestant. Parthei in Deutschland. Hannover 181 6. 

Flecky F. F. Wissenschaftliche Reise durch Deutschland, 
Sicilien etc. Leipzig 1837. 5 Abth. 

GörreSy J. Athanasius. Regensburg 1838. — Personen 
und Zustande aus den kirchlichen politischen Wirren 
Preussens. Leipzig 1840. 

Jörg, J. E. Geschichte des Protestantismus in seiner 
neuesten Entwickelung. Freiburg 1858. 2 Bde. 

Zhismann, J. Die Unionsverhandlungen. Wien 1858. 

Schulz, C. Die Union. Gotha 1868. 

Mackay, R. W. The Tübinger School. London 1863. 

Dibelius, F. und Lechler, G. Beitrage zur sachsischen 
Kirchengeschichte. Leipzig 1882. 2 Bde. 

Winer, G. B. De facultatis theolog. et Evangel. in uni- 
versitate Lipsiensi originibus. Lipsiae 1839. 4to. 

Back, Fr. Die evang. Kirche im Lande zwischen Rhein, 
Mosel, Nahe und Glan. Bonn 1872. 3 Thie. 

Göbely Max Gesch. des christl. Lebens in der Rhein- 
westphalischen evang. Kirche. Coblenz 1850 — 52.4Thle. 


277 

Heppe, H. Gesch. der evang. Kirche von Cleve-Mark 
und Westphalen. Iserlohn 1867. 

Ost-friesische Historie und Landes-verfassung. Aurich 
1720. 2 Thie. I Bd. fol. 

Harkenroth, J. I. Oostfriesche oorsprongkelijcheden. 
Groningen 1731. 

MeinerSy E. Oostvrieslands kerkgesch. Gron. 1738. 2 din. 

Douwes Jr., J. Stemmen en getuigenissen uit het leven 
der Herv. kerk (conferentie te Emden 1859^) Gron. 1860. 

Walte, A. Mittheilungen aus der bremischen Kirchen- 
geschichte (aus Zeitsch. f. hist. theol. 1864 — 72). 

Schmidt-Sonneck, O. Die evang. Diaspora Würtemberg's. 
Stüttg. 1879. 

Hassenkamp, F. W. Hessische Kirchengeschichte seit 
den Zeiten der Reformation. Marb. 1852. 2 Thle. 

Vilmer, A. F. C. Gesch. des Confessionsstandes der 
evang. Kirche in Hessen. Marb. 1860. 

Heppe, H. Kirchengesch. beider Hessen. Marb. 1 876. 2 Thle. 

Becker, A. Beitrage zur Geschichte der Frei- und 
Reichsstadt Worms. Worms 1880. 4to. 

ROhrich, F. W. Mitth. aus der Gesch. der evang. Kirche 
des Elsasses. Strassb. 1855. 3 Bde. 

Medicus, E. F. Gesch. der evang. Kirche im Königr. 
Bayern. Erlangen 1863. 

Le Long, I. Historie der ballingen van Salzburg. Am- 
sterdam 1732. 3 dln. 

Schultze, C. F. Auswanderung der Evangelischgesinn- 
ten Salzburger. Gotha 1838. 

Sturm, K. Geschichte des Protestantismus in dem oster- 
reich. Kaiserstaat. Leipzig 1862. 


278 

Olshausen, H. Kirchliche Ereignisse in Schlesien. Lpz. 1835. 

Kellner,  E.  G.  Beleuchtung  von  Olshausen's  Schrift. 
Ebend. 1835. 

Anders,  E.  Geschichte  der  evang.  Kirche vSchlesiens. 
Breslau 1883. 

Retiss, R. La destruction du protestantisme en Bohème, 
Strasb. 1868. 

Merle  d'Aubigné, Geschichte der evang. Kirche in Un- 
garn. Berlin 1854. 

Swalue, E. B. De protestanten in Hongarije. Amst. 1859. 

Borbis, J. Die evang. Luth. Kirche Ungarns. Nördl. 1861. 

Von Friese, C.  G. Polnische Kirchengeschichte. Breslau 
1786. 3 Thle. 

Dalton,  H. Geschichte der reformirten Kirche in  Rusz- 
land. Gothk 1865. 

Hottinger,  J.  J.  Helvetische Kirchengeschichte. Zürich 
1738. 4 Thle. 4to. 

Koecher,  J.  C.  Catechetische  Historie der geref. kerk 
in Zwitserland e. a. landen. Amst. 1763. 

Simler,  J. J. Sammlung alter und neuer Urkunden des 
Schweizerlandes. Zürich 1767. 2 Thle. 

Hottinger,  J.  J.  Geschichte der Eidgenossen, wahrend 
der Kirchentrennung. Zürich 1825. 2 Thle. 

Hurter,  F.  Die Befeindung der Katholischen Kirche in 
der Schweiz seit 1831. Schaffh. 1842. 2 Thle. 

De Goltz, H. Génève religieuse au 19^ siècle. Paris 1862. 

Zimmermann, G. R. Die ZürcherKirche von der Reform, 
bis zum 3^ Reform. Jubilaum 1519 — 18 19. Zürich 1878. 


279 
Douen, O. Les premiers pasteurs du désert. Par. 1879. 2 vol. 

Waerachtigh Verhael van 't gene — in de valleyen van 
Piemont is voor-ghevallen, met andere bescheiden, 
5 stuks. 'sGravenhage 1655. 

Gilly, W. S. Excursion to the Mountains of Piemont. With 
maps and pi. London 1824. 4to. and 4*^ ed.Lond. 1827. 

Waldensian researches. ibid. 1831. 

Mayerhoff, E. T. Die Waldenser in unsern Tagen. Ber- 
lin 1834. 

Haag, E. & E. La France protestante, ou vies des pro- 
testants fran9ais jusqu'a 1789. Paris 1846 — 49. 10 vol. 

Lacretelle, C. Histoire de France pendant les guerres 
de religion. Paris 181 4. 4 vol. 

Plaintesy Les, des Protestants, cruellement opprimés en 
France. Cologne 1686. 

Benoity E. Historie der Gereformeerden in Frankrijk. 
Amsterdam 1696. 2 dln. fol. 

Gieseler, J. C. L. Die protestantische Kirche Frankreichs 
von 1787 — 1846. Lpz. 1848. 2 Bde. 

Von Polenz, G. Gesch. des franzosischen Calvinismus 
bis 1789. Gotha' 1857—68. 5 Thle. 

Huguesy E. Hist. de la restauration du protestantisme 
en France au 18*^ siècle. Paris 1872. 2 vol. 

Baum & Cunitz, Hist. ecclés. des Eglises réformées au 
royaume de France. I. Paris 1883. 

Histoire de la persécution de TEglise de Rouen, sur la 
fin du 17® siècle. Rotterdam 1704. 

Rabaud, C. Hist. du protestantisme dans VAlbigeois et 
Ie Lauragais jusqu'a 1685. Paris 1873. 


28o 

Reuss, R. Notes pour servir a Thist. de Téglise fran- 
9aise de Strassbourg 1530 — 1794. Strassb. 1S80. 

Chevrier, E. Notice hist. sur Ie protestantisme dans Ie 
départ. de TAin. Paris 1883. 

Böhmer, Ed. Spanish reformers of two centuries from 
1520. I. Strassb., London 1874. 

FuUer, T. The church history of Britain until the year 
1648. London 1842. 3 vol. 

Btimet'Sy G. History of his own time. London 1725. 6 vol. 

Honorii Reggii Kémnathensis, De statu ecclesiae Britan- 
nicae hodierno. Dantisci 1647. 4to. 

Weber, G. Geschichte der Kirchenreformalion in Eng- 
land. Leipzig 1845. 2 Bde. 

Alberti, G. W. Brieven over .... Grootbrittanniën. Uit 
het Hoogd. Utr. 1765—69. 4 dln. 3 bnd. 

Fliedner, T. CoUecten-Reise nach Holland u. England. 
Essen 1831. 2 Thle. 

EUeSy Fr.  Die  anglikanischen  Kirchenzustande.  SchaflF- 

hausen 1844. 
Kniijf, E. F. Gesch. V. het Anglo-Katholicisme. Leid. 1873. 
Weaver, R. Der Puseyismus beleuchtet. Leipzig 1844. 
Moens, W. J. C. The Dutch church registers. Lymington 

1884. 4to. 
Bum,  I.  S.  History  of the foreign refugees settled in 

England. London 1846. 
Davids, T. W. Annals of evang. nonconformity in Essex. 

London 1873. 
Stem, A. Milton und seine Zeit. Leipzig 1877. 2 Bde. 
Wilks, M. Histoire de Téglise d^Ecosse. Paris 1844. 
Köstlin, J. Die schottische Kirche. Hamburg 1852. 


28l 

Lanigan, J. Ecclesiast. history of Ireland. Dubl. 1822. 4 vol. 

Uhlhom,  G.  Aus dem kirchl. Leben der Stadt Hanno- 
ver. Hannover 1867. 

Lesker,  B.  Aus Mecklenburgs Vergangenheit. Regens- 
burg 1880. 

Löwe. Luther, Schleiermacher und die Mecklenburgische 
Krisis. Gotha 1858. 

Jansen,  H.  N.  A.  Schleswig-Holsteinsche  Kirchenge- 
schichte. Kiel 1873. 4 Bde. mit Register. 

Engelstofty  C.  T.  Reformantes  et  Catholici  in  Dania 
concertantes. Hauniae 1836. 

Gfrörer,  A.  F.  Gustav  Adolph  und  seine Zeit. Stutt- 
gart 1845. 

Ömhjaims,  C. Historiae Sveonum et Gothorum ecclesi- 
asticae. Stokholmiae 1689. 

Theiner, A. Schweden und seine Stellung zum heil. wStuhl. 
Augsburg 1838. 2 Thle. 

Bodenstedt, •F. Die Einführung des Christenthums in Ar- 
menien. Berlin 1850. 

La Croze, M. V. Histoire du Christianisme d'Ethiopic et 

d' Armenië, la Haye 1739. 
Histoire des Indes. ibid. 1724. 


Bachiene, W. A. Kerkelijke Geographie der Vereenigde 
Nederlanden. Amst. 1768. 4 dln. 2 bd. 

Ypey,  A.  en  I.  J.  Dermout, Geschiedenis der  Neder- 
landsche Hervormde Kerk. Breda 1849. 4 dln. 

Van der Kemp, C. H. De eere der Nederl. Herv. Kerk 
tegen Ypey & Dermout 1830^33. Rotterd. 3 dln. 


282 

Uytenbogaert, J. Oorsprong en voortgang der Kerke- 
lijke verschillen in de Nederlanden, z. pi. (Amst.) 1623. fol. 

Hetzelfde, vermeerderd. Amst. 1648. fol. 

Kerckelicke  historie  van  400 — 1619, 

voornamelijk in dese Geünieerde Provinciën. Rotter- 
terdam 1647. fol. 

Triglandius, Jac. Kerckel. Geschiedenissen en aanm. op 
de kerckel. hist. van Johs. Uytenbogaert Leid. 1650. fol. 

Ro^^e, H. C. Johs. Uytenbogaert en zijn tijd. Amster- 
dam 1876. 3 dln. 

Brandt, G. Historie der Reformatie. Amst. i^ dl. 1677, 
2« dl. 1674, 3« en 4^ dl. 1704. 4to. 

Ruyl, H. Brandt's stoute geveinsdheyt ontdeckt. Am- 
sterdam 1675. 4to. 

Loeffy G. M. C. De Nederl. geschiedschrijver G. Brandt. 
Utrecht 1864. 

BaudartiuSy W. Kercklicke gesch. van Nederland, Vranck- 
rijck, Hoogduytschland enz. enz. van 1603 — 24. Arn- 
hem 1624. 2 dln. fol. 

Glasius, B. Gesch. der nationale vSynode te Dordrecht. 
Leiden 1860. 2 dln. i bd. 

Hofstede de Groot, C. P. Honderd jaren uit de geschie- 
denis der Hervorming. Leiden 1883. 

Naber, J. C. Calvinist of Liberty nsch? (1572 — 1631). 
Utrecht 1884. 

Sepp, C. Het godgeleerd onderwijs in Nederland gedu- 
rende de i6« en 17^ eeuw. Leiden 1873. 2 dln. 

Heerspink, J. B. F. De godgeleerdheid en hare beoefe- 
naars aan de hoogeschool te Groningen, gedurende 
het 25ojarig bestaan der akademie. Gron. 1864. 2 dln. 


283 

Benthem, H. L. HoUandischer Kirchen- und Schulen- 
staat. Fkfurt 1698. 2 Thle. 

Bouman, H. De godgeleerdheid en hare beoefenaars in 
Nederland, gedurende het laatste gedeelte der vorige 
en in den loop der tegenw. eeuw. Utrecht 1862. 

Glasiusy B. Godgel. Nederl. Biogr. Woordenboek, 's Her- 
togenbosch 1852 — 56. 3 dln. 

Heppe, H, Gesch. des Pietismus und der Mystik in die 
reform. Kirche der Niederlande. Leiden 1879. 

Bronsveld, A. W. Oorzaken der verbreiding van het 
rationalisme in ons land, sinds de laatste jaren der 
vorige eeuw. Rotterdam 1862. 

Gieseler, J. C. L. De bewegingen in de Nederlandsche 
Herv. Kerk in 1833 — 39. Rott. 1841. 

Schot, C. C. Voorbereiding en aanvang der in de 
Nederd. Herv. Kerk in de eerste helft der 19^ eeuw 
voorgevallen afscheiding. Utrecht 1879. 

Uebersicht vpn den versch. Kirchengemeinschaften in 
Holland, (circa 1845). 

von den verschiedenen Kirchengemeinschaften 

in Holland (aus Herzog's Realencycl. 1879). 

Van Troostenburch de Bruyn, C. A. L, De Herv. Kerk 
in Nederl. O.-Indië 1609— 1795. Arnhem 1884. 

Berg, W. E. J. De Refugié's in de Nederlanden. Am- 
sterdam 1845. 

Koenen, H. J. Geschiedenis van de vestiging der 
Fransche vluchtelingen in Nederland. Leiden 1846. 

Mounier, P. J. I. Exposé historique des églises Wallon- 
nes des Pays-Bas. Amsterdam 1855. 


284 

Bulletin de la commission pour Thist. des églises Wal- 
lonnes I. la Haye 1883. 

DresselhuiSy J. Ab. Utrecht De Waalsche Gemeenten in 
Zeeland, vóór en na de herroeping van het Edict van 
Nantes. Bergen op Zoom 1848. 

Broes, W. De Engelsche Herv. kerk. Delft 1825. 2dln. 

Steven, W. Hist. of the Scottish Church at Rotterdam. 
Edinb. 1832. 

De Broederschap der Remonstranten aan alle Leeraren 
der Prot. gemeenten enz. Haarlem 1 796 en bedenkin- 
gen daarop door Serrurier. Amst. 1797. 

Tideman, J. De stichting der Remonstr. broederschap 
161 9 — 34. Amst. 1872. 

De Remonstr. broederschap. Biogr. naaml. 

van hare prof., pred. en proponenten. Haarl.  1847. 

Gedenkschriften van de viering van het 2 sqjarig bestaan 
der Rotterdamsche Remonstr. Gemeente. Rott. 1869. 

Tideman, J. De Theologiae in Remonstr. Seminario pro- 
fessione. Amst. 1856. 

Schultz, Jacobi en Nieuwenhuis, Bijdragen tot de gesch. 
der Evang. Luth. Kerk in de Nederlanden. Utr. 1839. 

Mutzenbechër, E. H. Bericht der allgem. kirchl. Ver- 
sammlung der Luther. Gemeine in Amst. Lingen 1792. 

Domela Nieuwenhuis, F. J. Geschiedenis der Amst. 
Luth. Gemeente. Amst. 1856. 

Geschiedenis  der Evang. 

Luth. Gemeente te \s Gravcnhage. Amst. 1854. 
Schotel, G. D. J. Kerkelijk Dordrecht. Utr.  1841. 2 dln. 
Ekker, A, De Hicronymusschool te Utrecht 1474 — 1636. 

Utrecht 1863. 4to. 


285 

Diest Lorgion, E. J. Geschiedenis der Kerkhervorming 
in Friesland. Leeuwarden 1842, 

Reitsma, J. Honderd jaren uit de geschiedenis der 
hervorming in Friesland. Leeuwarden 1876. 

de Groot, P. Hofstede Geschiedenis der Broederenkerk 
te Groningen. Gron. 1832. 

Te Water,  W. Reformatie van Zeeland. Middelb.  1766. 

Tweede Eeuwgetijde — der Geref. Kerken. 

Middelburg 1762. 

's Gravezande, A. Tweede eeuwgedachtenis der Middel- 

burgsche vrijheid in godsdienst en staat. Middelb. 1774. 

Vrolikhert, G. VHssingsche Kerkhemel. Vlissingen 1758. 

Janssen, H. Q. St. Anna ter Muiden ... als Christ. Ge- 
meente van den aanvang der 16^ eeuw tot op onze 
dagen. Middelburg 1850. 

en  J.  H. van Dale,  Bijdragen tot de 

oudheidkunde   en   geschiedenis,   inzonderheid   van 
Zeeuw sch- Vlaanderen. Middelburg 1856 — 63. 
De Kerkherv. in Vlaanderen. Arnh. 1868. 

Schwager, J. M. Leben B. Bekkers. Leipzig 1780. 

V. d. Tuuk, H. Edema Johannes Bogerman. Gron. 1868. 

Bouman,  H.  Memoria Joannis Clarissii, theologi. Traj. 

ad 'Rhen. 1850. 
Van  Gorkum, G. De Joanne Coccejo, S. Codicis  inter- 

prete. Traj. ad Rhen 1856. 
Van  der  Flier,  A.  De Joanne Coccejo antischolastico. 

Traj. ad Rhen. 1859. 
Von  Criegem,  H. F. Joh. Amos Comenius als theolog. 

Leipzig und Heidelberg 1881. 


286 

Bonman, H. Jod. Heringa Elz. geschetst in eene rede- 
voering. Utrecht 1840. 

Jod. Heringa Elz. geschetst in eene leerr. 

ald. 1840. 

Koenen, H. J. Levensberigten van N. C. Kist, C. K. J. 
V. Bunsen, T. W. J. Juynboll, J. J. Ie Roy en J. van 
Gilse, Amst. 1863. 5 st. 

Van Hemerty P. Oratio funebris in obit. clar. A. A. van 
der Meersch. Amstelodami 1792. 

Fockens, H. F. T. J. H. van der Palm als Bijbeluitleg- 
ger en Redenaar. Leyden 1841. 

Beets, N. Leven en karakter van J. H. van der Palm 
geschetst. Leyden 1842. 

Van Hoorn, H. J. E. RoëlHus exponens litem de aeterna 
generatione filii Dei a patre. Traj. ad Rhen. 1856. 

Wildschut, D. H. Memoria H. Royaards. Amstelod. 1836, 

Bouman, H. Ter aandenking van Herman Johan Roy- 
aards. Utrecht 1854. 

Kantelaar, J. Lofrede op H. A. Schultens. Amsteld. 1794. 

Verschuir, J. H. Elogium H. Venemae. Franeq. 1788. 

Duker, A, C. De pugna Voetium inter et Cartesium. 
Lugd. Batav. 1861. 

Van Hengel, W, A. Memoria Joan. van Voorst. L. Bat. 1 834. 

Te Water, J. W. Leven van, Door hem zelven. Leid. 1822. 

Swart, N, Lijkrede over C. W. Westerbaan. Amst. 1832. 

Ejrighout, J. Memoria Wetsteniana vindicata. Amstelo- 
dami 1755. 4to. 


28; 

Heringa, S. P. De Hermanno Witsio, theologo Biblico. 
Amst. 1861. 


Kirchen und Ketzerlexikon. Schneeberg 1731. 

Der alten und neuen Schwarmer, widert&ufiferischer 
Geist, das ist Glaubwürdiger und hist. Bericht, was 
Jammer . . . die alten Schwarmer und Widertaufer ge- 
stiftet haben u. s. w. Cöthen 1701. Historia Fana- 
ticorum oder eine volkommene Relation und Wis- 
senschaft von denen Schwarmern als alten Anabap- 
tisten und neuen Quakern. Frankf. 1701. Des Qued- 
linbtirgischen Ertz-Schwarmer und Quaker propheten 
Heinr. Kratzensteins Geschichte u. s. w. o. O. 1701. 
Königliche . . . Edicta und Verordnungen wider die 
Neuen einschleichenden Schwarmer u. s. w. Cothen 
1701. I Bd. fol. 

Kadelbachy O. Ausführliche Geschichte Kaspar Schwenk- 
felds und der Schwenkfelder. Lauban 1861. 

Bonet-Maury, G. Des origines du Christianisme unitaire 
chez les Anglais, Paris 1881. 

Poiret, P. Bibliotheca mysticorum. Amst. 1708. 

Waddington, J. Congregationalism of the last three 
hundred years. London 1879. 

Historie der Beroerten v. Englandt, aeng. de veelderley 
secten. Dordt. 1649. 

Weingarten, H. Die Revolutionskirchen Englands. Leip- 
zig  1868. 

De Hoop Scheffer, J. G. De Brownisten te Amsterdam 
in verband met het ontstaan van de broederschap 
der Baptisten. Amst. 1881. 

Dexter, H. M. The true story of John Smith the Se- 
Baptist. Boston 1881. 


288 

Hunter, Jos. CoUections conc. the church of prot. sepa- 
ratists formed at Scrooby in North-Nottinghamshire in 
the time of king James I : the founders of New-Ply- 
mouth. London 1854. 

Hanbury, B. Historical memorials relating to the Inde- 
pendents. London 1839. 3 vol. 

Puritanismus Angiicanus. Frankf. 1610. 

Bradford, W. History of Plymouth plantation. Boston 1856. 

Young, A. Chronicles of the Pilgrim-Fathers of the Co- 
lony of Plymouth. Boston 1844. 

Stimner,  G.  Memoirs of the Pilgrims at Leyden. 1846. 

Bartlett, W. H. The founders of New-England. Lond. 1853. 

— 1 De Pelgrimvaders of Puriteinen, bewerkt 

door E. B. Swalue. Leiden 1859. 

Fletcher, J. History of independency. Lond. 1849. 4 vol. 

Hoornbeek, J. De independentismo. L. Bat. 1660. 

Neal, D. History of the Puritans. London 1837. 3 vol. 

Marsden, J. B. The history of the early Puritans. Lon- 
don 1853. 

The  history of the later Puritans from 

1642 — 62. London 1854. 

Tullochy J. English Puritanism and its leaders. Edinb. 1861. 

Weingarten, H. Independentismus und Quakerthum. 
Berlin 1861 — 64. 2 Thle. 4to. 

George Fox, Journal of G. Fox with notes by Wilson 
Armistead. London 1852. 2 vol. 

Tallack, W. George Fox, the friends and the early 
baptists. London 1868. 


289 

Bauer, B. Einfluss des engl. Quakerthuras auf die deutsche 
Cultur. Berlin 1878. 

Sewel, W. Historie van de Quakers. Amst. 1717. fol. 

Beknopt  vertoog  van  de  Christ. leer des 

volks  genoemd Quakers omtrent sommige voorname 
geloofspunten. Amst. 1755. 

Zinspenning,  J.  Eenige  schriften  en zendbrieven. Am- 
sterdam 1684. 


Fratnim Polonorum Opera. Eleutheropoli (Amstelod.) 
CrcUius. 4 tom. F. Socinus. 2 tom. J. V. Wolzogenius. 
2 tom. Prizpcovius. i tom. J. C. Slichting. i tom. 
1656. 9 vol. fol. 

Crellius, J. Beschrijvinghe van Godt en zijne eyghen- 
schappen. (uit het Latijn.) Met: Fausti Socini, Leven 
en daden. Rakau z. jr. Daar achter: I. Corte ver- 
claringhe van Rom. VII. Amst. 1638. II. Van de 
kercke. z. p. 1639. III. Belijdenisse des christ. ge- 
loofs. z. p. 1643. IV. C. Ostorodius en A. Voido- 
vius Apologia. Rakau 1600. 4to. 

Hetzelfde  werk.  Daar  achter:  Leven van 

j. Crellius en van F. Socinus. Vryburg (Amst.) 1663. 4to. 

Ostorodt Christof. Van Goslar, Onderrichtinge van de 
hooftpunten der Christelijke religie in de confessie der 
poolsche Broederen. MSS. z. p. 1619. 4to. 

Ostorodt, C. Unterrichtung von der Christl. Religion. 
Rakov. 1623. 

AmolduSy N. Catechesis Racoviana major refutata. 
Franeq. 1654. 4to. 

19 


290 

Van den stand der dooden. (Poolsche Catechismus.) 
Vrijstadt 1666. 410. 

Catechesis Ecclesiarum Poloniae. StauropoH 1680. 410. 

Crellii, J. Responsie ad Grotiuni de Satisfact. Raco- 
viae 1623. 4to. 

VolkeliuSy J. De vera religione. Racoviae 1630. 410. 

Stegman, J. De judice et norma controversiarum fidei. 
Eleutheropoli. (Amstelod.) 1644. ace. Vorstii, C. 
Fidei christ. delineatio brevis. 1632 et Brevis dis- 
quisitio quo modo evangelici pontificios refutare 
queant. 1633. 

Zwickeri, D. Irenicum irenicorum. (Amstelodami ?) 1658. 

Bisterfeldy J. H. De uno Deo Patre, Filio, et Spiritu S. 
contra Crellium. Amstel. 1659. 4to. 

Enjedim, G. Explicatio exeget. de Trinitate. Racoviae 
(1660?) 4to. 

De Breen, D. 't Zaamenspraak aang. de waarhcyd der 
Chr. religie. Harl. 1685. 4to. 

Wissowatius, Andn Religio rationalis seu de rationis 
judicio. 1685. 

Lubbertus, S. De Jesu Christo Servatore, contra Soci- 
num. Franequerae 161 1. 4to. 

Maresius, J. Hydra Socinianismi expugnata. Groningae 
1651. 3 tom. 4to. 

Martini, C. S. An Socinianus apud suos jam baptizatus 
et ad nostram ecclesiam veniens sit baptizandus? 
Lipsiae 1688. 4to. 

Zeltneri, G. G. Historia crypto-Socinianismi. Lips. 1 729. 4to. 


^91 

Illgen,  C.  F.  Synibolae  ad  vitam  et doctrinam Laelii 
Socini. Lipsiae 1826. 2 pts. 4to. 

Fock, O. Der Socinianismus. Kiel 1847. 2 Bde. 


Kulenkamp,  G.  De  naakt  ontdekte  enthusiastery der 
Hernhutters. Amst.  1739. 4to. 

Lecky,  W.  E. H. Entstehungsgeschichte und Charakte- 
ristik des Methodismus. Leipzig 1880. 

Jacobi, J. L. Die Lehre der Irvingianen. Berlin 1868. 


Sugenheim, S. Entstehung und Ausbildung des Kirchen- 
staates. Leipzig 1854. 

Maurenbrecher, W. Gesch. der kathol. Reformation. I. 
Nordlingen 1880. 

Histoire de Tinquisition de Goa. Amsterdam 1737. 

Wiedeman, T. Geschichte der Reformation und Gegen- 

reform. im Lande unter der Enns. Prag 1879 — 82. 3 Thle. 

Schmidy H. Geschichte der kathoh'schen Kirchen Deutsch- 
lands von der Mitte des iS^^^ Jahrh. bis an die Ge- 
genwart. München 1872. 3 Thle. 

Heppe, H. Gesch. der quietistischen Mystik in der kathol. 
Kirche. Berlin 1875. 

Mejer, O. Die Propaganda. Mit bes. Rücksicht auf 
Deutschland. Göttingen 1852 — 53. 2 Bde. 

Dejob^ C. De Tinfluence du Concile de Trente sur la 
litérature et les beaux-arts chez les peuples Catholi- 
ques. Paris 1884. 

MabUlon, J. et T. Ruinart, Oeuvres posthumes. Paris 
1724. 3 vol. 4to. 


Clement XIV et Bertinazzi, Correspondance. Par. 1827. 

Theiner, A. Geschichte des Pontificats Clemens XIV. 
Paris 1853. 2 Bde. 

_ _  _ Clcmcntis XIV Epistt. et Brevia selectiora. 

ibid. 1852. 
Linke, H. M. Boos Leben im Auszuge. Leipzig 1837. 
De Lamennais, M. F. Affaires de Rome. Brux. 1836. 

Serry,  J.  H.  Historia congregationum de auxiliis divi- 

nae gratiae. Antverpiae 1709. fol. 
Ritsert, E. L. Der Orden der Trappisten. Darmst. 1833. 

Ignatius de Loyola, Historie van. Amst. 1737. 2 din. i bd. 

Hospinianus, R. De Monachis Genevae 1669. — Ejusd. 
Historia Jesuitica. Tiguri 1670. fol. 

Wolf, F. F. Gesch. der Jesuiten. Lpz. 1803. 4Thle. 2 Bde. 

Gurlitt, J. Geschichte der Jesuiten. Hamb. 1822. 4to. 

De Fradt, Du Jcsuitisme. Brux. 1825. 

Friesterlist en Jezuitenvondcn in de 19^ eeuw. Amst. 1827. 

Jesuiten,  Diplomat.  Correspondenz  aus  1759  u.  1760 
über die Ausvveisung der — aus Portugal. Gött. 1850. 
Guettée, Hist. des Jésuites. Paris 1858 — 59. 3 vol. 

Clementis XIV Breve qua societas Jesu supprimitur. 
Arnhem 1873. 

Kruyff, E. F. Geschiedenis van de opkomst en den 
ondergang der Gallicaansche kerk. Utrecht 1883. 

Ritschl, A. Entstehung der alt-katholischen Kirche. Bonn 
1850 und 2^ Aufl. Bonn 1857. 

Hofstede de Groot, F. De oud-cathol. beweging in 't 
licht der kerkgeschiedenis. Gron. 1877. 

Bühler, C. Der Altkatholicismus. Leiden 1880. 


293 

Histoire des cinq propositions de Jansenius. Liege 1699. 

Desirant,  B.  Historia  Monothelismi contra Jansenistas, 
Aquisgr. 161 1. 410. 

Clementis XI. Constitutio Unigenitus propugnata, Dilin- 
gae 1723. 4 vol. fol. 

Reuchlin, H. Gesch. von Port-Royal. Hamb. 1839. 2Thle. 

Sainte  Beuve, C. A. Port-Royal. Paris 1840. torn. I, II, 
IV en V. 

Ricardy Les premiers Jansénistes et Port-Royal. Par. 1883. 

Moulin, H. Port-Royal et ses solitaires. Paris 1883. 

Reuchlin, H. Pascal's Leben, u. der Geist dessen Schrif- 
ten. Stuttgart 1840. 

DreydorflF,  J. G. Pascal, sein Leben und seine Kampfe. 
Leipzig 1870. 

PascaPs  Gedanken  über  die Religion. 

Leipzig 1875. 

Leydecker, M. Historia Jansenismi, etc. Traj. ad Rhen. 1695. 

Neale, J. M. History of the Jansenist church of Holland. 

Oxford 1858. 
Bennink Janssonius, R. Gesch. der Oud-R. Kath. kerk 

in Nederland, 's Gravenhage 1870. 
Nippold,   F.   Die  Altkath.   Kirche   des   Erzbisthums 

Utrecht. Heidelb. 1872. 
Reville, A. TEglise des anciens Catholiques de Hollande 

(Revue des deux mondes 1872). 
Bennink  Janssonius,  R.  De  Romano  Catholicorum, s. 

Jansenistarum historia et principiis. Gron.  1841. 
Van  Wyk,  J.  J.  A.  Gerth  Hist.  ecclesiae  Ultraject. 

Romano-Cathol.  male  Jansenisticae  dictae.  Traj.  ad 

Rhen. 1859. 


294 

Schilly A. Die Constitution Unigenitus, ihre Veranlassung 
und ihre Folgen. Ein Beitrag zur Geschichte desjan- 
senismus. Freib. 1876. 


Gazet, G. Histoire ecclésiastique des Pays-Bas. Valen- 
ciennes 161 4. 410. 

Hoynck v. Papendrecht, C. P. Hist. ecclesiae Ultrajec- 
tinae. Mechelen 1725. fol. 

Duparc de Bellegarde, M. G. Histoire abrégée de TEglise 
Metropolitaine d'Utrecht. Utrecht 1852. 

Visscher, L. G. Voorlezingen over de Geschiedenis der 
Roomsch-Katholieke kerk in de Noord-Nederlanden. 
Utrecht 1853. 3 din. 2 bd. 

Nippold, F. Die röm. kathol. Kirche im Königjeich der 
Niederlande. Leipzig und Utr, 1877. 

Siegenbeek, M. Bedenkingen over het lager onderwijs. 
Leiden 1840. — Van Bommel, Brief aan Siegenbeek 
(over het Seminarie te Kuilenburg). 1840. — Broere, 
De brief van Siegenbeek toegelicht (over Hageveld). 
1840. — Van Vree, Brief ter verdediging van het 
Seminarie te Kuilenburg. 3 st. 1841. — Wenneke- 
donk, Brief over Kuilenburg. Utrecht 1841. i dl. 

V. d. Heyden, J. W. Verhaal van de verrigtingen der 
Jezuiten  in Friesland (u. h. latijn vert.) Leeuw. 1842. 

De Jonghe, Bern. Desolata Batavia dominicana seu 
descriptio brevis omnium conventuum et monasterio- 
rum in Belgio confoederato. Gent 17 17. 

Belgium  dominicanum.  Brussel 17 19. 

Lindebom, J. Historia sive notitia episcopatus Daven- 
triensis. Coloniae Agrippinae 1670. 


295 

Foppens,  J.   F.   Historia  episcopatus  Silvaeducensis. 
Bruxellis 1721. 

Historia episcopatus Antverpiensis, Brux. 171 7. 4to. 

Diercxsens, J. C. Antverpia Christo nascens et crescens 
per quinque secula. Antw. 1747. 8 tomi. 

Mémoire  sur  la  situation  des  Catholiques  dans  les 
Pays-Bas. Amsterdam 1849. 

Le mémoire examiné par Sarsena. 1849. 

Lettres dun protestant sur le mémoire, 1849. 

Pitzipios, J. G. TEglise Oriëntale, sa séparation et réu- 
nion avec celle de Rome. Rome 1855. 

Silbemagel,  I.  Verfassung  und  gegenw.  Bestand  der 
Kirchen des Orients. Landshut 1865. 

Pichler,  A. Gesch.  des Protestantismus in der Orienta- 
lischen Kirche im ly^^ Jahrh. München 1862. 

Guettée, W. La papauté schismatique de Rqme dans ses 
rapports avec Téglise Oriëntale. Paris 1874. 

^_ La  papauté  hérétique ;  exposé  des  héré- 

sies ...  de  Féglise  Romaine depuis sa séparation de 
Téglise Catholique au IX« siècle. Paris 1874. 

Boissard, L. TEglise de Russie. Paris 1867. 2 tom. 

Philaret,  Geschichte  der  Kirche  Russlands.  Frankfurt 
1872. 2 Bde. 

Von Gerbel-Embach, C. Russische Sectirer. Heilbr. 1883. 


Emmii  Ubbonis,  Vita  M.  Altingii  —  et  H.  Altingii 
Historia de ecclesia Palatina etc. Gron. 1728. 4to. 

Klaiber,  K.  H. Henri Arnaud, Pfarrer der Waldenser. 
Stuttg. 1880. 


296 

Pertz, H. L. De Johanne Arndtio ejusque libris devero 
Christianismo. Hanoverae 1852. 4to. 

Amdt, F. Johann Arndt's Leben. Berlin 1838, 

Dibelius, F. Gottfried Arnold. Berlin 1873. 

Roselmuller,  W.  Gottfr.  Arnold als Kirchenhistoriker, 
Mystiker und geistl. Liederdichter. Annabenjj 1884, 

wachter,  O.  Johann  Albrecht  Bengrel.  Lebensabriss. 
Briefe u. s. w. vStuttgart 1865. 

Henke, E. L. T. Georg Calixtus Briefwechsel. Halle 1833.. 

Schotel, G. D. J. Jean Deodati. 'sGravenh. 1844. 

Bender,  W.  Johann  Conrad  Dippel, der Freigeist aus 
dem Pietismus. Bonn 1882. 

Kramer, G. August Herman Franke. Halle 1880. 2 Bde. 

Harms, C. Lebcnsbeschreibung. Kiel 1851. 

Hesz, J. J. Leven van, door H. Escher. Amst. 1838. 

Schwarz,  C.  G. E. Lessing, als Theologe. Halle 1854. 

Strauss, D. F. Christian Marklin. Charakterbild aus der 
Gegenwart. Mannheim 1851. 

Lücke,  C.  F.  De  J. L. Moshemio theologo. Gottingae 
1837. 4to. 

Krafft,  Joachim  Neander.  —  Melanchtoniana.  (Theol. 
arbeiten IV). Elberfeld 1880. 

Iken, J. F. Joachim Neander. vSein Leben und seine Lie- 
den Bremen 1880. 

Mailhet, E. A. La vie de Claudc Pajon. Paris 1883. 

Lücke, F. Zum Andenken  an H, L. Planck. Gött. 1831. 

Aus Schleiermacher's Leben. In Briefen. Berl. 1858 — 63. 
4 Thle. 


297 

Schmid, H. Die Theologie Semler's. Nördl. 1858, 

Rathgeber, J. Speneretson époque 1635 — 1705. Par. 1868. 

Schmidty Ch. La vie et les travaux de Jean Sturm. Paris 
et Leipz. 1855. 

Esprit d'Al. Vinet, Pensees etc. extraites de ses ouvra- 
ges par Astié. Paris 1861. 2 torn. 

Watson, R. Lcben des J. Wesley : Beytrag zur Geschichte 
des Methodismus. Frankfurt 1839. 


VII.  GESCHIEDENIS DER GODSDIENSTEN. 
Algemeene werken. 

DupuiSy  Origine  de  tous  les  cultes,  ou  religion uni- 

verselle. Paris 1795. 4 vol. 4to. 
Hag^enmacher,  O.  Zur Frage nach dem Ursprung der 

Religion  und  nach  den   altesten   Religionsformen. 

Leipzig 1883. 
Muller,  F.  M.  Lectures  on  the  origin and growth of 

religion. London 1878. 
Einleitung in die vergleichende Religions- 

wissenschaft  nebst  zwei  Essays  über falsche Analo- 

giën und überPhilosophie der Mythologie. vStrassb. 1876. 
Von  Schmidt,  E.  Die Philosophie der Mythologie und 

Max Muller. Berlin 1880. 
Vossiiy G. J. de Theologia gentili et Physiologia chris- 

tiana, s. de origine et progressu idololatriac. Amster- 

dami 1668. fol. 
Pfanneri,  T.  Systema theologiae gentilis purioris. Basi- 

leae 1679. 4to, 
Julianus  Aurelus  Lessigniensis,  de cognominibus Deo- 

rum gentilium. Franequerae 1696. 


298 

Van  Dale,  A.  De  origrine et progressu idololatriae ac 
superstitlonum. Amstelodami 1696. 4to. 

. Over de orakelen der Heidenen. Amstel- 

dam 1718. 

Max  Muller,  The  Sacred  Books  of the East. Oxford 
1879, 16 vol. 

Essays  I.  Beitrage  zur  vergleichenden 

Religions wissenschaft. Leipzig 1879. 

Reville,  A.  Prolégomènes  de  Thistoire  des  religions. 
Paris 1881. 

Hugo  Delff,  H.  K.  Grundzüge  der  Entwickelungsge- 
schichte der Religion. Leipzig 1883. 

Malan,  C.  Les grands traits de Thist. relig. de Thuma- 
nité. Paris 1885. 

Baring-Couldy  S.  The  origln  and  development of reli- 

gious belief. London 1884. 2 parts. 
Moubachy  A.  Beschrijving  van alle Godsdienstplichten. 

Amsterdam 1727. 6 dln. fol. 

De voornaamste Godsdiensten. Haarlem 1863 — 84. 
I.   Dozy, R. Het Islamisme. 2 dln. 
II.  Tiele, C. F. De godsdienst van Zoroaster. 

III. Van  Oordt,  J.  W. G. De godsdienst der 

Grieken. 

IV. Rauwenhoffy  L.  W.  E.  Geschiedenis van 

't Protestantisme. 3 dln. 
V.   Pierson, A. Geschiedenis van het R,-Katho- 

licisme. 4 dln. 
VI.  Kuenen, A. De godsd. van Israël. 2 dln. 
VII.  Meyboom,  L.  S.  P. De godsd. der Noor- 
mannen. 2 dln. 
VIII.   Kern, H. Het Buddhisme. 


299 

Chantepie  de  la  Saussaye,  P. D. Vier schetsen uit de 
godsdienstgeschiedenis. Utrecht 1883. 

Kuenen,  A. Volksgodsd. en wereldgodsd. Leiden 1882. 

MUlieSy  H. G. De  exterarum  religionum comparatione 
theologo christiano commendanda. Amst. 1848. 

Happel,  J.  Das  Christenthum und die heutige verglei- 
chende Religionsgeschichte. Leipzig 1882. 

Grant, J. The mysteries of all nations. Leith. 1880. 
Vignoli, T. Mythus und Wissenschaft. Leipzig 1880. 
Bryant,  J.  New  System  of ancient  Mythology. Lon- 

don 1775. 3 vol. 4to. 
Krickenbauer, A. Theogonie und Astronomie. Wien 1881. 

Maury,  L.  F.  A. Croyances et légendes de Tantiquité. 
Paris 1863. 

Rawlinsoiiy  G.  The  Religions  of the  ancient  world. 
London (1883). 

Brill,  W.  G.  De  geschiedenis  der volkeft in schetsen, 
den Haag 1881. 

Jurieu,  Histoire  crit.  des  dogmes  et  des cultes. Am- 
sterdam 1704. 4to. 

Teenstra,  M.  D.  Bekn.  schets  der  godsd.  gezindten. 
Groningen 1864. 

WoUschiagery C. S. Handbuch der vorhist. Urgeschichte. 
Oberhausen 1873. 

PitiscuSy  M. F. Uber die Religion der vStammeltern des 
menschlichen Geschlechts. Hamburg 1768. 4to. 

Popper, J. Der Ursprung des Monotheismus. Bcrl. 1879. 

Franck, A. Etudes orientales. Paris 1861. 

Mélanges orientaux. Paris 1882. 


300 

Haspero,  G.  Geschichte der morgenl. Volker im Alter- 
thum. (üebersetzt v. Pietschmann). Leipzig 1877. 

De Lagarde, P. Orientalia. Göttingen 1879. 4X0. 

Darmesteter, J. Essais orientaux. Paris 1883. 

GraUy R. F. Semiten und Indogermanen im ihrer Bezie- 
hung zu Religion und Wissenschaft. Stuttg. 1864. 

Von  Specht, F. A. K. Das Festland Asien-Europa und 
seine Volkerstamme. Berlin 1879. 

Lippert,  J.  Die Religionen der europaischen Culturvol- 
ker. Berlin 1881. 

Langhans,  E.  F.  Das Christenthum und seine Mission. 
Zürich 1875. 

De  Broglie,  A.  Questions  de  religion  et  d'histoire. 
Paris 1860. 2 vol. 

Renan, E. Etudes d*histoire religieuse. Paris 1858. 

Nouv. études d'hist. religieuse. Paris 1884. 

Fischer, E. L. Heidenthum und Offenbarung. Mainz 1878. 

Schmidty  C.  Das  Opfer  in  die Jahvc-Religion und im 
Polytheisme. Halle 1877. 

DöUinger,  J. J. I. Heidenthum und Judenthum. Regens- 
burg 1857. 

Von  Eckstein, B. Geschichtliches über die Askesis der 

alten  Heidnischen  und  der  alten  Jüdischen  Welt. 

Freiburg 1862. 
Wemer, K. Die Religionen und Culte des vorchristlichen 

Heidenthums. Schaffhausen 1871. 
Lippert,  J.  AUgemcine  Geschichte  des  Priesterthums. 

Berlin 1883. 2 Bde. 
VonBunsen, E. Die Plejaden und der Thierkreis. Berl. 1879. 


30I 

Von  Bunsen,  E.  Das  Symbol  des  Kreuzes  bei allen 
Nationen. Berlin 1876. 

Bijzondere  Godsdiensten. 

Waitz,  T.   Anthropologie   der  Naturvölker.  Leipzig 
1860. 4 Bde. 

Rosskoff,  G.  Das  Religionswesen  der rohesten Natur- 
völker. Leipzig 1880. 

Reville,   A.  Les   religions   des  peuples  non-civilisés. 
Paris 1883. 

Muller, J. G. Geschichte der amerikanischen Urreligion. 
Basel 1867. 

Bastian, A. Die heilige Sage der Polynesier. Lpz. 1881. 
Wilken,  G.  A.  Het  animisme  bij  de volken van den 
Ind'. Archipel. Amsterdam 1884. 


Chou-King Ie, un des livres sacrés des Chinois, par M. 
de Guignes. Paris 1770. 4to. 

Confucius, Sinarum philosophus, s. Scientia Sinensis, 
Latine, studio et opera patrum Societ. Jesu. Pari- 
siis 1687. fol. 

Happely J. Die altchinesische Reichsreligion. Lpz. 1882. 

Faber, E. Der Naturalismus bei den alten Chinesen. 
Elberfeld 1877. 

Bülfingeri, G. B. De veter. Sinarum doctrina raorali. 
Francof. 1724. 

Von Plaencker, R. Confucius, Tchong-Yong der Umwan- 
delbare Seelengrund. Leipzig 1878. 

DouglaSy R. K. Confucianism und Taouism. Lond. 1879. 


302 

Sayce, A. H. Babylonische Litteratur. Leipzig 1878. 

Smith's,  George  Chaldaische  Genesis. Keilinschriftliche 
Berichte, übers. von H. Delitzsch. Leipzig 1876. 

Lenormanty  Fr.  La  magie  chez  les  Chaldéens et les 
origincs accadiennes. Paris 1874. 

Die  Magie  und  Wahrsagekunst  der 

Chaldaer. Jena 1878. 

Hitzig,  F.  Urgeschichte  u.  Mythologie  der Philistaër. 
Leipzig 1845. 


Le Page Renouf, P. Lectures on the origin and growth 
of religion as illustrated by the religion of ancient 
Egypt. London 1880. 

Tiele, C. P. Vergelijkende geschiedenis der Egyptische 
en Mesopotamische Godsdiensten. Amst. 1869, 

Twesten, C. Die Ideen der asiat. Culturvölker und der 
Aegypter. Berlin 1872. 2 Bde. 

Jablonski,  P. E. Pantheon Aegyptiorum. Fcofurti 1750. 

3 partes. i vol. 

-     De  Memnone  Graecor.  et Aegyptior. 

Fcofurti 1753. 4to. 

Lieblein, J. Egyptian religion. Leipzig 1884. 

Pleyte, W. La religion des Pré-Israelites. Recherches 
sur le Dieu Seth. Utrecht 1862. 

Lauth, F. J. Aus Aegyptens Vorzeit. Berl. 1879. 5Thle. 

Bnigsch, H. Religion und Mythologie der alten Aegyp- 
ter. Leipzig 1884. 

Lauth, P. J. Siphtas und Ameumeses. Munchen 1879. 4to. 

Boeckh, A. Manetho u. die HUndsstern- periode. Zur 
Geschichte der Pharaonen. Berlin 1845. 


303 

Von Pessl, H. Das chronoK System Manetho's. Lpz. 1878. 

Scholz,  A.  Die  Aegyptologie  und  die  Bücher Mosis. 
Würzburg- 1878. 


Bartoloccii, J. Bibliotheca magna Rabbinica de Scripto- 
ribus et Scriptis Hebraicis, ordine alphab. hebr. et 
lat. digestis. Romae 1675. 4 ptes. fol. 

Imbonati, C. !• Bibliotheca Latino-Hebraica, s. de Scrip- 
toribus latinis, qui ex diversis nationibus contra Ju- 
daeos, vel de re Hebraica scripsere. ibid. 1694. f*^^« 

Wolfii, J. C. Bibliotheca hebraea, s. Notitia turn aucto- 
rum hebraeorum cujuscunque aetatis, turn scriptorum, 
quae vel hebraice primutn exarata, vel ab aliis con- 
versa sunt, ad nostram aetatem deducta. Hamburgi 
1715—33- 4 vol. 4to. 

Catal. von Hebraischen und Jüd. Büchcrn, Handschr. 
etc. Amst. 1868. 4to. 

Roest, M. Catal. der Hebraica und Judaica aus der L. 
Rosenthal'schen Bibliothek. Amst. 1875. 2 Bde. 

Repertorium talmudicum. Moguntiae 1877. 

Annuaire des études juives. Paris 1882. année 1 — 3. 

J?st, J. M. Geschichte des Judenthums und seiner Sek- 
ten. Leipzig 1857. 3 Abth. 

Graetz, H.  Geschichte der Juden. Leipz. 1861. 11 Bde. 

Geiger, A. Das Judenthum und seine Geschichte. Bres- 
l^u 1865—71. 3 Abth. 

Cassel, D. Lehrbuch der jüdischen Geschichte und Lite- 

ratur. Leipzig 1879. 
Herzfeld, L. Handelsgeschichte der Juden des Alterthums. 

Braunschweig 1879. 


304 

Levyssohn, D. H. De Judaeorum sub Caesaribus  condi- 
tione. L. Bat. 1828. 410. 

Keith, Black, Bonar et Mac Cheyne, Les Juifs d'Europe 
et de Palestine. Paris 1844. 

Koenen,  H.  J.  Geschiedenis  der  Joden  in Nederland. 
Utrecht 1843. 

Back, S. Die Entstehungsgeschichte der portugiesischen 
Gemeinde in Amsterdam. Frankfurt a/M. 1883. 


Flavii Josephi, Antiquitates Judaicae et de bello Judaico. 
Omnia latine, ed. S. Gelenius. Basilae 1540. fol. 

- Opera,  gr.  et  lat.  c. notis varr. ed. S. 

Havercamp. Amstelod, 1726. 2 vol. fol. 

Terwogt, W. A. Het leven van den Joodschen geschied- 
schrijver Flavlus Josephus. Utrecht 1863. 

Baerwaldy  A.  Josephus  in Galilaa; sein Verhaltniss zu 
Justus von Tiberias und Agrippa II. Breslau 1877. 

Von  Destinou,  J.  Die  Quellen  des  Flavius Josephus. 
Kiel  1882. 

Die Chronol. d. Josephus. Kiel 1 880 4to. 

Gerlachy E. Die Weissagungen des A. T. im den Schril- 
ten des Flavius Josephus. Berlin 1863. 

Krebsiiy  J.  T.  Annott,  in N. T. ex Fl. Josepho. Lips. 
1755. acced: Ej. Decreta Romanor. pro Judaeis. ibid. 1768. 

k  Wyarda,  S.  J.  De  te^timonio  Josephi  de  Christo. 
Franeq. 1696. 

ReliSy  M.  Josephi silentium Evangel.  hist. non noxium. 
Alforti 1730. 


305 

Mfiller, J. G. Des Flav. Josephus Schrift gegen den 
Apion. (herausg. v. Riggenbach und Orelli.)Basel 1877. 

Boettger, G. Lexicon z. d. Schriften des Flavius Josephus. 
Leipzig 1879. 

Philonis Judaei, Opera gr. et lat. ed. T. Mangey. Lon- 
dini 1742. 2 vol. fol. 

— Anecdoton Gr. de cherubinis ed. C. A. 

O. Grossmann. Lipsiae 1856. 4to. 

Philonea inedita, ed. alteraed. C. Tischendorf. Lips. 1868. 

Siegfriedy C. Philo von Alexandriën als Ausleger des 
Alten Test. Jena 1875. 

Ritter, B. Philo und die Halacha. Leipzig 1879. 

Loesneriy C. F. Observv. ad N. Test. e Philone. Lip- 
siae 1777. ace: A. F. Kuhn, Spicilegium observatt. ad 
N. Testamentum e Philone. Pfortenae 1785. 

Wolff, M. Philonische philosophie. Gothenburg 1858. 

Dahne, A. F. Geschichtliche Darstellung der jüdisch- 
alexandrinischen  Religionsphilos. Halle 1834. 2 Thle. 

Klaseiiy F. Die alttest. Weisheit und der Logos der jüd.- 
alexandr. Philosophie. Freiburg 1878. 

Hamack, A. De Philonis judaei Logo inquisitio. Regio- 
monti 1879. 

PhilOy Adversus Flaccum et de legatione, ed. J. C. G. 
Dahl. Hamburgi 1802. 

Muller, J. G. Philo, von der Weltschöpfung, herausgeg. 
u. erklart. Berlin 1841. 

Bemays, J. Ueber die unter Philon's Werken stehende 
Schrift: Ueber die Unzerstorbarkeit des Weltalls. 
Berlin 1883. 4to. 

20 


3o6 

Bfischna, s. totius Hebraeorum juris, rituum, antiqui- 
tatum et legum oralium Systema, c. clarissimor. Rab- 
binorum, Maimonidis et Batenorae commentariis inte- 
gris. Hebraice et Lat. ed. G. Surenhusius, Amstelod. 
1698. 6 partes. 3 vol. fol. 

Bfischnajot. Warschau 1872. 6 tomi. 

Schwarz, A, Die Tosifta des Tractates Sabbath in ihrem 
Verhaltniss zur Mischna. Karlsruhe 1879. 

Strack, H. L. Die Sprüche der Vater. Ein ethischer 
Mischna-tractat. Karlsruhe 1882. 

Talmud, De Jeruzalemsche. Krotoschin 1866. fol. 

De Babylonische. Warschau 1872. 12 dln 

Buxtorfii, J, Lexicon Chaldaicum-Talmudicum et Rabbi- 
nicum. Basilae 1639. fol, 

Levy, J, Neuhebraisches und Chaldaisches Worterbuch 
über die Talmudim und Midraschim. Leipz. 1876. 4to. 

Wflnsche, A. Bibl. Rabbinica. Leipz. 1860. 12 tomi. 

Der  Midrasch Ruth Rabba; d. i. die hag- 

gadische Auslegung des Buches Ruth. Leipz. 1883. 

Backer, W. Die Agada der Babylonischen Amoraer. 
Strassburg 1878. 

Wünsche,  A,  Der  Jerusal.  Talmud  in  seinen  hagga- 

dischen Bestandtheilen. Zürich 1880. 
Joel  Mfiller,  Masechet  Soferim. Der talmüdische Trac- 

tat der Schreiber, eine Einleitung in das Studium der 

althebraischen Graphik. Leipzig 1878. 

Coch,  J.  Duo  tituli ThalmudicI Sanhedrin et Maccoth. 

Amsterodami 1629. 4to. 
Joma, Codex  Talmudicus. Edd. D. Sheringhamius et J. 

Rhenferdus. Franequerae 1696. 


307 
Ehrmann, D. Aus Palastina und Babyion. Wien 1880. 

Friedl&nder, M. H. Geschichtsbilder aus der Zeit der 
Tanaiten und Amoraer. Beitrag zur Geschichte des 
Talmuds. Brünn 1879. 

Patrist.  und talmüdische  Studiën. 

Wien 1878. 

Schoettgenii, C. Horae hebraicae et talmudicae in uni- 
vers. N. Testam. Dresdae 17330 2 vol. 4to. 

Meuschenii, J. G. N. Testam. ex Talmude illustrat. Lip- 
siae 1736. 4to. 

Wünsche, A. Neue Beitrage zur Erlauterung der Evan- 
geliën aus Talmud und Midrasch. Göttingen 1878. 

Oort, H. Evangelie en Talmud uit het oogpunt der 
zedelijkheid vergeleken. Leiden 1881. 

Moscoviter, S, J. Het Nieuwe Testament en de Talmud. 
Haarlem 1883.' 

Wagenaar, L. De Talmud en de oudste geschiedenis 
van het Christendom. Amst. 1884. 

Catechismus Judaeorum, ex Hebr. Lat. ed. L. de Com- 
piegne. Franequerae 1690. acced : Joods A. B. C. 
Boeck, door J, van Maerssen. Amsterdam. 

Geiger, A. AUgemeine Einleitung in die Wissenschaft 
des Judenthums. Berlin 1875. 

Mendelssohn, M. Jerusalem oder über relig. Macht und 
Judenthum. Frankf. 1787. 

Weber, F. System der altsynagogalen Palastinischen 
Theologie. Leipzig 1880. 

Steinheim, S. L. Die Glaubenslehre der Synagoge. 
Leipzig 1856. 


3o8 

Nicolas, M, Des doctrines religieuses des Juifs. Par. 1860. 

Weill, M, A. Le Judaïsme, ses dogmes et sa mission. 
Paris 1867. 2 vol. 

Kaufmann, D. Geschichte der Attributenlehre in der 
jüd. Religionsphilosophie des Mittelalters. Gotha 1877. 

Schmiedl, A, Studiën über jüdische, insonders jüdisch- 
arab. Religionsphilosophie. Wien 1869. 

Munk, S. Mélanges de philos. juive et arabe. Par. 1 859. 

Duschak, M. Die bibl. talmüdische Glaubenslehre. 
Wien 1873. 

Delitzsch, F, Rohlings Talmudjude beleuchtet. Lpz. 1881. 

Buxtorf, J. Florilegium Hebraicum. Basileae 1648. 

Relandi, H. Analecta Rabbinica. Traj. ad Rhen. 1723. 

Otto, J. C. Gali Razia, Occultorum detectio, h. e. Mon- 
stratio dogmatum Rabbinor. recte sentientium de uni- 
tate Dei, de Trinitate et Messia. Norinb. 1605. 4to, 

Maimoun, Moses ben Le guide des égarés, traite de 
theol. et de philos. Publié en Arabe avec trad. etc. 
par S. Munk. Paris 1856—61. 2 vol. 

Joel, M. Lewi Ben Gerson (Gersonides) als Religions- 
philosoph. Breslau 1867. 

Guttmann, J, Die Religionsphilosophie des Abraham 
ibn David aus Toledo. Göttingen 1879. 

Elias Levita, Massoreth Hammassoreth, Uebers. unter 
Aufs. V. J. S. Semler. Halle 1772. 

Lichtstein, L, Die Ehe nach mosaisch talmud. Aulïas- 
sung  und das mos. talmüdische Eherecht. Lpz.  1879. 

Menasseh Ben-Israel, De resurrectione inortuorum. Am- 
stelodami 1636. 


309 

Kabbala Denudata, s. Doctrina Hebraeorum transcen- 
dentalis et metaphysica atque theologica. Sulzbaci 
1677. 2 torn.  4to. 

s.  Liber Sohar restitutus. Fran- 

cofurti 1684. 2 partes. i vol. 4to. 

Joel, D. Der Aberglaube und die Stellung des Juden- 
thuras zu demselben. Breslau 1881. 

Lippert, J, Der Seelencult in seinen Beziehungen zur 
althebraischen Religion. Berlin 1881. 

Bergel, J. Der Himmel und seine Wunder. Lpz.  1881. 

Wagenseil, J. C. Tela ignea Satanae s. arcani Judaeo- 
rum  contra  Christ. religion. libri. Altdorfi 1681. 4to. 

Eisenmenger, J. A. Entdecktes Judenthum. Königsb. 
171 1. 2 Thle. 4to. 

Hartmann, A. T. Eisenmenger u. s. Gegner. Parchim 1834. 

Oort, H. Der Ursprung der Blutbeschuldigung gegen 
die Juden. Leiden und Leipzig 1883. 


Réville,  A.  La  Religion  des Phéniciens.  (Extr.  de la 

Rev. d. deux mondes 1873.) 
Kohn,  S.  Zur Sprache,  Literatur  und  Dogmatik  der 

Samaritanen Leipzig 1876. 


Alcoran traduit par du Ryer. Paris 1649. 

translated from the original Arabic, with expla- 

natory notes, taken from the most approved Commen- 
tators, by G. Sale. London 1734. 4to. 

Traduit par Savary (1165). Par. 1780. 2 vol. 

Golii, J. Lexicon Arabico-Latinum in Coranum. L. 
Bat. 1653. fol. 


3IO 

Alcorani, Refutatie, c. textu arabico, ed. L. Marraccius. 
Patavii 1698, fol. 

Weil,  G.  Hist.  crit. Einleitung in den Koran. Bielefeld 
und Leipzig 1878. 

Sprenger, A, Das Leben und die Lehre von Mohammed. 
Berlin 1862. 3 Bde. 

Krehly L, Das Leben des Muhammed. Leipz. 1884. 

Reland,  H,  De  religione  Mohammedica  libri  2. Traj. 
ad Rhen. 171 7. 

Cludius, H, H. Muhammeds Religion. Altona 1809. 

Niemann, G. K, Inleiding- tot de kennis van den  Islam. 
Rotterdam 1861. 

Scholl,  J.  C.  rislam  et  son fondateur. Paris et Neuf- 
chatel 1874. 

Amold, J, M, Der Islam. Gütersloh 1878. 

Lüttke,  M.  Der Islam und seine Völker. Gütersl. 1878. 

Hauri, J. Der Islam. Leiden 1882. 

Guttmann, J. Die Religionsphilosophie des Saadia. Göt- 
tingen 1882. 

Gautier,  L.  Ad-Dourra  Al-Fakhira,  la Perle précieuse 

de Ghazala. Génève-Bale-Lyon 1878. 
Von Kremer, A, Geschichte der herrschenden Ideen des 

Islams. Leipzig 1868. 
Dieterici,  F.  Die Philosophie der Araber im iot«« Jahr- 

hundert n. Chr. Leipzig 1876. 
De  Gobineau,  Les  religions  et  les  philosophies  dans 

TAsie centrale. Paris 1865. 


Ward,  W.  View of the history, literature and religion 
of the Hindoos. London 181 7. 4 vol. 


311 

Rig-Veda,  Uebersetzt v. H. Grassmann. Lpz. 1876. 2 Th. 

Der Rig-Veda oder die h. Hymnen der Brahmana übers. 
von Alfred Ludwig. Prag 1876. 2 Thle. 

Roth, R. Siebenzig Lieder des Rig-Veda. Tüb. 1875. 

Hillebrandt,  A.  Varuna  und  Mitra.  Ein  Beitrag  zur 
Exegese des Veda. Breslau 1877. 

Garbe,  R.  Vaitana Sütra, das Ritual des Atharvaveda. 
Strassb. 1878. 

Ezour Vedam. Commentaire du Vedam. Yverdon 1778. 
2 tom. 

Bniining,  A.  Bijdrage tot .de kennis van den Vedanta. 
Leiden 1871. 

Detissen, P. Das System des Vedanta. Leipzig 1883. 

Ka^, A. Der Rig-Veda, die alteste Literatur der Inder. 
Leipzig 1881. 

Bradke, P. v. Dyaus Asura, Ahura Mazda und die Asu- 
ras. Halle 1885, 

Holtzmann, A. Agni nach den Vorstellungen des Mahab- 
harata. Strassburg 1878. 

Tnimp, E. Die Religion der Sikhs. Leipzig 1881. 
Halbertsma, J. H. Het Buddhisme. Deventer 1843. 
Koppen, C, F. Die Religion des Buddha. Berl. 1857 — 59- 

2 Thle. 
St. Hilaire, J. Barth. Le Bouddha. Paris 1860. 
Bastian,  A.  Der  Buddhismus  in  seiner  Psychologie. 

Berlin 1882. 
Titcomb, J. H. Short chapters onBuddhism. Lond. 1884. 
Seydel, R. Buddha und Christus. Breslau 1884. 
Die Buddhalegende u. das Leb. Jesu. Lpz. 1 884. 


312 

Zend-Avesta, Ouvrage de Zoroastre, traduit parAnque- 
til du Perron. Paris 1771. 2 torn. 3 vol. 4to. 

Pietrazewski, I. Deutsche Uebersetzung der Bücher des 
Zoroaster. Berlin 1864. 

Windischmann, F. Zoroastrische Studiën. Berlin 1863. 

Darmesteter,  M, J. Etudes sur TAvesta, observ. sur Ie 
Vendidad. Paris 1883. 

Flügel, G. Mani, seine Lehre und seine vSchriften. Lpz. 1862. 

Johaentgen, F. Ueber d. Gesetzbuch d. Manu. Berl. 1863. 

Hyde,  T.  Historia veterura Persarum et Medorum reli- 
gionis. Oxonii 1760. 4to. 


Spitzer,  H. Ueber Ursprung und Bedeutung des Hylo- 
zoismus. Graz 1881. 

Von  Nflgelsbach,  C,  F.  Homerische  theologie.  Nürn- 
berg i86i, 

\ Nachhomerische  Theologie  der 

Griechen. Nürnberg 1857. 

Aymxm,  J.  Monumens  de  la  religion  des  Grecs.  la 
Haye 1708. 4to. 

Musgrave, S. Dissertt. on the grecian Mythology. Lon- 
don 1782. 

W^;scheider, J. A. L. De Graecorura mysteriis, religioni 
non obtrudendis. Gottingae 1805. 

d'Amaud, G. De Diis naQtSQoi^, Hagae 1732. 

Welcker, F, G. Griechische Gotterlehre. Gött. 1857 — 60. 
2 Bde. 

Von Schroeder, L. Pythagoras und die Inder. Lpz. 1884. 


313 

Wolf,  S.  Hypatia,  die  Philosophin  von  Alexandriën. 
Wien 1879. 

Freudenthaly  J.  Hellenistische  Studiën.   Breslau  1875. 
Heft I, II. Alex. Polyhistor und seine Werke. 

Pomey, F. Pantheon mythicum, Ultrajecti 1697. 

Boissier, G. La religrion romaine. Paris 1878. 2 torn. 


Flotard, E. La religion primitive des Indo-Européens. 
Paris 1864. 

Asmus, P. Die Indogermanische Religion in den Haupt- 
punkten ihrer Entwickelung. Halle 1875. 

Schwartz, W. indogermanischer Volksglaube. Beri. 1885. 

Wieseler, K. Untersuchungen zur Geschichte und Reli- 
gion der alten Germanen in Asien und Europa. Lpz. 1 88 1 . 

Grimm, J. Deutsche Mythologie, Berl. 1875 — 77. 3Thle. 

Heine, E. W. Die german. aegypt. und griechischen 
Mysteriën. Hannover 1879. 

Mannhardt, W. Germanische Mythen-Forschungen. Ber- 
lin 1858. 

Der  Baumkultus  der Germanen. Ber- 

lin 1875. 

Antike Wald- und Feldkulte. Berl. 1877. 


Pfanneschmid, H. Germanische Erntefeste im heidhischen 

und christl. Cultus. Hannover 1878. 
Lippert, J. Christenthum, Volksglaube und Volksbrauch. 

Berlin 1882. 
Oberle, K. A. Ueberreste germanischen Heidenthums und 

Christenthums. Baden-Badèn 1883. 
Mannhardt, W, Die Götterwelt der deutschen und nor- 

dischen Völker. Berlin 1860. 


314 
Laistner, L, Nebelsagen. Stuttgart 1879. 

Brenner, O. Studiën über die Entstehung der nordischen 
Götter und Heldensagen. Munchen 1881. 2 Thle. 

Petersen, H. Ueber den Gotterdienst und den Götter- 
glauben des Nordens wahrend der Heidenzeit. Ueber- 
setzt V, M, Riess. Gardelegen 1882. 


VUL  BIJBELSCHE THEOLOGIE. 

Hofmann, J. G. De theologiae biblicae praestantia. Al- 
torfii 1770. 4to. 

Zachari&f G. T. Biblische Theologie. Gött, 1 786. 5 Bde. 

Knapp, G. C. Biblische Glaubenslehre. Halle 1840. 

Haag, E. Théol. biblique. Paris 1870. 

Ewald, H. Die Lehre der Bibel von Gott oder Theol. 
des A, und N. Bundes. I. Die Lehre vom Worte 
Gottes. II, III. Die Glaubenslehre. IV. Das Leben 
des  Menschen  und  das Reich Gottes. Leipzig 1876. 

Vriemoet, E. L. Ad dicta classica theologiae dogmaticae 
V, Testam. annott. philol. theol. Franeq. 1743. 3 torn. 

Gramberg, C, P. W, Kritische Geschichte der Religions- 
ideën des Alten Testaments. Berl. 1829. 2 Bde. 

H&vemick, H. A. C, Vorlesungen üb. die Theologie des 
Alten Testaments. Erlangen 1848. 

Scholz, P. Handbuch der Theologie des Alten Bundes. 
Regensb. 1861. 2 Abth. 

Hasse,  F, R. Geschichte des Alten Bundes. Lpz.  1863. 

Oehler, G. F. Theologie des Alten Testaments. Stutt- 
gart 1883. 2 Thle. 


315 

Dillmann, A. Ueber den Ursprung deralttest. Religion. 
Gieszen 1865. 

Klostermann, A. Untersuchungen zur alttest. Theol. 
Gotha 1868. 

Schultz, H. Alttest. Theologie. Frankf. a/M. 1869. 2 Thle. 
und 2^ Aufl. 1878. 

Kneucker, J. J. Hitzig's Vorlesungen über bibl. Theol. 
und Messian. Weissagungen des Alten Testam. Karls- 
ruhe 1880. 

Oehler, G. F. Theol. des Alten Testam. I. Stuttg. 1882. 

Cattenburch, A. a, Syntagma sapientiae Mosaicae. Am- 
stelodami 1737. 4to. 

Brfick, M. Das Mosaische Judenthum. Frankf. 1837. 

Duhm, L. B. Die Theologie der Propheten als Grund- 
lage fur die innere Entwickel.geschichte der israël. 
Religion. Bonn 1875. 

Isenbiehl, J. L. Ueber die Weissagung vom Emmanuel. 
Mainz 1778, 

Jung, J. Vertheidigung über Jes. VII. 14 gegen Isen- 
biehl. Heidelberg 1778. 

Ammon, C. F, Christologie des A. Test. Erl. 1794. 
Hengstenberg,  E. W.  Christologie  des  A. Test. Berl. 

1829. 3 Thle. 
Dassovius,   T.  Judaeorum  sententia  de  resurrectione 

mortuorum. Vitebergae 1693. 4to. 
Metelerkamp, J. J. Vestigia  doctrinae de immortalitate 

animorum in libris vet. Instrumenti obvia. Harderv. 1 799. 
Johannsen,  J. C. G, Veterum Hebraeorum notiones de 

vita post mortem futura. Hauniae 1826. 


3i6 

Meier, F. C. Notiones veter. Hebraeor. de rebus post 
mortem futuris. Jenae 1832. 

Meyer, J. De vi, quara habuit institutum Mosaïcum in 
Hebraeorum de rebus post mortem futuris opiniones. 
Gron. 1835. 

Böttcher, F. De inferis rebusque post mortem futuris, 
ex Hebraeor. et Graecor. opinionibus. Dresdae 1846. 

Schumann, A. Die Unsterblichkeitslehre des Alten und 
Neuen Testaments. Berlin 1847. 

Schultz, E. A. A. H. V. Test. de hominis immortalitate 
sententia. G5tt. 1860. 


Hesselink,  G.  Uitlegkundig  woordenboek  des  N.  T. 
Arasterdam 1803. 2 dln. i Bd. 

Krehl, A, L. G. Neutestamentl. Handworterbuch. Lpz. 1843. 

Oetinger, P. C.  Biblisches Wörterbuch. Stuttgart 1849. 

Baur, F. C, Vorlesungen überNeutest.Theol. Lpz. 1864. 

Weiss,  B.  Lehrbuch  der  bibl.  Theologie  des Neuen 
Test, Berlin 1868. 

Van  Oosterzee,  J. J. De Theologie des N. Verbonds. 
Utrecht 1872. 

Immer, A, Neutest. Theologie. Bern 1878. 


Riedel, B, J. De Jesu doctrina de Deo, homine et homi- 
nis cum Deo conjunctione e rerum natura petita, sive 
de Jesu Christi theologia naturali. Gron. 1852. 

Rohmer, Th. Die Religion Jesu. Herausg. v. Widenmann. 
Nordl. 1859. 


317 

Hoekstra Bz., S, Des Christens godsvrucht naar de 
eigen leer van Jezus. Amsterdam 1866. 

Offerhaus Lz., H. J. Onderzoek naar de leer van Jezus 
en Paulus over God, Groningen 1872. 

Rutgers,  F.  L.  De  fundamento  quo  Johanne auctore 
fidem  sibi  habendam  niti  voluerit  Christus.  Lugd 
Bat. 1860. 

Lieftinck, J. W, Anthropologische grondbeginselen van 
Jezus. Groningen 1873. 

Leemhuis, J, De libertate volendi, ex Jesu et Aposto- 
lorum niente. Groningae 1847. 

Helder, J. Het geloof volgens Jezus, onderzocht uit de 
bronnen der synopt. Evangeliën. Groningen 1865. 

Stricker, J, P. De mutatione homini, secundum Jesu et 
apostolorum doctrinam,  subeunda. Hagae-Com. 1845. 

Amyraldi, M. Exercitationes in Orationem dominicam. 
Ultraj. 1767. 

Van Leeuwen, E. H. Jesu doctrina de resurrectione 
mortuorum. Traj. ad Rhen. 1859. 

K&uffer, J. E. R, De biblica notione vitae aeternae, 
Dresdae 1838. 

Riet, J. De leer van Jezus aangaande het eeuwige leven 
volgens de vier Evangeliën. Utrecht 1864. 

Meszner, H. Die Lehre der Apostel. Leipzig 1856. 
Reuss,  E.  Histoire de la thóol. Chrét. au siècle apost. 
Strasb. 1860. 2« ed. 

Blanc-Milsand, H. Etude sur Forigine et Ie développe- 
ment de la théologie apostolique. Paris 1884. 

Meyer, G. W. Entwickelung des paulin. Lehrbegriffs. 
Altona 1801. 


3i8 

Hemsen, J. T, Der Apostel Paulus. Göttingen 1830. 

Usteri, L. Entwickel. des paulin. Lehrbegriffs. Zürich 1832. 

DlÜine,  A.  F,  Entwickelung  des  paulin.  Lehrbegriffs. 
Halle 1835. 

Pfleiderer, O, Der Paulinismus. Leipzig 1873. 

Holsten, C. Das Evangelium des Paulus. Berlin 1880. 

Brouwer, F. W, Bijbelleer over den persoon van Jezus 
Christus. Arnhem 1826. 

Raebiger, J, F. De Christologia Paulina, contra Baurium. 
Vratislav. 1852. 

Schmidt, R. Die paulinische Christologie. Gött. 1860. 

Tijssen, D. H. H. Pauli anthropologia. Gron. 1847. 

Ludemann, H. Die Anthropologie des Apostels Paulus. 

Kiel 1872. 
Krumm, J. G. De notionibus psycholog. Pauli. Giss. 1858. 
Berlage, H, F. De formulae Paulinae ntavt^* li^aov Xqiotov 

significatione. Lugd. Bat. 1856. 
Hamerster, A. J. De lege, ex Pauli sententia. Gron. 1838. 
Bnino Bauer. Hengstenberg, Ueber den Gegensatz des 

Gesetzes u. Evangeliums. Berlin 1839. 
Grafe,  E.  Die  paulinische Lehre vom Gesetz. Freib. i. 

B. und Tübingen 1884. 
Tischendorf, L. F. C.  De vi mortis Christi satisfactoria, 

ex sententia Pauli. Lipsiae 1837. 
Bok,  J.  G. De Pauli  apostoli  doctrinam  T^dnoXvrgwaH. 

Amst. 1856. 
Rauwenhoff, L, G. E. De loco Paulino qui est de JtxaiwaH. 

Lugd. Bat. 1852. 
Lipsius,  R.   A.  Die  paulinische  Rechtfertigungslehre. 

Leipzig 1853. 


319 

Gravenmeyer, J. E. C. De Paulinische leer van de ver- 
zoening. Groningen 1874. 

Rauwenhoff, F, Pauli sententia de vita aeterna. L. B. 1857. 

MoU,  C.  B,   Christologia  in  Epist.  ad  Hebr.  Halis 
1854—59. 3 part. 4to. 

Cannegieter,  F,  Christologie  volgens den brief aan de 
Hebreen. Groningen 1869. 

Burger,  E.  De  christologie  van den brief aan de He- 
breen tegenover die der brieven van Paulus. Utr. 1871. 

Poelman, A. L. De theologia Petrina. Gron. 1850. 

Koch, J. C. De Petri theologia per diversas vitae, quam 
egit, apostolicae periodos sensim explicata. L. B, 1854. 

Weiss, B. Der petrinische Lehrbegriff. Beitrage z.  bibl. 

Theol. u. Exegese. Berlin 1855. 
Frommann, K. Der johanneische Lehrbegriff. Lpz. 1839. 
KOstlin, K. R. Lehrbegriff des Evang. u. d. Briefe Joh. 

Berlin 1843. 
Hilgenfeld, A. Das Evang. und die Briefe Johannisnach 

ihrem Lehrbegriff dargestellt. Halle 1849. 
Weiss, B. Der johanneische Lehrbegriff in seinen Grund- 

zügen untersucht. Berlin 1862. 
Grimm,  C.  L.  W.  De  Joanneae  Christologiae indole 

Paulinae comparata. Lipsiae 1833. 
Gebhardt, H, Der Lehrbegr. der Apokalypse. Gotha 1873. 


IX.  WIJSBEGEERTE. 

A.  Klassieke wijsgeeren. 

Alcinoi Philosophi  Elementa,  gr. et lat. ed. D. Lambi- 
nus. Lutetiae 1667. 4to. 


320 

Andronicus Rhodius. De animi affectionibus, ed. D. Hoe- 
schelius. Aug. Vindel. 1594. — Aristaeae. De legis 
divinae in graec. translatione per Septuaginta, gr. et 
lat. ed. S. Schardius. Basileae 1561. — Nemesius. De 
natura hominis, gr. et lat. nunc prim. ed. N. EUebo- 
dius. Antverpiae 1565. i vol. 

Ethicor.  Nicomachorum  paraphra- 

sis, gr. et lat. ed. D. Heinsius. Cantabrig. 1679. 

Aristotelis, Opera. Venetiis, Aldus^ i495- 5 vol. fol. 

Opera omnia graece, ed. recens. F. Sylburg. 

Francof. 1585. 11 torn. 4to. 

De anima ; c. comment. luculent, H. Dandini. 


Parisiis 161 1. fol. 

Opera,  gr. et lat. c. comment. G. Duvallii. 

Parisiis 1639. 4 vol. fol. 

Ethicorum  Nicomach.  paraphrasis,  incerto 

auctore, nunc primum graece edita, latine emend. red- 
dita a D. Heinsio. L. Bat.  1607. 4to. 

Eustratii et aliorum insignium Peripatetico- 
rum commentar. in Aristotelis de moribus 
ad Nicomachum libros, cum textu suis in 
locis adjecto, Omnia graece. Venetiis, 
Aldus ^ 1536. fol. 

Victorii, F. Commentarii in libros Aristote- 
lis de moribus ad Nicomachum. Florentiae 
Juntae 1584. fol. 

Biese, F. Die Philosophie des Aristoteles. 
Berlin 1835. 2 Thle. 

BrandiSy C. A. Aristoteles, s. Zeitgenossen 
und Nachfolger. Berl. 1853 — 57. 2 Bde. — 
Th. III. das Aristotel. Lehrgebaude 1860. 


321 

Zeiler,  E, Ueber die Lehre des Aristoteles 
von der Ewigkeit der Welt. Berl. 1878. 410. 

Democritus reviviscens auct. J. C. Magneno. L. Bat. 1648. 

Diogenes Laertius De vitis philosophorum, gr. et lat. ed. 
M. Meibomius. Amstelod. 1692. 2 vol. 4to. 

De vitis et dogmatibus philosopho- 
rum, liber X™^» (j^ Epicuro) gr. et lat. ed. ill. C. 
Nürnberger. Norimbergae 1791. 

Epicteti Manuale, Cebetis tabula, Theophrasti charac- 
tercs, translated in english by J. Healey. Lond. 1616. 

Simplicii Commentarius in Enchiridion Epic- 
teti, gr. et lat. c. Salmasii notis. L. Bat. 
1640. — Cebetis Tabula, graece, arabice, 
latine; et Pythagorae Carmina aurea c. 
paraphrasi arabica J. Elichmanni. L. Bat. 
1640.  I vol. 4to. 

Epicteti Enchiridion, Cebetis tabula, gr. et lat. ex recens. 

A. Berkelii c. suis et alior. notis. L. Bat. 1670. 
Enchiridion, Cebetis tabula et Theophrasti cha- 

racteres, gr. et lat. Oxoniae 1670. 
Enchiridion, Cebetis tabula et Theophrasti cha- 


racteres, Prodici Hercules, gr. et lat. Oxoniae 1680; 
idem liber ibid.  1702. 

Enchiridion, Theophrasti Characteres, gr. et lat. 

ed. C. Aldrich. Oxoniae 1707. 

Manuale, Cebetis tabula, Prodici Hercules, The- 
ophrasti characteres, gr. et lat. c. notis varr. ed. J. 
Simson. Oxoniae 1740. 

Animadversiones  ab  Arriano  collectae,  et En- 


chiridion  et  Fragmenta,  c.  notis varr. ed. et ree. J. 
Upton. Londini 1741. 2 vol. 4to. 

21 


322 

Epicteti Enchiridion, gr. et lat. c. scholiis gr. et notis 
nunc prim. vulgat. (C. G. Heynii). Dresdae  1756. 

_  Idem liber, ed. alt. emend. ed. Heyne. Varsov. 1 776. 

Eunapii Vitae philosophorum et sophistarum, gr. et lat. 
ed. H. Junius. Antwerpiae 1568. 

Euripides. Gegensatz d. Guten und Bösen nach Euripi- 
des durch Hasse. Magdeb. 1859. 4to. 

Gnomica PoSmata, gr. et lat. cd. F. Sylburg. Ultraj. 1659. 

-    .._-     _, emend.  R.  F.  Ph.  Brunck. c. ejusd. 

notis. Argent. 1784. — Acced. Simonidis Carmen de 
mulieribus, ree. et illustrav. G. D. Koeler. Göttingae 
1781. I vol. 

Gnomae et Eclogae, ex Democrito, Epicuro cett. poetis 
et rhetoribus, ed. L. R. Beynen. L. Bat.  1837. 

LonginuSy Dionysius, De sublimitatc, gr. et lat. c. com- 
mentario J. ToUii. Trajecti ad Rh. 1694. 4to. 

- De sublimitate, gr. et lat. illustrav. emend. Z. 

Pearce. Amstelod.  1733. 

Quae supersvnt, gr. et lat. recens. notas suas 

adjecit J. Toup. — Acced. D. Ruhnkenii animadvv. 
Oxoniae 1778. 4to. 

Robinson, R. Indices tres vocum quae occur- 
runt in Longini de sublimitate libro; Eu- 
napii de vitis philosophorum, et Hieroclis 
in Pythagorae carmina. Oxoniae 1772. 

Luciani Opera; gr. et lat. emend. }. Benedictus. Salmu- 
rii 1619. 2 tom. 

_ _ Colloquia selecta et Cebetis tabula, Menandri 
sententiae; gr. et lat, notis illustrav. T. Hemsterhuis. 
Amstelod.  1708. 


323 

Philosophorum Graecor. vett. qui ante Platonem flo- 
ruerunt, reliquiae ; ree. illustrav. S. Karsten. Amstelod. 
1830. 2 torn. 3 pts. 

Platonis Opera. Graece, ed. S. Grynaeus Basileae. — 
Ace. Procü in Timaeum et Politica commentarius. ibid. 
1534. I vol. fol. 

Opera gr. et lat. c. annotat. J. Serrani, ceter. 

*Parisiis 1578. 3 vol. fol. 

. Opera,  gr. et lat. ex societate Bipontina. Bi- 

ponti 1781. 12 vol. 

— Dialogi V; ree. illustr. N. Forsten Oxon. 1745. 

Van Heusde, F. G, Initia philosophiae platoni- 
cae. Traj. ad Rh. 1827. 3 torn. 5 vol. 

Schneider, G. Die platonische Metaphysik auf 
Grund der im Philebus gegebene Prineipien 
in ihren wesentlichsten Zügen dargestellt. 
Leipzig 1884. 

De philosophiae Platonicae eum 

doctrina religionis judaica et christiana cogna- 
tione. Gottingae 1819. 4to. 

Ackermamiy C. Das Christliche im Plato. Ham- 
burg 1835. 
Batir,  F.  C. Das Christliche des Platonismus. 

Tübingen 1837. 
Sybrandi,  N.  S.  De  Platonis  Gorgia.  Har- 
lemi 1829. 
Flotini Opera, gr. et lat. ex edit. M. Ficini. Basil. 1850. fol. 
.  _     Enneades ree. H. F. Muller; antecedunt Porphy- 
rius, Ennapius, Suidas, Eudocia de vita Plotini. Bero- 
lini 1878. 2 tomi. 


324 

Plutarchi  Opera,  gr.  et  lat. c. notis varr. ed. G  Xy- 
lander. Francof. 1620. 2 vol. fol. 

Opera,  gr.  et  lat.  c.  notis  varr.  J. Rualdi. 


Lutetiae 1624. 2 vol. fol. 

De  placitis  philosophorum,  gr.  et  lat.  ree. 


illustr. E. Corsinus. Florentiae 1750. 4to. 

Moralia,  gr.  et  lat.  c. notis ed. D. Wytt^- 


bach. Oxoniae 1795. 8 tom.  15 vol. 

Poësis Philosophica, s. Reliquiae poes. philos. Empedo- 
clis, Xenophanis, Epicharmi cett. gr. ed. H. Stepha- 
nus. (Gen.) apud. eund. 1573. 

Procli Commentarius in Platonis theologiam, gr. et lat. 
c. notis Aem. Porti. Hamburgii 161 8. fol. 

Sexti Empirici, Pyrrhon. Hypotheseon libri. lat. ed. H. 
Stephanus. (Genevae H. Stephanus,) 1562. 

Opera,  gr.  et lat. ed. J. A. Fabricius. 

Lipsiae 1718. fol. 

' HaaSy L. De philosophorum scepticorum 

successionibus eorumque usq. ad Sext. 
Empiricum  scriptis.  Wurzburg 1875. 

Socratis, Antisthenis et aliorum Socraticorum Epistolae, 
gr. et lat. c. notis ed. L. AUatius.  Parisiis 1637. 4to. 

Eberhard,  J.  A. Neue Apologie des Socrates. 
Berlin 1776. 2 Bde. 

Von  LasaulXy  E.  Des Socrates Leben, Lehre 
u. Tod. München 1858. 

Stobaeiy J. Sententiae ; Cyri Theodori dialogus ; opus- 
culum Platoni adscriptum de justo, et an virtus doceri 
possit? — Ace. Ejusd. Eclogae physicae et ethicae. 
gr. et lat. Aureliae Allobrogum  1609. fol. 


325 

Stobaei, Dicta poëtarum; gr. et lat. ed. H. Grotius. 
Parisiis 1625. 4to. 

Thesaurus Philosophiae moralis, gr. et lat. Insunt Epic- 
teti enchiridion, Cebetis tabula, Theophrasti charac- 
teres, Pythagoreorum fragmenta. Coloniae AUobr. 
161 3. — Acced. Isocratis Paraenesis, gr. et lat. 
Genevae 1637. — Platonis Gnomologia graeco-lat. 
Coloniae AUobr. 161 3. — Sententiae et similia ex 
Demosthenis orationibus etc. ibid. 1603. — Gnomae 
monostichae, Pythagorae carmina, etc. ibid 1611. i vol. 

Van de Wynpersse, D. De Xenocrate Chal- 
cedonio, philosopho academico. L. B. 1822. 


Krische, A. B. Die theologischen Lehren der griechischen 
Denker. Gottingen 1840. 

Zeiler, E. Die Philos, der Griechen in ihrer geschicht- 
lichen Entwickelung. Tübingen 1856 — 59. 2^ Aufl. sBde. 

Brandis, C. A. Gesch. der Entwickelung der griechischen 
Philosophie. Berlin 1862. 2 Bde. 

Benn, A. W. The Greek philosophers. Lond. 1882. 2 vol. 

Wolf, J. C. Manichaeismus ante Manichaeos. Hamb. 1707. 

Bertling, A. De Stoicorum sententia circa afFectus. Gro- 
ningae 1769. 4to. 

Geel, J. Historia critica Sophistarum. Traj. ad Rh. 1823. 

Batu*, F. C. Drei Abhandlungen zur Geschichte der al- 
ten Philosophie uiid ihres Verhaltnisses zum Christen- 
thum. Neuherausg. von E. Zeiler. Leipzig 1876. 

Heinze, M. Die Lehre vom Logos in der gr. Philoso- 
phie. Oldenburg 1872. 

Soulier, H. La doctrine du logos. Turin 1876. 


326 

Boëthius, Das System des, durch F. N. Nitzsch. Berl. 1860. 

Ciceronis, M. T. Opera, c. scholiis vett. notis varr. recens. 
I. Verburg. Amstelod. 1724. 11 vol. 

Opera, notas  add. J. A. Ernesti. Halis 


1774. 7 vol. 

De divinatione et de fato, ree. illustrav. 

J. Davisius. Cantabrig-. 1721. 

_ _  _ De  natura  Deorum, c. notis varr. ree. 
illustrav. idem. ibid. 1723.. 

Aeademica,  recens. notas varr. et suas 

add. idem. ibid. 1725. 

De  finibus  bonorum  et  malorum, ree. 


et notis illustrav. idem. ibid. 1728. 
Tusculanae  disputationes,  e.  comment. 


ejusdem et R. Bentleji animadvv. emendat. ibid. 1738. 
De  officiis, notis illustrav. et emendav. 


Z. Pearce. Londini 1761. 

De officiis, c. notis J. M. et J. F. Heu- 

singer, cd. C. Heusinger. Brunsvici 1783. 

Van Wesele Scholten, B. P. De philoso- 
phi Ciceronis de divina natura loco. 
Amstelod. 1783. — ld. de foedere 
Madritano. ibid. 1784. — ld., adfrag- 
mentum Scaevolae. L. Bat. 1785. i 
vol. 4to. 

Lucretius Carus,  De  rerum natura, c. notis O. Gifanii. 
L. Bat. 1595. 

De  rerum  natura,  e.  notis T. Creech. 

Oxoniae 1695.  * 


327 

Lucretius Carus, De rerum natura, cum commentar. varr. 
ed. S. Havercamp. L. Bat. 1725. 2 torn. 410. 

Senecae,  L.  A. Opera, c. schoHis J. Lipsii. Antwerpiae 
1632. fol. 

Opera,  cum  notis varr. ed. J. F. Gro- 

novius. Amstelod. 1072. 3 vol. 


B.   Wijsgeeren van later tijd. 

I .   Vóór  Kant. 
Albertus Magnus durch G. von HertlinjT. Köln 1880. 

Bach, J. Des Alb. Mag'nus Verhaltniss zu der Erkennt- 
nisslehre der Griechen, Lateinen, Araber und Juden. 
Wien 1881. 

Argument, The, a priori of the existence of God. Lon- 
don 1737. 

Augustini Steuchii Eugubini, De perenni philosophia. 
Basileae 1542. 4to. 

Averroismus (der) in der christl. peripatetischen Psycho- 
logie des spateren Mittelalters durch K. Werner. 
Wien 1881. 

Bacon, F. of Verulam. Works.  Lond. 1740. 4 torn. fol. 

Bacon, R. Eine Monogr. zur Geschichte der Philos. des 
13^" Jahrh. durch L. Schneider. Augsb. 1873. 

Balguy,  J.  Tracts,  moral and theological. Lond. 1734. 
Bayle,  P. Oeuvres diverses. La Haye 1727. 4 torn. fol 
Beattie, J. On truth. Edinburgh 1771. 

Essays on truth, poetry, laughter eet. Edin- 
burgh 1776. 4to. 


328 

Bentley, R. Confutation of atheism. Cambridge 1724. 

Blotmt, C. Miscellaneous Works. London 1695. 

Bolingbroke, J. Philosophical Works. Lond. 1754. 5 vol. 

Miscellaneous Works. Lond. 1754. 6 vol. 

Biilkley,  C.  Notes  on  the philosophical 
writings  of Bolingbroke. Lond.  1755. 

Bonnet, C. Oeuvres complètes de philosophie. Neuchat. 
1779. 18 vol. 

Broughton, J. Psychologia. London 1703. 

Brown,  The procedures of human understanding.  Lon- 
don 1729. 

Things  natural  and supranatural, conceived by 

analogy. ibid. 1733. 

Bruno, .Giordano,  seine Weltanschanung und Verhang- 
niss durch H. Brunnhofer. Leipzig 1882. 

Buchanani, D. Historia animae humanae. 1636. 

Buddeus,  J.  F.  De  atheismo  et superstitione. L. Bat. 
1767. 4to. 

Bülfii^er, G. B. De harmonia animi et corporis praesta- 
bilita. Francofurti 1723. 

. De  origine  et  permissione  mali. Fco- 

furti 1724. 

Dilucidationes  de Deo, anima etc. Tü- 


bingae 1725. 410. 

Burchardi, C. M. De anima humana. Rostochii 1726. 

De principio movente primo. ibid. 1726. 

Bumet, T. Archaeologia philosophica. Londini 1733. 

Butler,  J.  Analogy  of natural  religion  and  revealed. 
London 1736. 


329 
Butler, J. Sermons on philosophical subjects. Lond. 1749. 

De Bye,  P.  J.  Hypothesium philosophicar. theori«i. L. 
Bat. 1790. 4to. 

Des Cartes, R. Principia philosophiae, et alia opera. Am- 
stelodami 1654. 3 vol. 4to. 

Institutio  philosophiae, secundum Descar- 

tes ed. A. Ie Grand. Norinbergae 1683. 4to. 

Oeuvres inedites par A, F. de Careil. 1859. 

De Careil, A. F. Des Cartes, la princesse 
Elisabeth et la reine Christine. Paris, 
Amst. 1879. 

Natorp, P. Des Cartes Erkenntnisstheorie. 
Marburg 1882. 

Cato's Letters on liberty. London 1733. 4 vo\ 

Chamock, S. Works, upon the existence and attributes 
of God. London 1099. 2 vol. fol. 

De  Cherbury,  E.  Herbert  De  veritate. 161 6.  et idem 
liber. London 1645. 4to. 

Cheyne,  G.  De  infirmorum  sanitate  vitaque  tuenda. 
Londini 1726. 

Clarke, J. Inquiry into the origin of evil. ibid. 1720. 2 vol. 

Clarke, S. and Leibnitz, Papers concerning natural phi- 
losophy and religion. London 17 17. 

Clarke, S. On the being and attributes of God. Lond. 1732. 

Defence of the demonstration. ibid. 1732. 2 vol. 

Clauberg, J. Logica. Franeq. 1692. 

Clerici, J. Opera philosophica. Amst. 1722. 4 torn. 2 vol. 

Cochius,  L.  Ueber  die  Neigungen.  Berl.  1769. — A. 
Hulshoff, Discours sur les penchans. ibid. 1769. i vol.4to. 


330 
CollinSy Discourse on freethinking^. London 17 13. 
Commentatio de Deo, mundo ethomine. Francof. 1726. 410. 
Condillac, Traite des systèmes. Amst. 1771. 
Coward's  Thoughts  on human soul. London 1704, 410. 

Craig,  J.  Theologiae  Christ.  principia   mathematica. 
Londini 1699. 4to, 

De Crosa, J. P. De men te humana. Groningae 1726. 

De Crotizas, Examen du Pyrrhonisme. La Haye 1 733. fol. 

Cudworth,  R.  Systema  intellectuale.  Latine  ed.  J. L. 
Mosheim. Jenae 1733. 2 torn. fol. 

Cuifeler, A. J. Specimen artis ratiocinandi. Hamb. 1684. 

Derham, W. Astro-theology. London 1731. 

Physico-theolog-y. ibid.  1732. 

. Godgeleerde starrekunde. Leiden 1742. fol. 

Digbaeus, Demonstratio immortalitatis animae rationalis. 
Parisiis 1655. fol. 

Discourse physico-theological upon the divine Being, as 
first cause. London 1698. 4to. 

Egger, J. De viribus mentis humanae. Bernae 1735. 
Emes, T. The atheïst turned deist, and the deist turned 
Christian. London 1698. 

On nature of mind. London 1702. 

Enquiry into religion and the usc of reason. Lond. 171 1. 

into the nature of the human soul. Lond. (175?) 4to. 

Emesti, J. A. Initia doctrinae solidioris. Lipsiae 1769. 
De la Forge, L. De mente humana. Amstel. 1688. 4to. 

Foster, J. Discourses on natural relig-ion. London 1749. 
2 vol. 4to. 


331 

Fredegis  von  Tours,  Ein  Beitrag zur  Geschichte der 
Philos. im Mittelalter durch M. Ahner. Leipz. 1878. 

Freethinker,  The,  Essays  on  lornorance,  superstition, 
bigotry. London 1733. 3 vol. 

Gassendi, P. Exercitatt. paradoxae adversus Aristoteleos. 
Hagae 1656. 416. 

Opera omnia. Lugduni 1658. 6 torn. fol. 

Glissonii,  F.  De natura substan tiae energetica. Londini 
1672. 4to. 

*s Gravesande,  "W.  J.  Inleiding  tot  de  wijsbegeerte. 
Amsterdam 1747. 

Greenup, J. Vindication of human liberty. London 1731 
with other tracts. 

Hancock,  J.  Arguments  to  prove  the  being of God. 
London 1707. 

Harris,  J.  Atheistical  objections  against the being of 
God .refuted. London 1698. 4to. 

Heineccii, J. G. Elementa philosophiae rationalis et mo- 
ralis. Amstelodami 1730. 

Helvetius, C. A. Oeuvres. Deux-ponts 1784. 7 vol. 

Hemsterhuis,  T.  Lettre  sur  Thomme  et ses rapports. 
Paris 1772. 

Aristée,  ou de la Divinité. Paris 1779. 

Oeuvres   philosophiques,   publiés  par 

Meyboom. Leu warde 1846. 2 vol. 

Hobbes,  T.  Opera  philosophica  latina.  Amstelodami 
1668. 4to. 


n 


332 

HobbeSy  T.  Leviathan,  s.  de  forma civitatis, ecclesiae 
etc. (Amstelodami 1655?) 4^0- 

Velthusius, L. De principiisjusti; apologia 

tractatus Hobbaei, decive. Amstelodami 

1651.  — J. Locke, Epistola de toleran- 

tia. Goudae 1689,  i vol. 

Htime,  D. Essays and treatises. Lond. 1768. 2 vol. 4to. 

Pfleiderer,  E.  Empirismus  und  Skepsis  in 

Dav. Hume's Philosophie. Berlin 1874. 
Von Gizycki, G. Die Ethik David Hume's in 
ihrer geschichtlichen Stellung. Breslau 1878. 
Hutchinson, F. Enquiry into the origin of our ideas on 
beauty and virtue. London 1729. 

On passions and afFections. London 1730. 

Philosophia moralis. Roterodami 1745. 

Jackson, J. Defence of human liberty. London 1725. 
V. d. Kemp, J. T. Parmenides, s. de stabiliendis scien- 

tiae cosmologicae fundamentis. Edinae 1781. 
King, W. De origine mali. Londini 1702. 

Essay on the origin  of evil. Lond. 1731. 4to. 

Leibnitz,  G.  G. Opera  omnia, ed. L. Dutens. Genevae 
1786. 6 vol. 4to. 

Principia philosophiae. Francof. 1728. 4to. 

et G. G. Bemouilli, Commercium philo- 

sophicum et mathematicum. Lausannae 1745. 2 vol. 4to. 

.  _ .  Epistolae ad diversos, ed. C. Kortholf. 

Lipsiae 1734. 2 vol. 

Hoffmani,  F. De optima philosophandi 
ratione. Acced. Epistolae Leibnitianae. 
Hal. 1741. 4to. 
Leibnitzens System d. Theolog. v. Rass 
u. Weiss. Mainz  1825. 


333 

Nourisson,  La  philosophie de Leibniz. 
Paris 1860. 

Bonifas, T. Etude sur la Théodicée de 
Leibnitz. Paris 1863. 

Pickler, A. Die Theologie des Leibnitz. 
München 1869. 2 Bde. 

Lessing's Weltanschauung durch G. Spieker. Leipz. 1883. 

Licetiy F. De ortu animae humanae. Genevae 1602.410. 

De vita. ibid. 1607. 4to. 

De  animarum  coextensione  corpori,  Patavii 

16 16. 4to. 

Encyclopaedia ad aram mysticam Nonarii ter- 


rigenae anonymi vetust. ibid. 1630. 4to. 

De anima, corpori nil tribuente.ibid. 1631. 4to. 

De natura primo movente. ibid. 1634, 4to. 

De  rationalis  animae  varia  propensione  ad 


corpus, ibid. 1634. 4to. 

De nature assistente. Utini. 1637. 4to. 

De  anima  ad  corpus  physice non propensa. 


ibid. 1637. 4to. 

Lipsii, J.  De constantia libri IL Antverpiae 161 5. 4tD. 
Locke, J. Works. London 1727. 3 vol. fol. 
^Lulofs, J. Theologia naturalis. L. Bat. 1756. 
B. M. Free thoughts on religion. London 1729. 
Malebranche, F. De inquirenda veritate. Genev. 1691. 4to. 
Mandeville, B. Influence of virtue on wealth. London 1725. 

Fable of the bees. ibid. 1732. 2 vol. 

On origin of honour. ibid. 1732. 

Mascardus, A. De affectibus. Parisiis 1639. 4to. 


334 

Mayne, C. Essay concerning rational notions. Lond. 1733. 

Meiners, C. Hist. doctrinae de vero Deo. Lemgoviae 1 780. 

Mendelssohn, M. Opera philosophica. Viennae 1784. 2 vol. 

Wijsgeerige   verhandelingen.   Leyden 

1788. 2 dl. 

Gesammelte  Schriften,  herausgeg. von 


G. B. Mendelssohn. Leipzig 1843. 7 Bde. 

Meyer, L. Philosophia S^e Scripturae interpres. Eleuthe- 
ropoli (Amstelod.) 1666. 4to. 

Mirabaud  (de  Holbach)  Système de la nature. Londres 
1770. 2 vol. 

Pici  Mirandiilae,  J. et J. Francisci Mirandtüae, Opera. 
Basileae 1601. 2 torn. fol. 

Montesquieu, De Tesprit des lois. Amst. 1749. 3 torn. 

Mori, H. De anima ejusque facultatibus. Roterodami 1676. 

Opera omnia. Londini 1679. 2 torn. fol. 

Van  Musschenbroek,  P.  Introductio  ad  philosophiam 
naturalem. L. Bat. 1762. 2 vol. 4to. 

Nattae, M. A. De pulchro. Hbri VI. Papiae 1553. fol. 

Newton,  I. Optice. Lausanne 1740. 4to. 

Opuscula  mathemat.  philosophica et philo- 

logica. ibid. f744. 3 vol. 4to. 

Philosophiae naturalis principia mathematica. 


Coloniae AUobrogum 1760. 3 vol. 4to. 

Arithmetica  universalis. Amstelodami 1761. 


2 vol. 4to, 

Femberton,  H.  View of Newton's philo- 
sophy. London 1728. 4to. 


335 

Nicquetii, H. Physiognomia humana. Lugd. 1648. 410. 

Nieuhoff, B. De sensu pulchri. L. Bat. 1773. — Ejusd. 
De legum naturalium evidentia. Daventriae 1775. — 
Ejusd. Pro recentiorum philosophiam naturalem exor- 
nandi sensu  rectissimo. Harderovici 1776. i vol. 4to. 

Nieuwentyt, B. Regt gebruik der wereldbeschouwingen. 
Amsterdam 171 5. 4to. 

..   Gronden van zekerheid. -ibid. 1720. 4to. 

Paley, W. Natuurlijke Godgeleerdheid, ibid. lÖio. 

Parker, S. On the divine authority of the law of nature. 

London i63i. 4to. 
Pensees sur Thomme. la Haye 1738. 

Personae, J. B. Quod animi mores corporis temperiem 
sequuntur. Bergoni 1602. 4to. 

Planenis, J. A. Contingens-necessarium. Vitembergae 
1698. — Ejusd. Paradoxa moralia. ibid. 1702. — 
Ejusd. De minimis, ibid. 1712. — Ejusd. De Gynae- 
ceo docto. ibid. 1715. i vol. 4to. 

Poiret, P. Cogitationes rationales de Deo anima et 
malo. Amst. 1685. 4to. 

: De  eruditione  solida,  superficiaria  et falsa. 

Amst. 1692. 
Fides  et  ratio  collatae,  adversus  principia 

J. Lockii. Amstelod. 1707. 
Oeconomia divina. Amst. 1728. 2 vol. 4to. 


Priestley, J. Examination  of Reid's,  Beattie's and  Os- 
wald's Inquiries. London 1775. 

Palmer,  J.  Defence  of the liberty of man 
against Priestley. London 1779. 
Defence of philosophicalnecessity. ibid. 1780. 


336 

Priestiey, J. Dissertt. on matter and spirit. Birmingh. 
1782. 4 vol. 

Pufendorf, S. De officio hominis et civis. Tr, adRh. 1728. 

Pycroft,  S.  Inquiry  into freethinking in religion. Cam- 

bridge 1713. 
Raphson,  J.  Demonstratio  de Deo. Londini 1710. 4to. 
Reflections on man. ibid.  1733. 

Reynoldes, E. Treatise on the passions and faculties of 
man. London 1640. 4to. 

Rorarius, H. Quod animalia bruta saepe ratione utantur 

melius homine. Helmstadii 1728. 
Rousseau's,  J.  J.  Religionsphilosophie  durch  C. Bor- 

geaud. Génève und Leipzig 1883. 

Sandiusy C, C. De  origine animae. Cosmopol, 1671. — 

L. Winslovii, Anima locata. Hafniae 1704. i vol. 
Sergeant, J. Method to science. London 1696. 

Solid philosophy asserted. ibid. 1697. 

Transnatural philosophy. ibid, lyoo. 

Shaftesbtiry, A. Characteristicks. London 1732. 3 vol. 

Constans Lucius Antistius (de Spinoza, Ben.) de jure 
ecclesiasticorum. Alethopoli 1665, 

De Spinoza, B. Tractatus theolog.-politicus de libertate 
philosophandi. Hamburgi (Amstelod ) 1670. — J. 
Bredenburg, Enervatio tractatus theolog.-politici. Ro- 
terodami 1675. i vol. 4to. 

Opera posthuma. (Amstelod) 1677. 4to. 

— Ad Opera Supplementum. Amst.  1862. 

Tractatus  de  Deo  et homine,  ed.  et 

illustrav. E, Boehmer. Halae 1852. 4to. 


i37 

De  Spinoza,  B. Tractat  von Gott, dem Menschen und 
dessen Glückseligkeit. Erlaut. C. Sigwart. Gotha 1866. 

Opera ed. van Vloten et Land. Hagae 

Com. 1882. 2 tomi. 

Ginsberg, H. Der Briefwechsel des 
Spinoza im Urtexte und J. Colerus, 
La vie de Spinoza. Lpz. 1876. 

ColeruSy J, Leven van Spinoza. 's Gra- 
venhage 1880. 

Van der Linde, A. Bened. Spinoza; 
Bibliographie. 's Gravenhage 1871. 

Thomas, C. B. de Spinoza; Systema phi- 
losophicum. Regiom. 1835. 

Rubin, S. Spinoza und Maimonides. 
Wien 1868. 

Schmidt, P. Spinoza und Schleierma- 
cher. Berlin 1868. 

Avenarius, R. Ueber den Spinozischen 
Pantheismus. Lpz. 1868. 

Van Vloten, J. Benedictus de Spinoza 
naar leven en werken geschetst. 
Schiedam 1871. 

Hann, F, G. Die Ethik Spinoza's und 
die philos. Descartes. Innsbrück 1876. 

Camerer, T. Die Lehre Spinoza's. 
Stuttg. 1877.   . 

Land, J. P» N, Ter gedachtenis van 
Spinoza. Leiden 1877. 

Pollock, F. Spinoza, his life and philo- 
sophy. London 1880. 

22 


338 

Von Reichenau, W. Die monistische 
Philosophie von Spinoza bis auf un- 
sere Tage, Koln u. Leipz, 1881. 

Martineau, J. A study of Spinoza. 
London 1882. 

StubbeSy G, On pleasures of understanding. Lond. 1734. 

Süssmilchy J. P. De Goddelijke orde in het menschelijk 
g-eslacht. Amsterdam 1770. 4 dln. 

TaurelluSy N. De rerum aeternitate. Marpurgi 1604. 

Thomasii, C. Institutiones jurisprudcntiae divinae. Halae 
1730. 4to. 

Tindaly Christianity as old as creation. Lond. 1730. 4to, 

Tralies, B. L. De animae immaterialitate et immortali- 
tate. Vratislaw 1774. 

Vanini, J. C. Amphitheatrum aeternae providentiae di- 
vinae magicum. Lugduni 161 5. 

De admirandis naturae arcanis. Lutet. 1616. 

Vivis, J. L. Ad Sapientiam introductio. L. Bat. 1644. 

De Vries, G. Exercitationes de Deo etc. Tr. ad Rh. 1 695. 4to 

Watts, J. Philosophical essays. London 1734. 

Weiber, Ueber die. Leipzig 1787. 

Weiss, J. F. De natura animi et cordis. Stuttg.  1761. 

Wisdom, the first spring of action in the Deity. Lond. 1734. 

Wolf, C. Psychologia rationalis. Francofurti 1728. 4to. 

Psychologia empirica. ibid. 1732. 4to. 

Wollaston, W. The religion of nature delineated. Lon- 
don 1731. 4to. 

V. d. Wynpersse. D. Institutiones metaphysicae. Gro- 
ningae 1764. 


339 

Wjiitenbach, D, De conjunctione philosophiae cum ele- 
gantioribus litteris. AmstelodamJ 1772. — Ejusd. De 
philosophia artium procreatrice. ibid. 1779. — Ejusd. 
De vi et efficacia historiae ad studium virtutis. ibid. 
1785. I vol. 4to. 

Logica. Amstelodami 1781. 

Metaphysica. Gandavi 1826. 

Zimmermann, J. G. Ueber die Einsamkeit. Frankf. und 
Leipzig 1785. 


2.   Kant en latere w ij sgeeren. 

Apelt, E. F. Religionsphilosophie. Leipzig 1860. 

Asher, D. Der religiöse Glaube. Leipzig 1860. 

Von  Badder,  F.  Sammtl. Werke. Herausg. von Frank 
Hoffmann u. a. Leipzig 1850 — 60. 16 Bde. 

Baumanny  J.  J.  Philosophie  als Orientirung über die 
Welt. Leipzig 1872. 

Beckers,  H. Mittheilungen über den Zustand der Seele 
nach dem Tode. Augsburg 1835. 2 Thle. 

Bei^^mann, J. Sein und Erkennen. Berlin 1880. 

Betz, H. J. Ervaringswijsbegeerte. 'sGravenh. 18S1. 

Böhmer, E. De pantheismi nominis origine etc. Hal. 1851. 

Borger, E. A. De mysticismo. Hagae 1820. 

Botiillier, F, Du plaisir et de la douleur. Paris 1865. 

Bouterwecky F. Religion der Vernunft. Göttingen 1824. 

Brandes. Ueber das weibl. Geschlecht. Hann. 1802. 3 Thle. 

Brochard, V. De Terreur. Paris 1879. 

Brougham, H. On natural theology. London 1835. 


340 

bruch, J, F, Die Praexistenz der menschlichen Seele. 
Strassb.  1859. 

Le C. de Bussy, I. J. Over de waarde en den inhoud 
van godsd. voorstellingen. Amst. 1880. 

CarOf E. Le Pessimisme au XIX^ siècle. Paris 1878. 

Carrière, M. Die Kunst im Zusammenh. der Cultur-ent- 
wick. u. d. Ideale der Menschheit. Lpz. 1 874/80. 6 Thle. 

Die sittliche Weltordnung. Leipz. 1877. 

Carusy F. Ursache, Grund und Zweck. Dresden 1883. 

Comte, A. Cours de philosophie positive. Paris 1864. 6 vol. 

Conradiy K. Unsterblichkeit und ewiges Leben. Mainz 1837. 

Da Costa, I. Positiones quaedam ad philosophiam theoret. 
pertinentes. L. B. 1821. 

Daub, C. Hypothesen über Willensfreiheit. Altona 1834. 

Delff, H. K. H, Cultur und Religion. Gotha 1875. 

Doedes, J. I. De leer van God. Utrecht 1871. 

Inleiding tot de leer van God. Utr. 1885. 

Dollfus, C. De la nature humaine. Paris 1868. 

Duboc, J. Der Optimismus als Weltanschauung. Bonn 1881. 

Drew, S. On the immateriality and immortality of hu- 
man soul. London 1834. 

Erdmann, J. E. Psychologische Briefe. Leipzig 1882. 

Fechner, G, T. Die Tagesansicht gegenüber der Nacht- 
ansicht. Leipzig 1879. 

V, d. Feen, T. Invloed van het Christendom op het 
regt. den Haag 1841. 

FeuerbachyL. Philos. Kritiken und Grundsatzen. Lpz. 1846. 

* Starcke,  C.  N. Ludwig Feuerbach. Stutt- 

gart 1885. 


341 

Fichte,  J,  G.  Appellation  an  das  Publikum  u.  s. w. 
Gotha 1799. 

Sammtl. Werke. Herausg. v. J. H. Fichte. 

Berliii 1845 — 46. 8 Bde. 

Zimmer, F, J. G. Fichte's Religionsphilo- 
sophie. Berlin 1878. 

Fichte, J. H. Anthropologie. Die Lehre von der menschl. 
Seele. Leipzig 1860. 2^ Aufl. 

Schmidt-Wameck. F. Die Sociologie Fich- 
te's. Berlin 1884. 

Fischer, C. P. Idee der Gottheit. Stuttgart 1839. 

Fischer, E. L. Das Problem des Uebels und die Theodicêe. 
Mainz 1883. 

Francke, G. S. Vernunfttheologie. Altona 1824. 

Frohschammer, J. Die Philosophie als Ideal-Wissenschaft 
und System. München 1884. 

Grass, W. Optimismus und Pessimismus. Berlin 1876. 

Von Golther, L. Der moderne Pessimismus. Leipz, 1878. 

Goltz Bogumil. Hinter den Feigenblattern. Berlin 1862. 

Feigenblatter. Berlin 1864. 3 Bde. 

Hofstede  de Groot, P. Theologia naturalis. Gron. 1845. 

Hartmann, J. Humanitat und Religion. Leiden 1873. 

Von  Hartmann,  £•  Phanomenologie des sittl. Bewust- 
seins. Berlin 1879. 

Philos, des Unbewussten. Berl. 1882. 

Philos.   Fragen   der  Gegenwart. 

Lpz,, Berlin 1885. 

H^el's, G. W. F. Werke, Berlin 1832—40. 16 Bde, 


1 


342 

Van Hemert, P. De rede en haar gezag in den gods- 
dienst. Utrecht 1784. 

- Magazijn  voor   de  critische  Wijsbe- 
geerte. Amsterdam 1799. 2 dln. 

Hennerty J. F. Lessen over de wijsbegeerte. Leyden 
1819. 3 dln. 

Von Herder, J. G. Werke. Stuttgart 1827 — 1830. 60 
1 hle. 33 Bde. I. Abtheilung. Zur Religion und Theo- 
logie. 18 Thle. II. Abtheilung. Zur schonen Litteratur 
und Kunst. 20 Thle. III. Abtheilung. Zur Philosophie 
und Geschichte. 22 Thle. 

Von Herder, E. G. J. G. von Her- 
der's Lebensbild. Sein chron. ge- 
ordneter Briefwechsel u. s. w. 
Erlangen 1846. 6 Thle. 

Haym, R. Herder nach seinem Le- 
ben und seinen Werken. Berlin 
1877. 2 Thle. 

Hemnann, W. Die Religion im Verhaltniss zum Welt- 
erkennen und zur Sittlichkeit. Halle 1879. 

Heydenreich. K. H. Philosophie der natürlichen Reli- 
gion. Leipzig 1804. 2 Thle. 

Hieronymi, Die Religion der Erkenntniss. Wiesb. 1875, 

Hildenbrandy Rechts- und Staatsphilosophie. 1860. 

Hoekstra Bz., S. Oratio de summae veritatis cognos- 
cendae ratione atque via. Amst. 1857. 

De hoop der onsterfelijkheid. Am- 
sterdam 1867. 

De  tegenstelling  van Optimisme en 

Pessimisme, Amsterdam 1880. 


343 

Holsty A. F. Die Todesstrafe. Berlin 1837. 

Hom, J. F. Zur Philosophie. Kiel 1862. 

Huber, J, Der Pessimismus. München 1876. 

Jacoby, L. Die Idee der Entwickelung. Berl. 1876. 2Thle. 

Janet, P, Les causes finales. Paris 1876. 

La philos. franijaise contemporaine. Par. 1879. 

Kant, L Sammtliche Werke. Herausgeg. von K. Rosen- 
kranz u  F. W. Schubert. Leipz, 1838 — 40. 12 Bde. 
1^ Bd. Kleine logisch-metaphys. Schriften. 
2^   „   Kritik der reinen Vernunft. 
y   „   Prologemena zu jeder  künttigen  Meta- 

physik. — Logik. 
4^   „   Kritik der Urtheilskraft. — Beobacht. üb. 
das Gefïihl des Schonen u. Erhabenen. 
y   „   Schriften zur Philosophie der Natur. 
6^   „   Schriften zur physischen Geogjaphie. 
7^   „   r Thl. Kleine anthropologisch-praktische 
Schriften., 
2^ Thl.  Anthropologie in pragmatischer 
Hinsicht. 
S^   „   Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. 

— Kritik der praktischen Vernunft. 
9^   „   Metaphysik  der  Sitten.  —  Padagogik 
(Rechtslehre,  Tugendlehre  und Erzie- 
hungslehre). 
IC   „   Religion innerhalb den Grenzen der blos- 
sen Vernunft. — Streit d.  Facultaten. 
ir   „   i^ Thl.  Briefe,  Erklarungen. Fragmente 
aus seinem Nachlasse. 
2^ Thl. Biographie, von Schubert. 
12'   „   Geschichte  der  Kantschen  Philosophie, 
von Rosencranz, 


344 

Kant, I.  Opera ad philosophiam crit. Lat. vertit F. G. 

Bom. Lipsiae 1796. 4 vol. 
Philosophische Religionslehre. Leipzig 181 7. 

Fischer, K. Kant's Leben. Mannh. 1860. 

Ueberw^,  F,  De  forma Kantianae critices ra- 
tionis purae. Berlin 1862. 4to. 

Stadler, A. Kant's Theologie und ihre erkenntniss- 
theoretische Bedeutung. Berlin 1874. 

Erdmann,  B.  Martin  Knutzen  und  seine  Zeit. 
Leipzig 1876. 

Kant's Kriticismus  in der ersten 

und  zweiten  Auflage  der  Kritik der reinen 
Vernunft. Leipzig 1878. 

Immanuel Kant's kritik der reinen 


Vernunft. Leipzig 1878. 

Frohschammer, J. Ueber die Bedeutung der Ein- 
bildungskraft in der Philosophie Kant's und 
Spinoza's. München 1879. 

Erdmann, B. Imm. Kant 's Kritik der Urtheils- 
kraft. Leipzig 1880. 

Nachtrage  zu  Kant's Kritik  der 

reinen Vernunft. Kiel 1881. 

Pfleiderer, E. Kantischer Kritizismus und engli- 
sche Philosophie. Halle 1881. 

Land, J. P. N. De eenheid van den geest. Leiden 1872. 

Lange, F. A. Gesch. des Materialismus und Kritik 
seiner Bedeutung in der Gegenwart. Leipzig 1873. 
2 Theile. 3 Bde. 

Langenbeck, H. Die theor. Philosophie Herbarts und 
seine Schule. Berlin 1867. 


345 

V.  d.  Linden,  J. W,  De zedelijke wereldorde. (Over- 
druk). 1883. 

Lotze, H. Mikrokosmos. Ideen zur Natur-Geschichte der 
Menschheit. Leipz. 1869. 3 Theile. 

Logik. 2e Afl. Leipz. 1880. 

Grundzüge der Psychologie. Leipz, 1881. 

Pfleiderer,  E.  Lotze's philosophische Weltan- 
schauung. Berlin 1882. 

Mannhardt,  W.  Die  pract.  Folgen  des Aberglaubens. 
Berlin 1878. 

Michelet,  C.  L. Das System der Philosophie als exacte 
Wissenschaft. Berlin 1876/78. 3 Bde. 

Miles, J. W. Philosophische Theologie. Leipzig 1850. 

Molitor, Philosophie der Geschichte. Frankf. 1827. 3Thle. 

Moll,C.B. De attributorum Dei discrimine. Halae 1855. 4to. 

Naville, E. La logique de Thypothèse. Paris 1880. 

Opzoomer,  C.  W.  Gesch.  der Wijsbegeerte. Redevoe- 
ring, Amsterdam 1860. 

Obreen, H. Het geloof de eenige weg 
tot de waarheid. Brief aan C. W. 
Opzoomer. Leiden 1846. 

Scholten, J. H. Over het godsbegrip 
van Krause. Leiden 1846. 

Oscar,  L.  Die  Religion  zurückgeführt  auf ihren  Ur- 
sprung. Basel 1874. 

Ott, A. De la raison. Paris 1873. 

Peip, A. Religionsphilosophie. Gütersloh 1879. 

Pfleiderer, O.  Religionsphilosophie. Berlin 1878. 2 Bde. 
2e Aufl, ibid. 1884. 2 Bde. 


346 

Pierson, A. Eene levensbeschouwing. Haarlem 1875. 2 dln. 

V. d. Plaats, J. D. Aphorismen over geloofswetenschap. 
(Overdruk.) 1883. 

Plumacher, O. Der Kampf ums Unbewusste. Berl. 1881. 

Von Prantl, C. üeber die Berichtigung des Optimismus. 
München 1880. 

Van Reeken. De nieuwere wereld- en levensbeschouwing. 
Haarlem 1877. 

Rehmke, J. Das Princip des Kathol. und Protestant, in 
der Christl. Weltanschauung. Zürich 1879. 

Rettbei^y F, W. Religionsphilosophie. Marburg 1850. 

Reville, A. La philosophie de Tinconscient. (extr. de la 
Revue des deux mondes 1874.) 

Ribot,   T,  La  Psychologie  allemande  contemporaine. 
Paris 1879. 

Romang,  J.  P,   Unglaube,   Pietismus  und   Wissen- 
schaft. Bern u. Zürich 1859. 

(Romer, T. ?) Kritik des Gottesbegriffs. Nordl. 1856, 

Gott  und  seine Schopfung.  Nordl. 1857. 

Der natürl. Weg zu Gott. Nördl. 1858. 

Scheflfer, W. Het wijsgeerig pessimisme van den jongsten 
tijd. Leiden 1875. 

Von  Schelling's,  F.  W.  J.  Sammtl.  Werke. Stuttgart 
1856 — 61. 10 Bde. 

. Anthologie aus seinen Wer- 


ken. Berlin 1844. 


Weber, E. A, La philosophie 
de Schelling. Stras^b. 1860. 


347 

Schleiermacher,  F.  Sammtliche Werke. III Abtheilung. 
Zur Philosophie. Beriin 1846 — 1862. 9 Bde. 

i^ u. 2^ Bd. Philosophische u. vermischte Schriften. 

3^ Bd. Literar. Nachlass i"^ Bd, Reden u. Abhandl. 
in d. Königl. Akademie d. Wissen- 
schaften, von Jonas. 

4J „ Literar. Nachlass 2 Bds. ie Abth. Ge- 
schichte d. Philosophie, von Ritter. 2te 
Abtheil. Dialektik, von Jonas. 

5^ „ Literar Nachlass 3^ Bd. Entwurf eines 
Systems d. Sittenlehre, von Schweizer. 

6^ „ Literar. Nachlass 4F Bd. Psychologie von 
George. 

7' „ Literar. Nachlass 5' Bd. Vorlesungen 
über Aesthetik, von Lomiiiatzsch. 

8' „ Literar. Nachlass 6' Bd. Die Lehre vom 
Staat, von Brandis. 

9^  ,,   7^ Bd. Erziehungslehre, von Platz. 

Schenkel,   D.  Fr.  Schleiermacher. 
Elberfeld 1868. 
Schmid, Xaver. Christl. Religionsphiiosophie. Nördl. 1857. 

Scholten,  J.  H.  Oorzaken  van  het materialisme. Am- 
sterdam 1860. 

Schopenhauer, A. Die Welt als Wille und Vorstellung. 
Lpz. 1860. 2 Thl. 

Grundprobleme  der  Ethik.  2e Aufl. 

Leipzig 1860. 

Parerga  und  Paralipomena :  kleine 


phil. Schriften. Beriin 1862. 2 Bde. 

Wurzel des Satzes u. s. w. Lpz. 1864. 

Aus seinem Nachlass. Lpz. 1864. 


34» 

Frauenstfldt,  J.  Schopenhauer-Lexi- 
kon. Lpz. 1871. 2 Bde. 

Ueber  die   Schopen- 

hauersche Philosophie, 1854. 

Kolber, R, Schopenhauer's Erlösungs- 
lehre. Berlin, 1881. 

Asker,   D.   Arthur   Schopenhauer. 
Berlin 1871. 

Von Schubert, G. H. Symbolik des Traumes. Lpz. 1840. 

Schultz,   C.   Die   Beweise   für  das   Dasein  Gottes. 
Halle a/S. 1880. 

Seeley, J, R. Natuurlijke godsdienst. Haarlem 1883. 

Sengler,  Wesen und Bedeutung der speculativen Philo- 
sophie u. Theologie. Mainz 1834. 2 Bde. 

Sommer, H.  Die  Neugestaltung  unserer  Weltansicht. 
Berlin 1882. 

Ueber das  Wesen und die Bedeutung der 

menschlichen Freiheit. Berlin 1885. 

Specht, C. A. Theologie und Wissenschaft. Gotha 1872, 
Spencer, H. The principles of Psychology. London 1855. 
Spiesz,  E.  Entwickelungsgeschichte  der Vorstellungen 
vom Zustande nach dem Tode. Jena 1877. 

Steflfens, H. Caricaturen des Heiligsten. Lpz. 1819. 2 Thle. 

Steinbart, G. S. Glückseligkeitslehre 1786. 

Stewart,  Dugald,  Outlines  of moral philosophy. Edim- 
burgh 1801. 

Taine, H. De rintelligence. Paris 1870. 2 tomes. 

Ueberw^,  F.  System  der  Logik  und Geschichte der 
logischen Lehren. Bonn 1874. 


349 

Ülrici, H. Glauben und Wissen. Lpz. 1858. 

Gott und die Natur. Lpz. 1862. 

Von Volkmar, W, V. Ritter, Lehrbuch der Psychologie 
vom Standpunkte des Realismus. Cöthen 1884. 2 Bde. 

Weissenbom, Ueber Pantheismus und Theismus. 1859. 

Weygoldt, G. P. Kritik des phiiosophischen Pessimismus 
der neuesten Zeit. Leiden 1875. 

Winter F. J. Der Individualismus. Lpz. 1880. 
WolflF, H. Gemüth und Charakter. Leipzig 1882. 
Ziemssen,   O.  Anthropologische  Grundgedanken  über 
Ursprung und Ziel der Religion. Gotha 1880. 

ZOckler, O. Theologia naturalis. Systemat, Naturtheolo- 
gie. Frankf. 1860. 

C.  Geschiedenis der wijsbegeerte. 

Zeitschrift fïir Philosophie u. philosoph. Kritik, von J. 
H. Fichte u. H. Ulrici. Halle 1844—48. 

Strassbtu^er Abliandlungen zur Philosophie. Ed. Zeiler 
zu seinem 70*^" Geburtstage. E. Heitz, Der Philosoph 
Damascius. — H. Holtzmann, Die Gütergemeinschaft 
der Apostelgeschichte. — E. Laas, Bemerkungen zur 
Transscendentalphilosophie. — H. Vaihinger, Zu Kant's 
Widerlegung des Idealismus. — H. Windelband, Beitr. 
z. Lehre vom negat. Urtheil. — Th. Ziegler, Abalards 
Ethica. Freib. und Tübingen 1884. 

Jonsius, J. De Scriptoribus historiae philosophiae. 
Jenae 17 16. 4to. 

Bruckeri, J. Historia critica philosophiae. Ed. 2^. Lip- 
siae 1767. 6 vol. 4to. 


} 


3SO 

Mellin, G. S. A. Worterbuch der kritischen Philosophie. 
ZüUichau 1797. 3 Bde. 11 Abtheil. 

Bouterweck, Lehrbuch der philos. Wissenschaften. 1820. 
2e Aufl. 2 Th. 

Tenneman, W. G. Geschichte der Philosophie. Lpz. 1825. 

Krug, W. T. Hand worterbuch der philosophischen Wis- 
senschaften. Leipzig 1827. 5 Bde. 

.  Encyclopadisches  Lexicon  der neuesten 

Litteratur und Geschichte der Philos. Eb. 1838. 2 Bde. 

Ritter, H. Geschichte der Philos. Hamb. 1836. 11 Thle. 

Reinheid, E. Geschichte der Philosophie. Jena 1836. 

Wissenschaft  d.  prakt. Philos.  Jena 1837. 

Sigwart,  H. G. W. Geschichte der Philosophie. Stuttg. 
und Tübingen 1844. 3 Bde. 

Scholten, J. H.  Gesch. der godsdienst en wijsbegeerte. 

Leiden 1853. 
Weigelt, G. Zur Gesch. der neueren Philos. Hamb. 1855. 

Laurent,  F.  Etudes  sur Thistoire de Thumanité. Gand 

ï 855— 70. Tom. I— XV, XVII. 
Frohschammer, Einleitungin die Philosophie. Munst. 1858. 
Ritter, H, Die christliche Philosophie. 2 Bde. Goth 1858-59. 

Schmid,  L.  Grundzüge  der  Einl.  in  die  Philosophie. 
Giessen 1860. 

Ritter, H.  Encyclopadie der phil. Wissenschaften. Gott. 
1862. 3 Thle. 

Ueberw^,  F.  Grundriss  der  Gesch.  der Philosophie. 
Berlin 1863 — 66. 3 Bde. 

Nicolas,  A.  Etude  philos.  sur Ie  Christianisme.  Paris 
1865. 4 vol. 


35* 

Hermann, C. Gesch. der Philosophie. Lpz. 1867. 

Lewis, G. H. Geschichte der neuerenPhilos.Berlin 1875. 

Joel, M. Beitrage zur Geschichte der Philosophie. Breslau 
1876. 2 Thle. 

Schweizer, A. Nach Rechts und nach Links. Besprechung 
über Zeichen der Zeit aus den letzten drei Decenniën. 
Lpz. 1876. 

Lecky, W. E. H. History of European Morals from 
Augustus to Charlemagne. London 1882. 2 vol. 

Kaulich, W. Gesch. der scholastischen Philos. Prag 1863. 

Stöhl, A. Gesch. der Philos. des Mittelalters. Mainz 
1864. 3 Thle. 

Kohier, H. O. Realismus und Nominalismus. Gotha 1858. 

Löwe, J. H. Der Kampf zwischen dem Realismus und 
Nominalismus im Mittelalter. Prag 1876. 410. 

Feuerbach, L. A. Geschichte der neuern Philosophie von 
Bacon bis Spinoza, Ansbach 1833. 

Zart, G. Einfluss der engl. Philosophie seit Bacon auf 
die  deutsche Philosophie des i8en Jahrhunderts. Ber- 

lin 1881. 

Lecky, W. E. H. The rise and influence of rationalisum 
in Europe. London 1882. 2 vol. 

Punjer, G. C. B, Gesch. der christl. Religionsphilosophie 
seit der Reformation. Braunschweig 1880. 


X.   DOGMATIEK. 

Usserius,  J.  Historia dogmatica de Scripturis. Londini 
1690. 4to. 


352 

Gabler,  J.  P.  De discrimine theol. biblicae et dogmat. 
Alt. 1787. 

Kolling,  H.  Die  theol.  Wissenschaft  und  die Kirche. 
Gotha 1879. 

Planck, G. J. Geschichte d. Entstehung und Bildung des 
protestantischen Lehrbegriffs. Leipzig 1791. 6 Bde. 

Heppe,  H.  Dogmatik des deutschen Protest, im XVI^ 
Jahrh. Gotha 1857. 3 Bde. 

Frank, G. Gesch. der prot. Theologie. Lpz. i862.3Thle. 

GasSy W, Gesch. der prot. Dogmatik. Berl. 1854— 67. 4 Bde. 

Schneckenburger,  M.  Lehrbegriffe  der kleineren prot. 
Kirchenparteien. Frankf. 1863. 

Cherbuliez,  V.  Le docteur Friedr. Strauss. (Revue des 
deux mondes 1872). 

Hausrath,  A.  Dav. Fr. Strauss und die Theologie sei- 
ner Zeit. Heidelberg 1876. 2 Thle. 

Gorter,  D. S. Licht- en schaduwzijde der moderne the- 
ologie. Groningen 1862. 

Schiekopp, J. Die evang. kirchl. Lehrfreiheit. Gotha 1857. 


Becani,  M.  Compendium  controversiarum  de fide etc. 
Parisiis 1626. 

Hoornbeek,  J.  Summa controversiarum religionis. Traj. 
ad Rh. 1658. 

Larroque, Considérations sur TEglise. Quevilly 1673; et 
Nicolai, J. Antichristus demonstr. Amstel. 1655. i vol. 

Heidanl, A. Corpus theologiae christianae. L. Bat. 1686. 
2 vol. 4to. 


353 

Witsius,   H.  De  Oeconomia  foederum  Dei.  Traj.  ad 
Rhen. 1694. 4to. 

Heid^geri,  J,  H.  Corpus  theologiae  Christianae.  Ti- 
guri  1700. 2 torn. fol. 

Van Limborcb, P. Christl. Godgeleerdheid, vertaald door 
C. D. Amsterdam 1701. 4to. 

Theologia  Christiana.  Amstelodami 

1730. fol. 

Idem liber. Amst. 1785. 


Cattenburgb, A. a, Spicilegium theologiae Christ. ad 
Limborchii Theologiam. Amstelod. 1726. fol. 

Alexander, Nat. Theologia dogmatica et moralis. Paris. 
17 14. 2 vol. fol. 

Quenstedt,  J.  A. Systema theologicum. Lips. 171 5. fol. 

Schiere, N. Doctrina testamentor. et foeder. div. Leo- 
vard. 1718. 4to. 

Van Til, S. Theol. naturaliset revelata. L. Bat. 1719. 4to. 

Barclaii, R, Theologiae Christianae Apologia. Lond. 1729. 

Seelen, J. H. a, Stromata Lutherana. Lubecae 1740. 

Heaven open to all men. London 1743. 

De Frein, H. Oefeningen in de Christel. Godgeleerdheid, 
naar den Heidelb. Catechismus. Middelburg 1746. 
2 dln. 4to. 

Edelmann, J. C. Abgenöthigtes Glaubens-Bekenntniss. 
1746. 4to. 

Baumgarten, S. J. Evangelische Glaubenslehre. Halle 
1759. 2 Bde. 4to. 

-  _   _ Untersuchung  theologischer  Strei- 

tigkeiten. Halle 1762. 3 Thle. 4to. 

23 


354 

Baumgarten, S. J. Kurzer Begriff der theologischen 
Streitigkeiten. Halle 1771. 

Aufhellungen der Christlichen Glaubenslehre der neue- 
ren Gottesgelehrten, von 1760— 1805. Leipzig 1807. 

Schuberty J. E. Institutt. theol. polem. Jenae 1 760. 4 tom. 

Hollazii, D. Examen theologicum acromaticum, ed. R. 
Tellerus, Lipsiae 1763. 4to. 

De Moor, B. Commentarius perpetuus in J. Marckii Com- 
pend. theologiae Christ. L. 13at. 1761. 7 vol. Acced. 
Epimetrum. 4to. 

Semler, J. S. Beweisstellen in d. Dogmatik. Halle 1764. 

Mursinnai  S.  Compend. theologiae dogmat. et moralis. 

ibid. 1777. 2 partes. i vol. 
Endemann, S. Institutt. theolog. dogmat. Hann. 1 777. 2 tom. 

Compend.  theolog. dogmat. Franc. 1782. 

Doederlein,  J.  C.  Christl.   Religionsunterricht.  Nürnb. 

1785. 5 Thle. 
Institutio  theologi  Christ.  Norinib. 

1797. 2 tom. 

Michaelis, J. D. Dogmatik. Tübingen 1785. 
System der christlichen Religion. Berlin 1789. 
Broes, B. Institutiones theologiae theoret. L. Bat. 1788. 
Griesbacb, J. J. Popularc Dogmatik. Jena 1789. 
Eckermamiy  J. C. R. Compendium theolog. Christ. Al- 

tonae 1791. 2^ ed. 1792. 
Handbuch  der Glaubenslehre. Eb. 

1801. 4 Thle. 
Tieftrunk,  J.  H,  Censur  d.  Lehrb.  v.  Döderlein und 

Morus. Berlin 1791. 2 Thle. 


355 

Tieftnink, J. H. Dilucidatt. ad theor. relig. Christ. Be- 
rolini 1793. 2 torn. 

Henke, H. P. C. Lineamenta institut. fidei Christ. Helm- 
stad. 1795. 

Batimgarten-Crusius, G. A. Schrift und Vcrnunft. Berlin 
1796 — 97. 3 Bde. 

Morus, S. F. N. Commentarius in Epitomen theolog. 
Christ. ed. C. A. Hempel. Halae 1797. 2 torn. 

Epitome theologiae Christ. Lips. 1799. 

Fuller, A. Calvinistic and Socinian System examined and 
compared. London 1802. 

Ammon, C. F. Summa theologiae Christianae. Gott. 1803. 

Tittmann, J. A. H. De discrimine disciplinae Christi et 
Apostolor. Lipsiae 1805. acced: Ejusdem 4 dissertati- 
oncs argnmenti dogmatici. 3 pts. 4to. 

Storr, G. C. Doctrinae Christ. pars theoret. Stuttg. 1807. 

Christliche Dogmatik. Stuttgart 1813. 

De Wette, W. M. L. Ueber Religion und Theologie. 
Berlin 181 5. 

Lehrbuch der Christlichen Dogma- 
tik. Beriin  1818. 2 Thle. 

_ _- Das Wesen des Christi. Glaubens. 

Basel 1846. 

R^enbogen, J. H. Christelijke Godgeleerdheid. Wor- 
kum 181 1. 

V. Voorst, J. Compendii theologiae ordo et argum. 
L. Bat. 18 14. 

Suringar, L. Theologia dogmatica ad compend. Voorstii 
illustrata. M. S.  1827—29. 2 tomi. 


3S6 

Lotze, J. A. Monogrammata theolog. theoret. Amst. 1817. 

Muntinghe, H. Pars theologiae Christ. theoreticae. Gro- 
ningae 1818. 2 vol. 

Reinbard, F, V. Epitome theologiae Christ. Lips. 1819. 

Vorlesungen  über die Dogmatik. Sulz- 

bach  1824. 

Van Oordt, J. F. Üe religione Christiana,  ad societatis 
studia alenda aptissima et efficacissima. Tr. ad Rh. 1821. 

Witting,  J.  C.  F.  Ueber Rationah'smus u. Ratiolatrie. 
Braunschweig 1822. 

BroeSy  W. Geschiedkundig onderzoek over vereeniging 
der Protestanten. 'sGravenhage 1822. 

Scbott,  H.  A.  Epitome  theologiae Christ. dogmaticae. 
Lipsiae 1822. 

Tomline, G. Refutation of Calvinism. London 1823. 

Rosenmuller, Fuldner et Maurer, Commentationes theo- 
logicae. Lipsiae 1825. 4 partes. 2 vol. 

Bosveld,  P.  Verklaring  van  den  Christel. Godsdienst. 
Dordrecht 1825. 2 dln. 

Bretschneider,  K.  G. Systematische Entwickelung aller 
Begrifle in der Dogmatik; mit Litteratur. Leipz. 1825. 

Handbuch der Dogmatik der evang. 

luth. Kirche. Leipzig 1838. 2 Thle. 
. Die  Grundprinzipien  der  evangel. 


Theologie. Altenburg 1832. 
Die  Grundlage  des evangelischen 


Pietismus. Leipzig 1833. 
Hase,  K.  Gnosis  oder  evang.  Glaubenslehre. Leipzig 
1827. 3 Bdc. 


357 

Hase, K. Lehrbuch  d. evangel. Dogmatik. Leipz. 1838. 

Evangel. prot. Dogmatik.  Lpz. 1860. 5^ Aufl. 

Evangel. Glaubenslehre. Leipzig 1869. 2 Bde. 

Hutterus redivivus. Leipzig 1855. 8^ Aufl. 


Sackreuter,  L.  Evangelischer Glaubenschild. Lpz. 1827. 

Knapp,  G.  C.  Christliche  Glaubenslehre.  Halle  1827. 

2 Thle. nebst Register. 
Marbeineke,  P.  Die Grundlehren der christlichen Dog- 
matik als Wissenschaft. Berlin 1827. 

_ Lehrbuch  des christlichen Glaubens u. 

Lebens. Berlin 1836. 

Theol. Vorlesungen. Berl. 1847. 4 Bde. 

Bretschneider,  K.  G. Uber das Lehrbuch von Schleier- 

macher, Marheineke und Hase. Leipzig 1828. 
Tzschimer, H. G. Vorlesungen über die christliche Glau- 
benslehre. Leipzig 1829. 
Wegscheider,  J. A. L. Institutiones theologiae Christia- 

nae dogmaticae. Halae 1829. 
Schleiermacher,  F.  Sammtliche  Werke. I. Abtheilung. 
Zur Theologie. Berlin 1843.  13 Bde. 

r Bd.  Darstellung d. theol. Studiums. — Ueber 
die Religion. — Weihnachtsfeier 1843. 
2^   „   Kleine theolog. Schriften. 1836. 
y u. 4»^ Bd. Der christliche Glaube.  1830. 
y Bd.  Kleine theolog. Abhandlungen. 1846. 
.   6"^   „   Literar.  Nachlass r  Bd.  (nog  niet ver- 
schenen). 
7^   ,,   Literar.  Nachlass 2"* Bd. Hermeneutik u. 

Kritik von Lücke. 1838. 
8^   „   Literar.  Nachlass  3"^  Bd.  Einleitung ins 
N. Testam. von Lücke u. Welde. 1845. 


358 

9' u. lo^ Bd. Literar. Nachlass 4»^ u. 5^ Bd.  (nog 

niet verschenen). 
Il"" Bd.  Literar.  Nachlass 6^ Bd. Geschichte der 

Kirche, von Bonnell. 1840. 
12^   „   Literar.  Nachlass  7' Bd. Die christliche 

Sitte, von Jonas. 1843. 
13»'   „   Literar.  Nachlass  8'  Bd. Die praktische 

Theologie, von Frerichs. 1850. 

Schleiermacber's   Anmerkungen   zum  i«"   Theil   der 
Glaubenslehre. Berlin 1873. 

Bender,  W.  Schleiermachers  Theologie  mit ihren phi- 
losophischen Grundlagen. Nordl. 1876. 2 Bde. 

Douglas, J. The truths of religion. Edimburgh 1830. 

_ _ - The errors of religion. ibid. 1830. 

Hagenbach, K. R.  Das Wissenschaftliche in d. Theolo- 
gie. 1830. 

Hahn,  A.  Ueber die Lage des Christenthums in unse- 
rer Zeit. Leipzig 1832. 

Von  Meyer,  J.  F. Inbegriff der christl. Glaubenslehre. 
Kemp ten 1832. 

Daub, C. Die dogmat. Theol.jetziger Zeit. Heidelb. 1833. 

Jobanssen,  J.  C. G. Die Verpflichtung auf symbolische 
Bücher. Altona 1833. 

Rutenick, K. A. De leer des Christendoms system. ont- 
wikkeld. Groningen 1834. 

Steudel, J. C. F. Glaubenslehre. Tübingen 1834. 

De Groot, P. Hofstede, Gedachte over de beschuldiging 
tegen de Leeraars der Hervormde kerk. Gron. 1834. 

V.  d.  Kemp,   C.  M.  Hofstede  de  Groot  wederlegd. 
Rotterdam 1834. 


359 

Klein, F, A. Darstellung des dogm.. Systems der evang. 
protest. Kirche. Jena 1835. 2^ Ausg. und Jena 1840. 
3e Ausg. 

Mjnnster, J. P. Betracht, über die christliche Glaubens- 
lehren. Hamburg 1835. 2 Bde. 

Nitzscb, C. I. Protestantische Beantwortung derSymbo- 
lik Möhlers. Hatnburg 1835. 

Batir, F. C. Die christliche Gnosis. Tübingen 1835. 

Melanchton Redivivus, oder der ideale Geist des Chris- 
tenthums. Leipzig 1837. 

Zamenstel der Christ. Godgeleerdheid. Leiden 1837. 

Br^Lunig, K. F. Religio nach Ursprung u. Bedeutung. 
Leipzig 1837. 

Twesten, A. D. C. Vorlesungen üb. d. Dogmatik der 
evangel. luther. Kirche. Hamburg 1837. 2 Bde. 

Gesetz und Evangelium. Bern 1837. 

Sack, K. H. Christliche Polemik. Hamburg 1838. 

Strauss, D. F. Die christliche Glaubenslehre. Tübingen 
1840. 2 Thle. 

Charakteristiken u. Critiken. Lpz.  1839. 

Van Staveren, M. De Euangelii natura. Gron. 1839. 

Hagen, K. Der Geist der Reformation und seine Gegen- 
satze. Erlangen 1843. 2 Bde. 

Scbweizer, A. Die Glaubenslehre der evangelisch refor- 
mirten Kirche. Zürich 1844. 2 Bde. 

Christl. Glaubenslehre. Lpz. 1863. 2 Bde. 

Protest. Centraldogmen. Zürich 1854 — 56. 

De Groot, P. Hofstede et L. G. Pareau, Compendium 
dogmatices  et  apologetices Christianae. Gron.  1845. 


360 

Sederholm, K. Die ewigen Thatsachen. Leipz. 1845. 

Fleck, F. F. vSystem d. christlichen Dog-matik. Lpz. 1846. 

Opzoomer, C. W. Beoordeeling van J. H. Scholten's 
„Leer des Vaders, des Zoons en des H. Geestes." 
Leiden 1846. 

' De  beschuldigingen  van  Dr.  J.  H. 

Scholten wederlegd. Utrecht 1846. 

Scholten, J. H. C. W. Opzoomer op het gebied der 
godgeleerdheid en wijsbegeerte beoordeeld. Utr. 1846. 

vScholten en Opzoomer voor  de rechtbank 

der zedelijkheid gedaagd, 's Gravenhage 1847. 

Schmid, H. Die Dogmatik d. evang. luth. Kirche. Er- 
langen 1847. 

Lutz, J. L. S. Bibl. Dogmatik. Pforzh. 1847. 

Oetinger, F. C. Die Theosophic, von C. A. Auberlen 
u. R. Rothe. Tübingen 1848. 

Grimm, C. L. W. Institutio theologiae dogmat evangel. 
Jenae 1848. 2* ed. Jenae 1869. 

UUmann, C. Das Wesen des Christenthums Hamb. 1 849. 

\^     Lange, J. P. Christliche Do^^matik. lleidelb. 1849. 3 Bde. 

Martensen, H. Die christl. Dogmatik. Kiel 1850. 2Thle. 

Nitzsch, C. L System der christlichen Lehre. Bonn 1851. 
6^*^ Aufl. 

Rückert, L. J. Theologie. Leipzig 1851. 2 Thle. 

Ebrard, J, H. A. Christl, Dogmatik. Königsb. 1851. 2 Bde. 

Scholten, J. H. De leer der hervormde Kerk in hare 
grondbeginselen. Leiden 1850. 2 dln. 2^ druk. 

V. Oosterzee's beschouwingen enz. be- 
oordeeld. Leiden 1851. 


36i 

Gorter, D. S, De theologie van J. H. Scholten. Leid. 1858. 

Stier, R. Unlutherische Thesen. Braunschweig 1854. 

Schneckenbtirger,  M,  Luther.  und  reform. Lehrbegrifif. 
Stuttgart 1855. 2 Thle. 

Weisse, Philos. Dogmatik. Leipz. 1855 — 63. 3 Thlc. 

Opitz,  H.  Die  Grundgedankcn  der  christl. Dogmatik. 
Leipzig 1858. 

Schenkel,  D.  ChristHche  Dogmatik  vom  Standpunkte 
des Gewissens aus. Wiesb. 1858—59. 2 Bde. 

_. -    _ Das Wesen des Protestantismus. Schaffh. 

1862. 2« Aufl. 

. Die Grundl. des Christenthums. Lpz. 1877. 

Boon, A.G. Dedogmatices Christianac fontibus. Gron. 1860. 

Hoekstra  Bz.,  S. Grondslag, wezen en openb. van het 
godsd. geloof. Rotterdam 1861. 

Geloof en leven des Christens. Sneek 

1862. 3 e druk. 

Bronnen en grondslagen van het gods- 


dienstig geloof. Amsterdam 1864. 

Kahnis,  K.  F.  A,  Die lutherische  Dogmatik.  Leipzig 
1861—64. 2 Bde. 

Bag^e, O. Fermenta theologica. Leipzig 1866. 
Salzbrunner,  B, Das Gesetz der Freiheit. Nürnb. 1869. 
Biedermann, A, E. Christl. Dogmatik. Zürich 1869. 
Rothe, R. Dogmatik. Hcidelbcrg 1870. 2 Bde. 
Nippold, F. Richard Rothc. Wittenb. 1873. 2 Bde. 
Frank, F. H. R. vSystem  der christl. Gcwissheit. Erlan- 
gen 1870 — 73. 2 Bde. 


362 

Van Oosterzee, J. J. Christel. Dogmatik. Utr. 1871 — 72. 
2 Dln. 

Reiff, F. Die christl. Glaubenslehre. Basel 1873. 2 Bde. 

Amoldy M. Literature and Dogma. London 1873. 

Voigt, H. Fundamental-dogmatik. Gotha 1874. 

Lipsius,  R.  A,  Lehrbuch  der. e vang. prot. Dogmatik. 
liraunschweig 1876. 

Resch, A. Das Formalprinzip des Protestantismus. Ber- 
lin 1876. 

Laichinger,  H.  Das  System der christl. Glaubens- und 
Sittenlehre. Gotha 1876. 

Frank,  F.  H,  R. System der christl. Wahrheit. Erlan- 
gen 1878. 2 Thle. 

Pfleiderer,  O.  Grundriss der christl. Glaubens- und Sit- 
tenlehre. Berlin 1880. 

Domer,  J.  A,  vSystem  der christl. Glaubenslehre. Ber- 
lin 1880. 2 Thle. 

Schoeberlein, L. Das Princip und System der Dogmatik. 
Heidelberg 1881. 

Bavincky H. vSynopsis purioris theologiae. Leid.  1881. 

Kohier,  M.  Die  Wisschenschaft  der  christl.  Lehre.  I 
Einl. u. Apologetik. Erlangen 1883. 

Raehse,  H.  Die christl. Ccntralidccn des Reiches Got- 
tes und der Erlösung. Halle 1885. 


Canisii,  P.  Summa  doctrinac  Christianae.  Aug. Vind. 
1833. 4 vol. 


363 

Die Symbolik Möhlers und  ihre  prote- 
stant. Gegner. Mainz 1835. 

Klee, H. Katholische Dogmatik. Mainz 1835. 3 Thle. 

Dieringer,  F.   X.   Lehrbuch   der  kathol.   Dogmatik. 
Mainz 1847. 

Muller, J. Dogmat. Abhandlungen. Bremen 1870. 

Heinrich, J. B. Dogmatische Theologie. Mainz 1871 — 74. 
2 Bde. 

Baur, F. C.  Gegensatz des Katholicismus  und  Protes- 
tantismus. Tübingen 1836. 

Protestantismus  u. Katholicismus, Unterhaltungen über, 
Stuttgart 1846. 

Holzmann, H. J. Kanon und Tradition. Ludwigsb. 1859. 

Bungener, F.  Rome et  Ie coeur humain. Etudes sur Ie 
Catholicisme. Paris 1861. 

Hase,  K.  Handb.  der  prot. Polemik  gegen die Röm. 
Kath. Kirche. Lpz.  1862. 

Glaubenszeugnisse der Griech. Kirche. Anhang. zur dog- 
matik von Hase. Lpz. 1860. 

Cramer,  J.  De  Roomsch-Kathol.  en  de  Oud-Protest. 
Schriftbeschouwing. Amst. 1883. 

MOhler, J. A. Symbolik. 6te Aufl. Mainz 1843. 

Neue  Untersuchung der Lehrgegensatze. 

Eb. 1835. 

Oischinger, J, N. P. Comm. theologici. Monachii 1860. 

Delitzschy J. Das  Lehrsystem  der römischen Kirche  I. 
Gotha 1875. 

Montgeron,  De,  Veritc  des  miracles  de Mr. de Paris. 
Utrecht 1737. 4to. 


364 

Traite dogtnat. sur les faux mirades du temps. 1737. 4to. 

Hagen,  H-  G.  De  dogmate  immaculatae  conceptionis 
Mariae. Traj. 1856. 

Meier,  F.  K. Geschichte der Transsubstantiationslehre. 
Heilbronn 1832. 

Hirscher, J. B. von Die katholische Lehre vom Ablasse. 
Tübingen 1844 

Macaire,  M.  B.  Introduction a la theologie orthodoxe. 
Paris 1857. 

Macarius, Handbuch zum Studium der Christl. Orthodox, 
dogm. Theologie. Moskau 1875. 


TöUner,  J.  G.  Die  göttl.  Eingebung  der  H.  Schrift. 
Mietau 1772. 

H^elmaier, T. G. De Theopneustia. Tubingae 1784. 

Schutte, R. Over Gods Testam. en Verbond. Amst. 1785. 

Bogue, D. Goddelijk gezag van het Nieuwe Testament. 
Groningen 1816. 

Stuffken, J. H. Het gezag der apostelen. L. B. 1844. 

Koorders, D. Onfeilbaarheid der apostelen. Utrecht 1852. 

Schmidt, Wilh. Zur Inspirationsfrage. Gotha 1869. 


Cingalli, H. vScriptura trinitatis revelatrix. Goudae 1678. 

Clarke, S. Doctrine of trinity defended. London 1714. 

._.  Scripture doctrine of trinity. ibid.  1732. 

Hannibal, F. W. Inqüisitio in dogma de trinitate secund. 
P. Maty. L. Bat. 1798. 


365 

Baur, F, C. Die ChristHche Lehre v. d. Dreieinigkeit 
und Menschwerdung Gottes, geschichtlich entwickelt. 
Tübingen 1841. 3 Bde. 

Meier, G. A. Die Lehre v. d. Trinitat, in ihrcr histor. 
Entwickelung. Hamburg 1844. 2 Thle. 

Scholten, J,  H. De Dei erga hominem amore. Traj. ad 

Rhen. 1836. 
Wittichen, C. Die Idee Gottes als des Vatcrs. Gött. 1865. 
Ritschl, A. De ira Dei. Bonn 1859. 4to. 
Allatius, Leo De processione Sp. Sti. ex Patre etFilio. 

Rom. 1661. 
Carpovii,  J.  lUustratio  apologet.  peccati  in  Spirit. S. 

Jenae 1750. 4to. 
Clarisse, J. De  spiritu  sancto.  Pars  1. Traj. ad Rhen. 

179T. 4to. 
Stroes Jansen, W, De peccato in Spirit S. Amstel. 181 5. 

Heyningen, H. van Leer des Bijbels over Hen H. Geest. 
*s Gravenhage 1838. 

Lascari Jr., T. De processione spiritus sancti oratio 
apologetica. Lond. 1875. 

Lemme, L. Die Sünde wider den heiligen Geist. Bres- 
lau 1883. 

Sarvi, S, Diss. in qua et Angelos csse probatur; et in 
modum, quo Gentes qualemcunque eorum notitiam 
fuerint adeptae paulo accuratius inquiritur. Traj. ad 
Rhen. 1735. 4to. 

Luloffs, J. De Angelis prima. Traj. ad Rhen. i732.4to. 

Verbeek, A. De Angelis secunda. Traj. ad Rhen. 1732. 4to. 

Kallai, S. De Angelis quarta. Traj. ad Rhen. 1732. 4to. 


366 

Loers, J.  C.  De  Ang^elorum  corporibus,  etc. Traj. ad 

Rhen. 1737. 4to. 
Ode, J. Commentatio de angelis. Traj. ad Rh. 1755.410. 

Schulthess,   J.   Engelwelt,   Engelgesetz,  Engeldienst. 
Zürich 1833. 

Rosthofif, G. Geschichte des Teufels. Lpz.  1869. 2  Bde. 

Bekker, B. Betoverde weereld. Amst.  1715. 4to. 

—  Bezauberte  Welt,  herausgeg. von  Semler. 

Leipz. 1781. 2 Thle. 
V. d. Wayen, J. De betoverde wereld wederlegd. Fra- 

neker 1693. 4^^- 
Schriften  voor  en  tegen,  en  proces  van  B.  Bekken 

Amstercfam 1689 — 93. 4to. 14 stuks. 


Koorders, D. De pugna theologiam inter atque anthro- 
pologiam in ecclesiae Christianae doctrina. Traj. ad 
Rhen. 1857. 

Hilger, F. A. De origine mortalium, qua varia S. Scr. 
atque gentilium placita, de ortu hominum, et generis 
humani duratione, expenduntur. Lemgoviae. 1741.410! 

Calixtus, F. U. De vario hominis statu. Helmst. 1695.410. 

Velzen, S. K. Thoden van De hominis cum Deo simili- 
tudine. Groningae 1835. 2 pts, 

Wittichen, C. Die Idee des Menschen. Gött. 1868. 

Van Herwerden, H. Staat der rechtheid en val. Am- 
sterdam 1787. 

Rüetschi, R. Gesch. und Kritik der kirchl. Lehre von 
der ursprüngl. VoUkommenheit und vom Sündenfall. 
Leiden 1881. 

Beverlandi,  H.  De peccato originali (Lugd. Bat.) 1679. 


367 

Historia  disputationum  inter  Colerum et Flacium lUyr. 
de peccato originali. Sundii 1726. 

Hauschius, G. F. e. a. Vindiciae dictorum V. et N. Test. 
de peccato orig^inali. Tub,  1727. 2 p. 

Michaelis, J. D.  Lehre  v. d.  Sünde und Genugthuung. 
Gottingen 1779. 

Hom, J. De sententiis Patrum ante Augustinum de pec- 
cato originali. Gottingae 1801. 4to. 

Krabbe, O.  Lehre  von der Sünde u. vom Tode. Ham- 
burg 1836. 

Klaiber, C. B. Die Lehre von der Sünde und Erlösung. 
Stuttg. 1836. 

Mayer, G. C. Erbsünde. Regensburg 1838. 

Law,  W.  Geist des Gebets, oder d. Natur d. Sünden- 
falls. Basel 1839. 

MüUer, J. Christl. Lehre v. d. Sünde. Breslau 1844. 2 Bde. 

Suing, L. Die Lehre von der Erbsünde. Regensb. 1860. 

Emesti, H. F. T. L. Vom Ursprunge der Sünde. Gött. 
1862. 2 Bde. 


Donteclock, R. Over de pracdestinatie, tegen Castellio. 
Delft 1607. 

Castellionis, S. Dialogi de praedestinatione, de electione, 
de arbitrio et fide. Gaudae 161 3. 

Picteti, B. Lutheri et Calvini consensus de praedestma- 
tione et de redemptione. Genevae 1700. 

Drieberge, J. De praedestinatione et gratia. Amstelod. 
1 744. acced : Ejusdem de bonis N. Foed. — de futuro 
homtnis statu, — de baptismo. ibid. 1746. 4to. 


368 

Poelman, A. L. De praedestinatione divina et morali 
hominis libertate. Gron. 1851. 

Lamping, J. A. Pauli de praedestinationis decreto enar- 
ratio. Leov.  1858. 

Myleman, F. Dat Christus heeft aangenomen onze na- 
ture. Antwerpen 1661. 

Whitby, D. De vera Christi deitate. Oxoniae i69i.4to. 

Wesselius, J. Nestorianismus redivivus confutatus. Rote- 
rodam. 1727. 4to. 

Emlyn, T. On the deity and satisfaction of Christ. 
Lond. 1731. 2 vol. 

Venema, H. De vera Christi divinitate. Leovard. 1755. 4to. 

Wallin, J. Vindiciae humanitatis Christi contra Sueden- 
borgium. Gryphiae 1773. 

Seiler, G. F. Gottheit Christi. Tübingen 1780. 

Priestley, J. On the Person of Christ. Birmingham 1787, 

Royaards, H. De divinitate J. Christi vera. Traj. ad Rh. 
1791. 2 ptes. 

Doyer, A. Brieven over de aanbidding van J. Christus. 
Zwolle 181 1. 

Lücke, F. De invocatione JCti.  Göttingae 1843. 4to. 

Hoekstra, S. Jezus in Zijne verhevenheid. Medemblik 
1838. 2 dl. 

Nieuwe beschouwingen van Jezus persoon 

en werk. Medembl. 1852. 2 dl. 

Domer, J. A. Entwickelungs-geschichte der Lehre von 
der Person Christi. Stuttgart 1845 — 1853. I. Ilr. Th. 
Ie Abth. 

Coquerel, A. Christologie. Paris 1858, 


369 

Roussel, N. Qui est J. Chr. ? Paris 1859. 

Anger, R. Ueber die Geschichte der Messianischen Idee. 

Beriin 1873. 

Lobstein, P. La notion de la preëxistente du fils de 
Dieu. Paris 1883. 

Schneckenbui^er, M. Die Lehre von dem doppelten 
Stande Christi. Pforzheim 1848. 

Walchii, C, G, F. De obedientia Christi activa. Got- 
tingae 1755. 4to. 

Tischendorf, L, F. C. De Christo, pane vitae. Lps. 1839. 

Gouda Quint, F, J. Dezondeloosheid van J. C. Utr. 1862. 

Wemer, A. C. De veritate divinae de Christo doctrinae. 
Stadae 1729. 

Poorten, G. De Christo redemptore maxime Israëlitarum. 
Göttingae 1754. 

Taylor, J. Over deleer der verzoeninge. Harling. 1754. 

Pereboom, C. 's Heilands algemeene genoegdoening. 
Hoorn 1770. 

Gflnther, F. H, G. De mortis Jesu Chr. fine salutari. 
Götting. 1830, 4to. 

Bflhr, K, Lehre der Kirche vom Tode Jesu. Salzb. 1832. 

Fickfer, C, G. Bedeutung des Todes Jesu. Leipzig 1836. 

Baur, F. C. Christi. Lehre v. d. Versöhnung. Tüb. 1838. 

Sibmacher Zijnen, F. P. J. Anselmi et Calvini placita 
de hominum per Christum a peccato redemptione inter 
se comparata. Schoonhoviae 1852. 

Held, C. F. G. De opere J. Christi salutari quid Lutherus 
senserit. Gött. 1860. 

24 


370 

Ritschl,  A,  Die  Christl. Lehre von der Rechtfertigung 
\ind Versöhnung. Bonn 1870. 3 Thle. 

Thomas, L. La résurrection de J. Christ. Génève 1870. 

Gflder,  E. Die Lehre v. der Erscheinung JChristi unter 
den Todten. Bern 1853. 

Huidekoper,  F.  Christus  mission  to  the  under-world. 
Boston 1854. 

Hasse,   H.  G.  Das  Leben  des  Erlösers  im  Himmel. 
Leipz. 1854. 

Kettner, F. E. De gemitu Spiritus S. Jenae 1697. 4to. 

V. d. Honert, J.  tegen  Comrie, enz. over de regtvaer- 
digmaking. enz. Amsterdam 1756. 4to. 

Kleman, D. Orde des heils. 's Gravenhage 1774. 

Kist, J, G.  De justificatione  peccatoris,  L.  Bat. 1778. 

2 partes. acced. 3 dissertatt. Knappii, in Ep, ad Rom. 

X: 4 — II.  — in I Ep. Joh. V: 6 — 11. — de Spiritu 

et Christo paracletis. 1790. 4to. 
Storr,  G.  C. De Spiritus S. in mentibus efficacia. Tüb. 

1788. acced: Ej. de Spir. S. efficientiae momento. ib. 

1788. et de parabolis Christi. ib. 1788. 4to. 
Stichert,  F.  O.  Lehre  vom Beistande des H. Geistes. 

Leipz. 1835. 
Boeles, J. De mysteriis in religione christiana. Gron. 1843. 
Rauwenhoff,  F.  De  vita  in  homine  aeterna, peccato 

oppressa, a Christo restituta. Lugd. Bat. 1857. 
Dallaeus, J. De fidei ex Scriptt. demonstrat. Gen. 1660. 
Lange, L. Der Glaube an Jesum Christum. Leipz. 1830. 
Fechner, G. Th, Die drei Motive und Gründe des Glau- 

bens. Lpz. 1863. 
Schlatter, A. Der Glaube im N. T. Leiden 1885. 


Hl 

Hahiiy G. L. Die Lehre v. d. Sacramenten. Breslau 1864. 

Dissertations on Waterbaptism ; the Lord's Supper ; the 
being of a God. London 1701 — 1716. i vol. 5 pc. 

Dietrichy  F.  Codicum Syr. Specimina ad illustr. dogma 
de S. Coena eet. Marb. 1855. 4to. 

Steinmeyer,  F.  L, Die Eucharistiefeier und der Cultus. 
Berlin 1877. 

Hoppe, C. Van het H. Avondmaal. Amst. 1687. 

Willett,  W. Scripture  account  of the  Lord's  Supper. 
Lond. 1733. 

Ongezondheid  der voorwendsels over het verzuim van 
het heilig avondmaal. Amsterdam 1746. 

Tol, H, J, De Epulo sacro. L. Bat. 1819. 

Schtilz, D, Die Lehre vom Abendmahl. Lpz. 1824. 

Lindner, F, W.  Die Lehre vom Abendmahle, nach der 
Schrift. Leipzig 1831. 

Doedes, J. L  De  leer  van  het  Avondmaal  op  nieuw 
onderzocht. Utrecht 1847. 

Hengel,  W. A. van De leer van het Avondmaal, door 
J. I. Doedes, beoordeeld. Leiden 1847. 

Rflckert, L. I. Das Abendmahl. Lpz. 1856. 

Prins, J. J, De maaltijd des Heeren in de Korinthische 
Gemeente. Leiden 1868. 

Boekenoogen,   J.   G.  De  oorsprong  des  avondmaals. 
Amst. 1883. 

Domela  Nieuwenhuys,  F. J.  De  leer van het Avond- 
maal in de Ned. Luth. kerk. Utrecht 1852. 

MflUer, J. Lutheri et Calvini sententiae de S. Coena inter 
se comparatae. Halis 1853. 4to. 


372 

Schmid, H. Der Kaïiipf um Luther's Lehre vom Abend- 
mahl. Leipz. 1868. 

Dfistelmann, Th. Die letzte Unterredung- Luther's mit 
Melanchton über den Abendmahlsstreit. Gött. 1874. 

Zomii, P.  Historia eucharistiae infantum. Berolini 1736. 

Marheineke, P. Sanct. Patrum de praesentia Christi in 
S. Coena sententia. Heidelb. 181 1. 410. 

Reuter, H. De erroribus aetatis mediae circa s. Eucha- 
ristiam. Berolini 1840. 

Molenkamp, J. G. L. Specimen quo inquiritur in Novi 
Test. doctrinam de perseverantia, quae dicitur, sanc- 
torum. Lugd. Bat. 1859. 

Blom, A. H. De leer van het Messiasrijk bij de eerste 
Christenen. Dordr. 1863. 

Wittichen, C, Die Idee des Reiches Gottes. Gött. 1872. 

Domer, A. Kirche und Reich Gottes. Gotha 1883. 

Walz, K. Die Lehre der Kirche von der H. Schrift, 
nach der Schrift selbst geprüft.  Leiden 1884. 


Milarch, £• Die Auferstehung Jesu Christi im Verhalt- 
niss zu unserer Auferstehung nach Paulin. Lehrbe- 
grifF. NeuStrelitz 1859. 4to. 

Kiesselbach, E. C. De rebus post mortem ftituris. Hei- 
delbergiae 1832. 4to. 

Teller, G, A. Fides dog^atis de resurrectione camis. 
Halis 1766. 2 torn. 

Eylke, C. De animabus bis mortuorum inter coelites 
commorantibus  in prima separatione. Lips. 1724. 

Burnet, T, De statu mort. et resurgentium. Rott. 1729. 


373 

DreckïTiann,  B.  G.  De  statu  animarum   separatarum. 
Halae 1754. 4to. 

Oertely J, R. Hades. Evang. dogm. Abhandlung über den 
Zustand der abgeschiedenen Seelen. Lpz. 1863. 

Hüffell,  L,  Briefe  über  die  Unsterblichkeit der Seele. 
Karlsruhe 1832. 

Schultz, H. Die Voraussetzungen der Christl. Lehre von 
der Unsterblichkeit. Göttingen 1861. 

Huber, J. Die Idee  der Unsterblichkeit. München 1864. 

Kirchmann, J. H. von Ueb. d. Unsterblichkeit. Berl. 1865. 

Menzel,  W,   Die  vorchristliche  Unsterblichkeitslehre. 
Leipz. 1870. 2 Bde. 

TeichmflUer,  G.  Ueber  die  Unsterblichkeit  der Seele. 
Lpz. 1874. 

Thilo, J. C. De coelo empyreo. Halae 1839. 3part. 4to. 

Mazade, D. & H. L. Temmink, De exterioribus tenebris. 
Traj. ad Rhen. 1722. 

Horberry, M, Scripture doctrine  of future  punishment. 

Lond. 1744. 
Lochy  V.  Das  Dogma  der  Griechischen  Kirche  vom 

Purgatorium. Regensburg 1842. 
Seiler, G. F. GlOckseligkeitslehre. Erlangen 1788. 
Bluhme, G. T. De Adventu Christi. Hafniae 1734. 
Schotty H.  A.  De  adventu  Christi  in  nubibus   coeli. 

Jenae 181 5. 4to. 
Ebrard,  J.  H.  A.   Adversus  opinionem,  Christum  et 

Apostolos existimasse  fore ut universale judicium ip- 

sorum aetate super veniret. Erlangis 1842. 
Weiffenbach,  W.  Die Wiederkunftsgedanke Jesu. Lpz, 

1873. 


374 

Jentinck,  M.  A.  Maran-Atha. De Christelijke leer der 
laatste dingen. Amst. 1852. 

Seltenreich,  C.  C.  De  dnomaTaGtaau  navTtop  in  N.  T. 
Scriptis tradita. 2 p. 1821. 4to. 

Steen, P. De loco t^,»  a;roxara<Tra<Téai»* Tavvfov. Amst. 1 856. 

Meszner, J. Der Universalismus. Schriftm. Lehre von der 
Wiederbringung aller Dinge. Stuttg. 1861. 

Philippi, F. Die bibl. und kirchl. Lehre vom Antichrist. 
Gütersloh 1877. 

Corrodi, H. Geschichte des Chiliasmus. ZOrich 1781. 4 Bde. 

Apologetiek. 

Grotiusy H. De veritate religionis Christ. Hagae 1729. 

Wijnmalen, T. C. L. Hugo de Groot als 
verdediger des Christendoms beschouwd. 
Utr. 1869. 

Sergeant, J. Sure footing in Christianity. London 1665. 

Limborch, F. a De veritate religionis Christ. amica collatio 
cum erudito Judaeo (Uriel Acosta). Gouda 1687. 4to. 

Huetii, F. D. Demonstratio Evangelica. Lips. 1694, 4to. 

_ Idem  liber  recogn.  castig.  et  amplific. 

Franc. 1722. 4to. 

Gastrell, F. Necessity of religion. London 1697. 

King, J. Blounts oracles of reasonanswered. Exon. 1698. 

Stanhope, G. The truth of the Christ. relig. asserted 
against Jews, Infidels and Hereticks. Lond. 1702. 4to. 

Woolston, T. The old apology of Christ. relig. against 

Jews and Gentiles revived. Cambridge 1705. 
Williams,  B. Possibility etc. of revelation. Lond. 1708. 


375 

Turner, J. Wisdom of God in redemption. Lond. 1709. 

Woodwardy J. Excellency of Christ. religion. Lond. 1712. 

Tolandy J. Christianity not mysterious. Lond. 1696. 

Nazarenus, or Jewish, Gentile and Mahome- 

tan  Christianity.  ibid.  1718.  acced.  Ej. Tetradymus. 
ibid. 1720. 

Collection of several pieces on history, reli- 


gion, church etc. ibid. 1726. 2 vol. 
Picteti,  B,  Dissertt.  de  relig.  Christ.  divinitate.  Ge- 
nevae 1719. 

CoUins,  A.  On  the  grounds  of the  Christ. Religion. 
Lond. 1724. 

Fabricii, J. A.  De veritate relig. Christ, syllabus scrip- 
torum. Hamburgi 1725. 4to. 

Woolston, T. The moderator between an infidel and an 
apostate. London 1725. 

Bumet, T, Demonstrat. of true religion. ib. 1726. 2 vol. 
Ibboty B. On freethinking on religion. ibid. 1727. 
Leslie, C, Method with the Deists and Jews. ibid. 1727. 
Gurdon, B. The difficulties in natural and revealed relig. 

no excuse for infidels. ibid. 1728. 
Scripture  vindicated,  in answer to :  Christianity as old as 

creaiion,  With other tracts.  1730. 
Bumety T. The Argumentsin: Christianity as dd as creatitni. 

reviewed. London 1730. 
Browne, T. Defence of revealed religion of nature and 

the  revelation.   Against   Christianity as old as creation, 

ibid. 1732. 
Conybeare, J. Defence of revealed religion against Chris- 

tianify as old as crecUion, ibid.  1732. 


376 

Leiand, J.  Answer to :  Christianity as old as creation. Dubl. 
1733. 2 vols. 

Leng, J. Oblig. to believe relig. and revelation. Lond. 1 730, 
Address in relation to the pastoral letters, ibid. 1730. 
Christianity distinct from the religion of nature, ib. 1732. 

(With other tracts.) 
Letters, Three  pastoral  of the  bishop  of London  in 

defence of Gospel-revelation. ibid. 1732. 
Campbell, A. Necessity of revelation. ibid. 1739. 
Van de Wijnpersse,  D. De libertinismo. Traj. ad Rhen. 

1746. 4to. 
Eckhardi, T. Testimonia Non-Christianorum de Christo 

dijudicata. Quedlinburgi 1749. 4to. 
Lardner,  N.  Collection  of ancient Jewish and Heathen 

testimonies to the truth of the Christ. Religion. Lond. 

1764. 4 torn. 4to. 

Töllner, J, G. Gründe der OfFenbarung. Lpz. 1 764. 2 Thle. 
Bumet, Defence  of natur.  and  reveal.  relig.  London 

1765. 4 vol. 

Bonnet, C. Recherches philosophiques sur les preuves du 

Christianisme. Génève 1770. 
Findlay,  R.  Verdediging  der  H.  S, en van Josephus 

tegen Voltaire. Amst. 1773. 2 dln. i Bd. 
Guenée, De,  Brieven van  eenige  Joden  aan  Voltaire, 

Amst. 1774. 4 dln. 
Doederlein,  D.  J.  C.  Fragmente  und  Antifragmente. 

Nürnb. 1780. 2 Th. 
Schetse  der eenvoud,  bewijzen voor de waarheid van 

de Chr. Godsd. Amsterdam 1783. 
Jerusalem, J. F. W, Verhandeling over de voornaamste 

waarheden van den godsdienst, Amst. 1785. 3 dln. 


377 

Jacobi, J.  F.  Wat moet ik gelooven? Amst. 1790. 

RosemnuUer, J. G. Over den trapsgewijzen voortgang 
der Goddelijke Openbaring. Haarlem 1792. 

Priestiey, J, Discourses on the evidence of revealed 
religion. London 1794. 

- Discourses relating to the evidences of re- 
vealed religion. Philadelphia 1796. 2 vol. 

Scharpii, J. De veter, et recentior. obtrectationibus, 
veritatem Christ. non labefactantibus. Gron. 1799. 

Sflskind, F. G. Göttlichkeit der christl. Religion und 
Sittenlehre. Tübingen 1802. 

R^entx^en, J. H. Verdediging v. d. geopenb. Godsd. 
Amsterd. 1802. 2 dln. 

Paley, W. Bewijzen v. h. Christend. Haarl. 1803. 2 dln. 

Vaupel, J, C. Ueb. d. Bibel als Oflfenbarung. Pirna 1807. 

Steudel, F. Haltbarkeit des Glaubens an hohere Offen- 
barung. Stuttgart 18 14. 

Gregory, O. Letters on the evidences of the Christ. 
religion. London 181 5. 2 vol. 

Plancky G. J. Geschiedkundig bewijs voor de Goddelijk- 
heid van het Christendom. Amst. 1823. 

Seber, F. J.  Ueber Religion u. Theologie.  Köln 1823. 

Stein, K. W. Die Apologetik des Christenth. Lpz. 1824. 

Schott, H. A. Briefe üb. Relig. u. Offenbarungsglauben. 
Jena 1826. 

Van Senden, G, H. Verdediging van Bijbel en Open- 
baring. Groningen 1827. 2 dln. 3 Bd. 

Sack, K. H. Christliche Apologetik. Hamburg 1829. 

Le Roy, J. J. De Goddelijke Openbaring des Bijbels 
overwogen. Rotterdam 1829. 2 dln. 


378 

Lessing, G. E. Fragmente des Wolfenbütt. Ungenannten 
(S. Reimarus). Berlin 1835. 

Stirm, C, H. Apologie des Christenthums. Stuttg. 1836. 

Tholflcky A. Vermischte Schriften, grosstentheils apo- 
loget. Inhalts. Hamburg 1839. 2 Thle. 

Lechler, G. V. Geschichte des englischen Deismus. 
Stuttgart 1841. 

Scholten, J. H. De relig. Christ. suae ipsa divinitatis in 
animo humano vindice, L. Bat. 1843. 

Pareauy L, G. De Christ. religionis vi in doctrinis hu- 
manis.  Groningae 1844. 

De Wette, W. M. L. Die bibl. Geschichte als Geschichte 
d. OfFenbarungen Gottes. Berlin 1846. 

Doedes, J. I. Het regt des Christendoms tegenover de 
Wijsbegeerte. Utrecht 1847. 

Hanne, J. W. Vorhöfe zum Glauben, oder das Wunder 
des Christenth. im Einklange mit Vernunft u. Natur. 
Jena 1850. 3 Bde. 

Kist, N. C. De relig. Chr. indole 'pract. multum neglecta. 
L. Bat. 1853. 

Luthardt, E. C. Apolog. Vortrage über die Grundwahr- 
heiten des Christenthums. Leipz. 1864 — 67. 2 Bde. 

Hettinger, F. Apolog. d. Christenth. Freib. i87i.5Bde. 

Demboroski, H. Die Quellen der Christl. apologetik. 
Leipz. 1878. 


Kurtz, J. H. Geschichte  d. Alten Bundes. Berlin 1848. 

Warburton, W. Divine legation of Moses demonstrated. 
London 1742. 3 vol. 


379 

Kueper, A. Jeremias, Libror. SS. interpres atque vindex. 
Berol 1837. 

Da Costa, I. Over de waarheid der Schriften van het 
Oude Testam. Leiden 1844. 3 deelen, 

Whiston, W. The accomplishment of Script, prophecies. 
Cambr. 1708. 

CoUins, A. Scheme of literal prophecy considered. 
Lond. 1727. 

Kleuker, J. F, De nexu inter utrumque Foedus. Helm- 
stad ii 1792. 

Hartmann, A. P, Die enge Verbindung des A. T. mit 
d. N. Hamb. 1831. 

Sepp, C. De leer des N. Testam. over de H. Schrift 
des ouden Verhonds. Amst. 1849. 

Böhl, E. Die alttest. Citate im N. Test. Wien 1878. 

BuUock, T. The reasoning of Christ and his Apostles 
in defence of Christianity. Lond. 1730. 2 pts. 

Campbell, A. The Apostles no enthusiasts. ibid. 1730. 
acced. B. A. Atkinson, Christianity not older than 
the first Gospel promise. ibid. 1730. — Ej. Scripture 
history vindicated. ib. 1731. 

Foster, J. The Christ. revelation defended. Lond. 1731. 

Berriman, W. The gradual revelation of the Gospel, 
ibid. 1733. 2 vols. 

Stackhouse, Le sens littéral de TEcrit. S. defendu. la 
Haye 1741. 3 vol. 

Dissertations on miracles, as evidences of revelation, 
Hewlett, Woolston, Lardner a. o. London  1729 — 41. 

Chubb, T. On miracles. ibid. 1741. 


38o 

Farmer H. Miracles defended. ibid. 1771. acced. 

Examination  of Ie Moyne's treatise on mi- 
racles. ibid. 1772. 

Eek, J. C, F, Versuch  die  Wundergeschichten  des N. 
Testam. natürlich zu erklaren. Berlin 1795. 

Merle d'Aubigné, J. H, Les miracles. Paris 1840. 

der WunderbegrifF des H. Thomas 

von Aquino. 1845. 

Bender, W. Der Wunderbegriff des Neuen Testaments. 
Frankf. 1871. 

XI.  ZEDEKUNDE. 

Amyraut, M. La Morale Chrestienne. Saumur. 1652. 6 vol. 

Drost,  D.  fil.  A.  De  Moyse  Amyraldo, 
ethices christ. doctore.* Amst.  1859. 

Voetii, G. Exercitia pietatis. Gorichemi 1664. 

Sharrock,  R.  De  finibus virtutis Christianae, the ends 
of Christian religion. Oxford 1673. 4to. 

Schmidt,  D.  De  principiis actuum humanorum. Gedani 
1681. acced. alia opuscula argum. moralis. 4to. 

Natalis  Alexandri,  Paralipomena  theologiae  moralis. 
Delphis 1701. 

Paschü,  G,  De  variis  modis  moralia tractandi. Kiloni 

1707. 4to. 
Geulincs, A. Ethica. Amstelodami 1709. 

Pictet, B, La morale Chrétienne. Généve 17 10. 2 tom. 410, 

Christelijke Zedekunst. Leeuwarden 1 720. 410. 

The Whole Duty of men. London 17 14. 


38i 

La Placette, J.  Morale Chrétienne abrégée. Rotterdam 
17 14. 2 torn. I vol. 

Essais de Morale. Amst. 1 7 1 6. 6 tom. 2 vol. 

Nouveaux essais de Morale. ib. 1692. 2 vol. 

Roques, P. Tableau de conduite du Chrétien. Basle 1722. 

Fiddes, R. Treatise of morality. London 1724. 

Whitby, D. Ethica, ibid. 1724. 

V. Til, S? Theologia  paracletica. Traj. ad Rhen. 1724. 
2 tom. I vol. 4to. 

Van Mastricht, P. Theologia theoretico-practica. Traj. ad 
Rhen. 1724. 4to. 

Nitzsch, G. Praxis mortificationis carnis. Gothae 1725.410. 

Buddei,  J.  F.  Institutiones  theologiae moralis. Lipsiae 
1727. 4to. 

Ostervald, J. F. Ethicae Christ. compendium. Lond. 1727. 

Lampe,  F.  A.  Delineatio  theologiae activae. Traj. ad 
Rhen. 1727. 4to. 

Campbell, A.  Inqtiiry  into  the  origin  of moral virtue. 

Lond. 1734. 
Rambach, J. J. Moraltheologie. Franckfurt 1738. 4to. 
Baunlgarten, S. J. Theologische Moral. Halle 1744. 

Rutherford,  T.  Nature and  obligation of virtue. Cam- 
bridge 1744. 4to. 

Canzii, I. G.  Disciplinae morales omnes. Francof. 1752. 
Delineation  of the  nature  and  obligation of morality. 

Edinb. 1753. 
Walch, J. G. Einleitung in d. Christl. Moral. Jenai757. 
Stapfer, J. F. Sittenlehre. Zürich 1757. 6 Thle. 
Schubert, J. E. Institutiones theolog. moralis. Jenae 1759. 


382 

Töllner, J. G. Grundriss der Moraltheol. Franckf. 1762. 

Struensee, A. Vorlesungen über die theologische Moral. 

Flensburg 1765. 4to. 
Reuss, J. F. Elementa theologiae moralis. Tübing. 1767. 

Spalding, J. J. Ueber den Werth der Gefühle im Chris- 
tenthum. Leipzig 1769. 

Seiler, G. F. Ad morum eorumque doctrinam historiam 
animadverss. theologicae. Erlangae 1771. 4.to. 

CrusiuSy C. A. Moraltheologie. Leipzig 1772. 2 Thle. 

Ifiller,  J.  P.   Einleitung  in  die  theologische  Moral. 
ebend. 1772. 4to. 

Mosheim,  J.  L.  Sittenlehre d. H. Schrift, ebend. 1773. 
9 Th. 4to. 

Endemann, S. Theologiae moralis. Francof. 1780. 

Compendium  theologiae  moralis.  Fran- 

cofurti 1784. 

Ehlers,  M. Die Sittlichkeit der Vergnügungen. Flensb. 
Schleswig u. Leipz. 1790. 

DOderlein, J. C. Christliche Sittenlehre. Jena 1791. 

Michaelis, J.  D.  Moral. Ausg.  C.  A.  Staudlin.  Gött. 
1792. 2 Thle. 

Tittmann, C. C. Christliche Moral. Leipz. 1794- 

Schmid, J. W. Christliche Moral. Jena 1797. 3 Bde. 

Necker, Cours de Morale relig. Par. 1800. 3 tom. 2 vol. 

Beider, I. Sittenlehre  des N. Testaments. Lemgo 1801. 

Danzer, J. Anleitung z. Christl. Moral. Salzb. 1803. 3 Th. 

Schleiermacher, F.  Kritik aller bisherigeh Systeme der 
Sittenlehre. Berlin 1803. 


3^3 

Reinhard,  F.  V.  System  der ChristHchen Moral. Wit- 
tenberg 1814. 5 Thle. 

Cabanis,  P.  J.  G. Rapports  du physique et du moral 
de rhomme. Paris 181 5. 2 tom. 

Staudlin, C. F. Lehrbuch der Moral. Gött. 181 7. 

Hasenkamp, J. H. Christl. Schriften. Munster 1819. 2 Bde. 

De Wette, W. M. L. Christl. Sittenlehre. Beri. 1 819. 3 Th. 

Lehrbuch  der ChristHchen Sitten- 
lehre und Geschichte. Eb. 1833. 

Egeling,  L.  De weg der Zaligheid. Amst. 1822. 2 dln. 

Von Ammon, C.  F.  Handbuch  der ChristHchen Sitten- 
lehre. Leipzig 1823. 3 Bde. 
Von  Flatt,  J.  F. Vorlesungen über Christliche Moral. 

Tiibingen 1823. 
Vogel, P. J. S. Ueber das Philosophische u. Christliche 

in der ChristHchen Moral. Erlangen 1823. 2 St. 

Compend. d. Christl. Moral. Nürnb. 1824. 

Hanekuik, H.  Voortreffelijkheid der Christel, Zedeleer. 

Harlingen 1825. 
Baumgarten Crusius, L. F. O. Lehrbuch der ChristHchen 

Sittenlehre. Leipzig 1826. 
Michelet, K. L. Das System der philosophischen Moral. 

Berlin 1828. 
Schwarz, F. H. C. Christl. Ethik. .Heidelb. 1830. 2 Bde. 
Neubig, A. Das sittliche Verdienst. Baireuth 1832. 
Kahler, L. A.  ChristHche  Sittenlehre.  Köningsb.  1833. 
Wardlaw,  R.  Christian  Ethics,  or  moral philosophy. 

Lond. 1834. 
Riegler, G. ChristHche Moral. Augsburg 1835. 4 Th. 
Oberster Grundsatz d. Chr. Moral. Ebend. 1835. 


384 

V. Hirscher, J. B. Die Christl. MorahTüb. 1836. 3 Bde. 

Von Ammon, C. F. Handbuch .der  christl. Sittenlehre. 
Lpz. 1838. 2e Aufl. 3 Th, 

Daub,  C.  Philosoph.  u.  theolog.  Vorlesungen.  Berlin 
1839, 4 Bde. 

Gelzer, H. Die Relig^ion im Leben. Zürich 1839. 

Sartorius,  E. Lehre v. d. heiligen Liebe. Stuttg. 1840. 
3 Abth. 

Bayer, K. Die sittliche Welt. Erlangen 1840. 

Merz,  H.  System  der Christlichen Sittenlehre, im Ge- 
gensatz zum Katholicismus. Tübingen 1841. 

Harless, G. C. A.  Christliche Ethik. Stuttgart 1842. 

Pareau,  L.  G.  Initia  institutionis  Christianae  moralis. 
Gron. 1842. 

Hartenstein, G. Die Grundbegriffe der  ethischen  Wis- 
senschaften. Lpz. 1844. 

Rothe, R. Ethik. Wittenb.  1845—48. 3 Bde. 

— Ethik. Eb. 1869—70. 4 Bde. 

Opzoomer, C. W.  Het wezen der deugd. Leyden 1848. 

Francken, W.  Het wezen der deugd volgens 't Evan- 
gelie, tegen Opzoomer. Utrecht 1849. 

Chalybaus, H. M. Speculative Ethik. Lpz.  1850.  2 Th. 

Fichte, J. H. System der Ethik. Lpz. 1850. 2 Th. 

Janet, F  La familie. Le^. de philos. morale. Paris 1855. 

Guizot, Meditations et Etudes morales. Paris 1857. 

Wuttke,  A.  Handbuch  der  Christl.  Sittenlehre. 1861. 

2 Bde. 
Schmid, C. F. Christl. Sittenlehre. Stuttg. 1861. 
Allihn, F. H. T. Grundlehren der Allg. Ethik. Lpz. 1861. 


•    385 

Wiart,  E.  Du  principe de la morale envisagée comme 
Science. Paris 1862. 

Hoekstra Bz., S, De ontwikkeling der zedel. idee inde 
geschiedenis. Amst. 1862. 

Het  wezen  der  Godsvrucht  volgens 

het Christendom. 1864 — 65. 

Palmer, Ch. Die Moral des Christenthums. Stuttg. 1864. 

Sièrebois,  P.  La morale  fouillée dans ses fondements. 
Paris 1867. 

Uhlhom,  J.  G, C. Librorum  Symb. Luther. ethica ar- 
gumenta, Gott. 1868. 4to. 

Van Oettingen,  A.  Die  Moralstatistik und die Christl. 
Sittenlehre. Erlangen 1868. 

Von Hartsen, F. A. Grundlegung von Aesthetik, Moral 
und Erziehung. Halle 1869. 

Coignet, C. La morale indépendante. Paris 1869. 
Barratt, A. Physical Ethics. London 1869. 
Nahlowsky, J. W.  AUg. practische Philosophie (Ethik). 

Leipz. 1871. 
Koemer, H. J. A. Natur-Ethik. Hamburg 1873. 2 Thle. 
Seydel, R. Ethik oder Wissenschaft vom SeinsoUenden. 

Leipz. 1874. 
Von Oettingen, A. Die Christl. Sittenlehre. Erlang. 1874. 
Rambosson, J. La loi absolue du devoir et la destinée 

humaine au point de vue de la science. Paris 1875. 
De Bussy, I. J. Ie C. Ethisch Idealisme. Amst. 1875. 
Bradley, F. H. Ethical studies. London 1876. 
Caro, E. Problèmes de morale sociale. Paris 1876. 
Rée,  P.  Der Ursprung der moralischen Empfindungen. 

Chemnitz 1877, 

25 


306 

Sidgwick, H. The methods of Ethics. London 1877. 

Kaulich, W. System der Ethik. Prag  1877. 

Landau,  L.  R.   System  der gesammten Ethik.   Berlin 

1877—78. 2 Thle. 
Martensen, H. Die Christl. Ethik. Gotha 1878. 3 Bde. 
Harms, F. Die Formen der Ethik. Berlin 1878. 4to. 
Wake, S. The evolution of morality. Lond. 1878. 2 vol. 
Spencer, H. The date of Ethics. Lond. 1879. 
Boumann, J. J. Handbuch der Moral, nebst Abriss der 

Rechtsphilosophie. Lpz. 1879. 
Cann^eter, T. De Zedelijkheid. Gron. 1879. 
Höffding, H. Die Grundlage d. humanen Ethik. Bonn 1880. 
Ziller, T. Allgemeine philos. Ethik. Langensalza 1880. 
Lehmann, O.  Ueber  Kant's  Principien  der  Ethik und 

vSchopenhauer's Beurtheilung derselben. Berlin 1880. 
Andersen,  F. W.  Ethische Betrachtimgen und Studiën. 

(a. d. Danischen v. Levetzow). Gottha 1881. 
Beek, J. T. Vorlesungen Ober Christl. Ethik I. Herausg. 

V. J. Lindenmeyer, Gütersloh 1882. 
Heppe, H. Christliche Sittenlehre (herausg. v. A. Kühnert) 

Elberfeld 1882. 
Christliche Ethik.  (heraug. v. A. Kühnert). 

Elberfeld 1884. 
Oelzelt-Newin, A.  Die  Unlosbarkeit der ethischen Pro- 

bleme. Wien 1883. 
Kittel, R. Sittliche Fragen. Stuttgart 1885. 
Gizycki,  G. von.   Die  Religion  der Moral. Leipz. und 

Berlin 1885. 

La Morale pratique d.Jésuites. Cologne 1669 — 95. 8 torn. 
Bert, P. La morale des Jésuites. Paris 1880. 


387 

Busenbaum, H, MeduUa theolog. moralis. Antverp. 1671. 

Merbesii, B, Summa Christiana s. orthodoxa morum 
disciplina. Parisiis 1683. 2 tom. fol. 

Van Roy, L. Theologia moralis. Antverpiae 1707. 5 tom. 

Nicole, P. Essais de Morale. 4 tom. Continuation. 6 tom. 
Luxembourg 17 14. 5 vol. 

Houdry, V. Bibliothèque des prédicateurs, contenantles 
principaux sujets de la morale Chrestienne, en ordre 
alphabétique. Lyon 17 16. 4 vol. fol. 

Pascal, B. Les Provinciales, avec les notes de G. Wen- 
drock. (P. Nicole) Amsterdam 1734. 3 tom. 

Astié, J. F. Pensees de Pascal. Paris 1883. 

.   Gory, A. Les Pensees de Pascal, considérées 
comme apolog. du Christianisme. Paris 1883. 

Danes, P. L. De peccato originali. Lovanii 1738. 

De virtutibus cardinalibus. ibid. 1739. 

De fide, spe et charitate, ibid. 1770. 

Braunman, S. Tractatus theologici. ib. 1750. 8 tom. 6 vol. 
Antoine, P. G. Theol. moralis uni versa. Leodii 1774. 4 tom. 
Sailer, J, M. Handbuch der Christlichen Moral. München 

1817. 3 Th. 
Salat, J. Handbuch der Moralwissenschaft. München 1824. 
Stapf, A, J.  Theologia moralis. Oeniponti 1836. 4 vol. 
Klee, H. Grundriss der Katholischen Moral. Mainz 1843. 
Martin, K. 'Lehrbuch d. Katholischen Moral. ebend. 1850. 
Pezzani, A. Principes de la morale. Paris 1859. 
Tissot, J. Principes de la morale. Paris 1866. 
Renouvier, C. Science de la morale. Paris 1869. 2 tom. 
Joly, H. Traite de morale de Malebranche. Paris 1882, 


388 

Clodius, C. A. H.  De virtutibus quas cardinales  appel- 
lant, Lips. 1815 — 25. 4 p, 

Suys, J. J.  De  intimo  religionis  ac  ethices  cum jure 
nexu. L. B. 1851. 

Van  Dissel,  E.  F.  De  charitate  Christiana.  Traj. ad 
Rhen. 1856. 

Ziemssen,  O.  AUgemeines  Leben  und  ewiges Leben. 
Gotha 1874. 

Maillet, E. De Tessence des passions. Paris 1877. 

Schulze, G. Ueb. d. Widerstreit d. Pflichten. Halle 1878. 

Ross^ T. De malo morali. L. Bat. 1781. 2 p. 

Weiss, H. Die Christl. Idee des Guten. Gotha 1877, 
Vallier, C. A. De Tintention morale. Paris 1883. 

Böhme,  C. F. Ueber die Moralitat der Nothlüge. Neu- 
stadt 1828. 

De Beveren  Esveldt, H.  G.  De voluntatis humanae li- 
bertate. L. Bat. 1774. 4to. 

Erler, J. C. De libert. Christianae notione. Sorav. 1830, 

Leemhuis,  J. De libertate volendi, quae hominibus est, 
ex Jesu apostolorumque mente. Gron. 1847. 

Hoekstra Bz.,  S.  Vrijheid in verband met zelfbewust- 
heid, zedelijkheid en zonde. Amst. 1858. 

Kist, N. C. De vrije wil. Leiden 1859. 

Göring, C.  Ueber die menschliche Freiheit und Zurech- 
nungsfahigkeit. Lpz. 1876. 

Ritschl, A. Ueber das Gewissen. Bonn 1826. 

Lamers, G. H. De conscientia. Tr. ad Rh. 1858. 

Hugenholtz, Ph. R. Het geweten. Amst. 1861. 

Hofmann, R. Die Lehre von dem Gewissen. Lpz. 1866. 


389 

Vacherot, E. La science et la conscience. Paris 1870. 

Bouillier, F. De la Conscience. ib. 1872. 

Hoppe, J. J. Das Gewissen. Regensburg 1875. 

Kahler, M. Das Gewissen. Halle 1878. 

Bitzius, A. De Doodstraf. Leiden 1870. 

Capitein, J. E. J, De servitute, libertati christianae non 
contraria. L. Bat. 1742. 

Wiskemann, H. Die Sclaverei. Leiden 1866. 

Jörg u. Tzschimer, H. G. Die Ehe, aus dem Gesichts- 
punkt der Natur, Moral u. Kirche. Lpz. 18 19. 

ThOnes, C. Die Christl. Anschauung der Ehe und ihre 
modernen Gegner. Leiden 1881. 

Manssen, W. J. Het Christendom en de vrouw. Leid. 1877. 

St&udlin, C. F. Geschichte der Vorstellungen von der 
Sittlichkeit des Schauspiels. Gott. 1823. 

Geschichte der Lehre vom Selbstmorde. 

Eb. 1824. 

Domela Nieuwenhuis, F. J. De AvxoiuQia^ facinore ex 
religionis christianae praeceptis et indole judicando. 
L. Bat. 1833. 

Klohss, K. L. Die Euthanasie, oder Kunst den Tod z\x 
erleichtem. Berlin 1835. 


Schmidt, L.   Die Ethik der alten Griechen. Berl. 1822. 

2 Bde. 
Meijer, J. C. F.  Commentarius  de  Stoicorum  doctrina 

ethica cum christiana comparata. Göttingae 1823. 
Guyau, M. La Morale d'Epicure. Paris 1878. 
Thamin^ R. Un problème moral de l'antiquité. Paris 1884. 


390 

Ewaldy  P.  Der  Einfluss  des  Stoisch-Ciceronianischen 
Moral. Leipz. 1881. 

Hasler, F.  Ueber das Verhaltniss der Heidnischen und 
Christl. Ethik. München 1866. 

Emesti,  H.  F,  T.  L.  Die Ethik des Apostels Paulus. 
Braunschweig 1868. 

Barbeyrac, J. De la morale des Pères de TEglise. Am- 
sterdam 1728. 4to. 

Bestmann, H. J.  Gesch. der Christl. Sitte. Nördl. 1885. 
2 Thl. 

Vtaet, A. Moralistes des XVI et XVIIe siècles. Par. 1859. 

Hom,  J.  Narratio conversionis theologiae moralis sec. 
i8mo. Göttingae 1802. 4to. 

Matter, M. J. Histoire des doctrines morales et politiques 
des trois demiers siècles. Paris 1836. 3 vol. 

Janet, P. Hist. de la science politique dans ses rapports 
avec la morale. Paris 1872. 2 tom. 

Guyau, M. La morale Anglaise contemporaine. Paris 1879. 

Jodl, F.  Geschichte  der Ethik in der neueren Philoso- 
phie. Stuttg. 1882. 

Winter, F. J. Studiën zur Geschichte der Christl. Ethik. 
Leipzig 1882. 

Chavannes, F. L. F. Alexandre Vinet considéré comme 
Apologiste et Moraliste Chrétien. Leyde 1883. 

Cramer, J.  Alexandre  Vinet  als  Christel.  Moralist & 
Apologeet. Leiden 1883. 


391 

XII.  PRAKTISCHE THEOLOGIE. 
A.  In 't Algemeen. 

Wellens, J. T. C. Devocat. SS. ministrorum. Antv. 1776. 

Spalding, J. J. Nutzbarkeit des Predigtamtes. Berl. 1791. 

De Kanter, H. P.  De  muneris S. ratione et officiis se- 
cundum i Petr. V: i — 4. L. Bat. 1822. 

Muller,  S.  De  muneris  S.  ratione  recte  aestimanda. 
Amst. 1829. 

Finelius, J. C. F. Der Kanzelberuf. Greifswald  1829. 

Nitzsch,  C.  J,   Ad  theologiam  pract.   observationes. 
Bonn 1831. 4to. 

Cellerier,  J.  E.  C.  Le Servitenr de  J.  C.  au milieu 
des débats. Valence 1836. 

Rothe,  R.  Das  Bedürfniss  v. Predigerseminariën. Hei- 
delberg 1838. 

Scherrer, J. Johannes WolfF^ schweizerischer Studirender 
in s. Bildungsgang. Zürich 1840. 

Leopoldt,  E.  Das Predigtamt im Urchristenthum. Lüne- 
burg 1846. 

Niermeijer, A. De theologiae practicae studio, Evangelii 
ministro necessario. L. Bat. 1853. 

Schenkel, D. Bildung der theologen zur prakt. Kirchen- 
dienst. Heidelberg 1863. 

Koekebakker, H. De moderne predikant. 1879. 

Heringa  Ez.,  J.  Kerkelijke raadvrager  en raadgever, 
Utr. 1819—43. 4 dln. 3 St 


392 

Niemeyer, A. H. Homiletik, Katechetik, Pastoralwissen- 

schaft, Liturgik. Halle 1827. 
Hüffell, L. Handbuch über das Wesen u. den Berufdes 

Geistlichen. Giessen 1830. 2 Th. 
Harms, C. Pastoraltheologie. Kiel 1837. 3 Th. 
Marheinecke, Ph. Entwurf der pract. Theol. Berl. 1837. 
Burk, J. C. F.   Pastoraltheologie. Stuttg. 1838. 2 Thle. 
Nitzsch, C. L Pract. Theologie. Bonn 1847. 3 Thle m. Reg. 
Gaupp, K. F.  Pract. Theologie. 1848 — 52. 2 Thle. 
Muurling, W. Pract. Godgeleerdheid. Gron. 1851. 2 dln. 
Otto, W. Evang. pract. Theologie. Gotha 1869. 2 Bde. 
Van Oosterzee, J. J. Pract. theologie. Utr. 1877. 2 dln. 

Hamack, T.  Einleitung  und  Grundlegung  der  prakt. 
Theologie. Erlangen 1877. 4 dln. 2 Bde. 

B.  Catechetiek en godsdienstonderwijs. 

Hoornbeek, J,  Tractaat van  catechisatie.  Leiden 1654. 

Praevostius,  B.   Onderwijs   in  de  christelijke  religie. 
Amst. 1688. 

Halma, F. De Heidelbergsche catechismus. Leeuw. 1716. 

De Hartog, J. Weghwijzer volgens Luthers catechismus. 
Leiden 1721. 

Döderlein,  J.  C.  Christl.  Religionsunterricht.   Frankf. 
"1785—1803. 5 Bde. 

Von  Zezschwitz,  C.  A.  G.  System  der christl. kirchl. 

Katechetik. Lpz. 1863 — 72. 2 Th. 3 Bde. 
Göbl,  P.  Geschichte  der  Katechese  im  Abendlande. 

Kempten 1880. 

Maronier,  J. H. Korte Geschiedenis van 't godsdienst- 
onderwijs. Purmerend 1882. 3 dln. 


393 
C.  Predikkunde en Leerredenen. 

Homiletisch-Kritische Blatter. Stendal 1701. 9 Hfte. 

(Neue). Eb. 1799. 13 Hfte. 

Schott, H. A. Denkschrift des homiletischen Seminaf s z\x 
Jena. Jena 181 6 — 34.  17 Hfte. 

Röhr,  J.  F.  Magazin  für  christliche  Prediger. Hann. 

1831—34. 4 Th. 
Lentz, C.  G.  H. Geschichte der christlichen Homiletik. 

Braunschw. 1839. 2 Thle. 

Paniel, F. K. W. Pragmat. Geschichte der Beredsam- 
samkeit und der Homiletik. Leipz. 1839. 

Hartog, J. Gesch. van de predikkunde en de evangelie- 
pred. in Nederland. Amst. 1861. 

BrOmel, A. Homiletische Charakterbilder. Berlin 1869. 

Nebe, A. Zur Gesch. der Predigt. Charakterbilder der 
bedeutendsten Kanzelredner. 3 Thle. Wiesb,  1879. 

Marbach, J. Gesch. der deutschen Predigt vor Luther. 
Berlin 1873. 

Cruel, R. Gesch. der deutschen Predigt im Mittelalter. 
Detmold 1879. 

Beste, W. Die bedeutendsten Kanzelredner der alteren 
Luther. Kirche. Lpz. 1856—58. 2 Bde. 

Schmidt, k. G. Gesch. der Predigt in der evang. Kirche 
Deutschlands, von Luther bis Spener. Gotha 1872. 

Sack, K, H. Gesch, der Predigt in Deutschland's evang. 
Kirche, bis Schleiermacher. Heidelb. 1866. 

Stiebritz, L. Zur Gesch. der Predigt in der evang. 
Kirche von Mosheim bis auf die Gegenwart. Gotha 
1875. 2 Bde, 


394 

Trumpelmann,  A. Gesch. der Predigt bis auf Schleier- 
macher. (aus Rothe's Nachlass). Bremen i88i, 

Lecoy  de la Marche,  A. La chaire fran(;aise au moyen 
age. Paris 1868. 

Vinet, A. Hist. de la prédication parmi les réformes de 
France. 1860. 

Vincent, A.  Hist. de la prédication protestante de lan- 
gue fran9aise au 19e siècle. Génève 1871. 


Van Overbeke, H. Ecclesiastes s. de ratione concionandi 
instructio triplex. Lovanii 1691. 

Ferrarius, B.  De ritu SS. concionum in ecclesia veteri. 
Ultraj. 1692. 

Huygens,  G. Breves observationes circa munus concio- 

natoris. Leodii 1693. - 
Wolzogen, L. Orator Sacer sive de ratione concionandi 

artis praeceptiones. Amst. 1698. 

Van Til, S. Methodus concionandi. Traj. 1727. 4to. 

Wagenaar,  J.  Zeven Lessen over het verhandelen der 
H. Schrift. Amst. 1752. 

HoUebeek,  E.  De  optimo  concionum genere.  L.  Bat. 
1770. 4 part, 

Rosenfeldt, D. F.  De animo alacri in oratt. S. habend. 
Schneeb. 1808. 

Marheinecke, F. Grundlegung d. Homiletik. Hamb. 181 1. 
Reinhard,  F.  V.  Gestandniss  s.  Predigten betreffend. 

Sulzbach 181 1. 
Schott, H. A. Theorie der Beredsamkeit. Lpz. 181 5. 4 Thle. 
Sandbrink, J. G. H. De tribus generibus oratt, SS. Tr, 

ad Rhen. 1823. 


395 

Grotefend, J. G. Geistliche Beredsamkeit. Hann.  1824, 

Von Axnmon, C. F. Evangel. Kanzelberedsamkeit. Nürn- 
berg 1826. 

Schmidt, A. G. Die Homilie. Halle 1827. 

Immink,  W.  Chrysostomi,  Agustini et Ambrosii prae- 
cepta de munere S. administrando. L. B. 1828. 4to, 

Van Hengel, W. A. Institutie oratoris sacri. L. Bat. 1829. 

Herz, M. J.  Der  Geistliche  als Lehrer der Gemeinde. 
Stuttg. 1831. 

Broes, W. Proeve over de leerwijs van Jezus Christus. 
Amst. 1825. 

Lisco, F. G. Die Parabeln Jesu exeg. homilet. behandelt. 
Berlin  1832. 

! Die Wunder Jesu. Ebend. 1836. 

Otto,  W.  Die  Behandlung  bibl.  Lehrtexten.  Herbom 
1832—36. 3 St. 2 Bde. 

Palmer, C. Evangelische Homiletik. Stuttgart 1842. 
Bungener, L. F. Un sermon sous Louis XIV. Paris 1845. 
Trois  sermons  sous Louis XV. Paris 

1849. 3 vol. 
Ficker, C. G. Grundlinien d. evang. Homiletik. Lpz. 1847. 
Bauer, G. Grundzüge d. Homiletik. Giesen 1848. 
Schweizer,  A.  Homiletik  d.  evangel.  protest. Kirche. 

Leipz. 1848. 
Vinet, A. Homilétique. Paris 1853. 
Laatsman,  H.  C.  De Novi Testamenti pericopis eccle- 

siasticis  earumque origine, indole ac pretio, Traj. ad 

Rhen. 1858. 
Coquerel, A. Observations  pratiques sur la prédication. 

Paris 1860, 


396 
Franz Beyer, J. H. Wesen d. christl. Predigt. Gotha 1861. 


Amauld,  Reflexions sur  Téloquence  des  prédicateurs. 
Amsterd. 1695. 

Francius, P. Eloquentia exterior. L, Bat. 171 5. 

Theremin, F. Die Beredsamkeit eine Tug^end. Berl. 1814. 

Schuster, C. T. Th.   Der gute Vortrag eine Kunst und 
eine Tugend. Wiesbaden 1881. 

Fénélon, Over  welsprekendheid  v. den kansel, door J. 
M. Schrant. Bommel 1829. 

Alt, J. K. W.  Ansichten über geistliche Beredsamkeit. 
Leipzig 1833. 2 Hfte. 

SchUling, G.  Ueber aussere Kanzelberedsamkeit. Stutt- 
gart 1833. 2 Thle. i Bd. 

Gewijde  Rhetorika,  of Welsprekendheid d. H. Schrift. 
Amst. 1799. 2 St. 

Blair,  H.  Lessen over Redekunst en Fraaije Letteren, 
door B. H. Lulofs. Gron. 1832, 3 dl. 

Wilke, C. G. Die neutestam. Rhetorik. Dresden 1 842. 2 Abth. 

Steenmeijer, J. Brieven over de welsprekendheid. 1853. 

Lulofs, B. H. De declamatie. Gron. 1848. 


Barrow, L Sermons. London 1678. 

Brandt Jr., G. XXXII Predikatiën. Rott. 1685. 4to. 

X Predikatiën. Rott. 1704. 4to. 

XI Predikatiën. Rott. 1705. 4to. 

V. d. Hagen, F, Predikatiën. Amst. 1693. 


397 

Brant, J. Lijkrede op Maria Stuart. 's Gravenh. 1695. 

XXVII Predikatien. idem 1696. 4to. 

Dank- en Biddagpredikatie. Amst. 1704. 

Colerus, J. Zions g^etrouwste zoogvrouwe  Maria Stuart 
voorgestelt uit Esaïae 49 v. 23. 's Gravenh. 1695. 

Brandt, K. XXII Predikatien. Rott. 1698. 4to. 

Penn,  W.  Predikatie,  vert.  u.  h.  eng, door P. V. M. 
Amst. 1700. 

Sonten,  J.  W.  van  Lijkrede op George Henr. Petri, 
Leeraar te Sardam. Amst. 1704. 

Emmaus, A. De ware ruste der heijligen. 1708. 

Beels, L.  's Vyants  trouweloze handel vertoont uit Ps. 
LV V. 21 — 23. Gouda 1709. 

Bfanne, J. H. Predikatie over Ps. 31 v. 20. Amst. 1709. 

De  Klerk,  J.  Lijkrede  op  Phil.  v.  Limborch, Hoogl. 
der Remonstr. Amst. 171 2. 

Saurin,  J.  Discours historiques, crit., theol. etc. Amst 
& la Haye 1720 — 39. 11 vol. 

Gale, J. Sermons. Lond. 1726. 4 vol. 
Kattenburch, A. van Lijkrede op Petrus Verwer, leeraar 
^ der Remonstranten te Amst. Amst. 1731. 
Clarke, S. Sermons. Lond. 1732. 11 vol. 

Foster, J. Sermons. ibid. 1732. 4 vol. 
Zestien predikatien. Harlingen 1737. 

Bremer, K. Lijkrede op Joannes de Goede, leeraar der 
Remonstranten te Amst. Amsterd.  1738. 

Balguy, J. Sermons. Lond. 1739. 
Tillotson, J. Sermons. Lond. 1748. 12 vol. 
Massillon, Sermons. ibid. 1748. 13 vol. 


398 

Bourdaloue, Sermons. Paris 1750. 13 vol. 

Van Staveren, E. Gedenkzuil opgericht voor vrouwe 
Anna, weduwe van Willem IV. Amst. 1759. 

Yorick, (Steme) Sermons. London 1760. 4 vol. 

Lemke, G.  Leerrede over Psalm C. vs. 4. Amst.  1775. 

Saurin, J. Sermons. La Haye 1776. 12 vol. 

Blair,H. Leerredenen. Amst. 1778 — 1803. 10 dln. 5 Bden. 

Salzmann, C. G. Gottesverehrungen in Dessau. Frankf. 
1784. 6. Thle. 

Choyce Sowden, B. Sermons. Bath. 1798. 

KIst, E. Leerredenen over verschillende onderwerpen. 
Dordrecht 1802. 5 dl. — 6^ dl. of Laatste Leerre- 
denen, ibid. 1822. 

Leerredenen over het geweten, ibid. 18 10. 

Leerredenen over Ruth. ibid. 181 1. 

Leerredenen  over het ongunstig onthaal des 

Heilands in de wereld, ibid. 181 5. 

V. d. Roest, J. Leerredenen over de genoegens van 
den Godsdienst. Haarlem 1805. 

Leerredenen over leerzame sterfgevallen 

in den Bijbel, ibid. 1806. 

Verschillende Leerredenen, en Brief over 


I Johannes III: 2. ibid. 18 10. 
Nagelaten Leerredenen, ibid. 1814. 2 dl. 


Broes, W. Leerredenen. Amst. 18 10. 3 dl. 
Clarisse, J. Leerredenen. Amst. 18 10.3 dl. 
Leerredenen. Leiden 1842. 


i90 

V. d. Palm, J. H. Zestal Leerredenen. Leyd. 1811. lodl. 

Leerredenen, den Haag 181 3. 3 dl. 

Tiental Leerredenen, ib. 1823. 11 dl. 

Salomo, ib. 1821 — 41. 9 dl. 

^ Redevoering ter herinnering van den 

akad. leeftijd. Leiden 1828. 

Dermout, L J.  Kerkel. Redevoering, 's Gravenh. 1817. 

Rede   bij  de  Doopsbediening  van  den 

tweeden  zoon  van  Z. K.  H. den Prins van Oranje, 
's Gravenh. 1818. 

Leerredenen. Dordrecht 181 9. 

- Nieuwe leerredenen, s Gravenh. 1823— 27. 


2 dln. 

Leerrede  ter  25-jarige  gedachtenis  van 

Nederlands verlossing in 1813. 's Grav. 1838. 

Rede  ter gedachtenis van Z. M. Willem 


Frederik, koning der Nederlanden,  's Gravenh. 1844. 

Dermout & Sluiter, Leerredenen, 's Gravenh. 18 14. 

Clarisse, T. A. Nagelaten leerredenen. Gron. 1829. 

Bcif^, E. A. Leerredenen. Leeuw. 1848. 2 dl. 

Scholten,  J.  J.  Twee leerredenen op den bededag 13 
Januari. Amst. 18 14. 

Leerredenen, ibidem 1822. 

Wolterbeek,  J.  L.  Drie  gelegenh.  leerredenen. Amst. 
1814— 17. 

Donker Curtius, H. H. Leerredenen. Arnhem 181 5. 2 dl. 
^ Nagelaten Leerredenen, ib. 1840. 


400 

Leerredenen bij het derde eeuwfeest der Hervorming. 
Amsterdam 1817. 

Van Bemmelen, A. Leerredenen. Amst. 18 18. 2 dl. 

Nieuwe Leerredenen. Delft 1826. 

. Tiental leerredenen  Breda 1829. 

Van Eek, C. Fransen Redevoering bij de opening van de 
Alg. Synode der Hervormde kerk in de Nederlanden. 
Deventer 18 18. 

Tiental Leerredenen. Deventer 1829. 

Hall, R. Sermons. Lond. 1820. 

Kerkel. Redevoeringen bij de vergad. van de Synode. 
Dordr. 1821. 

Van Hengel, W. A. Afscheid van de Chr. herv. gemeente 
te Amsterdam. Amst. 1827. 

De  joodsche  natie  ter  tijde  der 

opbouwing van Jeruzalem een beeld voor ons Neder- 
landers. Leiden 1830. 

Leerredenen. Amst. 1821. 3 dl. 

Nieuwe Leerredenen, ib. 1830. 3 dl. 

Leerredenen van 1834 — 36, 'sGra- 


venhage 1836. 

Achttal  Leerredenen. Amst.  1839. 

Tweede Achttal Leerredenen. Ley- 

den 1844. 

Blair, H. Sermons. Lond. 1823. 3 vol. 

Bean, J. Sermons. ibid. 1823. 

Van Senden,  G. H*  Leerrede  over  2  Chron. V : 13. 
Gron. 1823. 


40i 

Van Senden, G. H.  Leerrede over Joh. XII v, 20 — 44. 
Gron. 1825. 

Leerredenen  over het  lijden  van 

Jezus. Gron. 1838. 2 dl. 
Wijs,  J.  Leerredenen  over  Rom.  IX, X, XI. 's Gra- 

venhage 1824. 2 dl. 
Merle d'Aubigné, J. H* Sermon sur Y Evangile selon St. 

Matth. Chap. XXVIII v. 1—5. Bruxelles 1825. 

Heringa, J. Ez. Tiental Leerrredenen. Amst. 1826. 

Irving,  E. Discourses on the prophecies of Daniel and 
the Apocalypse. Glasgow 1826. 2 vol. 

Stuart, M. Nagelaten Leerredenen, 's Gravenh. 1827. 6 dln. 

Leerredenen door de Nederl. Academiepredikers. Utr. 1 83 1 . 

Van Heyningen, H. Bijbeloefeningen over den brief aan 
de Kolossers. Rotterdam 1831. 

James,  L.  G.  La Prière  d'Asa,  2  Chron.  XIV : 11. 

Breda 1832. 
Couard, C. L. Predigten über die Bekehrung v. Paulus. 

Berlin 1833. 
Muller, J. W. Statius, Leerredenen. Amst. 1834. 2 dl. 
Schleiermacher,  F.  Sammtliche Werke. II. Abtheilung. 

Predigten. Berlin 1833— 1849. 9 Bde. 

K— IV'. Band. Predigten. 

V'. u. VI"*. „ Literar. Nachlass. i^. u. 2'. 
Bd. Predigten üb. d. Evang. 
Marci u. d. Brief Pauli an 
die Kolosser, von Zabel. 

Vil'. Band. Literar. Nachlass. 3r. Bd. Pre- 
digten in d. Jahren 1789 — 
1810, von Sydow. 
26 


4oi 

VlIIr. u. IXr. Band. Literar. Nachlass. 4^ u. s"* Bd. 

Homilien üb. das Evangel. 
des Johannes in d. Jahrén 
1823 — 1826 V. Sydow. 2 Bd. 
Van  der  Hoeven,  A.  Des Amorie Leerredenen. Leeu- 
warden 1835. 2 dl. 

Huët, D. T. Viertal Leerredenen. Rotterdam 1836. 

- Sermons. ibid.  1841. 

Vinet, A. Les Enfants de Dieu. Bale 1837. 4to. 

Van Staveren, G. L. van Oosten Leerredenen. Haarl. 
1837. 4to. 

Johannsen, J. C. G. Predigten über den I Brief Johann. 
Altona 1838. 2 Thle. 

Nitzsch, C. I. Predigten. Bonn 1838. 3 Bde. 

Van Schaïck, J. Leerrede over Psalm 118 v. i — 5 en 
14 — 26, 28 en 29. Tiel 1840. 

V. d. Broek, Ch. Rede bij de Doopsbediening aan den 
eerstgeboren ;^oon van Z. K. H. den Prins v. Oranje, 
's Grav. 1840. 

Tauler, J. Predigten nach Arndt u. Spcner, vonKuntze 
Biesenthal. Berlin 1841. 3 Thle. 

Matthes, H. J. Leerrede ter inwijding der hernieuwde 
Ev. Luth. kerk te Leiden. Leiden 1843. 

Colenbrander, H. Tweetal leerredenen. Doesburg 1843. 

Bridayne, Sermons. Bois-le-duc 1844. 7 torn. 

Tichler,  J.  Leerrede  over  Lukas VII: 22^ Leid. 1844. 

Leerrede over Efezen  IV : 11  en  12  ter 

bevestiging van Ds. A. Rutgers van der Loeff. Lei- 
den 1847. 

Hasebroek, J. F. Leerredenen. Breda 1846. 


4o3 

Van Oosterzee, J* J.  Leerredenen.  Amst.  1846.  2 dln. 

Nieuwe leerredenen. Rott. 1848. 

. Woorden des  levens,  ibid.  1851. 

_ _  _   _   Stemmen van Patmos. ib. 1852.410. 
_. Leerrede  op  den gedenkdag der 


Kerkhervorming, ibid. 1853. 

V. d. Pot, C. W.  Leerrede  over Psalm LXXIX v. 9^. 
Haarlem 1847. 

Inckel, J. E. Leidens ontzet herdacht. Leiden 1847. 

Van Rossum, R. W. Leerrede over Gen. XXII: 1,2,3. 

Aarlanderveen 1848. 
Ter Haar, B. Leerrede over Joh. VIII : 36. Amst. 1848. 

Ruitenschild, G. Kerkel. Rede ter gedachtenis van Z. M. 
Willem II. 's Gravenh. 1849. 

V. d. Hoeven, A. des Amorie, Junior. Leerredenen. Leeu- 
warden 1849. 

Ten  Bosch  Az.,  A.  Tweetal  preken  naar  aanleiding 
der heerschende cholera. Gouda 1849. 

Nieuwenhuis, F. J. Domela Twaalf preken over teksten 
uit het Nieuwe Testament. Utrecht 1850. 

Scholten, J. H. Leerrede over Hand. IX i''. Leid. 1851. 

Van  Schaick,  C.  Afscheidsrede over Matth. XXVIII 
20«. Meppel 1852. 

Mensinga, J.  A. M.  Mijne  twee merkwaardigste Leer- 
redenen. Amst. 1852. 

Steenmeyer, J. Mozes in leerredenen. Arnhem 1852. 
Niermeyer, A. Afscheidsrede. 2 Tim. III: 14''. Goes 1853. 
Scholten, J. H. Leerredenen, 's Hertogenbosch 1853. 
Doedes, J. I. Preken. Utr. 1854. 


404 

RadijSy A. Leerrede over Matth. XVI : i8, 19. Does- 
burg 1854. 

Stuart, M. Cohen, Rede, uitgesproken bij gelegenheid 
van het openbaar verslag omtrent het Ned. Bijb. 
Gen. te Alkmaar 5 Novb. 1854. Alkmaar 1854. 

Wassenaar, J. Lijkrede op Pieter de Goeje, pred. te 
Heerenveen.   Heerenveen 1854. 

Van Raalte, A. C. De roeping der gemeente jegens 
hare opzieneren. Kampen 1860. 

De Liefde, J, Twintig Leerredenen.   Nijkerk 1870. 

D.   Littirgiek. 

Hagenbach, K. R. Grundlinien der Liturgik und Homi- 
letik. Leipz. 1863. 

Zschimmer, W. Dr. Henkel's nachgelassenc Vorlesungen 
über Liturgik und Homiletik.   Halle a/S. 1876. 

Alt, H. Der christliche Cultus. Berlin 1847. 5 Hefte. 

Probst, F. Liturgie der drei ersten christl. Jahrhunderte. 
Tübingen 1870. 

Henke, O. Beitrage zur Lehre von der Sonntagsfeier 
I. — 18. Jahrh.   Stendal 1873. 

Precationes aliquot e S. Bibliis Hebr. Graece et Lat. 
eet. Paris 1554. 

Suringar, J. G. De publicis veterum christianorum pre- 
cibus. Lugd. Bat. 1833. 

Bonae, J. Opera omnia. Antverpiae. 1677. 2 tom. 4to. 
Bltint, J. J.  Ursprung religiöser  Gebrauche  der Rom. 

Kathol. Kirche. Leipzig 1826. 
Kutschker, J. Die heiligen Gebrauche der Röm. Kathol. 

Kirche. Wien 1842. 


405 

Daniel,  H. A,   Codex  liturgicus  ecclesiae  universae. 
Lips 1847. 3 torn. 

Blissa Apostolica, sacrificium Petri. Antverpiae. 1589. 

Lilienthal, T. C. De Canone miss. Gregorianae. L. Bat. 1 740. 

Mensinga, J. A. M. De vereering- van Maria, demoeder 
onzes Heeren.   Haarlem 1846. 3 dln. 

Von Lehner, F. A.  Die Marienverehrung in den ersten 
Jahrhunderten. Stuttgart 1881. 

Mabillon, J.  Eusebii  Romani Epistola de cultu Sancto- 
rum ignotorum. Ultraj.  1705. 

Ranke, £• Das kirchliche Pericopensystem aus d. altesten 
Urkunden d. romischen Liturgie. Berlin 1847. 

DallaeuSy J, De imaginibus. L. Bat. 1642. 

_ De  duobus  Latinorum  ex unctione sacra- 

mentis.   Genevae 1659. 4to. 

De  auriculari  Latinorum  confessione. ibid. 


1661. 4to. 

__ __ _._ Adversus Latinorum de cultus religiosiob- 
jecto traditionem. ibid. 1664. 4to. 

Eybel, Vaststellingen der Kerkvaderen nopens de Oor- 
biecht. Amsterdam. 1784. 

Supp, F. Kasuistik in und ausser dem Beichtstuhl. 
Mainz 1847. 

Hase, K.   Das geistliche Schauspiel.   Leipz. 1858. 

Reidty H. Das geistliche Schauspiel des Mittelalters. 
Frankf. 1868. 

Wilken, E. Gesch. der geistl. Spiele in Deutschland. 
Gott. 1872. 

Weinhold, K. Weihnacht-Spiele und Lieder aus Süd- 
deutschland und Schlesien. Wien 1875. 4to. 


Liturgiae Orientales, etc. opera et studio E. Renaudotii. 
Parisiis 171 6. 2 torn. 4to. 

De Muralty E. und A. N. Muravieflf, Briefe über den 
Gottesdienst der morgenland. Kirche. Mit Anhang u. 
Erklarung. Leipz. 1838. 2 St. 

Ritus Oricntalium, Coptorum, Syrorum et Armenorum, 
in administrandis sacramentis ed. H. Dcnzinger.  Wir- 

ceburgii 1863. 2 vol. 


Nitzsch, C. I. Der evang. Gottesdienst. Bonn 1863. 

Jacoby, H. Die Liturgik der Reformatoren. Gotha 
1871. 2 Bde. 

Klemm, K. J. Das sachsische Perikopenbuch. Lpz. 1867. 

Ens, J. Kort hist. berigt van de publ. schriften rakende 
de formulieren van eenigheyt en de liturgie der Ncd. 
kerken. Utr. 1733. 4to. 

Schotel, G. D. J. De openbare eercdienst der N. Hcrv. 
kerk in de i6^ 17e en 18^ eeuw. Haarl.  1870. 2 st. 

Van Geuns, Rijswijk, Brouwer en van Teutem. Oor- 
zaken van het verval van den openbaren eeredienst 
en middelen tot herstel. Utrecht 1797. 

Visser,  H.  W.  C.  A.  Magazijn  voor  den  openlijken 

Godsdienst. Sneek 1804. 3 dln. 
Nieuwe  bijdragen  tot  kennis  en 

verbetering van den eeredienst. Zutphen 181 6. 2 dln. 

-   _-  --  -- Verzameling  van  wetten  wegens 

den eeredienst bij de Hervormden, ibid. 181 7. 

Nieuwe  bijdragen  tot  kennis  en 


verbetering van den openbaren eeredienst bij de Pro- 
testantsché Christenen, ald. 181 8. 3dln, 


407 

Visser, H.W. C. A. Nieuwe bijdragen. Sneek 1824.40111; 

Fliedner, T. Liturgische Mittheilungen aus Holland und 
England.   Essen 1825. 


Koch, £• E. Geschichte des Kirchenlieds und Kirchenge- 
sangs in der christlichen Kirche. Stuttgart 1852. 2 Bde. 
Palmer, C. E vang. Hymnologic. Stuttgart 1865. 

Schletterer, H. M. Geschichte der geistlichen Dichtung 
und kirchlichen Tonkunst. Hannover 1869. 

Anthologie christl. Ges£lnge aus allen Jahrh. der Kirche, 
geordnet von A. J. Rambach. Altona 1817—33. 6 Th. 

Christ, W. et M. Paranika, Anthologia Graeca carmi- 
num christianorum. Lips. 1871. 

Daniel, H. A. Thesaurus hymnologicus. Halis i84i.3tom. 

Die Kirchweih-Hymnen.  Halle 1868. 4to. 

Tholuck, F. A. G. Blüthensammlung der morgenland. 
Mystik.   Berlin 1825. 

Kayser, J. Beitrage zur Geschichte und Erklarung der 
altcsten Kirchen-Hymnen.   Paderborn 1881. 

Sittard, J. Compendium der Gesch. der Kirchenmusik 
von Ambrosius zur Neuzeit. Stuttgart 1881. 

Mone,  F. J. Lateinische Hymnen des Mittelalters. Prei- 

burg 1853. 3 Bde, 
Kehrein,  J.   Lateinische  Sequenzen  des   Mittelalters, 

Mainz 1873. 

Harmonie. Geestelijcke — van veelderley en uijtgelesene 
Catholycke Lofsangen enz. door eenen Catholyckcn 
Priester. Utrecht 1678. — Een GeestelijckLfist-hoofkcn, 
door eenen Catholycken Pastoor, ald. i( 


t' 


4o8 

Moll, G.   De  musica  sacra in  ecclesia  protestantium. 
L. Bat. 1834. 4to. 

Langbecker, Das deutsche evang. Kirchenlied. Berl, 1830. 

Wackemagel, Ph, Bibliographie des deutschen Kirchen- 
liedes. Frankf, 1855. 4to. 

Das  deutsche  Kirchenlied  von  der 

altesten Zeit bis zu Anfang des XVII. Jahrh.  Leipzig 
1862—65. 4 Bde. 4to. 

Das deutsche Kirchenlied von Luther 


bis auf Nic. Herrman u. Ambr. Blaurer. Stuttg. 1841. 4to. 

Dubbs, J. H, Early German Hymnology. (1882). 

Knapp, A, Evangel. Liederschatz.  Stuttgart 1837. 2Bd. 

Das neueste — Marburger Gresangbuch, Psalmen und 
Gesange u. s. w. Marb. 1738. 

Geffcken, J. Die Hamb. Niedersachs. Gesangbücher des 
16. Jahrh. krit. bearbeitet. Hamburg 1857. 

Hommely F. Geistliche Volkslieden Lpz. 1864. 4to. 

Lange, J. F, Die Verfinsterung der Welt. Cyklus von 
Lehrgedichten und Liedern. Berlin 1838. 

Dreves, G. M. Ein Wort zur Gesangbuch-Frage. Frei- 
burg i/B. 1885. 

Weber, H. Geschichte des Kirchengesanges in der deut- 
schen reformirten Schweiz seit der Reformation. 
Zürich 1876. 

Fsalmen Davids, Die — Nach Französ. Melodey in 
Teutsche Reymen gebracht, durch A. Lobwasser. 
Amst. 1704. 

Bovet, F. Hist. du Psautier des églises reformées. 
Paris 1872. 


409 

Pseaumes Paraphrasc des — par A. Godeau. Paris 1654. 

Poësies chrestiennes, par Ie même, ibid. 1654. 

Van Iperen, X Kerkelijke historie van het psalmgezang 
der Christenen. Amsterdam 1777. 2 dln. 4to. 

Loosjes, P. ADz. Over het Christen Kerkgezang. Haar- 
lem 1805. 

Bennink Janssonius R,,  Gesch. v. h. Kerkgezang bij de 
Hervormden in Nederland. Amst. 1863. 

Psalmen van David, Souter Liedekens. Antwerpen 1 540. 

De Psalmen, door Ant. de Hubert. Leyden 1624. 

Psalmen Davids, De CL,  eerst in  dichte gebracht door 
P. Dathenum, gebetert door Jac. Revium. Dev. 1640. 

Uyt  den  Fran9oyschen  in  Neder- 

landschen  Dichte  overgeset door P. Dathenum. Am- 
sterdam 1650, 

uijt den  franschen door P. Dathe- 


num. Amst. 1732; hiervoor Text-boekje van de Gem. 
te Rotterdam 1731. 

Datheeniana, of Ophelderingen en aanmerkingen op de 
psalmen van Datheen door jul. Glaucomastix. 1758. — 
A. Andriessen, Aanmerkingen op de Psalmberijming 
van Dathenus. Middelburg 1756. i dl. 4to. 

Gebruik en misbruik van het Psalmgezang. Amst. 1760. 
waar achter Lofzang voor d. Harpdichter Dathenus. 
1759. 4to. 

Psalmen Davids, De CL. Op rijm -gestelt door Jacobus 
Clercquius. Amsterdam 1664. 

-  — _  Met d'andere Lof-sangen, gestelt op 

sangmaate,  in de  Nederlandsche kerken gebruikelijk 


4IO 

en vergadert uit de seventien berijmde psalm-boeken, 
door Hendrik Ghysen. ald. 1686. 

Psalmen Davids, De CL. Uijtbreijding over de — Na de 
Fransche Dichtmate van C. Marot en Th. de Beze, 
door D. Camphuysen. ald. 1697. Hetzelfde. Arast. 1759. 

Gerijmt  door  Joannes  Six  van 

Chandelier. ald.  1674. 

Davids Harpzangen, berijmd door F. Halma. Amster- 
dam 1707. 

Het boek der Psalmen, door J. E. Voet. 'sGraven- 
haj;e 1764. 

Amst. 1786. 40. 

. nevens  de  Gezangen,  bij  de 

Hervormde kerk in Nederland in gebruik. Uit drie 
berijmingen in den Jare 1773 gekooren. folio. (Zonder 
noten). 

bij de Herv. in gebruik. Ara- 
sterdam 1776. 

. bij de Ned. Herv. uit drie be- 
rijmingen in 1773 gekozen. Haarlem 1778. 

Neue Bereimung der Psalmen f. d. Reform, im Grafen- 
haag von M. Jorissen. Wesel 1798. 

Wackemagel, Ph. Lieder der niederl. Reformirten aus 
dem 16. Jahrh. Frankf. 1867. 4to. 

Het oudste (Gezangboek der Ned. Herv. kerk in Neder- 
land; uitg. door A. v. d. Linde, \sGravenh. 1869. 

Evangelische Gezangen bij de Hervormden. Amst. 1806. 
4to. Hetzelfde boek. 'sGravenh. 1816 in 80. 

Vervolgbundel op de Evang. Gezangen der Ned. Herv. 
kerk. Amsterdam 1868. 4to. 

\ 


411 

Psalmen Davids, De. Oude en nieuwe rijmen na W. v. 
Haecht door J. v. Duisburg. Amst,  1722. 

berijmd door W. v. Haecht. Am- 
sterdam 1769. 

Het boek der  Psalmen,  nevens  Christelijke  gezang^en, 

tengebruike der gemeente van 
deAugsburgsche geloofsbelijde- 
nis op nieuw in dichtmaat ge- 
bragt, volgens besluit van het 
Consistorie te Amsterdam, ald. 
1779. 

Christ. Gezangen der Herst. Luth. Gemeente in Neder- 
land (met de namen der dichters). Amst. 1857. 

-    Hetzelfde boek. Amst. 1857. 4to. 

Eenige gezangen van het Engelsche Zendelinggenoot- 
schap. Amst. omstr. 1800. 

Van Mander, K. Olijfberg, ofte Poema van den laetsten 

dagh. Haarl. 1609. 
De gulden Harpe. Amsterdam. 1620. 

Camphuijzen, D. R. Stichtel. Rijmen gecomp. door Butler. 
Am.st. 1652. 4to. 

Stichtelijke rijm. op noten. Rott. 1688 

Hetzelfde Boek. Amst. 1689. 

- Hetzelfde Boek. Amst. 1690. 

— id. id. 1698. 

Verzameling van stichtelijke gezangen. Amst. 1705. D. 
R. Camphuijzen. Stichtelijk zangwerk. Amst. 1705. 
Bijvoegsel-liederen 1684. 

Camphuijzen, D. R.   vStichtelijkc rijmen. Amst.  171 3 en 
uitbreiding op de psalmen.   Amst. 17 15. 


412 

Camphuyzen, D. R. Stichtelijke  rijmen,  door J.  Butler 
en M. Mathieu. ald. 1727. 

door R. Rooleeuw. ald.  1756. 

Van Lodensteyn, Jod. Uytspanningen, behelzende eenige 
stichtelijke Liederen en Gedigten. ald. 1743. 

Proost, P. Jzn. Jodocus van Loden- 
.  stein. Amst. 1880. 

Scharp, J. Over beffen en halskragen. Rotterdam. 1806. 

Schotel, G. D. Bijdragen tot de geschiedenis der kerkel. 
en wereldl. kleeding. 's Gravenhage. 1856. 

E.  Pastoraal. 

Porta, C. Pastorale  Lutheri   das   ist:   Unterricht  für 
Prcdiger. Nördlingen 1842. 

Roques, P. Le pasteur évangelique. Basle. 1723. 4to. 

Kohier, A.  Anleitung  fïir  Seelsorger am  Kranken- u. 
Sterbebette. Frankfurt  1832. 

Palmer, C. Evang. Pastoraltheologie. Stuttg. 1860. 

Schweizer, A.  Pastoraltheorie oder  die Lehre von der 
Scelsorge. Lpz.  1874. 


-<:it<^^^Cir<9:<B^ 


BIJGEKOMEN BOEKEN. 


Blz  1 2.  Hartitigy D. Versl. over Kitto's Journal. 1 85 1 . 3 st. 

„ 25. Vissering, G. Gebreken der Staten- vertal. 1852.. 
Dezelfde. Vereischten eener nieuwe vertaling 
van het N. Test. 1853. Dezelfde. Twee 
Katholieke vert. van het N. Test. 1860. 4 st. 

„ 26. Haupty H. Die deutsche Bibelübersetzung der 
mittelalterl. Waldenser in dem Codex Teplen- 
sis und der ersten gedruckten deutschen Bibel 
nachgewiesen. Würzburg 1885. 

„ 26. Meszger, J. J. Geschichte der deutschen Bibel- 
übersetz. in der Schweizerischen reformirten 
Kirche von der Reformation bis zur Gegen- 
wart. Basel 1876. 2 Thle. 

„   26.  Holy Bible, The Revised version. Oxf. 1885. 4to. 

„ 49. Baljon, J. M. S. De text der brieven van Paulus 
aan de Romeinen, de Corinthiërs en de Ga- 
latiërs als voorwerpen van de conjecturaal- 
kritiek beschouwd, utrecht 1885. 

„ 53. Hess, J. J. Vom Reiche Gottes. Zürich 1781. 
2 Thle. 

„ 57. Ferrière, E. Paganisme des Hébreux. Paris 1883. 

„ 58. Hoekstra Bz., S. De mozaïsche zoenoffers. 1860. 

„ 62. Comestor, F. Hist. scholastica. Paris. 1518. 4to. 

„ 62. Usseriiy J. Annalcs Vet. Test. Lond. 1650. fol. 


414 

l31z. 62.  Usserii, J. Annales  Veteris  et  Novi  Testam. 
Genev  1722. fol. 

„ 62. Natalis Alexandri, Historia ccclesiastica Veter, 
et Novi Testam. Parisiis 1730. 8 tom. fol. 

„ 62. Muntinghe, H. Geschiedenis der menschheid 
naar den» Bijbel. Amsterdam 1801. 11 dl. 

,y 62. Shuckford, S. Sacred and profane history of 
the world connected. London 1728. 2 vol. 

„ 64. Schnedermaniiy G. Das Judenthum und die 
christliche Verkündigung in die Evangeliën. 
Leipz. 1884. 

„ 64. Stapfer, E. La Palestine au temps de Jésus 
Christ. Paris 1885. 

,, 65. Hoekstra Bz., S. De Chronologie der 480 jaren 
van I Kon. VI : i.  1856. 

„ 67. Kuenen, A. Hist. crit. onderzoek naar het ont- 
staan en de verzameling van de boeken des 
O. Verbonds. Leiden 1885. 2^ dr. 

„   76.  Delitzsch, F. Commentar z. Genesis. Leipz. 1 860. 

„ 78. Dibbits, L. Comparatio poëscos hebr. et grae- 
cac. Tr. ad Rhcn.  1818. 

„ 79. Dayidson, A. B. The book of lob. Cambridge 
1885. 

„ 79. Hoekstra Bz., S. Wat kunnen wij uit het boek 
Job opmaken omtrent de eschatologische ver- 
wachtingen der Israëlieten vóór de Babyl. 
ballingschap? 1856. 

„   80.  - Job,  de  knecht  van Jehovah. 

1871. 

„ 82. Van Gilse, J. Een commentaar op de Prediker. 
1855. 


415 

Blz.   83.  Hoekstra Bz., S.  Het Hooglied  van Salomo 
onderzocht, vertaald en verklaard. 1855. 

„    83.  " Twee  nieuwe  verklaringen 

van het   Hooglied. 1855. 

„ 85. Dilloo, J. W. J. Das Wunder an den Stufen 
des Ahas. Amst. 1885. 

„ 85. Barth, J. Beitrage zur Erklarung des Jesaia. 
Karlsruhe und Leipz. 1885. 

„    88.  Pearson, W. L.The proph. of Joel. Leipz. 1885. 

„ 88. Gunning JHz., J. H. De Godspraken van Amos. 
Leiden 1885. 

„    92.  Hoekstra Bz., S. Vragen en opmerkingen. 1859. 
„    96.  Harting,  D.  Twee  redevoeringen  van  den 
Heer. 1856. 

„ 100. Van GilseJ. Over de beteekenis van /f *'/'v^V''«' 
dif(aOH',  Joh. III : 3 en 7.  1858. 

„ 103. Harting, D. Verslag van Dr. L. S. P. Meij- 
boonVs Leven van Jezus. 1854. 2 st. 

„ 103. Van Gilse, J. Verslag van Dr. L. S. P. Meij- 
boom\s Leven van Jezus.  1856. 

„ 106. Hoekstra Bz. S. De aan Jezus toegeschreven 
genezingen van bezetenen. 1866. 

„ 112. Cramer, A. M. De bekeering van den apostel 
Paulus. Vertaald naar Beyschlag. Utr. 1865. 

„   116.  Harting, D. Verklaring vanRom. V: 12. 1851. 

„   116.  Hoekstra, S. Verklaring vanRom. V:i2 — 21. 

„ 116. Hoekstra Bz., S. Verklaring van Romeinen 
IX : 5. 1859. 

„   118.  — Verklaring van I Corinthen 

XV  : 39.  1860. 


4i6 

Blz. I20.  Harting, D.  De  echtheid  van  den brief aan 

de Ephesiers. 1848. 
„   123.  Schmidt, P. Der erste Thessalonicherbriefneu 
erklart. Berlin 1885. 

„ 126. Van Gilse, J. Over de oorspronkelijke betee- 
kenis van de benaming: Algemeene zend- 
brieven. 1857. 

,y 128. Hoekstra Bz., S. Paulus en Petrus volgens I 
Petrus. 1856. 

„ 155. Van Cleeff, L. Over de kerkelijk gebruikte 
schriften, die niet in den Canon des Nieu- 
\\en verbonds opgenomen zijn. 1861. 

„   1 59.  Volkmar, G. Lehre der Zwölf Apostel an die 

Völker. Lpz. u. Ziirich 1885. 
»>   159-  Spence, C. The teaching of the twelve Apostles. 

London 1885. 
„   162.  Harting, D. Heeft Marcion het Evangelie van 

Lukas vervalscht? 1849. Dezelfde. Verhou- 
ding van  't Evangelie van Marcion tot dat 

van Lukas 1850. 2 st. 
„   167.  Claudiani  Mamerti,  Opera  ex  recens.  Aug. 

Engelbrecht. Vindobonae 1885. 
„   168.  Ritschl,  O.  Cyprian  von  Karthago und  die 

Verfassung der Kirche. Göttingen 1885. 
„   177.  Sedulii  opera  omn.  ex  recens.  J.  Huemer. 

Vindobon. 1885. 
„   179.  Ludwig, G. Tertullian's Ethik. Leipz. 1885. 
„   181.  Voigt,  G.  Enea  Silvio de  Piccolomini.  Berl. 

1856. 3 Thle. 
„   184  Eustathii  Opuscula ed. T. L. F. Tafel. Fran- 

cofurti 1832. 


417 

Blz. i88.  Theophanis Chronograph. recens. C. de Boor. 
Lps. 1885. 

„ 191. Buddensi^, R. Johann Wiclif u. seine Zeit. 
Gotha 1885. 

„ 199. Van Toorenenbergeiiy J. J. Luther aan de 
Hoogeschool. Amst. 1883. 

„ 199. Van MamiXy P. Tafereel der relig^ions ver- 
schillen. Amsterdam 1601. 410. 

n 201. Servetus, M. De Trinitatis erroribus. MSS. 
1531.  4to. 

„   231. Eenige tractaatjes MS. 4to. 

„ 203. Colomesii, P. Opera theologici, critici et his- 
torici argumenti, curante J. A. Fabricio. 
Hamb. 1709. 4to. 

„ 205. Van Helmonty F. M. Seder Olam s. Ordo 
saeculorum histor. enarratio doctrinae. 1693. 

n 207. Swedenborg's, Emanuel Leben und Lehre. 
Frankfurt am Main 1880. 

.„   210.  Stahl, Die Kirchenverfassung nach Lehre und 
Recht der Protestanten. 1862. 2« Ausg. 

^ 214. Von Döllinger, J. Ungedrückte Berichte und 
Tagebücher z. Geschichte d. Concils v. 
Trient. Nordl. 1876. 2 Th. 

„ 216. HOcJistetter, W. C. u. J. U. Oschwald, Sociale 
Frage und Kirche. Leiden 1874. 

„ 216. Joss, G. Die Vereinigung Christl. Kirchen. 
Leid. 1877. 

n 219. Reusch, F. H. Der Index der verbotenen 
Bücher. Bonn. 1883. 2 Th. 

27 


4i8 

BIz. 219.  Ha;ibertsma, J. H. Brief van C. Niellius over 
de Dordsche Synode. 1828. 

„ 220. De Liefde, J. Openbaar antwoord aan Ds. J. 
H. Gunning Jr. Amst. 1860. 

^ 229. Schmidii, J. A. Hist. festorum et dominicarum. 
Helmst. 1726. acced. M. G. C. Claudii, 
Historia fratrum sportulantium. Francf. et 
Lips. 1724. acced. Nic. Gürtleri, Historia 
Templariorum. Amst. 1703. 

„ 230. Brockmann, F. J. System der Chronologie. 
Stuttg. 1883. 

„   2 34. Van Gilse, J. Iets over Dr. August Neander. 1 85 1 . 

„ 241. Lechler, G. V. Das apost. und das nachapost. 
Zeitalter. Karlsruhe u. Lpz. 1885, 3® Ausg. 

„   264.  Seppy C. Maurits van Saksen. 1860. 

„   267. Het  evangelische  Straatsburg  der 

i6« eeuw. 1860. 

„ 269. Lubieniecius, Stanislaus Hist. reform. Polonicae. 
Freistadii 1685. 

„ 275. Harting, D. Leven en werkzaamheid van den 
graaf von Zinzendorf.  1852. 

„ 279. Sepp, C. Het protestantisme in Frankrijk ge- 
durende de i6e, 17e en i8« eeuw. 1861. 2 st. 

„ 280. Van Cleeffy L. De Theophilantropen in Fran- 
krijk. 1862. 

„ .283. Gloei, J. Hollands kirchliches Leben. Witten- 
berg 1885. 

„ 294. Harting, D. Verslag over Duparc's Hist. 
abrégée. 1853. 


410 

Blz. 307.  Rosenthal, F. Vier apokryph. Bücher aus der 
Zeit und Schule R. Akiba's. Leipz. 1885. 

„   309.  Brouwer, P. A. S. v. Limburg De Kabbala. 1870. 

n 316. Hoekstra Bz., S. Verslag over E. ReussHist. 
de la théologie chrétienne au siècle aposto- 
lique. Rott. 1853. 

n   318. De status exinanitionis van 

J. Christ. volgens Philip. II : 6 — 8. 1860. 

„ 318. De leer van Paulus aan- 
gaande den dood van Christus en de wets- 
bedeeling. Amst. 1859. 

„ 319. Hoekstra, S. Over het woord genade in het 
N. Testament en de verhouding der genade 
tot ons geloof. 1852. 

„ 340. Eucken, R. Prolegomena zu Forschungen über 
die Einheit des Geisteslebens' in Bewusstsein 
und That der Menschheit. Lpz. 1885. 

„   341.  Van Geuns, J. De Justitia Dei. Harderov. 1789. 

„ 342. Hoekstra Bz., S. De weg der wetenschap op 
godgeleerd en wijsgeerig gebied.  1857. 

„ 342. Godsd. en natuurbeschou- 
wing. 1870. 

„ 360. Sepp, C. Verslag over J. H. Scholten, Dog- 
maticae Christianae initia. 1856. 

„   368.  Gorter, D. S. De persoon van Christus. 1858. 

„ 377. Hesselink, G. Kenmerk der christ, openbaring 
en haar verhouding tot den mosaischen en 
den natuurlijken godsdienst. 

» 377- V. d. Ploeg, H. W. Betoog dat de afkeer 
bij velen van het christendom niets bewijst 
tegen de waarheid van het evangelie. 


420 

Blz. 385.  Cramer,  A.  M.  Eenige  gedachten  over  de 
„Morale indépendante." Middelb. 1865. 

„ 388. Hoekstra Bz., S, Het geweten volgens de leer 
der H. Schrift. 1858. 

w 393- Sepp, C. Bijdragen tot de geschiedenis der 
prediking in Nederland. 1862. 

„ 395. Muller, S. Opmerkingen omtrent een verslag 
over W. A. v. Hengel, Instit. Oratoris 
Sacri, 1831. 

>^   395« Over het woord Leerrede. 1848. 2 st. 

„   403.  Verslag over leerredenen van Oos- 

terzee. 1846. 
„   403.  Van Gilse, J. Versl. over 4preekbundels. 1852. 


NAAMREGISTER. 

(waar  de  naam  van den schrijver op dezelfde bladzijde meer dan eens 
voorkomt is dit door de letter m aangeduid.) 


Blz. 

Abaelardus, P i8o w 

Abel, C 59 

Abresch, P 1 24, 243 

Achery, L. d' 144 

Ackermann, C 323 

Ackermann, 0 94 

Acquoy,  J. G. R. 237, 

259, 274 

Acta apost. aprocr 156 

Acta conciliorum 211 

Acta conc. Florentini . .  213 

Acta erudit. Lips 9 

Acta et Decreta S.Concil. 2 14 
Acta et Diplom. Graeca. 180 
Acta Nicaenae syn ....  132 

Acta Petri en Pauli 156 

Acta Sanctorum 154 

Acta Thomae 1 56 

Ada 137 

Adelmann Brix 1 34 

Adhelmus 1 34 

Adler, J. G. C 34 

Adonis Vienn. 137 

Adriani, N. v. d. Tuuk. 108 
Aeneas Gazaeus. . . 140, 164" 
Aeneas Sylvius 142, 143, 181 
Agapetus 140 


Blz. 

Agardh, CA 112 

Agatho Diac 132 

Agnellus 134 

Agobardus Lugd 139 

Aguesse, L 267 

Ahner, M 331 

Alamannius, C 189 

Alber, J. N 43 

Albericus 150 

Alberti, G. W 280 

Alberti 6 

Alberti, J 46 w, 5 1, 90 

Albertus Magnus 327 

Albinus 150 

Alcasar, L. ab 1 29 ;« 

Alcimus Avitus 138 

Alcinous 319 

Alcoran 309 m 

Alcuinus 139, 147, 181^// 

Aldhelmus 181 

Aldrich, C 321 

Aleandrus Sen 149 

Alexander III 145 

Alexander Alex... 149, 152 

Alexander de Bardis. . . 151 

Alexander Lycopolita. . 132 

Alexander, N 353 

Alex. Polyhistor 313 

Alexus Comnenus 134 


422 


Blz. 

Algerus 137,  147 

Allatius, J 324 

AUatius, Leo 365 

Allihn, F. H. T 384 

Allioli, J. F 26,   56 

Allix, P 255, 256 

Almeloveen, T. J. ab...  202 

Alt, H 404 

Alt, J. K. W 396 , 

Altes und Neues 9 

Alting, H 202, 295 

Alting, J 50, 202 

Altingius, M 295 

Altius 6 

Alphanus 185 

Alutarius, H 202 

Alvernus, Guil 181 

Al woerden, H. v 201 

Alzog, J 23S 

Amadeus 171 

Amalarius Fort 1 39 

Amat, F 234 

Ambrosius Mediol, 138, 

147, 148, 152,164;^/, 166 
Amersfoordt, J. . . 7, 46, 76 
Ammon,  C.  F. v.  91, 

202 w, 315, 355,383. 

384. 395 
Ammonius Alex... 137, 146 

Amoenus 138 

Amolon 145 

Amphilochius. 140, 141,  164 
Amyraldus, M. .  6, 80, 

317. 380 

Analecta Bollandiana. . . 1 54 

Analecta Lutherana. ... 198 

Analecta romana 228 

Anastasius 136, 145, 146, 
147,  148,  149,  151, 

181, 190 

Anastasius abb 147 

Anastasius Antioch 132 

Anastasius Sinaita 132 

Anastasius Theopol.... 141 

Anders, E 278 


Blz. 

Andersen, F. W 386 

Andreae, P. J 105 

Andreas 140,  141 

Andreas Cretensis 132 /« 

Andriessen, A 409 

Andronicus Callistus, . . 182 
Andronicus Rhodius. . .  320 

Anecdola Graeca 143 

Anecdota Sacra 19 

Angelus de Calvasio. . . 181 
Angelus Massarellus. . .  151 

Angelus Politianus 149 

Anger, R 369 

Annales Acad. Gron. . .    5 
Annales Acad. L. Bat.    5 
Annales Academici ....    6 ;;/ 
Annales   Acad.   Rhen. 

Traj.    5 
Annuaire   des   études 

juives 303 

Anonymi 150 

Anselmus Cantuar. 152, 181 
Anselmus Luc. 141, 150, 190 

Anspach, J. A 1 10 

Ansse  de  Villoison,  J. 

B. C. d'   33 

Antiochus 140 

Antoine, P. G 387 

Anton, C. F 7, 120 

Antonellus, N 165 

Antoninus 134 

Antonius 133 

Antonius Galateus 151 

Antonius Gratianus. ...  151 

Apelles 164 

Apelt, E. F 339 

Apocalypses 157 

Apollinaris Sidon.. 145, 

153, 164 m 

Apollinarius 140, 164 

Apologie der Brownisten. 226 

Appels, T 81 

Appeltere, A. W. V. . . 220 
Appendix N. Test. Vat. 20 
Apponius 133, 150 


423 


Blz. 

Aquitanus 165 

Arakiel, E 236 

Arator 138 

Archaeus 149 

Archief Kerk. Gesch...  237 w 
Archiv. f. d. Theol. ...    9 

Arendt, W. A 174 

Arens, F. J 156 

Argentié d' 202 

Arias Montanus 17 

Arigler, A 43 

Aristeas 140, 320 

Aristides 146 

Aristoteles 320 m 

Armellinus, M 230 

Arminius 202 w, 204 

Armistead, W 288 

Arnald, R 39 

Arnaldus 209 

Arnaud, E 38 

Arnaud, G. d' 312 

Amaud, Henri 295 

Arnauld 396 

Arndt, F 296 

Arndt, J 296 

Arnobius 141 w, 148, 1 50, 164 m 

Arnobius Jun 141 

Arnold, G 236, 239, 296 

Arnold, J. M 310 

Amold, M 362 

Arnoldus Carnot 133 

Arnoldus, N 289 

Arnulfus 182, 185 

Arnulphus Lexov 134 

Artemonius 100 

Asclepiodotus 1 50 

Asher, D 339 

Asker, D 34^ 

Asmus, P 313 

Assemanni, J. S 169 

Asterius 132, 140 w 

Astié, J. F 297, 387 

Astro, G 112 

Athanasius   132,   1 34, 

152, 153 m, 164 m, 165 m 


Blz 

Athenagoras 1 57 '« 

Athias, E 17 m 

Atkinson, B. A 379 

Atticus 177 

Attones 147 

Atzbcrger, L 165 

Aubé, B 243 m 

Auberlen, CA 86 

Aubigné, J. H. Merle d' 

278, 380, 401 
Augusti, J. C. G... 67, 

200, 224, 228 m 
Augustinus   22,   141, 
145 ;//, 146, 151,152;;/, 

153, 165;;/ 
Augustinus  Steuchius 

Eugubinus 327 
Augustinus Valerius 1 47, 151 

Aurelius Prud 138 

Avenarius, R 337 

Averroismus 327 

Avis des Censeurs 211 

Avitus Vienn 145 

Aymon, J 312 

B. 

Baader, F. v 339 

Babucke, H 195 

Bach, J 223, 327 

Bacher, W 76 

Bachiarius 134 

Bachiene, W. A 6, 281 

Bachmann, J 77 

Back, Fr 276 

Back, S 304 

Backer, Jan de 195 

Backer, W 306 

Bacon, F 327 

Bacon, R 327 

Bahr,K.C.W.F.57,s8, 

122, 369 

Baer, S 17 m,  47 

Baerwald, A 304 

Baethgen, A 32 


424 


BIz. 

Bagge, O I02, 361 

Bahnsen, W 123 

Bahrdt,C. F. 38, 51,53, 176 

Baier, A. H 224 

Baird, R 268 

Baleus, J 214 

Balguy, J 327, 397 

Baljon, J. M S 413 

Ballenstedt, H. C 100 

Ballerinus, P. et  H 174 

Baluzius,  S.  142,  144, 

145,  177,  185, 250 

Baptism 371 

Bar Serapim 166 

Barbeyrac, J 390 

Barclay, R 226, 353 

Bardenhewer, 0 172 

Bardesanes 166 

Baring-Could, S 298 

Barkey, N 10 m, 206 

Barlaamus Gyrac 1 34 

Barlaeus 204 

Barnabas 157^ 

Baronius, C 231, 235 

Barratt, A 385 

Barrow, 1 396 

Bartels 192, 197 

Barth, C 164 

Barth, J 415 

Bartholomaeus Abbas. .  190 
Bartholomaeus Fortin. .  151 

Bartlett, W. H 288 m 

Bartoloccius, J 303 

Baselius, J 23 1 w 

Basilides 157 

Basilius . 132, 136, 140, 
141,  152,  153, 164,  166 

Basilius Seleucid 171 

Basnage, J 144 

Basnagius, S 231, 245 

Bassermann, H 96 

Bastian, A 301, 311 

Baudartius, W 282 

Baudissin, W. W... 57, 247 
Bauer, Bruno 318, 244, 289 


Blz. 

Bauer, G 395 

Bauldius, P 174 

Baum, 192 m. 279 

Baum, J 88 

Baum, J. W 271 

Baumann, J. J 339 

Baumgarten, M 75, 123 

Baumgarten,  S.  J.  13, 

124, 353 w, 354, 381 

Baumgarten, Cramer v. 219 
Baumgarten Crusius, G. 

A 355 

Baumgarten-Crusius, L. 

F. O. 8,92,222.223, 383 

Baumhauer, T. C. M. v. iio 

Baumlein, W 99 

Biiur, A 261 

Baur, F. C. 13, 94,97» 
112, 123, 210, 223 m, 
239, 241, 242, 247, 
276,  316,  323,  325, 

359, 363, 365, 369 

Baur, G 83 

Baur, H 259 

Baverus, Ch 44 

Bavinck, H 362 

Bayle, P 2, 327 

Bax, D 105 

Baxmann, R 246 

Bayer, K %. 384 

Bean, J 4CX> 

Beard, C 264 

Beattie, J 327 m 

Beatus 135 

Beaugendre, A 185 

Beausobre 37, 242 

Becani, M 352 

Bechmann, F 211 

Beek, C 223 

Beek, C. D 43,   45 

Beek, J. T 130, 386 

Beek, S 107 

Becker, A 277 

Becker, F 229 

Becker, G. T. M 166 


425 


Bl2. 

Becker, V 190 

Beckers, H 339 

Beckhaus, J. F 1 24 

Beda Venerab 182 m 

Bedenken, Theol 13 

Bedford, A 65 

Beekman, D.  Bonvoust iio 

Beek, J. T 116 

Beelen, J. T 158 

Beels, L 397 

Beets, N 181, 286 

Beiche, G 96 

Beka, Joh. de 257 

Bekker, B 232, 366 m 

Bell, F. G. B. V.... 54, 104 

Belck, W 242 

Belisarius 138 

Bellarminus, R. 204, 209, 247 
Bellegarde; M.  G. Du- 

parc de 294 

Bellermann, J. J !,   55 

Belijdenis, Augsb. 225 m, 226 
Belijdenis der kerken van 

Engeland 225 

Belijdenis der Eng. Gem. 

te Amsterdam 226 

Belijdenis der Remonstr. 225 
Belijdenisse der kercken 

in Switserl . en Franckr . 225 
Bemmolen,  A.  v.  120, 400^;/ 

Bender, W 380 

Ben-Levi 50 

Benbellona, A 262 

Bender, F 255 

Bender, W 396, 358 

Benecke, W 114 

Benedictus, J....22, 33, 322 

Benedictus 141 ;// 

Benedictus, P 169 

Benedictus presb 149 

Bengel, E. S 9 

Bengel, E. T 8 

Bengel, J.A. 20, 21,48, 

91, 296 w 
Benn, A. W 325 


Bil. 

Benninck Janssonius, R. 409 

Benson, G 113, 1 26 

Benoiti E 279 

Benrath,  K.  193,  197, 200 

Bensly 39 

Bensonius, G 1 26 

Benthem, H. L 283 

Bcntley, R 326, 328 

Benzelius, H 41 

Berengarius Turon ....  182 

Berengosius 133 

Berg, A. P 45 

Berg, G. D 218 

Berg, J. P \om, 265 

Berg, W. E. J 283 

Bergel, J 57, 309 

Berger, J 382 

Berger, S 16 m 

Berger,  W 185 

Berger de Xivrey 52 

Bergh, W. v. d 194 

Bergh Jr., J. v. d 210 

Beringer Leuiten, J....   38 

Berkelins, A 321 

Berlage, H.  P 318 

Bergman, J. T 81 

Bergmann, J 339 

Bergsma, J. J 220 

Bcrnardus Clarov 182 

Bernays, J 305 

Bernhardt, E 24 

Bernones, Aug 139 

Bernouilli, G. G 332 

Bernstein, G. H.  34/»,   35 
Beroerten  v.  E^nglandt, 

Historie der 287 

Berriman, W 379 

Bersier, E 267 

Bert, P 386 

Bertheau 74 

Berthold 182 

Bertholdt, L 66, 222 

Bertholdus 185 

Bertholet, D. L 60 

Berti, J. L 233 


426 


Blz. 

Bertinazzi 292 

Bertling, A 325 

Bertram, A 179 

Bertram, J. F 265 m 

Bertrand, Edv 135 

Bessarion 137, 182 

Bessel, W 244 

Beste, W 393 

Bestmann, H. J. 2. 165, 390 

Betz, H. J 339 

Beugnot, A 244 

Beuve, C. A. Sainte. . . 293 

Bevan, F 267 

Beveregius, G 215 

Beverland, H 366 

Beyer, J. H. Franz 396 

Beynen, L. R 322 

Beyschlag,  W 10, 116 

Bey trage, Theol 13 

Beza, T. 20 w, 25, 33 w, 
191, 192 ;«, 219, 225, 

251, 267, 410 

Bibl. Voorstiana 3 

Bibl. V. pamphletten ... 3 

Bibl. Lutherana 3 

Bibl. Bremensis 9 ;« 

Bibl., AUgemeine 7 

Bibl., Allg. Theol  .... 9 

Bibl. Hagana 10 

Bibl., Theol. Letterk... 10 

Bibl., Neue Theol 12 

Bibl., Neueste Theol... 12 

Bibl. Magna 133 

Bibl. d.  Kirchen-Vater. 145 

Bibl. Patr. eccl 1 54 

Pibl. Nova Patrum 152 

Bickell, G 79 

Bickel, J. W 216 

Biedermann, A. E 361 

Bielius, J. C 30 

Biese, F 320 

Biesenthal, J. H. R 125 

Bigot, E 177 

Bilderdijk, W 166 

Bilius, J 164 


Bk. 

Billius, J 171, 173 

Billroth, G 116 

Bindemann. C 165 

Bindseil 198, 200 

Bingham, J 227 m 

Birch, A 48. 155 

Bischar, J. N 250 

Bisschop, Wolfaardt ... 219 

Bisterfeld, J. H 290 

Bitzius, A 389 

Black, 304 

Blackwall, A 47 

Blair, A 255 

Blair, H 396, 398, 400 

Blanc-Milsand, H 317 

Blanchini, J. 23, 33 

Blatter, Deutsch evang. 10 

Blatter, Hist. pol 1 1 

Blau, C. F 124 

Blaurer 192 

Bleek, F. 94, 67/^, 95, 

120, 125, 130 

Bleibthreu 116 

Bloch, J. S 78 

Blom, A. H.  104, 105, 372 

Blondellus, D 214 

Blount, C 328 

Bluhme, G. T 373 

Blumhardt, C. G 238 

Blunt, J. J 404 

Bochart, S 54, 60, 216 

Boeckh, A 302 

Bode, CA loi 

Bodenstedt, F 281 

Boderianus, G. F 34 

Boekenoogen, J. G. . . . 371 

Boeles, J 370 

Boer, J. L. de 78 

Boernerus 16 

Boers 6 w 

Boëthius 326 

Bogue, D 364 

Boehl, E 85, 107, 379 

Boehm, W 251 

Boehme, C. F 114, 388 


427 


BIz. 

Böhme, J 203 

Böhmer, E. 76, 268, 280, 

336, 339 

Boehmer, G. L 215 

Boehmer, J. H 215, 216 

Böhmer, W. . 121,  122, 228 

Böhringer, F 186, 239 

Bohlen, P. v 76 

Boileau 250 

Boisius, J 47 

Boissard, L 295 

Boissier, G 313 

Bok, J. G 318 

Bolingbroke, J 328 w 

Bollandus, J 1 54 

Bomelius, H 192, 193 

Bommel, v 294 

Bona, J 404 

Bonar 304 

Bonaventura 183 

Bonefidius, E 215 

Bonet-Maury,   G   1 59, 

184, 287 

Bonifacius 14?, 183 m 

Bonifas, T 333 

Bonizon 1 50, 153 

Bonnechose, E. de ... . 257 

Bonnell 358 

Bonnet, C 328, 376 

Bonnet, E 56 

Bonnet, G 7, 229 

Bonnet, J 193 

Bonnet, Max 156 

Bonwetsch, G. N.  179, 242 

Boon, A 126, 262 

Boon, A. G 361 

Boonders, H jj 

Boor, C. de 416 

Bootius, A 72 

Borbis, J 278 

Boreel, A 38 

Borger, E. A. ^ 45,98, 

IÏ9, 339, 399 

Borger, P. A 116 

Bornemann, J. A i8i 


Blz. 

Bornemann, T. A 19 

Borosnyai, S. N 64 

Borsius, J 229 

Bos, L.  ." 30,   90 

Bosch Az., A. ten 403 

Bosch, L. E 259 

Bossuet, J. B 209 w 

Bosveld, P. 65, 114, 117, 
118 m,  119, 120, 122, 356 

Botsacci, J 1 30 

Böttcher, F 75, 316 

Böttcher, C. F. H 180 

Bottemanne,  C.  J.  M.  185 

Boettger, G 305 

Bouillier, F 339, 389 

Bouman, H. 8, 283, 285, 286 m 

Boiimann, J. J 386 

Boufdaloue 398 

Bouterweck, F 339, 350 

Bovet, F 408 

Bowyer, G 21,   48 

Boxhorn, M. Z... 185, 258 

Braam, H. G 201 

Brabantus Candidus....  121 

Bradford, W 288 

Bradke, P. v 311 

Bradley, F. H 385 

Brais, St. de 114 

Brandes 339 

Brandes, F 273 

Brandes, H 63 

Brandis 347 

Brandis, C. A. . . . 320, 325 

Brandt. A. H. W 130 

Brandt, G 282, 396 m 

Brandt, K 397 

Brant, J 397»* 

Brantius- C 202 

Brassius, H 193 

Braun, J. W. J. . . 162, 229 

Braunig, K. F 359 

Braunius, J 54 

Braunman, S 387 

Bredenburg, J 336 

Bredenkamp, C. J. 58, 85,   89 


428 


Blz. 

Breen, D 70, 78, 290 

Breithaupt, J. F 75 

Breitinger, J. J 30 

Bremer, K 397 

Brenner, 0 314 

Brenz, Joh 192 

Bretschneider, C. G. 30, 

52,  191, 211, 356 w, 357 

Breu, J 106 

Breunissen Troost, J...   99 
Breyther, M. C. A. . . .   34 

Brez, Guy de 255 m 

Bridayne 402 

Brieger,  Th.   15,  199, 263 

Briens, H. F 212 

Brill, W. G 299 

Brink, A loi, 128 

Brink, J. ten 194 

Brochard, V 339 

Brockhaus, C 177 

Brockmann, F. J 418 

Broek, Ch. v. d 402 

Broek, G. P. v. d 86 

Broer, B 95 

Broere, 294 

Broes, B 354 

Broes, W. 199, 217, 284, 

356, 395, 398 

Brogue, A. de 243, 300 

Brömel, A 393 

Bronsveld, A. W 283 

Brook, W 269 

Brosch, M 259 

Brougham, H 339 

Broughton, J 328 

Brouwer, 406 

Brouwer, J 20,   23 

Brouwer, P. W 7, 318 

Brouwer, G. A. v. Lim- 
burg   107 

Brouwer, P. A. S. v. Lim- 
burg   419 

Brown 328 m 

Browne, T 375 

Bruch, J. F 81, 340 


Blz. 

Brucheri, J 349 

Brucherus, H. M 270 

Bruchstücke d. Oberae- 
aegypt.  übers. A. T.   32 

Brück, M 315 

Bruder, C. H 51 

Bruder-Unitat 275 

Brugsch, H 302 

Bruinier, J. B. H 54 

Bruining, A 311 

Brunck, R. F. P 322 

Brunneman, K 201 

Bruno 185, 328 

Bruns, H. S 9 

Bruston, Ch 83 

Bruyn, C. A. L. T. de 283 

Bryant, J 299 

Bryennios, P 1 59 

Bucerus, M. 80,92, 114,  192 

Buchanan 328 

Bucher, S. F 60 

Buchwald, G 197 

Budaeus, G 243 

Budde, L.C 79 

Buddensieg,  R.  190»!, 417 
Buddeus,  J.  F.  i, 62, 
203, 227. 240. 328, 381 

Buddingh, S. A 100 

Bugenhagen, J 192 

Bühler, C 292 

Bulau, F 275 

Bulengcrus, J. C 164 

Bülfinger, G. B, . . .301, 328 m 

Bulkley, C 328 

Bullarium Magn.  Rom. 215 
Bulletin de la comm. p. 
I'hist. des églises Wal- 

lonnes 284 

Bullinger, H.  89,  192, 

193 w> 236 

Bullock, T 379 

Bullus, G 203 

Bungener, F 214, 363 

Bungener, L. F 395 m 

Bunsen,C.C. J.v.72, 173, 286 


4^9 


Bunsen, E. v.  63, 300, 301 

Burchard, C. M 328 m 

Burk, J. C. F 392 

Burger, D 82 

Burger, E 319 

Burgerlioudt, J. J 122 

Burgess, H 12 

Burkhardt, Dr 197 

Burman, C 259 

Burman, F 1 1 1 

Burn, J. S 280 

Burnet, G 268 m, 280 

Burnet, T.  203 w, 328, 

375 »«> 376 

Bursian, C 175 

Büsching, A. F 118 

Busenbaum, H 387 

Bussy, I. J. Ie C. de 340, 385 

Buss, E 238 

Busz,  F. J. V 183 

Butler, J 328, 329 

Buttmann, P 18 w 

Buxtorf, J. 17, 46, 49 w. 

50, 55 w. 306, 308 
Bijdragen  tot  beoef. v. 

Godg. wetensch 10 

Bijdragen, Godgel 10 

Bye, P. J. de 329 

Bynaeus,  A.  59,  104,  108 

Bytemeister 209 

Bzovius, A 231 


C  ü. R.) 62 

Cabanis, P. J. G 383 

Cabassutius, J 212 

Cabeljau, P 236 

Caesar Capacius 151 

Caesarea 143 

Caesarius 136, 139, 166 

Caesarius Arelat 133 

Caesarius V. Heisterbach 183 

Caietanus  Marinius. . . . 147 

Caillau, A. B 171 


BU 

Calenius,  C. W 164 

Calixtus, F. U 366 

Calixtus, G 296 

Calkoen, J. Asstnk. . . .  271 

Calliupolita, M 36 

Calmet, A 71 

Calovius, A 70 

Calvin, J. 86,  89,  loi, 

191, 192, 193;», 194 
Camerarius, J..  20, 52, 200 

Camerer, J. W 27 1 

Camerer, T. ..,. 337 

Cameron, J 203 

Campbell, A. 376, 379, 381 

Campbell, G 93 

Campen, A. G. v 1 1 1 

Camphuyzen, D. R. 203, 

410, 411 my 412 m 

Camus, H. Ie 66 

Cannegieter, F. . . . 319, 386 

Canisius, H 144 

Canisius, P 362 

Canones, Apost 212 

Canones  Syn.  Dordra- 

ccnae 224 

Canzius, J. G 381 

Capitein,  J.  E. J 389 

Capito 192 

Cappellus 6 

Cappellus, J 72 

Cappellus, L. 65, 72 w, 239 
Cardauns, H....  2^0 m, 266 

Careil,  A. F. de 329 

Caro, E 340, 385 

Caro, J 213, 251 

Carolus Calvus 145 

Carové, F. W 218 

Carpovius, J 7, 365 

Carpovius, P. T 17 

Carpzou, J. B. 98, 120, 124 

Carpzovius 7 

Carpzovius,  J. G 66 

Carranza, B 212 

Carrière, M 340 m 

Cartes, R. des 329 m 


43Ö 


Blz. 

Carus, P 340 

Cave, G 227, 131 

CasaubonuSy J 20, 231 

Gaspari, G. P 84, 88 

Gassander, G 248 

Gassel, D 303 

Gassianus, J 166 

Gassiodorus^ A.... 150, 166;// 

Gastelli  E 22 

Gastellio, S 23, 33, 367 

Gastellion, G. 0 35 

Gatal . Bibl . H oeberlianae 1 9 1 

Gatal.  Bibl. Krighout. . 3 

Gatal. Bibl. Nettesianae. 3 
Gatal.  de la Bibl. Wal- 

lonne 3 ;;/ 

Gatal.  d. Bibl. d. deut- 

schen   morgenl.  Ge- 

sellsch 15 

Gatal. of the dutch church 

library  Austin  Friars 

London 4 

Gatal. V. Handschr. der 

Rem. Bibl. te Rott. . 3 
Gatal.  V. Hebr. u. Jüd. 

Bücher 303 

Gatal.  van handsch. en 

boeken  van  de  Bibl. 

der   Remonstr.   ger. 

kerk te Rott 3 

Gatal. d. Remonstr. Bibl. 

te  Rotterdam 3 

Gatal. V. R. Gath. boeken 4 

Gatal. Univ. Bibl. Amst. 3 
Gatechismus,  groote en 

kleine, der Eng. kerk 225 

Gatechismus Judaeorum. 307 

Gatechismus, Poolsche. . 290 m 

Gatechismus, Romanus. . 226 

Gatechismus (Roomsche) 226 
Gatena  graec.  patr. in. 

Jobum 78 

Gatholiques, Mémoire sur 

la Situation des 295 

Gato 329 


BU. 

Gattenburch, A a.. 315. 353 

Gatz, Garel 37 

Gebetis, Tabula 321 /« 

Gelada,  D. de 7Z 

Gellarius, G 175 

Gellerier, J. E 43,  127 

Gellerier, J. E. G 391 

Gelsus 158 

Gêne, G. Ie 26 

Gerda, J. L. de la 177 

Gerealis 134 

Chais, Gh 218 

Ghalybaus, H. M 384 

Gharnock,  S 329 

Gharpenne, P 266 

Ghastel, E 235 

Ghauffbur-Kestner, V...  272 

Gha vannes, F. L. F 390 

Ghemnitz, M 213 

Gherbuliez,  V 352 

Gherbury,  E. Herb. ...  329 

Ghevrier, E '280 

Gheyne, G 329 

Gheyne, Mac 304 

Ghilden. G. T 156 

Ghoricius,  Gazaeus. . . .  150 

Ghou-King,  Ie 301 

Ghrist, W 407 

Ghristiaanse, A 1 10 

Ghristianus 94 

Ghristianus, Druthmarus 142 

Ghristine, la reine 329 

Ghristlieb,  T 183 

Ghristoffel 192 

Ghromatius, Aquil 133 

Chron. Egmundanum . .  257 
Ghronica    Emonis   et 

Menkonis 257 

Ghronykje,  Antwerpsch 270 
Ghrysostomus,    Joann. 

167, 366 «I 

Ghubb,  T 203, 379 

Gicero 326 m 

Gingallus, H 364 

Glaerbergen,   P.  B.  J. 


43i 


Blz. 

Vegelin van 217 

Clarisse, J i, 365, 398 m 

Clarisse,  T. A. 81, 157, 399 
Clarke, S. 93, 203, 329 w. 

364 »?, 397 

Clauberij, J 329 

Claudianus    Mamertus 

134, 416 

Claudius, M. G. C 418 

Claudius  Marius Vict.  138 
Claudius   Taurin.   147, 

149,  151, 152 

Clé, H. N. la, 106 

Cleeff, L. V 415, 418 

Cleemann, A. C 260 

Clemencet,  C 171 

Clemens Alex. 132, 133, 

IS4,  167 m 
Clemens Romanus. 148, 

i58/«, isgm 

Clemens  VIII 22 

Clemens XI 293 

Clemens  XIV 292 m 

Clericus, J.  66, 72, 90, 

lOi,  154, 203, 239, 329 

Clercquius, J 409 

Clodius, C. A. H 388 

Cloppenburg, J 203 

Cludius,  H. H 310 

Cobet, C. G 18,   45 

Cloppenburch,  J. E....   25 

Coccejus, J 203 

Coch, J 306 

Cochius, L 329 

Cochlaeus, J. /. 173 

Codex Alexandr 18 

Codex apocr IS5^ 

Codex clarom 19 

Codices Gotici Ambr. . .   24 

Codex Syr. hex 32 

Coelius Sedulius 138 w 

Cohen, J 60, 103 

Coignet, C 385 

Colani, F 103 

Colani, T 13 


BI2. 

Coldiz, F. E 243 

Colenbrander, H 402 

Colenso, J. W 75 

Colerus, J...  337, 367, 397 

Collier, J 269 

Colinaeus, S 32 

Collins, A.... 330,375. 379 

Colomesius, P 417 

Columbanus.. 138, 141, 145 

Combefisius, F 164 

Comenius, J. A 252 

Comestoris, P 413 

Commentationes in eert. 

Acad. Göth. 7 

Commodianus 1 56 

Comrie 6 

Comte, A 340 

Concilia 212 

Concilia German 212 

Concilia omnia 211 

Concilia Sacro-Sancta . . 211 

Concordantie, Nederl. . . 49 

Condillac 330 

Confessio Helvetica. ... 225 

Confucius 301 

Conradi, K 340 

Conradus 135 

Constans, Luc. Antist.. 336 

Constantinus diac 152 

Constantinus Hermenop. 139 

Constantinus Lasc 182 

Constitutiones apost 159 

Conybeare, J 375 

Cook, G 234 

Cool, P 103 

Coornhert, D. V. 194 m 

195, 219 

Coquerel, A. T 62 

Coquerel, A 368, 395 

Coquerel fils, A 224 

Corderius, B 80 

Cornarius 169 

Cornelius 133 

Cornelius, C. A 265 

Corpus apologet 155 


43^ 


Blz. 

Corpus haereseol 153 

Corpus juris can 215 

Corpus Reform.. 191 

Corrodi, H 374 

Corsinus, E 324 

Cosmas Hieros. ..  138, 149 

Cossartus, G 211^ 

Costa,  I. da  102^ 112, 

340, 379 

Costerus, F 37 

Cotelerius, J. B. . . 142, 154 

Cotta, J. F 217 

Couard, C. L 401 

Cousin, V 180 

Coverdale, M 272 

Coward 330 

Cowper 18 

Crabbe, P 211 

Craig, J 330 

Craig, W 102 

Cramer, A. M 415, 420 

Cramer, J 244, 363, 390 

Cramer, J. A iio, 120 

Cramer, S 202 

Cranz, D 275 

Cras, H. C 4 

Crecelius, W 264 

Credner, K. A. 16, 68 /«   88 

Creech, T 326 

Crellius, J.  100 m, 122, 

289, 290 

Cremer 6 

Cremer, B. S 104 

Crenius, T gom 

CresoUius, L 204 

Creuzer, F 13 

Crie, T. M 268 m 

Criegern, H. F. v 285 

Critici Sacri 70 

Crophius, P. J 61 

Crosa, J. P. de 330 

Crouzas, de 330 

Croze, M, V. la 2S1 m 

Cruciger, Jonas 192 

Cruel, R 393 


Bic 

Crusius, CA 382 

Cudworth, R 330 

Cuffeler, A. J 330 

Cunaeus, P 59 

Cunitz 279 

Cunitz. E Sm 

Cuno, F. W 272 

Cuperus, F 204 

Curcellaeus, S 20, 203 m 

Cureton.  W.   35,  161, 

166, 170, 174 

Curterius, J 187 

Curtiss Jr., S. T 58 

Curtius,  H. H. Donker 399 w 

Cuypers van Velthoven. 270 

Cyprianus 148, 152, 167, 168 
Cy rillus Alex. 140, 141, 

147, 149. I50t 152^, 168 

Cyrillus Hierosol..  132, 168 

Cyrus Theodorus 324 

Czerwenka, B 251 

D. 

Dicheux, L 184 m 

Daerinus 1 36 

Dahl J. C. G 7, 305 

Dahler, J.  G 78 

Dahne, A. F. 117,305, 318 

Dale, A. v 31, 298 m 

Dallaeus,  J.  130,  160, 

204, 370 405 m 

Dalmer, K. E. F 122 

Dalton, H 197, 278 

Damasus ! 138 

Danckwertz, L. J.. 105, 209 

Danaeus,  L 165 

Danes, P. L 387 m 

Daniel, H. A. 163, 405, 407 m 

Dannemann, C 129 

Danz, J. T. L.  131,148, 235 

Danzer, J 382 

Darmesteter,  J...  3CX), 312 

Dassovius, T 315 

Dathenus,  P. 36 m 37, 309 w 


433 


Blz. 

Dathius, J. A 46,   73 

Daub, C.  13, 340, 358, 384 

Daubanton, F  E 14 

Daubuz,  C 109 

Daval, G. en  J 267 

David V. Augsburg 186 

Davids,  T. W 280 

Davidson,  A. B 414 

Davisius, J 326 

Debreczin 6 

Dedekjnd 209 

Deehair, E 157 

Dehio, G 248 

Deiman, A. J 5 

Dejob, C 291 

Delff, H, K. Hugo 298, 340 
Delitzsch, F.  17,56,74, 

82, 125, 308 

Delitzsch, Frans 414 

Delitzsch,  J 189, 363 

Delprat, G. H. M 258 

Demboroski, H 378 

Demetrius  Cydon 132 

Democritus 321 

Demosthenes 325 

Dems 10,   14 

Denifle, H. S 188 i« 

Denis, M, J 176 

Denkglaubige, Der. ...   10 

Deodatus, J 296 

Derembourg,  J 61 

Derham, W 330 /// 

Dermout, 1 48 

Dermout, J. J 281, 399 

Desiderius  Cadurc 134 

Desirant, B, 293 

Destinpn, J. v 304 m 

Deussen,  P 311 

Deutsch,  M. 245 

Deutsch, S. M.. 180 

Deylingius,  S 70 

Deyll,  W. S. C 263 

Dexter,  H. M 287 

Diadochus 136,  149 

Diacontius 152 


BU 

Dibbits, L 414 

Dibelius,  F 276 

Dickmann,  0 271 

Didachè   toon   dodeka 

apostol 1 59 

DidymusAlex. 132, 138, 

152,  iSim, 168 

Didymus  Caecus ió6 

Dieckhoff,  A. G 271 

Dieckhofif, A.  W 256 

Diehl, J.  C 100 

Diel,  Ph 244 

Diemont, A 210 

Diercxsens, J. C 295 

Dieringer, F.  X 363 

Diest Lorgion, L, J...   45 

Dieterich,  F 371 

Dieterici,  F 310 

Dieterici,  W 255 

Dietrich, F. E. C 50 

Dieu,   L.   de  70,   72, 

92,  109 

Diezius, J. L 232 

Digbaeus 330 

Dillmann, A 40 m 315 

Dilloo, J. W.  J 414 

Dindorf, G 169 

Dio Cassius 1 50 

Diodatus, D 52 

Diognetus 154,  160 m 

Diogenes Laert 321 y« 

Dionysius Alex. 139, 140, 168 
Dionysius  Areop. * • . . .  168 w 

Dionysius Exiguus 169 

Dionysius  Telmar 152 

Dippel, J.  C 296 

Dissel, E. F.  v 388 

Dissertaties  aan  Zwits. 

acad. verdedigd 7 

Dittenberger 12 

Dittrich, F 1 79, 2 1 5 

Dodt, J. J 237 

Dodwell, H 173 

Doederlein,  J.  C.  204, 354 w 
3^2, 392 

28 


434 


BU 

Doedes, J. I. 2, ii, 16, 44, 

109, 220,  225, 340, 371, 

378, 403 

Dollfus, C 340 

Döllinger, J. v. 246, 262, 417 

Döllinger, J. J. 1 300 

Domer, A 165 

Donaldson, J. G 75 

Donatus,  S, G 53 

Donker Curtius,  H. H. 129 

Donteclock, R 367 

Dooreslaer, A. i 25 

Döpke,  J, C. C 43 

Dordraceni Acta Syn.. 219 

Domer 11 

Dorner, A 372 

Domer, J. A 362, 368 

Dorotheus Archim 1 39 

Dorotheus Tyr 137 

Dorper, E. M 53 

Dorpius, M 112 

Douen,  0 279 

Douglas, J 358 tn 

Douglas. R. K 301 

Dougtaeus, J 70 

Douwes,  Jr. J 277 

Doyer, A...  128,  167, 368»! 

Doytsma, J 53 

Dozy, R 59i 298 

Dracontius 138, 145 

Drechsler, M 76 

Dreckmann, B. G 373 

Drepanius Florus 138 

Dresig 7 

Dressel, A. B. M 159 »« 

Dressel, A. R. M 154 

Dresselhuis, J. ab U.41, 284 

Dreves, G. M 408 

Drew, S 340 

Drey 14 

Dreydorff, J. G 293 »« 

Drieberge, J 367 

Drogonus 133 

Dröseke, J 160 

Drost, D. Hz 380 


Bil 

Droste-Vischering, CA. 218 

Drouven G 264 

Drummond, R. B 195 

Dubbs, J. H 408 

Duboc, J 340 

Ducaeus,  Fr 187 

Dufresnoy,  N. Lenglet. 174 

Duhm, L. B 315 

Duisburg,  J. v 41 1 

Duker, A. C 286 

Dulignon,  P 226 

Dumbar, G 257 

Duncker, L 162, 172 

Dungalus 135 

Duns Scotus, J 183 

Dupin,  L.  Ellies  70, 130, 

176, 213, 218 

Dupuis 297 

Duraeus, J 204 

Durand,  U 144 ^ 

Durandus 134, 190 

Duruy, G 260 

Duschak, M 57, 308 

Düstelmann, Th 372 

Düsterdieck,  F 128 

Duvallius, G 320 

Dynamius 152 

Dyserinck, J 32 m, 19 m 

E. 

Ebed Jezus 148 

Eberhard, J. A 324 

Ebers, G 58,   76 

Ebert, A 131, 1/9 

Ebrard, A 92, 94,  183 

Ebrard, J. H. A.  223, 

245. 360, 373 
Eccles. Belgic. Confessio 224 

Eek, J. C. F 380 

Eek, C. Fransen v. . . . 400 m 

Eckbertus 135 

Eckeraiann, J.C. H. 13, 354»» 

Eckhard, M. T 25 

Eckhard, T 376 


435 


Blz. 

Eckhart, Meister i86 

Eckstein, B. v 300 

Ecuy, r 1 84 

Edelmann, J. C 353 

Edmundus 1 36 

Egeling, L 383 

Egerland, J. E jj 

Egger, J 330 

Egli, E 266 

Ehlers, M 382 

Ehrmann, D 307 

Ehrt, C 80 

Ehses, S 264 

Eiben, B 85 

Eichhorn, J. G. 7, 1 2, 40,   79 

Eisenlohr, T 63, 221 

Eisenmenger, J. A . . . . 309 

Eisenschmid, L.M. 210, 212 

Ekker, A 284 

Ekker, E 158 

Eleutherius, T 209 

Elia 142 

Eliakim 84 

Elias, G 129 

Elias Levita 308 

Elichmann, J 321 

Eligius Noviom 133 

Ellebodius, N 320 

Ellendorf,  J 217 

EUes, F 280 

Ellys, R 90 

Elmenhorst, G 164 

Elsner, J 95 

Eist, C. V. d 258 

Emdre, S. V 222 

Emes, T 330 

Emlyn, T 368 

Emmaus, A 397 

Emmerling, C. A. G . . 118 

Emmius Ubbo 295 

Empedocles 324 

Enagrius 136 

Endemann, S. . .  354 ^/ 382 m 

Enfant, T 37 

Engelbrecht, A 417 


Blz. 

Enger 156 

Engelbronner,  E. C. d'  198 

Engelhardt, M. v 162 

Engel hardt, J. G. V. 187, 223 

Engelstoft, C.  T 281 

Enjedinus, G 290 

Ennapius 323 

Ennen, L 264 m 

Ens,  J 42, 406 

Enslin, T. C. F 3 

Ephraemus 152 

Ephraemus Byzant 146 

Ephraem Syrus 169 ;;/ 

Epicharmus 324 

Epictetus. 321 m 322 w 325 

Epiphanius 1 54,  169 

Episcopius, S 204 m 

Episc. Antverp. hist . . .  295 

Epistolae eccles 204 

Epistolae obsc. vir. . . . 194 
Epistola Remonstr .... 204 
Erasmus, D. 20, 81, 164, 

172,  174,  194 w 

Erastus, T 195 

Erbkam, H. W 263 

Erdman, A 32 

Erdmann, B 344 m 

Erdmann, D 1 27 

Erdmann, J. F 340 

Erechthius 147 

Erembertus 147 

Erigena,Joann.Scot 153,  183 

Erler, J. C 388 

Erlmann, J. G 1 1 1 

Ernesti, H. F. T. L 367, 390 
Ernestus, J. A. 12, 204, 

326, 330 

Ersch, J 2 

Es, H. G. V. d 124 

Esaia Abbas 133 

Escher, D. G 194 

Escher, H 266, 296 

Escher, J. P 106 

Eskuche, B. L 1 1 1 

Espen, Z. B.  v 215 


43Ö 


BU 
Ess,  L. 22 

Estius,  G. 69, 78, 113, 189 
Esveldt. H. G. v. Bevere. 388 

Etherius Uxam 135 

Eucherius 133 

Eucken, R 419 

Eudocia 323 

Eugenius Tolet 145 

Eugippius 152 

Eulogius 132 

Eulogius,  Alex 147 

Eulogius, Tolet 138 

Eunapius 322 m 

Eunomius 169 

Eupraxius 149 

Euripides 322 

Eusebius 141 

Eusebius  Alex.   151»* 

152, 169 
Eusebius   Caesar.  132, 

145,146.147,152,169, 170 m 
Eusebius Emesenus....  169 

Eusebius Vercell 141 

Eustathius. .  147,  150,416 

Eustratius 320 

Eutyche 149 

Eutychianus 147 

Eutychius 148 

Eutychius Alex 170 

Eutychius Const 152 

Euthymius 140, 1 52 

Euthy mius Zigad 1 84 i« 

Eutropius 141 

Evagrius 148 

Evang. Apocr 1 56 

Evantius 141 m 

Evers, C 253 

Evertz, U. A 5 

Ewald, H.8, 39» 40*63, 

76, 78, 82,154.92,95, 

99» 113. 125, 127,163, 314 

Ewald, P 390 

Expositio patr. graec. in 

Psalmos 80 

Eybel 405 


Blz. 

Eijk, G. B. J. V 106 

Eijk, J. P. Sprenger v . 88 

Eylke, C 372 

Ezekiel 140 

Ezour-Vedam 311 

^   F. 

Faber, E 301 

Faber, J. E 62 

Fabricius, J. A.  6, 40, 
131,  155 w, 172,177, 

324, 375, 417 

Facius, M 200 

Facundus 145 

Farel 192 

Farmer,  H,  105,  106, 380 w 

Farrar 104 

Faure 30 

Faure, H. E 112 

Faustinus 134,  145, 150 

Faustin Arevalo 173 

Faustus 134 m, 150 

Faustus Rheg. . . 133 »« 134 

Febronius, J 204, 205 

Fechner, G. T 340, 370 

Feen. T. v. d 340 

Felbinger, J 38 

Felix Ennodius 141 

Felix Papa II 174 

Fénélon 396 

Ferenczy, J 108 

Ferf, H. N 95 

Ferrandus Carthag 134, 146 

Ferrandus diac 149 

Ferrandus Paraen 1 36 

Ferrarius,  B 394 

Ferrière, E 413 

Fesselius, D 70 

Festus Hommius 204 

Feuerbach, L 340, 351 

Feuring, J. J 222 

Fichte,  J. G 341 m 

Fichte, J. H. 341 m, 249, 384 
Ficinus, M 323 


437 


Ficker, C. G 369, 395 

Fiddes, R 381 

Field 31, 176 

Findlay, R 376 

Finelius, J. C. F 391 

Firmus 143 

Fischer, C. F 341 

Fischer, C. P 97 

Fischer, E. L 300, 341 

Fischer, J. F. 31 w, 52,   71 

Fiseher, K. 344 344 

Fischer, 0 183 

Fischer, P 176 

Flacius Ulyricus, M. 23 1, 367 

Flatt, C. C 98 

Flatt, J 12 

Flatt, J. F. von42, 141, 116 

119, 121, 383 

Flatte, L 257 

Flavianus 177 

Flavius Josephus.. 132 304 ;« 

Fleck, F. F. 33, 53, 276. 360 

Fletcher,  J 288 

Fleury 55, 232 

Fliedner, T 280, 407 

Flier, A. v. d 285 

Flier, G. J. v. d 116 

Flodoardus 142 

Floigl, V 57,   65 

Florus diac. Lugd 146 

Florus Mag 136 

Flptard,  E 313 

Flügel, G 312 

Fock, 0 291 

Fockens,  H. F. T.  80, 286 

Fontes juris eccl 215 

Foppens, J. F 295 

Forge, L. de la 330 

Förstemann, C. E. 198, 262 m 

Forster, N 323 

Forster, J. R 61 

Förster, T 164, 167, 168 

Förstermann,  E. G 250 

Poster, J 379, 397 m 

Fox, George , , . . 283 


Blz 

Fox, 1 236 

Fragmenta vers. lat. An- 

tehiëron 22 

Franciscus 136 

Francius, P 171, 396 

Franck, A 299 

Franck, G. F 181 

Francke, C. F 114 

Francke, G. S 341 

Francke, H 249 

Francke, K. B 164 

Francken, W 384 

Frank, F. H. R. .  361, 362 

Frank, G 352 

Franke, A. H 100, 296 

Fraenkel, S. 1 39 

Frankel, Z 31 

Frankl, P. F 31 

Fransen v. Eek 6,    7 

Franz, A 166 

Fratres Poloni 289 

Frauenstadt, J 348 m 

Fredegardus Scholast..  172 

Fredegls v. Tours 331 

Freethinker 331 

Erein, H. de 353 

Freitagf 69 

Erensdorff, S 50 

Frerichs 358 

Frerichs, A 265 

Frets, F 220 

Freudenthal, J 40, 313 

Frey, J. L 154 

Fricke,  D. G. A 1 20 

Friedberg, E 215, 216 

Friedlander, U. H 307^ 

Friedlieb, J. H 163 

Friedrich,  A. C. G 271 

Friedrich, J 190, 217 

Friedrichsen, P 88 

Friese, C. G. v 278 

Frischius, J 254 

Fritzlar, H. v 186 

Fritzsche, C. F. A. 8, 48, 

52, 95, 96 w, 114 


433 


Bis. 

Fritzsche, O. F. 39, 40, 179 

Fritzschii 92 

Froelich, C  H 106 

Frohschammer, J.  341, 

344, 350 

Frommann, E. A 48 

Fiommann, K 319 

Frommann, T 213, 214 

Froschouwer, 38 

Fuhrmann, M 243 

Fulbertus 138 

Fulbertus Carnot 1 34 

Fulco 137 

Fulda, H 229 

Fuldner 356 

Fulgentius. . . 152, 165, 171 

Fuller, A 237, 355 

Fuller, N 69 

Fuller, T 280 

Funck, J. L 226 

Funk, F. X 154, 161 

Furius, F 16 

Fürst, 49 

Fürst, J 16, 66 

Fuesslin, J. C 247, 266 

G. 

Gabelentz, H. C.  de... 23 

Gabler, J.  P 120, 352 

Gagnaeus 69 

Galanus, C 130 

Gale, J 397 

Gallaeus,  S 163 

Gallus 141 

Galo 137 

Garbe,  R 311 

Garnier, J 166 

Gasparin, A. de 221 

Gass, W 341. 352 

Gassendus, P 331 w 

Gastrell,  F 374 

Gaszner, T 83 

Gataker, T 30 

Gaudentius Brix 133 


BIz. 

Gauder, J.  H 44 

Gaufrès, J 268 

Gaupp, K. F 392 

Gaussen 221 

Gaussenius, S 205 

Gautier,  L 310 

Gavin 209 

Gazet,  G 294 

Gebhardt 154 

Gebhardt, H 319 

Gebhardt, O. de...  21,  155 

Gebser, A. R 96, 127 

Geel,  J 325 

Geer, B. J. L. de. . 87, 220 

Geer, B. R.  de 77 

Geer, L. de 85 

Geffcken, J 408 

Gehle, A 182 

Geiger, A. 60, 75, 303, 307 

Geiger, L 200, 273 

Geiler V.  Kaisersberg. .  184»* 
Gelasiusl...  134,  152, 171 

Gelbe,  H 67 

Geldorp, H 195 

Gelenius,  S 304 

Geloofsbelijdenis   der 

Apost. Oriënt, kerk..  2261» 
Geloofsbelijdenis v. Zin- 

zendorf 226 

Gelpke, E. F 245 

Gelpke, F. C 125 

Gelzer,  H 12, 170, 384 

Genelin, P 247 

Gennadius... 135.153, 171 
Genootschap (Haagsch).    5 

Georg 347 

Georgidius 151 

Georgio,  CS 33 

Georgius Chartoph.... 132 
Georgius Hamartolus.. 147 
Georgius Metoch..  132, 153 

Georgius Nicom 132 

Georgius Pisid 140 

Georgius Trapezunt.. . .  182 
' Gerardus Magnus 184 


439 


BU 

Gerardus Zutphan 1 36 

Gerbel Embach, Cv..  295 

Gerbertus 134 

Gerdes, D 72, 118,226, 

261, 268, 269 1« 
Gerhard, J. 10 1, 109, 127, 205 

Gericke 209 

Gerlach, E 86, 304 

Gerlach, H 60 

Gerlach, O. v 38 

Germain, M 144 

Germann 240 

Germanus pat. Constant. 140 

Germanus, 133, 141 ^ 

Germaaus I..132, 140, 152 

Germanus sen 151 

Germon, B 47 

Gerrevink,  G. v... 115, 127 

Gerritzen, J 59 

Gersdorf,  E. G 148 

Gerson Joannes 184 

Gesenius, G 29,   50 m 

Gefs,  W 227 

Gesseler, H. van 113 

Gesta Pontif 246 

Oesta Dei per Francos.  249 

Geullincs,  A 380 

Geuns, J. v 406, 419 

Geyllyart, J 24 

Gezo Derthon 143 

Gfrörer, A. F. 41, 235, 

240, 249, 281 

Ghelen,  J. v 36 

Gieseler,  J.  C.  L.  14, 
184,  235,  243,  245, 

253* 279, 283 

Gifanius,  0 326 

Gilbert 225 

Gilbertus  Foliot 187 

Gilda 136 

Gildemeester,  J 61 

Giles, J. A 181,  182 fHy 

183, 187 

Gillis,  P 254, 256 

Gillissen 6 


BU 

Gilly,  W. S 279 #« 

Gilse, J. van 8, 39, 72, 86, 
155,  162,  286,  414, 

415^, 417, 419 

Gindely, A 252 

Ginella, F. G 123 

Ginsberg, H 337 

Giraud, C 259 

Giry,  de 178 

Gizycki, G.  v 332, 386 

Glasius, B 282, 283 

Glasius, S 49 

Glissonius,  F 331 

Glöckler, C 94, 114 

Gloël,  S 418 

Gnapheus,  G 195 

Gnomica Poemaia 322 m 

Göbel, M 276 

Goebel, S 107 

Gobineau, de 310 

Göbl, P 392 

Godeau, A 238, 409 

Godet, F 100, 115 

Goens,  F. C. J. v 165 

Goesius, W 108 

Goetz, G. H 62 

Goeze, Je. M 26 

Goffridus Vindoc. 141, 145 

Goldziher, J 57 

Golius, J 309 

Goll, J 252 

Golther,  L. v 341 

Goltz Bogumil 34^^ 

Goltz, H. de 278 

Gomarus, F 205 

Goodwin, T 58 

Góring, C 388 

Gorkum, G. v 285 

Görres, J, 276 

Gorris, F, 243 

Gorter. D. S. 352, 361, 418 

Gory, A 387 

Grabe, J. E 155. I73 

Graf, K. H 75,   86 

Grafe, E 155, 318 


440 


Blz. 

Graefe, J.  R 31 

Gramberg, C. P. W... 314 

Grand, A Ie 329 

Grant, A 245 

Grant,  J 299 

Gratama, J. A 117 

Gratama,  S 4 

Graetz, H. 81, 82, 83, 88, 303 

Gratz, P. A 34 

Grau, R. F 69 /« 300 

Graul, K 242 

Graunius 7 

Gravenmeyer, J. E. C. 319 

Gravezande, A. 's 285 

Gravezande, W.  J. 's.. 331 

Green,  H. W 07 

Greenup, J 331 

Gregentius 1 39 

Gregorius 132 

Gregorius VII 140, 150, 172 

Gregorius  VIII 187 

Gregorius XIII 235 

Gregorius Abulph 148 

Gregorius Antioch. 132, 152 

Gregorius Cesar 132 

Gregorius Clericus 149 

Gregorius Nazianz. 143, 

159, 171;;/ 

Gregorius Neocaesar. . . 171 
Gregorius Nyssenus 140, 

147, 152,  171, 172 

Gregorius Palam 139 

Gregorius Thaumat. 147, 149 

Gregorius Theol 153 

Gregorius Turonensis..  172 

Gregory, 0 377 

Greith, C 186 

Greith, C. J 245 

Greuve, F. C. de 103 

Greve, E. J.... 79, 85, 119 

Grieninger, J 38 

Griesbach, J. J. 19, 48W, 

93, loi, 354 
Griethuysen, G. H. v. . 98 
Griethuysen, F. J. v. . .   54 


Blz. 

Grill,  J 81 

Grimm 40 

Grimm, C. L, W. 39, 52, 

3I9> 360 

Grimm,  J 313 

Grimm, W 229 

Groen v. Prinsterer,  G. 220 

Groenewegen J 108 

Gronau, C 106 

Groneman, S 76 

Groneman, S. A.  J. de 

Ruever 190 

Gronovius, J....  loS m 175 

Gronovius, J. F 327 

Groot, C. P. Hofstede de 

112, 283 
Groot, P. Hofstede de 2, 

14, 81,  125,167,235, 
285, 292, 341, 358, 359 

Grote, L 273 

Grotefend, J. G 395 

Grotius 204, 205 m, 207, 

217, 325, 374 

Gruber, J  G 2 

Grundlehner, F.  H. J.. 174 

Grynaeus, J. J....  131, 169 

Güder, E 370 

Gudius,  M 172 

Guenée, de 376 

Guerike,  H.  E. F. 15, 

68 w, 129, 224, 235 

Guettée, W 292, 295 m 

Guido 135 

Guigo 141 

Guillelmus Minor 135 

Guillelmus  Paris 135 

Guitmundus 137, 190 

Guizot 384 

Guizot, F 267 

Gumpach, T. v 75, 89 

Gunning JHz.,  J. H... 415 

Günther, F. H. G 369 

Gurdon, B 375 

Gurlitt, J 45, 292 

Gürtler, N 417 


441 


Blz. 


Guttmann, J 308, 3 10 

Guyau, M 38Q, 390 

H. 

Haag, E 314 

Haag, E. & E 279 

Haar, B ter. 8, 131, 230, 403 

Haar, H. ter 272 

Haas,  L 324 

Habbema, J 93 

Haberfeld, J. F 126 

Haberkorn, H. P 108 

Hackfeld, H 271 

Hackman, D 73 

Haecht, W. v 411 

Haemstede, A. C. v. . .  236 

Haenell, C.  G 173 

Haes, G. de 117 

Hafner, C 9 

Hagen, H. G 364 

Hagen, K 359 

Hagen, P. v. d 396 

Hagenbach, K. R. 181, 
192, 198, 222, 223, 
247,  255,  262,  358, 404 

Hagen meyer, H 249 

Haggenmacher, 0 297 

Hahn, A. 17, 32, 162, 

224, 358 

Hahn, G. L 371 

Hahn, H.  A 33,   79 

Hahn, H 183 

Hahn, C. H 15 

Hahn, C. U 253 

Haitsma, A 76,   ^^ 

Haksvoort, M. v 109 

Halbertsma, J. H.  311, 417 

Haldane, R 114 

Halevy, J 57 ;« 

Halfeld, H. G 93 

Halfmann, H 248 

Halitgarius Camerac. . .  1 36 

Hall, R 205 m 

Hallcr 192 


Hallet, J 

Hallmann, E 

Halma, F 392, 

Ham. F. C. v. d 

Hamaker, H. H 

Hamel, J. B. du 

Hamelsveld, IJ. v.6, 7, 

Hamerster, A. J 

Hammond, H 90, 

Hanbury, B 

Hancock, J 

Hanekuik, H 

Hanlein 

Hann, F. G 

Hanne, J. W 

Hannibal, F. W 

Hansel, F. M. A 

Happel, J 299, 

Harder, C 

Hardt, H. V. D 

Harduinus,  J.  90, 209, 

Harkenroth, J. I 

Harle, J 

Harless, A 

Harless, G. C. A.  120, 

Harms, C 296, 

Harms, F 

Harnack,  T.  154, 155, 

161, 164, 198, 211, 
242, 30S, 

Harris, J 

Hartenstein, G 

Harting,  D.   11,  162, 

413. 415^-416, 417, 

Hartmann, A. P 

Hartmann, A. Th.   59, 

Hartmann, Ch 

Hartmann, C. F 

Hartmann, E. v 

Hartmann, J 

Hartmann, J 

Hartmann, J. C. W. . . . 

Hartmann, P. J 

Hartog, J 

Hartog, J. de 


Blz. 

90 

258 
410 

125 

84 

23 
61 

318 

205 
288 
331 
383 

129 

337 
378 

364 
171 

301 

239 
213 
211 m 

277 
SS 
27S 
384 
392 
386 


392 
331 
384 

418 

379 

309 

86 

44 
341 m 

341 
192 m 
70 
239 
393 
392 


442 


BU. 

Hartsen, F. A.  von... 385 

Hartsoeker, C 37 

Harwood, E... 21, 38, 205 

Hartzheim, J 212 

Hasak, V 198 

Hasaeus, T 10, 71 

Hase, C. A 224 

Hase, K. 103, 235, 253, 

356, ISJni, 363* 405 

Hasebroek, J. P 402 

Haselaar, A. G 112 

Hasenkamp^ J. H 383 

Hasler, F 390 

Haspero, G 300 

Hasse, A. R 235 

Hasse, F. J 1 29 

Hasse, F. R 181, 314 

Hasse, H. G 370 

Hassenkamp, 7, 277 

Hauck, A 179 

Hauck, W 13 

Haupt, E 128 

Haupt, H 254, 413 

Haupt, J 186 

Haupt, P....;... 56 

Hauri, J 310 

Hauschius, G. F 367 

Hausrath, A. 9, 64, 1 1 2, 

118, 352 

Hausser, L 261 

Havernick, H. A. C. 67, 

86 w, 314 

Havemann, W 272 

Havercamp,  S. 6, 178, 

304, 327 

Havercamp, G 53 

Haverkamp, 85 

Haye, J, de la 69 

Haym, R 342 

Haymo  Halberstat 185 

Hecht, G 260 

Heda, W 257 

Heemskerk,  H 53 

Heerspink, J. B. F. . . .  282 
Heeser, J 50 


Bic. 

Hefele, C. J. 1 54, 1 57 m, 

212, 260 

Hegel, G. W. F 341 

Hegelmaier, T. G. 219, 364 

Hegesippus 137, 160 

Heid^nus, A 352 

Heidegger, J. A 213 

Heidegger,  J.  H.  62,  353 

Heidenheim, M 11,   29 

Heidenheimer, H 268 

Heiligstedt, A 73 

Heine, G 153 

Heine, E. W 313 

Heineccius, J. G 331 

Heineken, W 220 

Heinichen,  F.  A. 170, 243 

Heinrich, J. B 363 

Heinrichs 91 

Heinrici, C. F. G 116 

Heinsius, D 90, 320 m 

Heinsius, N 177 

Heinze, M 325 

Heitz, E 349 

Held, C. F. G 369 

Helder, J 31/ 

Helmeczi, S 105 

Helmont, F. M. v 416 

Heltzer 159 

Helvetius, CA 331 

Hemert, P. v 286, 342 m 

Hemsen, J. T 318 

Hemsterhuis, T. . . 322, 331 m 
Hendewerk, C. L. . . . ^   88 
Hendrik Jansen v. Bar- 

neveld 196 

Hendrik Niclaes 295 m 

Hengel, W. A. v. 7, 37, 

49> 92, 103, iio, 115, 

118,  121,  246,  248, 

286, 371, 395, 400 w 
Hengstenberg, E. W. 1 1, 

12, 67, 80, 82 m, 99, 

130, 3'5 

Henke, E. L. T 263 

Henke, 180 - 


443 


Blz. 

Henke, H. P. C. 7, 12, 

205, 234, 355. 

Henke, 0 404 

Hennert, J. F 342 

Hensier, C. G : .  126 

Henricus VIII 149 

Henricus Parmensis ...  147 

Henry, P 194 

Henschenius, G 1 54 

Henzkius, L 106 

Heppe, H. 192, 262 m, 
274 w, 275 m,  277 w, 

283, 291, 352, 386 ;« 

Heraldus, D 178 

Herbst, J. G 14, 67 

Herder, E. G 342 

Herder, J. G. v 82^ 342 m 

Herdin^, G 172 

Hergenröther, J 187 /« 

Hering 198 

Heringa Ez.,  J.  48 w, 

92 w,  391, 401 

Heringa, S. P 287 

Hermagoras 143 

Hermas Pastor. 136, 1 54,  160 

Hermann, C 351 

Hermann, W 342 

Hermias 163 m 

Hermogenes 172 

Herrlinger 2CXD 

Hertling, G. v 327 

Herwerden, C. H. v. 77, 

244, 274 
Herwerden, H.v. 98, 105, 366 

Herz, M. J 395 

Herzfeld, L. 5^, 57. 64, 303 

Herzog, J 2 

Herzog, J. J. 235, 255, 

256, 273 
Hess,J. J. 53, 102, 240 w, 

296, 413 

Hesse, F. H 163 

Hesselberg, H ^7 

Hesselink, G. . 52, 316, 418 
Hessels, J. H 196 


BIz. 

Hesterberg, J 254 

Hesychius...  132, 139, 

140, 141 

Hettinger,  F 378 

Heubner, H. L 105 

Heumann, C. A.. . . 91,  iio 

Heupelius, G. F 35,   97 

Heusde, P. G. v 323 

Heusinger, J. F 326 

Heusinger, J. M 326 

Heussen, H. F. v 257 m 

Heusser, A 218 

Heuvel, W. D 60 

Hewlett 379 

Heyden, J. W. v. d. . . 294 
Heydenreich,  A.  L. C.  117 

Heydenreich, K. H 342 

Heyne, C. G 322 m 

Heyningen,  H. v.  365, 401 

Heyns, SP 172 

Heyst, D. v 242 

Hezel, W. T 71 

Hiel 196 m, 197 tn 

Hierocles 322 

Hieronymi 342 

Hiëronymus Donatus.. 147 
HiëronymusaSanctafide 134 
Hiëronymus Pragensis. 185 
Hiëronymus Stridon 22 

m,  134, 152, 172 m 

Hierotheus 149 

Hilaire, J. Bart. St 311 

Hilarius Pictav 139, 

152, 168, 172 

Hilarius Arelat 146 

Hildebertus Cenom. 139, 143 
Hildebertus Turon 134, 185 

Hildebrand, G. F 164 

Hildebrand, J. 211,216, 227 

Hildefonsus Tolet 138 

Hildenbrand 342 

Hilgenfeld,  A.  15,  17, 
41,  60,  69,  94, 119, 

155^  I57i  158,  I59> 
160,  236,  240,  242, 319 


Blz 

Hilger, F. A 366 

Hillebrandt, A 311 

Hiller, M 54 

Hincmar 142 

Hinschius, P 214 

Hiob 32 

Hipfer, F 198 

Hjppolytus  132 m, 136, 

140, 146. 153, 172 w, 173 

Hippolytus Theb 142 

Hippolytus 146 

Hirnhaim, H 187 

Hirsch, H. A. C 79 

Hirschcr 14 

Hirsche, K 189 

Hirscher, J. B. v. . 364, 384 
Historia   concord.   et 

evang loi 

Hist. imaginis Salvat. .. 132 

Hist. eccles 23 1 

Hitzig,  F.  58,  63,  72, 

741^. 79, 80,  114, 302 

Hobbes, T... 247, 331, 332;// 

Höchstetter, W. C 417 

Hodius, H 16 

Hoekstra, S. 368 /;/, 415, 48 
Hoekstra Bz., S. 82, 105, 
317,342,361 /«, 385^, 

388,413,414///, 415;;/, 419/;/ 

Hoelemann, A. G 121 

Hoeufft 6 

Hoëvell, G. R. V 173 

Hoeven,  A.  d. Amorie 

V. d 167, 402 

Hoeven Jr., A. d. Amorie 

V. d 203, 403 

Höffding, W 386 

Hoffmann 206 

Hoffmann, A. G 40 

Hoffmann, F 332 

Hoffmann, F. G 260 

Hoffmann, J. C. K. v.. 92 

Hoffmann, J. G. ... 71, 314 

Hoffmann, J. S. Ritter v. 43 

Hoffmann, W 238 


Blz 

Höfler, C. 212,251,259, 268 

Höfler, K 251 

Hofmann, C. G. 67, 118, 205 

Hofmann, R 388 

Hofmeyr, S 122 

Holder, A 182 

HoUazius, D 354 

Hollebeek, E 6, 394 

Hollenberg, W. A.  11, 160 

Holst, A. F 343 

Holsten, C. .. 95, 119, 318 

Holstenius, L 236 

Holtzmann, A 311 

Holtzmann, H 63, 349 

Holwerda, J. H. 37, 92, 100 

Holzhausen, F. A 88 

Holzheuer, 0 126 

Holzmann, H. J.95, 120, 

123, 363 

Hommel, F 63, 408 

Honert, J. v. d 370 

Honert, T. H. v. d . . . 243 

Honoré 232 

Honorius August 139 

Honorius 138 

Honorius Papa 185 

Honorius 153 

Honorius ReggiusKem- 

nath 280 

Honthemiua, J. N 218 

Hoog, J 121 

Hooght, E. V. d 17 

Hooyer,  C 220 

Hoorn, H. J. E. v. . . . 286 

Hoornbeek, J. 288, 352, 392 

Hopf, G.  W 26 

Hoppe, C 371 

Hoppe, J. J 389 

Horawitz, A 194, 195 

Horberry, M 373 

Horn, J 367, 390 

Hom, J. F 343 

Horne, T 66 

Hornemann, C. F 31 

Hornius, G 230, 232 


44S 


BIx. 

Horst, L 86 

Horst, D. G. V. d 185 

Hosius, S 271 

Hospinianus,   R.   58, 

227 m, 253, 274, 292 

Hottinger, J. C 59 

Hottinger, J. H. 56, 77, 

130, 231 
Hottinger, J. J. 42, 65, 278 /« 

Houbigant, C  F 46 

Houdry, V 387 

Hovingh, 219 m 

Huber, J 343, 373 

Hüber, J. J 184 

Hubert, A. de 409 

Hückstadt, E 178 

Huemer, J 416 

Huet, D. T 402 

Huet, P. D 176, 374 m 

Huet, P. J. L 126 

Huët, F 258 

Hüffell, L 373, 392 

Hug 7 

Hug, L.  15, 29, 30W.   68 

Hugenholtz, P. H 116 

Hugenholtz. Ph. K 388 

Hugenholtz,  H.  J.  de 

Haan loi 

Hugo Ether 138 

Hugo de S. Vict 139 

Hugo, L. E 187 

Hugueninus, D 205 

Hugues, E 279 

Huidekoper, F 370 

Hulsius, A 49 

HüUmann, K. D 211 

Hulshoff, A 329 

Humbertus 135 

Hume, D 332 

Hundeshagen, K. B. 2 10, 262 
Hundshausen, L. H —  128 

Hunnius, A 93 

Hunnius, N 260 

Hunter, D 102 

Hunter, J 288 


BIz. 

Hupfeld, H 58, 76, 80 

Hurgronjc, A. M. S. . . 45 

Hurgronje. J. J. S 45 

Hurter, F 250, 278 

Hurter, H 4 

Huss, Job 185 wï 

Hutcher, J. E 122 

Hutchin, H 161 

Hutchinson, F 106, 332»! 

Huydecoper,  T.  C. R. 107 

Huygens, G 394 

Huysers, H 107 

Hyde, F 312 

Hylozoismus 312 

Hypatia 313 

Hyppolitus Port 141 

I. 

Ibbot, B 375 

Idacius Clarus 1 34 

Idatius 145 

Idiotes 136 

Ignatius Ant. 139, 140, 

160, 161 

Iken, J. F 296 

Ikenius, C 55, 7 lm, 108 

Illgen, C. F....  IS, 39, 291 

Imbonatus, C. J 303 

Immer, A 44, 316 

Immink, W 395 

Inckel, J. E 403 

Index libr. prohib 219 

Indices expurg 219 

InnocentiusIII. 149, 150, 185 

Inquisition 291 

Iperen, J. v 409 

Irenaeus 132, 152, 159, 173 

Irhovius, G 80 

Irving, E 401 

Isaac Armen .^ . . . . 132 

Isaac Syrus 136, 153 

Isenbiehl, J. L 315 

Isenburg, D 108 

Isidorus Hisp 139 


440 


Isidorus  Pelusiot.   146, 

153, 173^^ 

Isocrates 325 

Israël 63 

Ittigius,  T.   154,  212, 

231, 239, 241 

Ivo Carnot 139, 143 

Ivon Belvac 1 34 


Jaarb. Rijksuniv. Leiden. 6 
Jaarb. Rijksuniv. Gron. 6 
Jaarb. v. Wet. Theol. . 11 
Jaarboeken Nieuwe .... 1 1 
Jablonski, P. E. 7, 233, 302 

Jackson, J 332 

Jacob, L. H 4 

Jacobi, J. F 82, 377 

Jacobi, J. L.  157,  177, 

239, 291 

Jacobs, D 58 

Jacobson, A 95, 100 

Jacobus 137 

Jacobus apost 140 

Jacobus Monachus. . . . .  132 

Jacobus Nisibenus 174 

Jacobus Rex 205 

Jacobus Sadoletus 149 

Jacoby, H 406 

Jacoby, L 343 

Jacutius, M 228 

Jaffé, P 183, 215 

Jager 21 

Jager, C. F 271 

Jahn, J 42, 43, 55,   56 

Jahnke 209 

Jahrbücher d. deutschen 
Reichs  im Zeitalt. d. 

Reform 261 

Jahrbuch  der hist. Ge- 
sellsch. Züricher Theol.   1 1 

Jahrb. d. Theol ii 

Jahrb. f. Theol 1 1 

Jahrb. f. prot. theol 1 1 


Blx. 

Jahrb. f. deutsche theol. 1 1 

Jahib. Theol 13 

Jahresbericht, theol 11 

Jahresbericht Theol. ... 13 
Jahresbericht Wissensch. 
über d. morgenl. Studiën   14 

James,  L. G 401 

Janet, P... . 343 m, 384, 390 

Janigon 209 

Jansen,  H. N. A 281 

Jansenius,  C.  80,  loi, 

209, 293 
Janssen, H. Q. 258, 270, 

272, 274, 285 

Janssen, J 261 m 

Janssonius, R. Bennink. 293 ;;/ 

Jansz, P 238 

Januari us Nepot 146 

Janus, J. H 42 

Jarchi, S 75 

Jas, P 256 

Jaspis, G. S 34 

Jean de Bourgogne. . . . 193 

Jelgersma, W 100 

Jentinck, M. A 374 

Jerusalem, J. F. W. 76, 376 

Jessieu, A 129 

Jesuiten 292 

Jetze, L 77 

Joannes 1 134 

Joannes XLIV 138 

Joannes de Calore 135 

Joannes Carpath 141 

Joannes  Chrysost.  132, 

137,  140, 149, 153 

Joannes Clim 136 

Joannes Const 132 

Joannes Cyparissiota. . . 132 
Joannes Damasc. 132 ?«, 

150, 151, 174 

Joannes Geometra 141 

Joannes Maxent 134 

Joannes de Mercuria. . . 135 

Joannes Moschus 140 

Joannes Nicaenus 132 


447 


Bil. 

Joannis Raythu 136 

Joannes Rothomag 185 

Joannes Salesber. iS^m, 186 

Jodl, F 390 

Joel, D 309 

Joel, M 241, 308, 351 

Johannes 147 

Johannes  VIII 146 

Johannes Commendonus. 151 

Johannes de Cerm 143 

Johannes Scot. Erig 153,  183 

Johannes Euchait 174 

Johannes monach. . 146, 149 

Johannes orthod 153 

Johannes Philop 149 ;// 

Johannes Siculus 147 

Johannes Thessal 132 

Johannes de Ultricuria.  135 

Johannes Xiphil 141 

Johannes Zonaras 1 50 

Johanssen, J. C. G. 315, 

358, 402 

Johantgen,  F 312 

John, Bish. of Ephesus.  174 

Joly, H 387 

Joma 30(5 

Jona Aurclian 134 

Jonas 347, 358 

Jones, W 234 

Jong, P. de 81 

Jongeneel, J 47 

Jongh, A. C. C. de . . .  108 

Jongh, J. J. de 129 

Jonghe, B. de 294 m 

Jonsius,  J 349 

Jörg, H. G 389 

Jörg, J. E 261, 276 

Jorissen,  M 410 

Joss, G 417 

Josselin, P. G 218 

Jost, J. M 303 

Journal of sacr. liter.. . .   12 

Juda 192 

Juhlius, G 87 

Julianus i68 


BU 

Julianus Aurelus 297 

Julianus Halicarn 152 

Julianus Imper 143 

Julianus Tolet 133, 134, 

138, 15Ï 

Julius Ferm 134 

Julius 1 143, 147 

Julius Hilar 137 

Julius Paridis 146 

Julius Titianus 146 

Jundt, A 254 m 

Jung, G 64 

Jung, J 315 

Junilius 133 

Junius 23 /«, 25,   35 ;;/ 

Junius, F 205 

Junius,  F. J. J. A 162 

Junius, P 78, 158 

Jurieu 299 

Justi, C. W 88 

Justinianus 1 147 

Justin us Mart. . . 161 m, 162 

Justus Abbas 133 

Justus Orgel 133 

Juvencus 138 

Juvenille 238 

Juynboll, F. W. J. 8,51, 

63, 84, 88, 286 

K. 

Kabbala denudata 309 m 

Kadelbach, 0 287 

Kaegi, A, 311 

Kahler, L. A 383 

Kahler, M 389 

Kahnis, K. F 276 

Kahnis, K. F. A. . 235, 361 

Kaiser, T. P. C 98 

Kalisch, M. M 77 

Kallai, S 365 

Kaltner, B 250 

Kaltenbrunner, F 230 m 

Kaempf, S. J 83 

Kampfschulte, F. W. . . 194 


440 


Blz. 

Kamphausen, A 65 

Kamphausen, A. H. H.   ^^ 

Kan, J. B 195 

Kannegiesser, D 5 

Kant, 1 343> 344 

Kantelaer, J 7, 206, 286 

Kanter, H. P. de. 128, 391 
Karajan, T. G. von. ...  212 

Karsten, J. A 176 

Karsten, S 323 

Kattenburch, A. v 397 

Kauffer, J. E. R 317 

Kauffmann, A 183 

Kaufmann, D 308 

Kaulich, W... 184, 351, 386 

Kautsch, A.F 113 

Kawerau, G 27 1 

Kayser, A 76 

Kayser, D 260 

Kayser, J 407 

Keerl, P. F 40 

Kehrein, J 407 

Keil 74 

Keil, C. A. G 45 

Keil, C. A. T.6, 43, 91,   92 
Keil, K. F. 56, 77, 78, 

96, 97, 100, 104, 127 

Keim, K. F 265 

Keim, T. 103, 158,240, 

241, 244, 266 

Keith 304 

Keiler, L 264 

Kellner, E. G 278 

Kellner, H 243 

Kemp, V. d 6 

Kemp, C. H. v. d 281 

Kemp, C. M. v. d 358 

Kemp, J. T  V. d 332 

Kemink, H. H 78,   87 

Kennicott, B 17,   46 /« 

Kern, F. H 127 

Kern, H 298 

Kessler, J 266 

Kestner, A 229 

Kettner, F. E 370 


BU. 

Ketwich, C. J. V 220 

Keuchenius, P 91 

Keuffel, G. G 246 

Keyser, J. F. de 13 

Kielmann, H. A 97 

Kiesling, J. G 255 

Kiesselbach, E. C 372 

Kihn, H 160, 180 

Kimchi, D 80,   89 

Kimmel, E. J 227 

King, J 224, 374 

King, W 332 w 

Kirchen-Agende 221 

Kirchenzeit.  Allg 9 

Kirchenzeitung, evang..   12 
Kirchenzeitung, Prot. . .   12 

Kirchhofer, J 16 

Kirchhofer, M 272 

Kirchmajer, C. G 23 

Kirchmann, J. H. v....  373 

Kirchner, A. F iii 

Kist,  E 7 ;«, 398 »« 

Kist, J. G 370 

Kist,  N.  C.  210,  220, 
237 w, 244, 286, 378, 388 

Kittel, R 386 

Kitto, J 12 

Klaassen, J. A. J 175 

Klaiber, C. B 367 

Klaiber, K. H 295 

Klasen, F 245, 305 

Klee,  H.  i,  114,  125, 

363, 387 

Klein, F. A 194, 359 

Kleinert.  P 67 

Kleman,  D 370 

Klemm, K. J 406 

Klener,  R. E 179 

Klerk, J. de 397 

Kleuker, J. F 68, 379 

Kliefoth, T 86,  130 

Klinkenberg 6 

Klohss, K. L 389 

Klopper, A... 118,  120, 122 
Klose, C. R. W... 166, 169 


449 


Blx. 

Klose,  C.  R. W.  i66, 167 

Klosterman, A. 97, 116, 315 

Kluit, A 52 

Klüpfel, E 180 

Knapp 370 

Knapp, A 408 

Knapp, C. G 7 

Knapp, G. C 314, 357 

Kneucker, J. J. 39,241, 315 

Knewstub, J. A 196 

Knittel,  F. A 35> 129 

Knobel /4 w 

Knös, A. E 221 

Knottenbelt, G. C 245 

Koch, A 123, 124 

Koch, E. E 407 

Koch, J. C 319 

Koek, M. de 257 

Koe, S. S. de 49 

Koecherus, J. C . . 93, 278 

Koehler, J. B 71 

Koekebakker,  H 391 

Koeler, G. D 322 

Koenen, H. J. 80, 283, 

286, 304 

Koetsveld, C. E. van.. 102 

Koffmane, G 180, 228 

Kohlbrugge, H. F 8i 

Kohier, A...  63. 89 w. 412 

Kohier, H 105 

Köhlér, H. 0 351 

Kohier, J. F 68 

Kohier, K 83 

Kohier, M 362 

Kohn, S 30, 309 

Kohut, A 39 

Kolber, R 348 

Kolde, T...198W. 260, 264 

Kölling, H 124, 352 

Kölling, W 244 

Köllner, E 114 

König, A III 

König, F. E 57 

Koning, W. A 259 

Konijnenburg 37 


Bil. 

Koolhaas, W 6, 50,   53 

Koopmans, R 83 

Koopmans, W. Cnoop .    8 

Koorders, D 364, 366 

Kooten, G. v 126 

Kooten, P. A. v 7,   83 

Kopallik, J 168 

Kopfstein, M 81 

Koppe, J. B 91 

Koppen, C. F 311 

Koppius, F 258 

Körber, G 246 

Körner, F 260 

Körner, H. J. A 385 

Kortholt, C 232, 332 

Koessing, F 127 

Koester, F. B 89 

Koesterius, 85 

Köstlin, F 85 

Köstlin, J.  192, 199»/, 280 

Köstlin, K. R 319 

Kotzé Gz., J. J 174 

Krabbe, O 103,  159, 367 

Krafft, C 193, 264 

Krafft, G. L 180 

Krafit, W 247, 296 

Kraft, F. C 248 

Kraft, K. & W 263 

Kramer, G 296 

Kratzenstein, H 287 

Kraus, F. K 228 

Krause, C 272 

Krause, F. A. G 117 

Krause, H 12 

Krause, J. F 7 

Krebs, J. T....64, 112, 304 

Kreenen, E 89 

Krehl, A. L. G. ..  115, 316 

Krehl, L 310 

Kremer, A. v 310 

Kress, J. C 53 

Krickenbauer, A 299 

Krighout, J 286 

Krische, A. B 325 

Krohn, F 238 

29 


45Ö 


BU. 

Krom, H. J 162 

Krom, J. H. ..  12, 41, 105 

Krone, J 250 

Krug. W. T 3SOW 

Krumm, J. G 318 

Krummacher, F. A 93 

Krummel, L 251 

Krusch, B 230 

Kruyf, E. F 280, 292 

Krijt, W. H 130 

Kübel, R 127 

Kuczinsky 191 

Kuderling, J 104 

Kuenen, A. 18, 29, 44, 
56, 67, 83, 298, 299, 414 

Kühm, R 175 

Kuhn, A. F 305 

Kühn, F 199 

Kuhn, G. J 266 

Kuinoel, C. T. 94, 120, 

124^, 125, 208 

Kuiper, T 243 

Kuipers, 7 

Kulenkamp, G 50, 291 

Kuntz, S. G 105 

Kunz, P III 

Küper, A 379 

Kurtz,  J.  H. 58 /«, 63, 

125, 378 

Kutschker, J 404 

Kuyper, A 194, 197 

Kuypers, G 73 

Kwakers,   Geloofsbelij- 
denis der 226 

Kypke, G. D 91 

L. 

Laas, E 349 

Laatsman, H. Cl 395 

Labadie, J. de 226 

[.abbeus, P 211 m 

Lachmann, C 21 

Lacretelle, C 279 

Lactantius Firm. . . 148, 174 m 


BI2. 

Ladewig, P 248 

Lagarde, E. de 172 

Lagarde,  P.  de  9, 33, 

159,  161, 174, 300 

Laichinger, H 362 

Laistner, L 314 

Lakemacher, J. G 90 

Lambert 192 

Lambinus, D 319 

Lamennais, M. F. de . . 292 

Lamers, G. H 388 

Lami, J 107 

Lammer, H 228 

Lampe, F. A.  98, 205, 381 

Lamping, J. A 368 

Lamy, B loi 

Land, J. P. N. 77, 337 m, 344 

Landau, S. R 386 

Landulfus 185 

Lanfrancus Beatus. 137, 

182, 186 

Lang, D. H 15 

Lang, G. H 51 

Langbecker 408 

Lange, A. de 93 

Lange, C. F 65 

Lange, F. A 344 

Lange, J. P.  2, 88, 94, 

103, 360, 408 

Lange, L 242, 370 

Langen, J. 64, 174,223, 241 m 

Langenbeck, H 344 

Langeraad, L. A. v.... 271 

Langhans, E. F 300 

Lanigan, j 281 

Lansselius, P 168 

Lapide, CA 70 

Lardner, N....93, 376, 379 

Larroque 352 

Lasalle, J 268 

Lasaulx, E. v 324 

Lascari Jr., T 365 

Lasco, J. a 192, 197 

Lasitius, J 251 

Lasonder,  B. A 113 


451 


Bil. \ 

Lasson, A i86 

Latinus Lat. Viterb. ...  142 

Lau, G. J. T 269 

Laurent, F 350 

Laurent, J. C. M.  113.  158 

Laurentius 1 50 

Laurentius, J 126, 127 

Laurentius Novar 133 

Laurillard, E.. .^ 99 

Laurman, M. T 129 

Lauterbach, A 198 

Lauth, F. J 302 

Lauth, P. J 302 

Lavergne, P. C. Roux.  189 

Law, W 367 

Leben u. Schriften der 
Vater  u.   Begründer 

d. luth.  Kirche 192 

Leben u. ausgew. Schr. 
d. Vater und Begrün- 
der d. Ref. Kirche...  192 

Lechler, G 276 

Lechler, G. V. 191 m^ 
217, 241, 2$om, 274 

378, 417 
Lecky,  W. E. H. 291, 351 w 
Lecoy de la Marche, A. 394 

Lederer, S 253 

Ledrain, E 63 

Leemhuis, J 317, 388 

Leeuw, G. v. d 53 

Leeuwen, A. H. C. v. .  229 

Leeuwen, E. H. v 317 

Leeuwen, G. v 126 

Leger, J 254, 255 

Lehmann, J 159 

Lehmann, 0 386 

Lehner, F. A. v 405 

Leibnitz 329, 332 m 

Leidradus Lugd 142 

Leigh, E 49, 51 

Leimbach, CL 179 

Lekebusch, E 1 1 1 

Leiand, J 376 

Lemans, M 50 


BI2. 

Lemke. G 398 

Lemme, L 365 

Lenfant, J 212, 213 m 

Leng, J 376 

Lengerke, C. v 34,   80 

Lennep, v 6 

Lennep, M. F. v 274 

Lenoir, D 270 

Lenormant, F 62, 302 m 

Lentz, C. G. H 393 

Lentz, J. F 78 

Lenz, C. G. H 222 

Lenz,  M 213, 251 

Leo 139 

Leo, G. E 124, 264 

Leo III 214 

Leo X 149 

Leo Allatius  132,  153, 

209, 248, 249 

Leo Augustus 132 

Leo clericus 1 50 

Leo ^Imper 142 

Leo Magnus 174 

Leonatius 147, 152 

Leontius Byzant... 136, 139 
Leontius Const. 132,142,  146 

Leontius Hierosol 147 m 

Leopoldt, E 391 

Lesker, B 281 

Leslie, C 375 

Lessing, G. E 333, 378 

Lessius, L 205 m 

Lettenhove, Kervyn de. 267 

Leun. J. G. F 118 

Leusden, J. 21, 23, 34,   51 

Leusden, R 20 

Levy, Jb 50, 306 

Levy, M. A 56 

Levysohn, D. H 304 

Lewis, G. H 351 

Lexikon,   Kirchen   u. 

Ketzer 287 

Leydekker, M. 59, 232, 

239> 293 
Leyser 7 


452 


Bic. 

Libanius 149 

Liberius 133, 138 

Licetus, F 333 *« 

Lichtenberger, P 2 

Lichtstein, L 308 

Liebner 11 

Liebner, A 249 

Lieblein, J 302 

Liefde, J. de 404, 417 

Lieflinck, J. W 317 

Lien, Ie 12 

Liesvelt, H. v 36 w 

Liesveldt, J. v 24 /« 

Lightfoot, J 205 

Lilienthal,  T. C... 251, 405 
Limborch,   P.  v.  109, 

253» 353^', 374 

Lindau, M. B 272 

Linde, A. v. d 337, 410 

Linde, J. W 39 

Lindebom, J 294 

Linden, J. W. v. d 345 

Lindenkohl 180 

Lindenmeyer, J 123 

Lindner, F. W 371 

Lindner, G. B 1 54 

Lindner, J. G 157, 175 

Lingen, W. v 97 

Linke, H. M 292 

Linus 137 

Lipman, S 37 

Lippert, J. 300 w, 309, 313 

Lipsius, J 219, 327, 333 

Lipsius, K. H. A 53 

Lipsius, M 195 

Lipsius,  R. A.  1^6 m, 
159, 161, 169, 241 m, 

242, 318, 362 

Lisco, F. G 188, 395 w 

Liske 7 

Lisman,  J. A 59 

Literaturblatt, Theol. . .   13 
Literaturzeitung,  Theol.   13 

Litterar. Anzeiger 12 

Liturgiae Oriënt 406 


BIz. 

Löbe, J 23 

Löbell, J. W 172 

Lobstein, P 369 

Lobstein, S 194 

Lobwasser, A 408 

Loch, V 373 

Lochner,  G. W. K.... 252 

Locke, J 332, 333, 335 

Lodensteijn, J. v 412 

Loeff, C 106 

LoefiF, G, M. C 282 

Loers, J. C 366 

Löffler, J. F. C 131 

Löhlein, C. L. E 35 

Loiret, L. F. D. V 218 

Loman, A. D. . . 8, 99, 199 

Lombard, A 253, 268 

Lommatzsch 347 

Lommetsch, S 198 

Long,  L Ie  16, 270 ;«, 277 

Long, J. Ie 16 

Longinus, Dion 322 

Löning, E 216 

Looff, S 252 

Loosjes Az , P 409 

Lopinus, J 164 

Lorenzo, Ph. de 184 

Lorgion, E. J. Diest. . . 285 

Loserth, J 185, 251 

Lösner, C. F 305 

Lossius, F 115 

Lossius, L 20 

Lotz, G. . . . .* 58 

Lotze, H 345 m 

Lotze, J. A. 7,68, 125, 356 

Loutchisky, J 267 

Löwe 28 1 

Löwe, J. H 351 

Löwenfeld, S 248 

Lowman, M 129 

Lowth, W 84 

Loyola, Ign. de 292 

Lubbertus, S 290 

Lubieniecius, Stan 418 

Luca Tudensis 135 


453 


BU. 

Lucas Jun 132 

Lucht, H 116 

Lucianus 322 m 

Lucifer 174 

Lucifer Calar 139 

Lucius archidiac 149 

LuciuSi P. E 6O; 242 

Lücke, C 106 

Lücke, C. F 296 

Lücke, F.   14,  43, 99. 

296, 357» 368 

Lücke, P 45 

Lucretius Carus 326 w, 327 

Luculentius 147 

Lüdeke, E. F 44 

Ludemann, H 318 

Ludolph Saxon 102 

Ludovicus, C 77 

Ludovicus IX 137 

Ludwig, A 311 

Ludwig, G 416 

Ludtwig, J. P 255 

Lukaszewicz, J 252 

Lulofs, B. H 396 

Lulofs, J 333, 365 

Lumper, G. 131 

Lünemann, G. C. A. 1 20, 121 

Lupus, F. C 178 

Lupus, Ferrar 1 34 

Luthardt, CE 99 

Luthardt, E. C 378 

Luther, M.  25 #«, 123, 

127,  192, 197 m, 198 m 

Luthersche Synode.... 221 

Lüttke, M 310 

Lutz, J. J 167 

Lutz, J. L. S 43, 360 

Lutzenberg, B 236 

Lydius, B 254 m 

M. 

Maassen, T 212 

Mabillon,  J.  144,  182, 

206, 253, 291, 405 


Bil. 

Macaire, M. B 364 m 

Macarius Aegypt. . 171, 175 

Macedonius 149 

Mack, M. J 123 

Mackay, R. W 276 

Mackly, J 266 

Macknight, J lOi 

Maerssen, J. v 307 

Magazin f. Christl. Dog- 

matik u. Moral 12 

Magazijn, Nieuw Christ.   12 
Magazijn v. Krit 'en Ex. 

d. N. Test 41 

Magazin f. Relig. philos.   12 

Magnin, J. S 258 

Maier, A.  69,  99, 115. 

117,  118, 125 

Mailhet, E. A 296 

Maillet, E 388 

Maimbourg, L 248, 261 

Maimon, Moses ben 59, 

72, 308 

Maitland, S. R 256 

Majus, A 35, 170 

Makowsky, 204 

Malan, C 298 

Malderus, J 219 

Maldonatus, J, 93 

Malebranche, F 333 

Mamachius, T. M 228 

Man, M. J. de 108 

Manchester, G 87 

Mander, K. v 41 1 w 

Mandeville, B 333 m 

Manegaldus, 143 

Manen, W. C. v 123 

Manger,  S.  H. 58, 77,   87 

Mangold, W.  115, 116, 123 

Manichaei, 142 

Manne, J* H 397 

Mannhardt, W. . 313 w, 345 

Mansi, J. D 211 

Manson, S. L 59 

Manssen, W. J 389 

Manuel, 137 


454 


Blz. 

Manuel Calecas 132 

Manuel Palaeol 132 

Marbach, J 393 

Marbodus, 185 

Marca, P. de 206 

Marcellinus, . . « .  141 m^ 145 m 

Marcilius, T 178 

Mardon, 162 m 

Marculfus, 142 

Marcus Anach 133 

Marcus Erem 139 

Marcus Evang 140 

Marcus Exercit 136 

Marcus episc.  Idrunctis 138 

Mareschallus 35^ 

Maresius, J 290 

Maresius, S 254 

Marheineke,  P.   3 S 7 »«, 

372, 392. 394 

Marianus, 185 

Marius Mercator 175 

Marius Vict. Afric 134, 138 

Marklin, C 296 

Marloratus, A 36 w,   90 

Marnix  de  St.  Aldeg. 

Ph. de 199, 417 

Marnix- Vereen.,   Wer- 
ken der 191 

Maronier, J. H 392 

Marot, C 410 

Marraccius, L 310 w 

Marsden, J. B 288 m 

Marsh, H 68 

Martcn Mikroen 199 

Martene, E 143, 144»! 

Martens, J. G. D.  165, 199 
Martensen, H. 186, 360, 386 

Marthaler, K 202 

Martialis Lemov 133 

Martianay, J , .  172 

Martin J. P. P 21 

Martin, K 387 

Martineau, J. A 338 

Martinet, J. F 255 

Martini, C. S 290 


Bis 

Martinus Dumiensis 136, 145 
Martinus Turon... 134, 152 

Martyrius 152 

Martyrologium 235 

Mascardus, A 333 

Masch, A. G 16 

Massillon, 397 

Massmann, H. T. .. 23,   35 

Massuet, R 173 

Mastricht, P. v 381 

Maternus, J. F 175 

Matter, J 242 

Matter, M. J 390 

Matthaeus, A 257 m 

Matthaeus, C. F.  19»!, 184 

Matthes, F. K 200 

Matthes, H. J 402 

Matthes, J. C.  79,  83,   99 

Matthes, K 237 

Mattheus Jac. Zn 36 

Matthiae, A 4 

Matthias, G. W 119 

Matthics, C. S. 1 19, 120, 

121, 123 

Matzat, H 65 

Mauguin, G 209 

Maurenbrecher, W. 263, 291 
Maurer, F. J. V. D. 73, 356 

Maury, L. F. A 299 

Maximus Planudis 141 

Maximus Taurin . . 132, 

140 w, 143, 175 

Maybaum, S 58,  84 

Mayer, G 95 

Mayer, G. C 367 

Mayer, M. M 273 

Mayerhoff,  E.  T.  122, 

127, 279 

Mayne, C 334 

Maynier, L 214 

Mazade, D 373 

Meadius, R 55 

Mebius, J. E 87 

Mebius, T. E 118 

Medicus, 166 


455 


Bb. 

Medicus, E. F 277 

Meersch, A. A. v. d. 170, 286 

Mehner, D 44 

Mehring, H. J. F 115 

Meibomius, M 321 

Meier, E 78, 82,   88 

Meier, F. K.  120, 252, 

316, 364 

Meier, G. A 365 

Meier, H I75 

Meiners, C 334 

Meiners, E 277 

Meinhold, C 82 

Meister, J. C. F 4 

Meister, L 102 

Mejer, 0 291 

Melanchton,   192,  194, 

200 m, 359 

Melcher, J. W 69 

Melchior, A. W 105 

Meldegg,   C.   A.  von 

Reichlin 234 »« 

Melito, 137, 166 

Mellin, G. S. A 350 

Meltzer, 0 249 

Memorabiliën, 13 

Menasseh ben Israël, 72, 308 

Mencken, G. H 89 

Mendelssohn  Barth., C. 218 

Mendelssohn, G. B 334 

Mendelssohn,   M.  307, 334 »« 
Mensinga, J. A. M. . . .  403 

Menso, J 77 

Menzel, W 373 

Menzel, W. F 163 

Merbesius, B 387 

Mercerus, J 76 

Mereken, J. C 107 

Merens, F, G loi 

Merk, C 167 

Merobaud, 138 

Merx,  A.  51,  79,  83, 

88, 242 

Merz, H 3^4 

Mesch, V. d. Boon . . , ,  126 


BIz. 

Meszger, J. J 413 

Meszner, H 317 

Meszner, J 374 

Metelerkamp, C.  L.  P. iii 

Metelerkamp, J. J. 206, 315 
Metliodius,   132,   1 36, 

137, 141, 146 

Methodius Tyr 141 

Meulen, H. A. v. d. . . 117 

Meuschenius,  J.  G. N. 307 

Mey, J. de 206 

Meyboom, D. S. P. . . . 103 

Meyboom, H. U 97 

Meyboom, L. S. P. 130, 298 

Meyenberg, J. M 156 

Meyier, A. C. de 1 1 1 

Meyer, C 84 

Meyer Jr.. D. C 270 

Meyer, D. H 96 

Meyer, F 266 

Meyer, G. W 317 

Meyer, H. A. W 92 

Meyer, J 6, 316 

Meyer, J. C. F 389 

Meyer, J. F. v 358 

Meyer, L 334 

Meyer, W 40 

Middleton, C 206 

Michael Glycas 141 

Michael Syncellus 132 

Michaelis, C. B 48 

Michaëlis, J. D. 32, 35, 
61, 68, 87, 109, 354. 

367, 382 

Michaud, 249 

Michaud, E 212 

Michelet, C. L 345, 383 

Michelsen, A 203 

Michelsen, J. H. A....   49 

Micrologus 139 

Mierdman, S 24 

Migne,  177,  180,  181, 
182, 183, 185, 187 w, 190 

Miklasisch, 180 

Milarch, E 372 


456 


Bb. 

Miles, J. W 345 

MUI, J 20 

Millar, R 237 

Miller, J. P 382 

Millies, H. C 40 

Millies, H. G 299 

Millius, D 55,   73 

Mingarellius, J. A 145 

Minucius   Felix,   138, 

148, 175 w 

Mirabaud, 334 

Mirandula, J. Fr 334 

Mirandula, J. Picus 334 

Miscellanea Duisburgen- 

sia 10 

Miscellanea Gron 10 

Mischna, 306 m 

Missa 405 

Missa» Ordo Rom. de.. 139 

Mission, Baptist 238 

Mission,  of Serempore 

Baptist 29 w 

Missionary Herold 238 

Mitarbeiten, Theol 13 

Mittler, T 248 

Modderman, T loi 

Moedenus, S 93 

Moens, W. J. C 280 

Möhler, J.  A.  14, 131, 

165, 363 w 

Mohnike, G 272 

Moldenhouer, D. G....   32 

Molenkamp, J. G. L... 372 

Molinaeus, J 206 

Molitor, 345 

Moll, C. B 319, 345 

Moll, E 72, 107 

Moll, W. 55, 184, 228, 

237 w, 258, 259, 274, 408 

MöUer, 243 

Móller, A. W 234 

MöUer, W 192, 273 

Mollerus, H 80 

Monastier, A 256 

Monatschrifte f.  d.  ev. 


Blx. 

Kirche d.  Rheinprov.   13 

Monatsblatter, Prot 12 

Mone, F. J 407 

Monrad, D. G 252 

Montacutius, R 170 

Montanus, A 33 

Montesquieu, 334 

Montet, E 60.   88 

Montfaucon, B. de 143, 

164, 166, 176, 229 

Montgeron, De 363 

Montijn, C. G 269 

Monum.,  Conc.  Gener. 212 
Monum., ad hist. Conc. 

Trident 214 

Monumenta domination. 

Pontif. 214 

Monum.  Sacra et prof.   32 
Monum.  Sacra  inedita   19 

Moor, B. de 354 

Morellus, 171 

Mörikofer, J. C 202 

Morize, P 168 

Mornayus Plessiacus,Ph. 246 m 

Morus 194 

Morus, A 90 

Morus, H 206, 334 

Morus, S. F. N.43,97, 

iio,  114,  119,  126, 355 m 

Moscoviter, S. J 307 

Moser, F. C. v 255 

Moses Bar CephaSyrus 133 
Moshemius, J. L. 90, 98, 

114, 178, 232^1,239, 

250, 296, 382 

Moesinger, G 240 

Moubach, A 298 

MouHn, H 293 

Mounier, P 107, 108 

Mounier, P. J. 1 283 

Moutarde, E 267 

Moyne, S. Ie 142 

Muehlau, H. F 82 

Mühlbacher 249 

Mühlbauer, W 214 


457 


Blz. 

Mulder, S. J 32,   50 

Muller, A 195 

Muller, F. Max 297 m 

Muller, G 273 

Muller, H. F. 323 

Muller, J II. 363. 367 

Muller, Joel 306 

Muller, J. P 183, 223 

Muller, Max 298 

Muller 180 

Muller, C 71, 100 

Muller, J 371 

Muller, J. G.  157, 234, 

301, 315^ 
Muller, J. W. Statius..  401 
Muller Massis, D. G. G. 218 

Muller, S 391, 419*71 

Münch, E 217 

Munk, S 62, 308 

Münscher, W 222 

Munster. S 49 

Muntendam, Z. B 97 

Munter, F 20, 239, 248 

Muntinghe, 6,    7 

Muntinghe, H.  47,  81, 

206, 234, 256, 414 

Muralt, E. de 175, 406 

Muraltus, 18 

Muratorius, L.  A. 142, 

143, 145, 162, 163 w 

Muravieff, A. N 406 

Mursinna, S i, 351 

Musculus, W 98 

Museum Duisburgense . 10 
Museum hist. phil. theol.   10 

Museum Haganum 10 

Museum Helveticum. . .   12 

Musgrave, S 312 

Musschenbroek, P. v... 334 
Mutzenbecher, E. H... 284 
Muurling, W.  190, 259, 392 

Mykonius 192 

Myleman, F 368 

Mynster, J. P 359 

Mystiker, Deutsche. ...  186 


N. 

BI. 

Naber, J. C 282 

Nachenius, B 54 

Nachenius Bz., B 99 

Nachrichten Theol 14 

Nachrichten,   Unschul- 

dige 14 

Nachtigall, J. C. C. 39,   82 

Naebe, F. A. A 234 

Nagelsbach, C. F. v. . .  3 1 2 w 

Nagelsbach, E 84 

Nahlowsky, J. W 385 

Nahuys 6 

Nansius, F 176 

Natalis, Alex...93, 380, 414 

Natorp, P 329 

Natt, M. A 334 

Naucratius 132 

Naville, E 345 

Nazzius, H. T. 105 

Neal, D 288 

Neale, J. M 293 

Neander, A. 8, 11, 103, 

167, 178 w, 223,234, 

240, 273 

Neander, J 296 

Nebe, A 393 

Necker 382 

Nemesius Emiss... 140. 320 

Neropius  Paulin 141 

Nestorius 149 

Neteler, B 78 

Nettesheim, F 265 

Neubig, A 383 

Neudecker, C. G 262 m 

Neumann, B 62 

Neumann, C 182 

Neumann, C. J 244 nt 

Neumann, W 85,   89 

Neurderiberg, J. J 238 

Newton, I S6m, 334 m 

Ney, J 263 

Nicephorus 75, 132, 133, 

I37> I49> 152, I7S 


458 


Blx. 

Nicephorus Callistus ..  187 
Nicephorus Const.  136, 

I37> 153 

Nicetas 140, 1 52 

Nicetas et Paulinus. ...  175 

Nicetas Aquil 147 

Nicetas Byzant 152 

Nicetas Choniates ..152, 153 

Nicetas Dadybr 1 50 

Nicetas Paphlago 132 

Nicolai, J 229 

Nicolas, A 350 

Nicolas, M. 17, 67, 224, 308 

Nicolaus 148 

Nicolaus Cabas 14b 

Nicolaus Methon 140 

Nicolaus Myrensis 149 

Nicolaus Oresm 1 39 

Nicolaus 1 151, 152 

Nicolaus V. Strassburg.  186 

Nicolaus Studita 132 

Nicole, P 387 

Nicon 1 34 

Nicquetius, H 335 

Nieburg, J 108 

Niedner 15 

Niemann, G. K 310 

Niemeyer, H. A... 173, 224 

Niemeyer, A. H 392 

Niermeyer, A. 41, 391, 403 

Nieuhoff, B 335 

Nieuwenhuis 284 

Nieuwenhuis, F. J. Do- 
mela 55, 2841», 371, 

389, 403 

Nieuwentijt, B 335 »« 

Nieuwland, P 233 

Nihusius» B 132 

Nilus 136, 140 m 

Nilus Thessal 217 

Nippold,  F.  196,  266, 

276, 293, 295, 361 

Nirschl, J 131, 161 

Nitzsch, C. I.  14,  221, 
359, 360, 39I1 392, 402, 406 


Blz. 

Nitzsch, CL 7 

Nitzsch, G 381 

Nitzsch, I. C II 

Noack, L 83,  186 

Nobbe, H. F. A 250 

Nöldeke, T 75 

Nomina   Hebr.  Chald. 

Gr.  et  Lat. in  Bibl. 

exstantia 49 

Nonnen, N 206 

Nonnus abb 149 

Nonnus Panopol . . 140, 176»» 

Noorden, C. v 247 

Norberg, M 32 

Norbertus 187 

Noris, H 245 

Nosgen, C. T 1 10 

Nösselt, J. A 7,   91 w 

Nourisson 333 

Novatianus 176 

Novatus Cathal 133 

Nowack, W 22,  87 

Nürnberger, C 321 

Nyhoff, I. A 258 

Nymmanus, H 204 

O. 

Oberle, K. A 313 

Obreen,  H 345 

Observations  on Scrip- 

ture passages 62 

Ochino, Bern 200 

Ochsenbein, G. F 256 

Ode, J 6, 366 

Odo 137 

Odo Camer 137 

Odo Paris 137 

Odoramnus 151 

Offerhaus, H.  J 87 

Offerhaus Lz , H. J. . . 317 

Offerhaus, J 180 

Oehler, F 153, 172, 178 w 

Oehler, G. F. 224, 314, 315 

Oehler, V. F 85 


459 


Oischinger, J. N. P 363 

Okken, U. P 246 

Oekolampadius 192 

Oldeman, G 31 

Olearius, J. G 131 

Olearius, J. L -. . 260 

Olevianus 192 

Oelrichs, J 71, 206 

Olshausen, H...42, 68, 

74, 92, 93, 278 

Oltramare, H 115 

Olympiodorus 140 

Oelzelt-Newin, A 386 

Ontwerp  v.  Wet op *t 

Hooger Onderwijs... 220 

Onuphrius Panvinius ... 151^ 

Oordt JWz., J. F. V. 103, 356 

Oordt, J. T. F. V 273 

Oordt, J. W. G. V 298 

Oort, A III 

Oort, H.  57 m, 61, 77, 

307, 309 
Oosterzee,  J. J.  v.  11, 

103,  104,  316,  362, 

392, 403 m 
Opinions  (Inquiry  into 

the) 104 

Opitz, H 361 

Opitz,  T 106 

Opmeer, P 236 

Oporinus 209 

Optatus Milevit ... 176, 180 
Opzoomer,  C. W.  345, 

360 w, 384 

Orelli, Cv 84 

Orellus, J. C 145 

Oresies 1 36 

Orientalia 84 

Orientius Illib 141 

Origenes 31, 153, 176 m 

Ömhjalms, C 281 

Örtel, J. R 373 

Osbernus 190 

Oscar, L 345 

Osiander, A 23 


Blz. 

Osiander, J 192 

Osiander, J. C 118 

Osiander, J. E 103, 117 

Ostervald, J.  F 42, 381 

Ostorodius, C 289 m 

Oetinger, F. C 316, 360 

Ott, A 345 

Otterloo, A. A. V 187 

Oettingen, A. v 385 »« 

Ottius, J. H 231 

Otto, J. C. T. 155,160, 162 

Otto, C 260 

Otto, C. W 123 

Otto, J. C 308 

Otto,  W 392, 395 

Oudinus,  C 18, 131 

Outram, G 58 

Ouzelius, J 175 

Overbeck, F 17, 239 

Overbeke, H. van 394 

Owen, J 206 

P. 

Pabst, J. G. F 238 

Pachomius 141 

Pacianus 133 

Pacius, J. 207 

Pagus, F. 23 1 

Paillard, C 267 m 

Palacky, F... 185, 251, 256 

Palairet, E 91 

Paley, W 112, 335, 377 

Palladius 140, 177 m 

Pallavicinus, S 211 m 

Palm,  J.  H.  V.  d. 25, 

81, 84, 286, 399 w 
Palmer, C. 9, 385, 395, 

407, 412 

Palmer, J 335^ 

Pamelius, J 177 

Paniel, F. K. W 393 

Pantaleon 132, 140 

Papebrochius, D 1 54 

Papendrecht,    C.    P. 


460 


BU. 

Hoynck v 294 

Papias 163 m 

Pappelbaum, G. F 20 

Paranika, M 407 

Pare, J 98 

Pareau, A. H 78 

Pareau, J. H....43, 56, 79 
Pareau,   L.  G.  2,  14, 

43» "8, 359, 378, 384 

Paris, G 247 

Parker, S 335 

Parmenianus 134 

Pascal, B 387 

Paschasius 138 

Paschasius Radbertus.. 187 

Paschius, G 380 

Pasig, J. L 272 

Pasor, G 51, 52 

Passavant, T 121 

Pastor, 1 263 

Patritius 141 

Patres Apostol 1 54 //« 

Patrum Bibl. graeco-lat. 132 

Paul, M 268 

PaulinusAquil. 134, 135, 138 

Paulinus episc. Nol. 142, 149 

Paulus 153 

Paulus Casinensis 1 50 

Paulus diac 141, 147 

Paulus Orosius 141 m 

Paulus, H. E. G. 13 m, 

68, 94 

Pauly, Fr 177 

Pearce, Z 322, 326 

Pearson, W. L 415 

Pegge 106 

Peip, A 345 

Peirce, J 113, 124 

Pelagaud, E 158 

Pelagius 177 

Pelegrinus 135 

Pellegrin, P 255 

Pelliccia, A. A 210 

Pelt, A. F. L I, 13 

Pemberton, H 334 


Blx. 

Penn, W 397 

Pennington, A. R 191 

Pereboom, C 369 

Permaneder, M 152 

Perpetuae passio 236 

Perrens, F. T 252 

Perrin, J. P 254 

Persona, J. B 335 

Pertsch, J. G 239 

Pertz, G. H 257 

Pertz, H. L 296 

Pessl, H. von 303 

Pestalozzi, C 192, 273 

Petavius,  D.  168, 169, 

177, 222 

Peterius 141 

Petermann, J. H 161 

Peters, J 168 

Petersen, A 210 

Petersen, H 314 

Petit, S 55 

Petrarcha, F 151, 187 

Petri, R 100 

Petrus Abbas 142 

Petrus ApoUon 138 

Petrus Apost 140 

Petrus Bembus 151 

Petrus Blesensis 187 

Petrus Cellensisi 39, 145, 187 

Petrus Cluniac 139 

Petrus  Dam. 139, 147, 149 

Petrus diac 147 m 

Petrus Laodic 133 

Petrus Lomb 187 

Petrus Mart>T 192, 200 

Petrus Parthen 149 

Petrus Pilichd 135 

Petrus Siculus 142, 153 

Petrus Soave Polanus. .  213 

Peyrat, N 256 

Pezelius, C 273 

Pezius, B 144 m 

Pezzani, A 387 

Pfaff, C. M. 2, 47, 105, 

173 w, 215, 232 


4^1 


Bis. 

Pfahler, G 183 m 

Pfanner, T 70, 297 

Pfanneschmid, H 313 

Pfeiffer, A 42, 46, 188 

Pfleiderer, E 332, 344 

Pfleiderer, O. 318, 345, 362 

Pflugk-Harttung, J. v. . 215 

Philaret 295 

Philastrus Lirin... 134, 153 

Philippi, F 40, 374 

, Philippi, F. A 115, 119 

Philippson, M 267 

Phillips, G 156, 215 

Philippus a S. Jacobo.. 144 

Philo episc. Carp 133 

Philo Judaeus 305 m 

Philosophi Graeci 323 

Philostratus 241 

Philotheus 140 

Phoebadius 134, 166 

Photius 132 m, 146, 147, 

151, 152, 187 w 

Pichler, A 295 

Pickarlen 254 

Pickler, A 333 

Pictet, B. 206,367,375, i^om 
Pierson, A. 83, 96, 249, 

298, 346 

Pierson, H 57 

Pietrazewski, 1 312 

Pineda, J. de 78, 82 

Pinel 217 

Piper 7 

Piper, F 228 m 

Pirckheymer 159 

Pires, J 95 

Piscator, J 25, 90 

Pistis Sophia 163 

Pitiscus, M. F 299 

Pitra, J. B 153 

Pitzipios, J. G 295 

Pius I 133 

Pius II 181 

Plaats, J. D. V. d 346 

Plaats, M. du 221 


BI2. 

Placette, J. la 206, 381 m 

Planck,  G.  J.  i,  210, 

222, 276, 352, 377 

Planck, H. L 296 

Planck, T. J 45 

Plancker, R. von 301 

Planerus, J. A 335 

Plat, J. Ie 214 

Platina, B 246 

Plato 323 ^, 325 

Platz 347 

Pleyte, W 302 

Plitt, G 226, 263 

Ploeg, H. W. V. d 419 

Plotinus 323 m 

Plumacher, 0 346 

Plüschke, J. T 31,   32 

Plutarchus 324 m 

Pococke, E 73,   88 

Poelenburg, A 206 

Poelman, A. L 319, 368 

Poetae vet. eccl 177 

Poggius Florent. . . 151, 152 

Poiret, P 287, 335 m 

Pol, M 70 

Polenz, G. v 279 

Polichronius 146, 153 

PoUock, F 337 

Polycarpus 133,154, 160, 

163, 204 

Pomey, F 313 

Pontanus, J 131 

Pontif. Rom 246 

Pool, J. C 259 

Poorten, G 369 

Popper, J 299 

Porcacius 141 

Porphyrius 323 

Porsena, C 188 

Porta, C 412 

Portal,  F. de 257 

Portus, Aem 324 

Poschinger,  H. v 216 

Posse, 0 214 

Pot, C. W. V. d... 166, 403 


462 


Poto Prum 138 

Pott 91, 206 

Potter, J 167 

Potter, de 212 

Potthast, A 215, 246 

Praedestinatus 153 

Praevostius, B 392 

Pradi, H 86 

Pradt, de 292 

Prand, C. v 346 

Preger, W.... 186, 188, 256 w 

Pressensé, E. de 239 

Pressel, Th 192, 266 

Prideaux, H 64 

Priesterlist 292 

Priestley, J. 5,101,335, 

336, 368, 377 ^ 
Prins, J. J.  8, 97, 105, 

109, 119, 128, 220, 371 

Priacillianus 151 

Pritius, J. G. .' 67 

Prizpcovius 289 

Proba Falcon 138 

Probst, F.. 22gm, 242, 404 
Proces   van  't  Ketter- 

dooden 219 

Prochorus 137 

Proclus 132, 139, 141 m, 

149. ^77, 323. 324 

Proclus Lycius 151 

Procopius Gazaeus 187 

Proes, L iio 

Pröhle, H. A 252 

Prosper Aquit. 141, 145, 177 

Prudentius, A 147, 177 nt 

Prutz, H 249 

Psellus 140 

Pseudo-Hiëronymus 153 

Pseudo-Tertullianus. ... 153 

Pufendorf, S 336 

Puiseau, D. H. Waubert 

de 162 

Pünjer, B 11 

Pünjer, G. C. B... 201, 351 

Puritanismus anglic 288 


BU. 

Pycroft, S 336 

Pyle, T 75, 109 

Pyper, F 274 

Pythagoras 312, 325 


Q- 


14 


Quartalschrift, Theol. . . 
Quellensamml. z. Gesch. 
d. N. Test. kanons. .   16 

Quenstedt, J. A 353 

Quesncl, 58 

Quint, P. J. Gouda 105, 369 

R. 

Raalte, A. C. v 404 

Rabanus Maurus 139 

Rabanus Mogunt 145 

Rabaud, C 279 

Rabiger, J. F 40, 318 

Rabiger, J. L 2 

Rade, M 245 

Radulphus de Rivo.... 139 

Radijs, A 404 

Raemundus, F 263 

Rahlenbeck, C 270 

Rahusen, I. J 220 

Rahse, H 362 

Rainoldi, J 40 

Rambach, A. J 407 

Rambach, J. J 42, 381 

Rambonnet, J. J 129 

Rambosson, J 385 

Ramers, C 176 

Rampff, M. F 129 

Ranisch, S 98 

Ranke, E 405 

Ranke, L 217, 261 

Raphelius 71 

Raphelius, G 90 

Raphson, J 336 

Rapp, G., 165 

Rass, 332 


463 


Bis 

Ratelband, 6m 

Rathgeber, J 297 

Ratramnus, 187 

Ratzinger, G 216 

Rau, S 206 

Raube, E 22 

Rauch, J. M 93 

Raumer, K. v 61 

Rauschenbusch, A. E. .  272 

Rauwenhoff, F 370 

Rauwenhoff,  L.  W. E. 

298. 3i8> 319 

Ravanelli, P 54 

Raviusy S 46 

Rawlinson, G 299 

Reddingius, J. H loi 

Redepenning, E.  R 176 

Reé, P 385 

Reeken, v 346 

Reform. Almanach 237 

Reformirte Theologie..  225 
Regenbogen,  J.  H.  7, 

249, 35S> 377 
Register  d. 2^itschr. t. 

hist. theol 15 

Regius, Urb 192 

Reguletli, D. A 107 

Rehkopf, J. F 44 

Rehm, F 235 

Rehmke, J 346 

Reiche, J 96 

Reiche, J. C 113 

Reiche, J. G 114 

Reichenau, W. von. ... 338 

Reichling, D 265 

Reidt,  H 405 

Reiff, F 362 

Reimanni, J.F 2 

Reincke, L 89 

Reinerus, 135 

ReinharJ, F.V. 7, 356 m, 

383, 394 

Reinhard, L 42 

Reinhardt, L. F 165 

Reinhold, E 350 m 


BU 

Reinke, L 89 

Reinkens, H. J 167 

Reiske, J. J 79 

Reithmeyer, W 182 

Reitsma, J 272, 285 

Reland, H. 50, 55 ««, 61, 

207, 308, 310 

Reliquiae Sacrae 155 

Relis, M 304 

Remigius Altiss 80, 133, 147 

Remling, T. X 265 

Renouf, P. Ie Page 302 

Renan, E. 56,79, 82,83, 

103, III, 112,240;», 300 

Renaissance, Ia 12 

Renaudotius, E 171, 406 

Renouvier, C 387 

Rensing, C 108 

Renz, C. F 106 

Repert. AUg 9 

Repertorium,  Neues  9,   13 
Repertorium  f.  d. bibl. 

u. morgenl. Litteratur   12 
Repert. v. buitenl. Theol.   13 

Repert. Talmud 303 

Repository,   American 

bibl 10 

Resch, A 362 

Rettberg, F. W. 98, 168, 

247> 346 

Rettig, H. C. M 19 

Reuchlin, H 293 

Reusch, F. H 268, 417 

Reusens, E. H. J 259 

Reuss, E.  Sm,  16, 67, 

69 m, 72, 317 

Reuss, J. F 106, 382 

Reuss, R 267, 278, 280 

Reuter, H. 9, 186, 249, 

254, 372 

Reuterdahl, H 248 

Review, The Dublin. . .   11 
Reville, A.  64, 82, 95, 
240,  256,  293,  298, 

ioi, 309> 346 


464 


Bis. 

Revillout, E 212 

Revius, J 224, 409 

Revue de Theol 13 

Revue des deux mondes 

table génerale 13 

Revue des études }uives   41 

Reynoldes, E 336 

Rheinwald, F. H 121 

Rheinwald, S. F. H....    9 

Rheinwald, G.F. H. 122, 276 

Rhenferdius, J 207, 306 

Rhetorika, Gewijde 396 

Rhodius, G. L 81 

Rhyn, H. v 257 

Ribbeck, F 245 

Ribbeck, W 249 

Ribot, T 346 

Ricard, 293 

Richardus v. St. Viclor 

82, 187 

Richter, A. L 214, 215 

Richter, D 198 

Richter, J. F. C 179 

Richter, J. G 65 

Rickli, K 128 

Ridder Jr., H. J. de . . 240 

Riedel, B. J 316 

Riegler, G sSim 

Riehm, J.C 1 1 1 

Rienstra, B 170 

Rieszmann, J 96 

Riet, J 317 

Rietveld, 6 

Rigaltius, N 175, 178 

Riggenbach, B 272 

Riggenbach, C. J 157 

Rig-Veda 311 

Rilliet, A 121 

Ringnalda, M. N 96 

Ritschl, A. 162, 275, 292, 

370, 370, 388 

Ritschl, 0 416 

Ritsert. E. L 292 

Ritter, A 189, 347 

Ritter, B 305 


BU 

Ritter, C 61 m 

Ritter, H 350 m 

Ritter, J. 1 276 

Rittershusius, C 173 

Ritus Oriënt 406 

Rivetus, A 69, 130 

Robertus, 1 36 

Robinson, J 207 

Robinson, E 61,   62 

Robinson, R 322 

Rode, F 244 

Rödiger, M 50,   93 

Rodius, J. C. G 19 

Rodrigues, H: 240 

Roëll, H. A 120 

Roest, J. v. d 398 m 

Roest, M 303 

Roget, A 194 

Rogge, C 217 

Rogge, H. C... 3, 237, 282 

Rohmer, T 316 

Röhr, J. F 393 

Röhrich, T. W.  254 w, 277 

Roldanus, N. J. A loi 

Rolt, 191 

Romang, J. P 346 

Romer, D 258 

Romer, T 346 m 

Rommel, C. v 264 

Romstadt, 6 

Ronkel, P. S. v 107 

Rönsch, H 22, 41, 179 

Roodhuyzen Jr., H. 195, 272 

Rooleeuw, R 37 

Roorda, 84 m, 85,   89 

Roos, F 76 

Roques, P 381, 412 

Rorarius, H 336 

Rosa, J. G 85 

Roscoe, W 259 

Rosen, G 58 

Rosenfeldt, D. F 394 

RosenmuUer,  E. F. K. 

41* 56, 73> 296. 356 
RosenmuUer, J. G 377 


46s 


BU. 

Rosenthal, F 419 

Roskovany, A 219 

Ross, T 388 

Rosshirt, C. F 214, 216 

Rossi, J. B. de.. 46 w,   47 

Rosskopf, G 301 

Rossum, R. W. V 403 

Rost, H 168 

Rosthoff, G 366 

Röszler, C. G 255 

Roth, F 265 

Rothe, R.  2, 116, 210, 

235> 3iï> 361,384'^, 391 

Rothe, T 246 

Rousseau, J. J 336 

Roussel, N 369 

Routh, M. J 155 

Roux, A 165 

Rovers,  M.  A.  N. 96, 113 
Roy, J. J. Ie 5 m,  286, 377 

Roy, L. van 387 

Royaards, H 7, 286, 368 

Royaards, H. J. 5, 118, 

148, 219, 235,237»!, 

2581», 286 

Rualdus, J 324 

Rubeis, J. F. M. de...  188 

Rubin, S 337 

Ruchat, A 266 

Rückert, H 245 

Rückert, L. J. 114, 116, 

119* 360, 371 

Rudelbach, A. G 252 

Rudelbach, D 15 

Rudow, T 123 

Ruffet, L 112 

Rufinus, 145 

Ruhnkenius D 322 

Ruinart,  T.  206,  207, 

236, 245, 291 
Ruitenschild, G. 45, 128, 403 

Rumpaeus, J. W 66 

Rupertus, 206, 208 

Rupertus Tuitens 139 

Rupp, J....; 172 


BU 

Ruricius Lemov 134 

Rusbroek, J 187 

Russwurm, J. G 175 

Rusticus, 135 

Rusticus Helpidius 138 

Rutenick, K. A 358 

Rutgers, A 8$,   88 

Rutgers, F. L 317 

Rutgers  v.  Rozenburg, 

J. G. H 218 

Rutherford, T 381 

Ruetschi, R 366 

Ruyl, H 282 

Rijsdijk Takens, J 124 

Ryser, 6 

Rijssel, CV 76 

Rijswijck, 406 

Rijswijck, G. H. Haver- 

korn 157 

S. 

Sa, E 69 

Saalschütz, H 56 

Sabinus 147 

Sabatier, A 50 

Sabatier,  P 22 

Sachsse, L. E 275 

Sack,  K.  H. 211, 221, 

359, 377, 393 

Sackreuter, L 357 

Sagittarius, C...;.. 231, 236 

Sailer,  J. M 387 

Salat, J •. 387 

Saldenus, G 207 

Salmasius, C. 117, 178 w 

207, 217 

Salomon, episc. Const.. 142 

Salonius Viennensis. ... 133 

Saltet, P. R. A 116 

Salvianus Massil . . 136, 17 j m 

Salzbrunner, B 361 

Salzmann, C. G 398 

Sammlungen, Kritische. 3 

Samona Gazensis 140 

30 


466 


BIz. 

Samuel Matroch 134 

Sandius, C. C. 243, 264, 336 

Sandbrink, J. G. H.... 394 

Sanftl, C 34 

Sannazarius 151 

Sannes, J 128 

Santvoort, P. D. Schouw 1 10 

Sapper 7 

Sarpi, P 213 tn 

Sarsena 295 

Sartorius,  E 384 

Sartorius, C. F 109 

Sarvi, S 365 

Sauberti,  J 47 

Saulcy, F. de 64 

Saurin, J 397, 398 

Saussaye,  F.  D. Chan- 

tepie de la 299 

Savarus, J 164 

Sayce,  A. H 302 

Sayous, E 104 

Scaliger,  J. J 20, 170 

Schaaf.  C 34, 35 

Schaarschmidt, C 186 

Schacht, J. H 108 

Schade, 0 1 56 

Schaefer, A 65 

Schaff, P 240 

Schagen, M 14, 255 

Schagen v. Soelen, J. C. 31 

Schaick, C. v 403 

Schaick,  J. v 402 

Schannat, J. F 212 

Scharfenberg, J. G 31 

Scharling, CE 112 

Scharp. J 377, 412 

Scheffer, J. G. de Hoop 

237, 269, 287 

Scheffer, W 346 

Scheffer, W. A 54 

Schegg, P 108 

Scheidius, E 73, 205 

Scheindler, A 176 

Scheler, A 200 

Schelhorn, J. G. 228^, 261 


Blz. 

Schelle, van 6 

Schelling, F. W. J. v.. 346 f« 
Schenkel,  D.  gm^  55, 

^ 103,117, 347, 361 w, 391 

Schepper, G. A. IJssel de 269 

Scherer, E 8 

Scherrcr, J 391 

Scheuffelhut, C. M. 53, 60 

Schickard, W 59 

Schiebler, K. W 203 

Schiekopp, J 352 

Schiere, N 353 

Schiffer, S 82 

Schill, A 294 

Schilling, G 396 

Schimmelpenninck Jr. J. 4 

Schinz, W. H 121 

Schirlitz, S. C 52 w 

Schirrmacher, F. W 263 

Schlatter, A 370 

Schlau, C 156 

Schlegel, C 236 

Schleiermacher, F. 103, 

296, 347, 357, 358, 382, 401 

Schletterer, H. M 407 

Schleussner, J. F. 30 wf, 

44 w,   52 

Schliemann, A 159 

Schlipalius, J.C 64 

Schmelzeis, J  P 250 

Schmid, C 188 w, 300 

Schmid, C. F 384 

Schniid,H. 186,275,291, 

297, 360, 372 

Schmid, J. W 382 

Schmid, X 347 

Schmidius 7 

Schmidius, E 51,   90 

Schmidius, J. A 418 

Schmidt 192, 253 

Schmidt, A. G 395 

Schmidt,  C.  191,  192, 

254, 267 

Schmidt, Ch * 297 

Schmidt, C. G 393 


467 


BIz. 

Schmidt, C. L 273 

Schmidt, D 380 

Schmidt, E. v 297 

Schmidt, J. E. C 234 

Schmidt, K iio 

Schmidt, L 389 

Schmidt, P 337, 415 

Schmidt, P. W 121 

Schmidt, R 318 

Schmidt, W 364 

Schmidt-Sonneck, Q. . .  277 
Schmidt- Warneck, F...  341 

Schmiedl, A 308 

Schnapp, F 163 

Schneckenburger, M. 64, 
68, 95, 127,156,352, 

361, 369 

Schnederman, G 414 

Schneedorfer, L. A. . . .   86 

Schneegans, W 253 

Schneider, G 323 

Schneider, R 61 

Schneidewin, F. G 172 

Schnobelius, J. J 96 

Schnurrer 7 

Schoeberlein, L 362 

Scholia hellenistica 92 

Scholl, J. C 310 

SchoUmeijer, G 108 

Scholten 6 

Scholten, J. H. S,6gm, 
97 m, 105, 109, III, 
345i  347,  350,  360, 

365, 378, 403 ^ 

Scholten, J. J 399 m 

Scholten, P. v. Wesele.  326 

Scholten, W 107 

Scholtz, J. G. L 189 

Scholz IQ5 

Scholz, A. 31, 85, 86, 87, 303 
Scholz, J. M. A. 21, 48m, 

60, 62 m, 66, 230 

Scholz, P 57, 314 

Schoene, A 170 

Schoen wald, S. T 87 


Blz. 

Schoockius, M 216 

Schopenhauer, A 347 m 

Schot, C. C 283 

Schotanus, C 51, 270 

Schotel, G. D 412 

Schotel,  G.  D.  J. 270, 

284, 296, 406 
Schott, H. A. 42, 68, 95, 
98,119,356,373,377, 

393, 394 

Schott, Th 128 

Schoettgenius, C. . 250, 307 

Schottus, A 173 

Schrader, E 56 w,   76 

Schrader, K 112 

Schrant, J. M 148 

Schröck, J. M 233 m 

Schröder 207 

Schroeder, J 6,   88 

Schroeder, J. F 87 

Schroeder, J. W 81 

Schroeder, L. v 312 

Schroeder Steinmetz, L. 

A 5 

Schrörs,  H 247 

Schubert, G. H. v 348 

Schubert, J. E 354, 381 

Schuier, P. H 42 

Schultens,A. 6w, 55, 79, 

80, 81 

Schultens, H.A. 79,207, 286 

Schultess, J 160, 366 

Schultetus, A 261 m 

Schultz, E. A. A. H... 316 

Schultz,  H 315, 373 

Schultze,  C. F 277 

Schultze, M 57 

Schultze, V 230 

Schultze, W 228 

Schulz 284 

Schulz,  C 276, 348 

Schulz, D 371 

Schulze,  G 388 

Schulze, J. L 179 

Schulzius, J. G 271 


468 


6U. 

Schumacher 6 

Schumann, A 66, 316 

Schürer, E 13, 64 

Schuerer, A 242 

Schurzfleisch,  C. S. . . . 233 

Schurzfleisch, H. L. . . . 156 

Schuster, C. T. Th. . . . 396 

Schuster, G 252 

Schutte, R.  58,  65 m, 

93, 364 

Schwab, J. B 184 

Schwager, J. M 285 

Schwan G. G 44 

Schwanbeck, E. A 97 

Schwane, J 223 

Schwarmer ,   der  alten 

und neuen 287 

Schwartze, M. G. . . 35, 163 

Schwarz, A 306 

Schwarz, C. G. E 296 

Schwarz,  F. H. C. 11, 383 

Schwarz, J. C 52 

Schwartz, W 313 

Schwegler, A 241 

Schwegler, F. C. A. . . 242 
Schweizer,  A. 99, 351, 

347» 359 ^^ 395> 4i2 

Schwenckfeldt, C 201 m 

Schwertzell, G 272 

Scipio, Gentil 1 24 

Scriptorum,  Vet.  Nov. 

Coll 146 

Seber, F. J 377 

Seckendorf, V. L. v. . .  261 m 

Sedatus 141 

Seder Olam, S 417 

Sederholm, K 360 

Sedulius 147, 417 

Seduh'us Scotus i^im 

Seelen, J. H. a 71, 81. 353 

Seeley, J. K 348 

Seelheim, A 273 

Segaar, C. 5, 6, 33,97, 167 

Seidemann, I. K 273 

Seifert, F 264 


Blz. 

Seiler,  G.  F.  84, 233, 

368, 373, 382 

Seinecke,  L 63,   84 

Seinecke,  L.  C. F. W.   79 

Seiters, J. C. A 183 

Selden, J S9^, 170 

Seltenreich, C. C 374 

Semisch, C 162 

Semisch, CA 163 

Semler,J.S. 7,42,43, 47, 
67. 91, 98, 106, 114, 
117, 119, 126, 127, 
128,  194, 207 w, 233, 

297i 354 
Senden,  G.  H.  v.  61, 

62, 377, 400, 401 m 

Seneca, L. A 327 m 

Sengler 348 

Sepp,  C.  274 m,  282, 

379, 417 ^, 418, 419. 

Septimus Flor. Q 138 

Serapion 135, 149 

Sergeant, J 336 m, 374 

Serranus, J 323 

Serrurier 284 

Serry, J. H 292 

Servaas, du Marchie. . .  258 

Servatus Lupus 145 

Servetus, M 201 m, 416 m 

Setten, K. F. v 222 

Sevenaer, J. v 64 

Severianus  Gabal.  132, 

152, 177 

Severinus,. 141, 145 

Severus Ant.  148, 149, 152 

Severus, Alex 136 

Severus, Rhet 138 

Sewel, W 289 m 

Sextro, H, P 100 

Sextus Empiricus 324 

Sextus Pythag 136 

Seydel, R 311 w, 385 

Seydel, W 88 

Seyerlin, R 241 

Seyfiardt, F. A 98 


469 


Blz. 

Sfortia Pallavicinius. ... 151 

Sguropulus, A 213 

Shaftesbury, A 336 

Sharrock, R 380 

Sheringhamius,  D 306 

Shuckford, S 414 

Sibmacher Zijnen, F. P. J. 369 

Sibyllae libri. 140, 146, 163 m 

Sicardus Cremon 150 

Sickinger, C 252 

Sidgwick, H 386 

Sieffert,  F. L 95 

Siegenbeek, M 294 

Slegfried, C...  47, 170, 305 

Sièrebois, P 385 

Sievers, G. R 244 

Sigwart, C 337 

Sigwart, H. G  W 350 

Silbernagel, J 252, 295 

Silvestrus Felix 149 

Simeon Thessal 142 

Simeon 135 

Simler, J. J 278 

Simon,  R 16, 66, 67 fn 

Simonides 322 

Simonis, J 17, 49 

Simplicius 321 

Simplicius Verinus 207 

Simson, J 321 

Sinemus, K 264 

Sirmondus, J 145, 179 

Sittard, J 407 

Six van Chandelier, Jo- 

annes 410 

Sixt, C.  H 260 

Sixtus III 136 

Sixtus V 22 

Skworzow 155 

Slee, J. Cv 258 

Sleidanus 260 nt 

Slichting, J. C 289 

Slogteren, J. van 122 

Slotemaker, L. H 94 

Sluiter 399 

Smend, R 57 


Blz. 

Smith, George 302 

Smith, R. P 174 

Smith, W. Rob 83 

Snellebrand, J. A. . . 74, 270 

Snoeck, G. J 160 

Soames, H 269 

Socinus, Faustus 289 m 

Socrates 324 m 

Sollius Apollin 141 

Solomon ben Melich. . .   72 

Sommer, H 348 m 

Sommer, J. G 94 

Sonntag, W ; 229 

Sonstral, J. H 251 

Sonten, J. W 397 

Sophronius 1 50 w 

Sophronius Hieros. 133, 

137, 149 
Soterichus 152 

Soulier, H 325 

Soury,  J 54 

Souverain 131 

Sowden, B. Choyce. . . . 398 

Spalatinus,  G 236 

Spalding,  J.  J....  382, 391 

Spangenberg, A. G 237 

Spanheim, F.,.. 207 w, 231 

Spanhemius, E 168 

Specht, C. A 348 

Specht,  F, A. K. von. 300 

Spence, C 416 

Spencer, G 176 

Spencer, H 348, 386 

Spener P. J 115, 297 

Spengler 192 

Speratus 192 

Spicilegium 144 

Spicilegium patr 155 

Spicilegium,  Rom 148 

Spicilegium Solesmense 153 

Spieker, G 333 

Spiegel, B 272 

Spieker, C. W 264 

Spiess, E 61, 348 

Spinoza, B. de.. 3361», 337 w 


470 


Bl2. 

Spitier, L. F 234 

Spitta, F 157 

Spittler, 7 

Spittler, L. T 217 

Spitzen, O. A 190 m 

Spitzer, H 312 

Sporri, H 202 

Sprenger, A 310 

Sprinxl,J 155 

Sprotte, F 247 

Spijker, H. J 174 

Stackhouse 379 

Stade, B 33,   41 

Stadier, A 344 

Stahelin 192 

Stahelin, A 162 

Stahelin, E 268 

Stahelin, J. J 67 

Stahelin, R 266 

Stahl 417 

Stanhope, G 374 

Stanihurst, G 107 

Stap, A 64 

Stapf, A. J 387 

Stapfer, E 104, 414 

Stapfer, J. F.. 381 

Starck 243 

Starcke, C N 340 

Starkius, H. B 59 

Statistiek, Kerkel 222 

Staudenmaier, F. A. . . .    i 
Staudlin, C. F. 87,230, 

234. 236, 237, 383, 389 w 

Staveren, E. v 398 

Staveren, G. L. v. Oos- 
ten V 402 

Staveren, M. v 359 

Stecke, C 55 

Steen, P 374 

Steenmeyer, J 396, 403 

Steffens, H 348 

Stegman, J 290 

Steiger, W 122, 128 

Stein, A. G 236 

Stein, K. W 125 


B/<. 

Steinbark, G. S 348 

Steinfasz, F 128 

Steinheim,  S  L 307 

Steinmeijer,  F. L.  104, 

109, 371 

Stejartius, M 42 

Stemler, G. W —  102, iii 

Stengel, L 115 

Stephanardus 143 

Stephanus 1 50 

Stephanus, Edv 1 37 

Stephanus, H. . . . Sim, 324 »« 

Stephanus Paris ^3S ^ 

Stephanus, R 20 m,   22 

Stephanus Tornac 1 34 

Stern,  A 263, 280 

Steudel, F 377 

Steudel, J. C. F 358 

Steven, W 284 

Stewart, Dugald 348 

Steynis, G. C 86 

Stichart, F. A 195 

Stichert, F. 0 370 

Stiebritz, L 393 

Stier, R 106, 361 

Stieren, A 173 m 

Stinstra, J 20, 23 

Stirm, C. H 378 

Stobaeus, J 324 

Stockbauer, J 229 

Stockmeijer, J 128 

Stöhl, A 351 

Stolberg,  F. L. V 217 m 

Stölting, A 114 

Storr,  G. C. 7, 34, 91, 

124, 355^, 370 
Stosch, E. H. D.... 7, 16 
Straatman,  J.  W.  106, 

112, 117, 241 

Strack, H. L 47 '«, 306 

Strauch, P 186 

Strauss,  D.  F.  102 m, 

296, 359 ^« 

Strauss,  V. v 163 m 

Stricker, J. P 103, 317 


471 


BIz. 

Strickler, J 266 

Strigelius, V 89 

Strimosius,  S 59 

Stroes  Jansen, W 365 

Stroehlin,  E 242 

Stronck, C. W 98 

Stronck, J. J 1 10 

Stroth, F. A 18,   19 

Struensee, A 382 

Strype, J 269 fn 

Stuart,  M 401 

Stuart, M. Cohen 404 

Stubbes,  G 338 

Studer,  G. L 77, 79 

Studiën 13 

Studiën, Thcol. tijdschr.   13 
Studiën   u.    Kritiken 

Theol 14 

Studiën  aus  Wurtemb. 

Theol 14 

Studiën   d.  ev.  geistl. 

Würtemb 13 

Studiën,  hist  theol 237 

Stuffken,  J.  H 245, 364 

Sturm,  K 277 

Sudendorf, H 182 

Südhoff 192 

Sugenheim, S 291 

Suicerus, J 224 

Suicerus, J. C 144 

Suidas 323 

Suing, L 367 

Sulpitius Severus.. 137, 177 

Summer, G 288 

Summula 188 

Supp, F 405 

Surenhusius, G 306 

Suringar, J. G 404 

Suringar, L ym, 355 

Süskind,  F. G.  12, 94, 377 

Suso, Heinr 188 

Süssmilch, J. P 338 

Suijs, J. J 388 

Swalue, E. B. 248, 278, 288 

Swart, N 286 


BU. 

Swaving, C 73 

Swedenborg, E 207, 416 

Sybrandi, N. S 323 

Sydow 401, 402 

Sykes, A. A 124 

Sylburg,  F.  176,  179, 

224, 320, 322 
Sy mbolae Duisburgenses i o 
Symbolae Haganae. ...   10 

Sy mbolae  litter 10 

Symeon  Stylit 133, 153 

Symmachus 134 

Syncletica 142 

Synesius 177 

Synode, Ned. Herv 37 

Synodicon Belgicum. . .  221 

Synodus provinc 219 

Sypkens 7 

Szentpeteri 6 

T. 

Tafel, T. L. F 122, 416 

Taffinus, J 201 

Taine, H 348 

Tallack, W 288 

Talmud 306 w 

Tamagninus, J. B 247 

Tamling, E. A. J 53 

Tappehorn, A 248 

Tapper, Ruurt 271 

Tatianus, Alex. . .  137, 163 

Tauler, J 186 w, 402 

Taurellus, N 338 

Taurinus 204 

Taxae Cancellariae .... 218 

Taylor, J 369 

Teenstra, M. D 299 

TeichmüUer, G 373 

Teller, J. F 45 

Teller, G. A 372 

Teller, W. A 51 

Temmink, H. L 373 

Tempe Helvetica 13 

Tenneman, W. G 350 


472 


Blx. 

TertuIIianus,  Q.  S.  F. 
143, 148, 154, 177 w, 

178 w, ijgm 

Terwogt, W. A 304 

Teschenmacher, W 265 

Testamenta XII Patriarch 

136, 163 

Tetradius 141 

Teutem v 406 

Teutem, H. N. v 128 

Teylers genootschap Ver- 
handelingen     5 w 

Thalassius 140 

Thalemann, C. G 58 

Thamin, R 389 

Theile, C. G, G 127 

Theiner, A. 214^,246, 

281, 292 

Thenius 74 *« 

Theodoretus 179 m 

Theodoricus 149 

Theodorus Abucar 139 

Theodorus Edesseni...  141 

Theodorus Gaza 182 

Theodorus Hagiop 136 

Theodorus Lector 137 

Theodorus    Mopsuest. 

146, 149, 152, 153, 179 m 
Theodorus Prodomus..  150 
Theodorus presb. Raithu  139 
Theodorus  Studit. 133, 

134, I45> 153 »«, 188 

Theodosius Alex 149 

Theodulphus. .138, 142, 145 

Theodulus Coelesyrus.. 133 

Theodulus 146 

Theofridus: 133 

Theoleptus Phil 142 

Theologe, der i 

Theologia deutsch 188 

Theol.  tijdschrift 14 

Theophanes 138, 416 

Theophanes Ceram . . . • 142 

Theophylactus 188 w 

Theophilus 133, 152 


BU 

Theophilus Alex... 134, 177 

Theophrastus 321, 325 

Theorianus 139 

Theremin, F 396 

Thesarias 141 

Thesaurus disp. in Seda- 

nensi acad 6 m 

Thesaurus Novus theol. 71 
Thesaurus resol. S. conc. 214 

Thesaurus theol 70 

Theses theol 6 

Thieme, A. C. v. Eldik 130 
Thiersch, H. W. J..68, 69 
Thilo,  J.  C.  153, 155, 

156, 169, 373 

Thiribius, S 161 

Tholück, A. 12, 83, 96»!, 

99>   103,   115,  125, 

275 w, 378, 407 

Thoma, A 100 

Thomas Aquin.. 188 /«, 189 

Thomas, C. B 337 

Thomas Cantuar 190 

Thomas è Kempis 189 w 

Thomas, L 370 

Thomasius, C. . ; 338 

Thomasius, G 176 

Thönes, C 171, 389 

Thürmann, G 271 

Thym, J. F. W 233 

Thym,  P.  P.  M.  Alb. 

166, 247, 258 

Tibus 140 

Tichler, J 202, 402 m 

Tideman, Sr., B 60 

Tideman, J 284 m 

Tieftrunk, J. H.... 354, 355 

Tiele, Dr 115 

Tiele, P. A 196 

Tiele, C. P 99, 298, 302 

Tiemann, J. E 129 

Til, S. van... 3 53, 381, 394 
Tillemont,  Ie  Nain  de 

238, 239 
Tillet, J. du 257 


473 


Tillotson, J 

Timmerman, T. G 

Timotheus, Alex... 149, 

Timotheus Calcoprat. . . 

Timotheus Const 

Timotheus Hiëros 

Tindal 

Tinga 

Tipucetus 

Tischendorf, C. iS m, 
19^,20,21 w, 30, 33, 
154,  156 w. 157.318, 

Tissot, J 

Tittmann, C. C 

Tittmann, J. A. H. 45, 
52, 225, 311, 

Titius, Z 

Titus, A 

Titus Bostrensis . . . 132, 

Tobler, J. R 

Tobler, T 

Tol, H. J 

Toland, J 

Tollin, H 201 m, 

Tollius, J 142, 

Töllner, J. G. 207 m, 
208 m, 376, 

Tomline, G 

Toorenenbergen, A. v.. 

Toorenenbergen, J. J. v. 
I93> I99> 225, 

Töttermann, K. A. R.. 

Toup, J 

Tralies, B. L 

Trapezuntius, G 

Trechsel, F 

Treculpus 

Tregelles, S. P 21, 

Tremellius 23 w, 

Tribbechovius, A 

Tricht Az., J. O. v 

Trigland, J 208, 

Trip, C. J 75, 

Trommius, A 30, 

Trump, E 


BU 

397 
106 
152 

137 
132 
140 
338 
7 
147 


369 
387 
382 

355 

77 

247 

135 
38 
62 m 

371 
375^ 
364 
322 

382 
356 
218 

416 

87 
322 

338 
170 
263 
142 
163 

25 
249 
270 
282 
112 

49 
311 


Blz. 

Trumpelmann, A 394 

Tschackert, P. 251 

Tuch, F 76 

Tudele, B. de 61 

Tuke, H 226 

Tulloch, J 288 

Turcius Ruffus Ast. ...  138 

Turner, J 375 

Turrettinus,  J.  A. 122, 

208, 233 

Tuuk, G. V. d 219 

Tuuk,  H. Edema v. d. 285 

Twaithes,  E 169 

Twells 106 

Twesten, A. D. C 359 

Twesten, C 302 

Tydeman, N 210 

Tyssen, D. H. H 318 

Tzschirner,  H.  G. 244, 

357, 389 
Tzschirner, H. T. 8, 91, 112 

U. 

Ueberweg, F. 344, 348, 350 

Uechtritz, F. v 100 

Uhlhorn,  G.  104, 179, 

192, 216, 243, 281 

Uhlhorn, J. G. C 385 

Ulfilas, 23, 180 

Ullmann, C.14, 105, 171, 

187, 259;//, 360 

Ulmann, H 273 

Uloth, C. E. B 54 

Ulrici, H 349 

Umbreit,  F. W. C.  14, 

79, 82, 83, 84,   85 

Umbreit, L. W. C 115 

Unger, J. G 54 

Unkel, K 182 

Unruh, G 58 

Unterkircher, C 43 

Uppström, A 24 

Upton, J 321 

Urbanus III 187 


474 


BIz. 

Urbanus IV 133 

Ursinus, 192 

Usener, H 245 

Usserius,  J.  160,  231, 

247. 351, 413 »« 

Usteri, L 119, 318 

Uthenius, J.C 97 

Uytenbogaert, J 2S2 m 

U)^erlimmige, T. D. M. 
Vos 1 10 


V. 

Vacherot, E 389 

Vadian, 192 

Vaihinger, H 349 

Valckenaer, L. C. . .  7,   91 

Valckenier, J 208 

Valera, C. de 26 

Valerianus, 145 

Valesius, H 169 

Valeton Jr., J. J. P....   84 

Valla, J 47 

Vallier, CA 388 

Valpy, E 21 

Vanini, J. C 338 m 

Varentrapp, C 273 

Vassor, M. Ie 208 

Vast, H 251 

Vatablus, F 23 

Vater, J. S 234, 274 

Vaupel, J. C 377 

Vaurigard, B 267 

Vedelius, N 160 

Veder, G. R 181 

Veen Jr., H. van 118 

Veesenmeyer,  G.   191, 263 

Velingius, 5 

Velthusen, 208 

Velthusius, L, 332 

Velzen, S. K. Thoden v. 

224, 366 
Velzen, LJ. W. Thoden v. 103 
Venantius Hon 138 


Blz. 

Venema, H. 76, 80, 83, 
85, 87, 89, 158 w, 208, 

233i 286, 368 

Vennekool, J. C 271 

Vereeniging v. *t Chris- 
tendom  208 

Vering, F. H 216 

Verbeek, A 365 

Verbrugge, 0 64 

Verburg, I. 326 

Verenet, L. F 248 

Verhandelingen,   Stolp. 

legaat 4 

Verhoeven,  H. P. F. . . 96 

Verlaque, V 250 

Vermakelijkheden, 

Godg.-,  Hist.-,  Phil. 14 

Vermigli 192 

Vernes, M 60 

Vertot, de 253 

Verschuir 6 

Verschuur, J. H. . . .73, 286 

Verwerf 37 

Verzameling v. bijdr. v. 

bijb. uitlegkunde. ... 41 
Verzeichniss sammtlicher 

Bücher zu Emden. . . 4 

Vespasianus Florent. . . 151 

Veth, 55 

Vicetia, P. M. A 183 

Victor III 190 

Victor Antioch 133 

Victor Uticencis 137 

Victorinus, Marius  146, 180 

Victorinus Piet 133 

Victonus, P 320 

Victor^/. 134 

Viennet 217 

Vierteljahrschr. Deutsche 1 1 

Vies, A. B. V. d 122 

Vigerus, F 170 

Vigilius 134 

Vigilius Trid 141 

Vignoli, T 299 

Villaprandi, J. B 86 


/A<^ 


475 


Blz. 

Villari, P 252 f« 

Villers, C 198 

Vilmer, A. F. C 277 

Vincent, A 394 

Vincentius 1 34 

Vincentius Lirin... 177, 180 
Vindiciae Febronianae. . 205 
Vinet, A. 297, 390, 394, 

39S> 402 

Vinke, G. J 108 

Vinke, H. E 107 

Vinke, H. J 225 

VioUier, J 109 

Viret, 192 

Visscher, L. G 294 

Visser,  H.  W.  C.  A. 

121, 406 w, 407 

Vissering, G 37, 413 

Vitringa, C. ^gm, 71, 84, 129 

Vives, L 194 

Vivis, J. L. de 201, 338 

Vlis, C. J. V. d. . . . 39,   78 
Vloten, J. V... 68, 112, 337 w 
Voetius, G. 2o8w, 216, 380 

Voet, J. E 410 

Vogel, A 248 

Vogel, C. H 44 

Vogel, F 160 

Vogel, J. J 260 

Vogel, P. J. S 383 w 

Voget, A 6, 128 

Vogt, K. A.  F 192 

Voidovius, A 289 

Voigt, G 416 

Voigt, H 165, 362 

Voigt, J 273 

Volbeding, J. E 19, 221 

Volborth, J. C 107 

Volck, G 77 m 

Volck, W 87 

Volkelius, J 2qo 

Volkmann, R 163 

Volkmar,  G. 40;», 94, 

104, 115, 130, 162 w, 416 
Volkmar, W. V. R.  v. 349 


Blz. 

Vollenhoven, J. J. v. . . 168 

Völter, D 130 

Vonk, 6 

Voogt, J. E. de 81 

Voorst, J. V. 7,91, 123, 

166, 286, 355 

Vorlander, K 222 

Vorsterman, 24 

Vorstman, J. M 163 

Vorstman, M, A. G. . . 81 

Vorstius, C.  113, 204, 290 

Vos, C. M 259 

Vos Az , G. J. 38, 220, 269 

Vossius, G. J 104, 297 

Vossius, I.  16, 66, 160, 230 

Vree, v 294 

Vriemoet, E. L 59, 314 

Vries G. de 338 

Vries, U. de 60 

Vrolikhert, G 285 

Vuitasse, C 208 

W. 

Waal, de 6 

Waarheid in liefde 14 w 

Wachsmuth, W 262 

Wachter, 0 296 

Wackemagel, Ph. 408 w, 410 

Waddington, J 287 

Waenen, Cv 50 

Wagenaar, J 240, 394 

Wagenaar, L 307 

Wagenseil, J. C 309 

Wahl, C. A 40 

Waitz, G 180 

Waitz, T 301 

Wake, S 386 

Walaeus, B 93 

Walafridus Strab 139 

Walch, C. W. F. 233 m, 

236, 369 
Walch,  J.  G.  90, 148, 

197, 232, 275, 381 
Waldensen 254^1, 255 


476 


BU. 

Wallin, J 368 

Walte, A 277 

Walton, B 22,   54 

Walz, K 372 

Warburton,  W 378 

Ward, W 310 

Wardlau, R 383 

Wassenaar, J 404 

Wasserschleben, H 215 

Water, J. W. te.... 7, 286 

Water, W. te... 6, 270, 285 m 

Water, G. C. H. toe . . 180 

Watson,  R 297 

Watterich, J. M 246 

Watts, J 338 

Wayen, J. v. d 366 

Weaver, R 280 

Webber, Z 226 

Weber, E. A 346 

Weber, F 307 

Weber, G 63, 263, 280 

Weber, H 408 

Weber, M 7,    8 

Weber, M. F 53 

Weech, F. v 253 

Wegnerij,  A. F. V. a. 179 
Wegscheider,  J.  A. L. 

312, 357 

Weiber 338 

Weidling, J, 269 

Weiffenbach, H 121 

Weiffenbach, H. W 127 

Weiffenbach, W. 95, 163, 373 

Weigelt, G 350 

Weil, G 310 

WeiU, M. A 308 

Weingarten, H. 244, 287, 288 

Weinhold, K 405 

Weismann, C. E 208 m 

Weiss 332 

Weiss,  B.  95, 97, 104, 

121, 316, 319;» 

Weiss, H 388 

Weisse 361 

Weisse, C. H 94, 113 


Blz. 

Weissenborn 349 

Weissenborn, H. J. C. 227 

Weizsacker, C 38, 94 

Weiszacker, K. H. v... 157 

Welchman, E 176 

Welcker,  F. G 312 

Wellens, J. T. C 391 

Wellhausen, J. 60, 63 m, 

78, 85 

Well Irhoven, v. d 6 

Wenck, C 250 

Wendt, H. H 54 

Wennekedonk 294 

Werenfels, S 208 

Wemer, A 183 

Werner, A. C 369 

Werner, C 64 

Werner, K. 3, 181, 182, 

184, 248, 251, 300 

Wernher,  A 229 

Wernsdorf, B. G 208 

Wernsdorf, J. C. G 11 1 

Wesley, J. 297 

Wesselingius, P 158 

Wesselius, J. 70, 71 m, 

96, 119, 368 

Wesselus Gansfortius . . 190 

Wessenberg, J. H. von 212 

West, G 108 

Westcott & Hort 21 

Westenberg, J. 0 113 

Westendorp, N 270 

Westerbaan, C. W 286 

Westerberg, E 65 

Wetstein, J. J. 21 ^,47, 

48, 158, 203, 286, 355 »« 
Wette,  W.  M.  L.  de 
56, 66, 92, iio, 197, 

37S, 383^ 

Wetzel, G 95 

Weygoldt, G. P 349 

Weydmann, L 198, 262 

Weyers, H. E 84, 129 

Whiston, W 106, 379 

Whitby, D 381 


477 


Blz. 

White, J 35 

Wiarda, J 273 

Wiart, E 3^5 

Wichelhaus, J 34, 125 

Wicklef, Joh 190 w 

Wiedeman, T 291 

Wielinga, J 64 

Wiesand, E. A 112 

Wieseler, K. 65, 69, Sj, 
92,   116,   118,  125, 

243> 313 

Wiggers, G. F 245 

Wiggers, J iSgm, 222 

Wildeboer, G 89 

Wildschut,  D. H.. 124, 286 

Wilhelmius, J 265 

Wilhelmus I. , 190 

Wilielmus Paris 137 

Wilke, C. G... 44, 52, 396 

Wilke, W. F 234 

Wilken, E 405 

Wilken, F 249 

Wilken, G. A 301 

Wilkens, C. A 268 

Wilks, M 280 

Will, C 249 

Willes, B. V. 41 m, 97, 

102, 107 

WiUett, W. 371 

Williams, B 374 

Williams, J 96 

Williams, R 238 

WiUibald 183 

Willink, H. D. Tjeenk. 162 

Windelband, H 349 

Windischman, F... 119, 312 
Winer,  G. B.  3, 7, 15, 

52, 55. "9,. 223, 276 

Winghe, N. van 24 

Winter, F 253 

Winter, F. J 349, 390 

Wisdom 338 

Wiskemann,  H 389 

Wissowatius, A 290 

Withby, D 47, 90, 368 


BIz. 

Witsius, H. 112, 208 m, 

224, 287, 353 

Wittich, I. S... 112 

Wittichen, C.  104, 356, 

365, 366, 372 

Wohlfarth, J. F 200 

Woide, C. G 18 

Wolde 357 

Wolf, C 338 /« 

Woif, H iio 

Wolf, S 313 

Wolfelmus 143 

Wolff, A 261 

Wolff, D. E. G 31 

Wolff, H 171, 349 

Wolff, M 305 

Wolff, 0 75 

Wolff, P. P 292 

Wolfius, J. C. 90, 144, 

303, 325 

Wolfram, G 249 

Wolfsgrüber, C.... 185, 189 

Wollaston, W 338 

Wollius, C 53 

WoUschlager, C. S 299 

Wolterbeek, J. L 399 

Wolters, A. . . 264, 265, 272 

Wolzogen, J. V 289 

Wolzogen, L • . . . 394 

Woodward, J 375 

Woolston, T. 374, 375, 379 

Woordenboek, Bijb. ... 55 

Worth, W 163 

Wotton, H 158 

Wright, W 33 

Wucherer, M. F 26 

Wülcker, R. P 156 

Wünsche, A. 82, 87, 88, 

108, 159, 306 m, 307 

Wuttke, A 384 

Wüttke, H 267 

Wyarda, S. J. a 304 

Wybelingh, H 126 m 

Wybrands, A. W 237 

Wijck,A.M.C.v.Aschv. 237 


47* 


Bl£. 

Wijk, J. J. A. Gerth v. 293 

Wynkoop Dz., J 50 

Wynmalen, T. Ch 374 

Wynpersse, D.v.d. 325, 

338. 386 

Wys, J 401 

Wijs, J. P. V. d.Meerde 117 
Wyttenbach, D., 4, 324, 339 m 


Xavier, H 102 

Xenocrates 325 

Xenophanes 324 

Xylander, G 324 

Y. 

Yorick, (Sterne) 398 

Young, A 288 

Ypey, A 275, 281 

Ysselsteyn, N. J. v. . . .  211 
Yvon, P 226 

Z. 

Zaalberg, J. C 128 

Zabel, 401 

Zacagnius, L. A 143 

Zacharia 140 

Zacharia, G. F. 113, 209, 314 
Zacharia Mityl. 135, 139, 164 

Zahn, J. C 23 

Zahn, T. 154, 156,160, 

lÖi, 229, 244 

Zalm, T 17 

Zangemeister, K 4 

Zanten, J. v 224 

Zarapheus, G 158 

Zart, G 351 

Zeelander, L 209 

Zeitschrift  f. d. Alttest. 

Wissensch 41 

Zeitschr. f. Kirchenrecht. 222 


Zeitschr., Tübinger. . . . 

Zeitschr. Deutsche 

Zeitschr., Allg. Kirchl . 
Zeitschr., der  morgenl. 

Gesellschaft 

Zeitschr.  f.  Wissensch. 

Theol 

Zeitschr.  für phil.  und 

Kath. Theol 

Zeitschr. f. Kirchengesch. 
Zeitschr. d. pract. theol. 
Zeitschr. f. d. hist. theol. 
Zeitschr. f. d. Lutli. theol. 

Zeitschr. f. theol 

Zeitstimmen  a.  d.  ref. 

Kirche der Schweiz.. 

Zeiler,  E.  9,  13,  iii, 

202, 321, 

Zeiler, P 

Zeltner, G. G 26, 

Zend-Avesta 

Zeno 

Zeno Veronensis 

Zesen, F. v 

Zesser, E 

Zezschwitz, C. A. G. v. 

2^zschwitz, G. v 

Zhismann, J 

Ziegler, H 

Ziegler, L 22, 

Ziegler, Th 

Ziegler, W. CL. 7, 125, 

Ziemssen, 0 349, 

ZiUer, T 

Zimmer, C 

Zimmer, F 98, 119, 

Zimmer, F. J. G 

Zimmer, H 

Zimmermanh, E. v. . 9, 
Zimmermann, G. R. . . . 

Zimmermann, J. G 

Zimmermann, J. J 

Zimmermann, J. L. . . . 

Zimmermann, M 

Zinspenning, J 


Blz. 

II m 
9 

14 

IS 
15 
15 
15 m 

15 
15 

15 

325 
223 
290 
312 
180 

133 
219 
218 

392 
256 

276 
173 

34 
349 
210 
388 
386 

86 
126 
341 

34 

13 
278 

339 
209 

53 
232 
289 


M9 


Bic. 

Zinzendorf 226, 275 

Zöckler, D. 0 229 

Zöckler, 0 2,  172, 349 

Zohrabus, J 170 

Zonara, J 171, 191 

Zornius, P. 54, 82,232, 372 

Zoroaster, 312 

Zschimmer, W. . . . 177, 404 


BIz. 

Zschokke, H 59, 238 

Zuchold, 3 

ZüUig, F. J 129 

Zumpt, A. W 104 

Zunz, 63 

Zwicker, D 290 

Zwingli,  H.  123,  126, 

192, 201, 202, 290 


i 


3 2044 038 439 998 


M^, 


3 2044 038 439 998